intTypePromotion=1

Anh văn 6 Unit 1: Greetings (part A, B)

Chia sẻ: Abcdef_42 Abcdef_42 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
105
lượt xem
5
download

Anh văn 6 Unit 1: Greetings (part A, B)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho các giáo viên, bạn học sinh lớp 6, tài liệu hay giúp bạn có thêm nhiều kỹ năng làm bài và nắm vững kiến thức tiếng anh. Chúc các bạn may mắn nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh văn 6 Unit 1: Greetings (part A, B)

 1. M«n: Anh v¨n Líp: 6 TiÕt: 1 Unit 1: Greetings (part A, B) I. Y ªu cÇu träng t©m: - Grammar: Introduce yourself: - greeting - name - health - Vocabulary: G reeting words II. C¬ së vËt chÊt. - Pictures - Video & overhead (projector). III. Tæ chøc líp: Nhãm C«ng viÖc C«ng cô 1 Picture drill pictures 2 Rub out and remember dialogue open dialogue 3 Mapped dialogue papers and pens TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: Môn: Anh văn Lớp: 6 Tiết: 1 Unit 1: Greetings (part A, B) IV. Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM: - Grammar: Introduce yourself: - greeting - name - health - Vocabulary: G reeting words CƠ SỞ VẬT CHẤT. V. - Pictures - Video & overhead (projector). TỔ CHỨC LỚP: V I. Nhóm Công việc Công cụ 1 Picture drill pictures 2 Rub out and remember dialogue open dialogue TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 1
 2. 3 Mapped dialogue papers and pens TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: V II. THỜ CÔNG VIỆC CÁC HO ẠT ĐỘNG I HỌC SINH GIÁO VIÊN GIA N 3'  Warm up  Introducing herselft  Listening 5'  Presentation  Giving the model  Listening  Practice  Guiding the game  Group work 21' (exchange activities)  Controling  Production  Guiding the game  Playing the game 10' 'Jumble words' 'Matching the dialogue'  Checking  Giving checking  Doing the exercises 5' comprehension comprehension exercises 1'  Home work TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 2
 3. NHÓM 1, 2, 3 1. N hiệm vụ: G reeting each other 2. Công cụ, tài liệu: Pictures, open dialogue, papers 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 7’ Hoạt động 1 7’ Hoạt động 2 7’ Hoạt động 3 Nội dung hoạt động: A ctivity 1: “Picture drill” - Teacher provides some pictures. - Students make up greeting dialogues, using the pictures. TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 3
 4. A ctivity 2: “Rub out and remember” - Teacher provides open dialogues. - Students fill up the dialogues: a) Nam: Hello, ....... How ......? Lan: Hi, I'm ...... b) Miss Hoa: Good ....... , children. Children : Good ...... , Miss Hoa. Miss Hoa: How ....... ? Children : We ........ How ......... Miss Hoa: .......... , thanks ............. Children: Good bye. A ctivity 3: “Mapped dialogue” - Teacher provides students a form ( mapped dialogue). - Students play roles, using cue words. name? name? How ... ? well you? TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 4
 5. fine good bye! TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 5
 6. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 1. “Jumble words”: - Teacher provides students jumble words. eg: lleho, neif, saknht, maen, tanfenoro - Students rebuild the meaning words. eg: hello, fine, thanks, name, afternoon 2. “Matching the dialogue”: - Teacher provides the following form. A B a. Fine, thanks. Good bye! a. We're fine, thank you. b. Good morning. And you? c. How are you? b. Bye. c. Good morning, teacher. - Students match sentences to make the complete dialogue. T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm    Nội dung  Not - Accurate Trình bày qualified OK - Clear  Unclear  Bad - Good Kiến thức OK - Exact  Wrong - Exact  Slow Kỹ năng OK - Q uick Unexact V III. Thêi C«ng viÖc C¸c ho¹t ®éng TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 6
 7. gian Gi¸o viªn häc sinh 3'  Warm up  Introducing herselft  Listening 5'  Presentation  Giving the model  Listening  Practice  Guiding the game  Group work 21' (exchange activities)  Controling  Production  Guiding the game  Playing the game 10' 'Jumble words' 'Matching the dialogue'  Checking  Giving checking  Doing the exercises 5' comprehension comprehension exercises 1'  Home work TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 7
 8. Nhãm 1, 2, 3 4. N hiÖm vô: G reeting each other 5. C«ng cô, tµi liÖu: Pictures, open dialogue, papers 6. C ¸c ho¹t ®éng: ho¹t ®éng Thêi gian 7’ Ho¹t ®éng 1 7’ Ho¹t ®éng 2 7’ Ho¹t ®éng 3 Néi dung ho¹t ®éng: A ctivity 1: “Picture drill” - Teacher provides some pictures. - Students make up greeting dialogues, using the pictures. TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 8
 9. A ctivity 2: “Rub out and remember” - Teacher provides open dialogues. - Students fill up the dialogues: a) Nam: Hello, ....... How ......? Lan: Hi, I'm ...... b) Miss Hoa: Good ....... , children. Children : Good ...... , Miss Hoa. Miss Hoa: How ....... ? Children : We ........ How ......... Miss Hoa: .......... , thanks ............. Children: Good bye. A ctivity 3: “Mapped dialogue” - Teacher provides students a form ( mapped dialogue). - Students play roles, using cue words. name? name? How ... ? well you? TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 9
 10. fine good bye! TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 1 0
 11. Bµi tËp tr¾c nghiÖm. 1. “Jumble words”: - Teacher provides students jumble words. eg: lleho, neif, saknht, maen, tanfenoro - Students rebuild the meaning words. eg: hello, fine, thanks, name, afternoon 2. “Matching the dialogue”: - Teacher provides the following form. A B a. Fine, thanks. Good bye! d. We're fine, thank you. b. Good morning. And you? c. How are you? e. Bye. f. Good morning, teacher. - Students match sentences to make the complete dialogue. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ §iÓm    N éi dung  Not - Accurate Tr×nh bµy qualified OK - Clear  Unclear  Bad - Good K iÕn thøc OK - Exact  Wrong - Exact  Slow Kü n¨ng OK - Q uick Unexact TiÕt 1 Unit 1: Greeting (part A, B) 1 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2