intTypePromotion=1

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng.

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
195
lượt xem
66
download

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. Khái niệm về công nghệ trong xây dựng: - Công nghệ xây dựng là sự kết hợp giữa con người với tư liệu sản xuất trong xây dựng để làm ra sản phẩm xây dựng. - Nội dung của công nghệ xây dựng bao gồm 2 phần: + Phần cứng của công nghệ xây dựng: Là toàn bộ những máy móc thiết bị, những công cụ trong xây dựng, các nguyên vật liệu, cấu kiện dùng trong xây dựng. +Phần mềm của công nghệ xây dựng: Bao gồm con người với các kỹ năng nghề nghiệp, là thông tin (bí quyết, quy trình...),...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng.

 1. Ch¬ng ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng. I. ¸p dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ trong x©y dùng 1. Kh¸i niÖm vÒ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng a. Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ trong x©y dùng: - C«ng nghÖ x©y dùng lµ sù kÕt hîp gi÷a con ng êi víi t liÖu s¶n xuÊt trong x©y dùng ®Ó lµm ra s¶n phÈm x©y dùng. - Néi dung cña c«ng nghÖ x©y dùng bao gåm 2 phÇn: + PhÇn cøng cña c«ng nghÖ x©y dùng: Lµ toµn bé nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, nh÷ng c«ng cô trong x©y dùng, c¸c nguyªn vËt liÖu, cÊu kiÖn dïng trong x©y dùng. +PhÇn mÒm cña c«ng nghÖ x©y dùng: Bao gåm con ng êi víi c¸c kü n¨ng nghÒ nghiÖp, lµ th«ng tin (bÝ quyÕt, quy tr×nh...), lµ tæ chøc phèi hîp ®iÒu hoµ s¶n xuÊt... b. Kh¸i niÖm vÒ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng: Lµ ngµy cµng cã nh÷ng c«ng nghÖ x©y dùng hiêu quả hơn, tiÕn ̣ bé h¬n ¸p dông vµo s¶n xuÊt x©y dùng. 2. Ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng. a. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng. - C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña s¶n xuÊt x©y dùng. - C¸c ®Æc diÓm kinh tÕ, tù nhiªn cña ®Êt n íc, ®êng lèi ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña §¶ng vµ cña Nhµ níc. - Nhu cÇu cña thÞ trêng x©y dùng. 1
 2. - C¸c thµnh qu¶ trong lÜnh vùc nghiªn cø khoa häc vµ c«ng nghÖ x©y dùng, kh¶ n¨ng cung øng cña thÞ trêng c«ng nghÖ x©y dùng. - Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vÒ vèn, vÒ tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông c«ng nghÖ trong x©y dùng. - KÕt qu¶ cña tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ khi ¸p dông c«ng nghÖ x©y dùng míi. b. Mét sè ph¬ng híng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng. * §èi víi t liÖu lao ®éng. - Më réng ¸p dông c¬ giíi ho¸ x©y dùng, tõng b íc ¸p dông tù ®éng ho¸ mét c¸ch hîp lý. - Ph¸t triÓn c¬ khÝ nhá phôc vô x©y dùng, më réng ¸p dông c«ng cô c¶i tiÕn trong x©y dùng. - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ giíi ho¸ vµ thñ c«ng mét c¸ch hîp lý. - KÕt hîp ph¸t triÓn theo híng ®i tuÇn tù vµ ®i t¾t. * §èi víi c¸c ®èi tîng lao ®éng - Më réng ¸p dông c¸c vËt liÖu vµ kÕt cÊu míi cã hiÖu qu¶ cao thay thÕ vËt liÖu cò kÐm hiÖu qu¶. - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc ¸p dông vËt liÖu hiÖn ®¹i víi vËt liÖu truyÒn thèng. - KÕt hîp gi÷a viÖc x©y ®óc t¹i chç tõ vËt liÖu rêi víi viÖc ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp ®óc s½n. - C¶i tiÕn chÊt lîng, mÉu m· c¸c vËt liÖu truyÒn thèng ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña x©y dùng. * §èi víi c«ng nghÖ x©y dùng nãi chung. - Ph¶i c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn mét c¸ch ®ång bé c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña c«ng nghÖ. - Ph¶i ph¸t triÓn ®ãn ®Çu mét sè c«ng nghÖ x©y dùng hiÖn ®¹i cña thÕ giíi vµo níc ta, nh c«ng nghÖ x©y dùng nhµ siêu cao tÇng... 2
 3. - Ph¸t triÓn c«ng nghÖ x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi, nh c«ng nghÖ dìng hé bª t«ng, c«ng nghÖ chèng thÊm, chèng ¨n mßn, c«ng nghÖ s¬n m¹, hoµn thiÖn bÒ mÆt c«ng tr×nh... - Ph¸t triÓn c«ng nghÖ c¬ giíi ho¸ ®ång bé, cã ¸p dông ph ¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng gi©y chuyÒn, theo s¬ ®å m¹ng cã ¸p dông tin häc. 3. C¸c chØ tiªu ®Æc trng cho tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng. * ChØ tiªu vÒ tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ x©y l¾p. - ChØ tiªu vÒ tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ x©y l¾p: Th«ng qua chØ tiªu møc c¬ giíi ho¸ x©y l¾p Mc. Qc Mc = ≤1 Q Qc: khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®îc thùc hiÖn b»ng m¸y. (DV hiÖn vËt) Q: tæng khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®îc thùc hiÖn b»ng m¸y vµ b»ng thñ c«ng (§V hiÖn vËt) Mc cµng lín th× møc ¸p dông c¬ giíi ho¸ cµng nhiÒu Mc
 4. * Trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho lao ®éng: Th«ng qua chØ tiªu: møc trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho lao ®éng Mld. Gm M ld = (®ång/ngêi) P Gm: lµ tæng gi¸ trÞ m¸y mãc sö dông b×nh qu©n trong kú sè lîng c«ng nh©n b×nh qu©n trong kú P: (Giíi thiÖu c¸ch tÝnh sè b×nh qu©n theo 2 c¸ch) Mld cµng cao th× møc Trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho lao ®éng cµng cao. * Trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho c«ng t¸c x©y l¾p. Th«ng qua chØ tiªu: møc trang bÞ c¬ giíi ho¸ cho c«ng t¸c x©y l¾p MQ. Gm MQ = (®ång/®ång) Q Q: khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®îc thùc hiÖn trong kú (®ång) MQ : cµng cao th× møc ¸p dông c¬ giíi ho¸ cho c«ng t¸c x©y l¾p cµng lín. c. C¸c chØ tiªu vÒ ¸p dông tin häc vµ tù ®éng ho¸ trong qu¶n lý. * Møc trang bÞ tin häc cho mét c¸n bé qu¶n lý. * Tû träng gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ tin häc so víi tæng gi¸ trÞ thiÕt bÞ chung cña c¶ doanh nghiÖp. * Tû lÖ khèi lîng c«ng viÖc ®îc qu¶n lý ®îc thùc hiÖn b»ng tin häc so víi tæng khèi lîng c«ng viÖc qu¶n lý. II. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ do rót ng¾n thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 1. Thêi h¹n x©y dùng, thêi h¹n thi c«ng, vµ thêi gian (chu tr×nh) cña mét dù ¸n. a. Thêi gian (chu tr×nh) cña mét dù ¸n: 4
 5. Lµ thêi gian kÓ tõ khi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi dù ¸n kÕt thóc kh«ng cßn ho¹t ®éng n÷a 1 2 3 4 1: Thêi gian chuÈn bÞ ®Çu t 2: Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t 3: Thêi gian kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo ho¹t ®éng 4: Thêi gian vËn hµnh dù ¸n: b. Thêi gian x©y dùng: Thêng ®îc tÝnh tõ khi chuÈn bÞ c«ng tr- êng, x©y dùng l¸n tr¹i c«ng tr×nh t¹m... ®Õn khi x©y dùng xong bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông. Thêi gian x©y dùng cã thÓ quan niÖm b»ng ®o¹n 2+3 c. Thêi gian thi c«ng: Thêng tÝnh tõ khi chÝnh thøc khëi c«ng thi c«ng ®Õn khi x©y dùng xong vµ ®a vµo sö dông. Thêi gian thi c«ng th- êng nhá h¬n thêi gian x©y dùng d. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (Tth) : tÝnh tõ khi dù ¸n ®îc phª duyÖt ®Õn khi c«ng tr×nh ®îc bµn giao ®a vµo sö dông. 2. Lîi Ých kinh tÕ vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ do gi¶m thêi h¹n x©y dùng sím ® a c«ng tr×nh vµo sö dông: §Æt VÊn §Ò: 1. Khi rót ng¾n thêi h¹ x©y dùng, ®¹i ®a sè kÐo theo thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n. Nhng còng cã trêng hîp thêi gian x©y dùng gi¶m nhng l¹i kh«ng kÐo theo ®îc thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m (vÝ dô nh khi x©y dùng xong nhµ m¸y nhng l¹i cha xong hÖ thèng dÉn ®iÖn tõ nhµ m¸y ®Õn n¬i sö dông). V× vËy khi thêi gian x©y dùng gi¶m kÐo theo thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m sÏ cã hiÖu qu¶ nhiÒu h¬n; khi thêi gian x©y dùng gi¶m kh«ng kÐo theo thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m vÉn cã hiÖu qu¶ nhng Ýt h¬n. 5
 6. 2. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp c¸c doanh nghiÖp ®îc ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt nh»m thu lîi nhuËn, khi thêi gian x©y dùng vµ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých lín cho c¸c bªn kh¸c nhau. §øng trªn gi¸c ®é cña tõng bªn chóng ta xÐt lîi Ých khi thêi gian x©y dùng gi¶m vµ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m. Sau ®©y xÐt lîi Ých cña c¸c bªn 2.1 . Lîi Ých cho nhµ níc vµ céng ®ång: a. §Þnh tÝnh: khi thêi gian x©y dùng gi¶m dÉn ®Õn thêi gian thùc hiÖn dù ¸n gi¶m tõ ®ã: . X· héi vµ céng ®ång sím tho¶ m·n nhu cÇu . Cã thÓ xuÊt khÈu, sím chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng, mau thu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. b. §Þnh lîng: * Sím thu ®îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) H1 = Ggt *Tgt%*∆ T (1) Trong ®ã: Ggt: Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng do dù ¸n mang l¹i (cã thÓ tÝnh cho néi bé dù ¸n, cã thÓ tÝnh theo hiÖu qu¶ lan to¶) Tgt: tû lÖ thuÕ VAT cña s¶n phÈm dù ¸n ∆ T : Kho¶ng thêi gian rót ng¾n (∆ T = Tth − Tth ) (tÝnh theo n¨m) d n C«ng thøc (1) cã thÓ chuyÓn ®æi qua tÝnh tÝnh theo vèn ®Çu t b»ng hiÖu suÊt vèn H 1 = ( V * H d ) * Tdt * ∆T ' (1’) Trong ®ã V: vèn ®Çu t cña dù ¸n G gt Hd : HiÖu suÊt vèn ®Çu t tÝnh theo gi¸ trÞ gia t¨ng H d = V 6
 7. (Hd nãi lªn r»ng khi ®Çu t mét ®ång vèn ®Çu t vµo dù ¸n th× t¹o ra ®îc Hd ®ång doanh thu) * Sím thu ®îc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: H 2 = Lct * T % tndn * ∆T (2) Lct: Lîi nhuËn chÞu thuÕ tÝnh cho mét n¨m T%tndn: tû lÖ phÇn tr¨m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2.2 . Lîi Ých cho nhµ ®Çu t: a. XÐt theo ®Þnh tÝnh: Khi thêi gian thùc hiÖn gi¶m ( Tth ↓ ) sÏ gióp nhµ ®Çu t sím chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng, kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm, dÔ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ dÔ thu ®îc lîi nhuËn cao. b. XÐt theo ®Þnh lîng: * Sím thu ®îc lîi nhuËn thuÇn do s¶n xuÊt ®em l¹i ∆T H 3 = ∑ ∆L t (3) t =1 H 3 = V * H L * ∆T (3’) Lr Trong ®ã: HL hiÖu suÊt lîi nhuËn rßng cña vèn ®Çu t H L = V Lt : lîi nhuËn rßng (lîi nhuËn sau thuÕ) thu ® îc trong 1 n¨m vËn hµnh cña dù ¸n hoÆc phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm do gi¸ b¸n s¶n phÈm t¨ng Khi kÐo dµi chu kú sèng: - Lt = Dt - Ct - Khi kh«ng kÐo dµi chu k× sèng nhng do gi¸ b¸n mét ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng Lt = Q * (g2-g1) * Gi¶m ®îc thiÖt h¹i do gi¶m ®îc thêi h¹n vay vèn ®Çu t. Mét dù ¸n ®Çu t cÇn cã vèn (vèn tù cã hoÆc ®i vay). Sè vèn nµy chØ ph¸t huy t¸c dông khi dù ¸n ®a vµo sö dông, Sè vèn bÞ bá ra tõ lóc chi ra ®Õn lóc ®a vµo sö dông sÏ g©y ra thiÖt h¹i cho nhµ ®Çu t (coi 7
 8. møc thiÖt h¹i b»ng l·i suÊt vay vèn). Khi thêi gian x©y dùng gi¶m ( Txd ↓ ) dÉn ®Õn ( Tth ↓ ) lµm gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn ®Çu t. Sè vèn bÞ ø ®éng nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo c¸ch bá vèn x©y dùng. NÕu quan niÖm thËt ®¬n gi¶n thiÖt h¹i kh«ng g©y ra thiÖt h¹i th× chóng cã thÓ tÝnh nh sau - Trêng hîp chñ ®Çu t thanh to¸n tõng phÇn cho nhµ thÇu x©y dùng H 4 = TH UDVDT 1 − THUDVDT 2 (4) + NÕu tÝnh theo vèn ®Çu t trung b×nh . ThiÖt h¹i do ®äng vèn khi thêi gian x©y dùng kh«ng gi¶m (Thêi gian x©y dùng quy ®Þnh trong hîp ®ång Td THUDVDT 1 = Vd * Td * rd . ThiÖt h¹i khi thêi gian x©y dùng gi¶m xuèng lµ Tn. THUDVDT 2 = Vn * Tn * rn Vd , Vn : T¬ng øng lµ lîng vèn ®Çu t trung b×nh trong suèt thêi kú x©y dùng t¬ng øng víi thêi gian x©y dùng quy ®Þnh (Td) vµ thùc tÕ (Tn) rd , rn : T¬ng øng lµ l·I suÊt huy ®éng vèn ®Çu t trung b×nh trong suèt thêi kú x©y dùng t¬ng øng víi thêi gian x©y dùng quy ®Þnh (Td) vµ thùc tÕ (Tn) (l·I suÊt ®¬n) . HiÖu qu¶ do gi¶m thêi gian x©y dùng H 4 = Vd * Td * rd − Vn * Tn * rn (4). + NÕu vèn ®Çu t bá ra theo c¸c thêi ®iÓm H 4 = ( V n − V0n ) − ( V d − V0d ) HoÆc: (4’) . TÝnh theo l·I suÊt ghÐp 8
 9. Vn ,Vd : tæng sè vèn ®Çu t (kÓ c¶ gèc lÉn l·i) cña ph ¬ng ¸n cã thêi gian thùc hiÖn ng¾n vµ thêi gian thùc hiÖn dµi tÝnh ®Õn cuèi thêi gian x©y dùng T V = ∑Vt (1 + r )T − t t =1 Trong ®ã Vt: vèn ®Çu t ë thêi ®iÓm t t: Thêi ®iÓm ®· vay r: l·i suÊt vay theo l·i suÊt thùc T: Thêi gian x©y dùng V0n , V0d : Tæng vèn gèc ®Çu t T V0 = ∑Vt i =1 . TÝnh theo l·I suÊt ®¬n Vn ,Vd : tæng sè vèn ®Çu t (kÓ c¶ gèc lÉn l·i) cña ph ¬ng ¸n cã thêi gian thùc hiÖn ng¾n vµ thêi gian thùc hiÖn dµi tÝnh ®Õn cuèi thêi gian x©y dùng T V = ∑Vt (1 + r (T − t )) t =1 Trong ®ã Vt: vèn ®Çu t ë thêi ®iÓm t t: Thêi ®iÓm ®· vay r: l·i suÊt vay theo l·i ®¬n T: Thêi gian x©y dùng V0n , V0d : Tæng vèn gèc ®Çu t T V0 = ∑Vt i =1 9
 10. Chó ý: Trong thùc tÕ ngêi ta cã thÓ lùa chän c¸ch bá vèn hîp lý cho thi c«ng th«ng qua xem xÐt hai ®iÒu kiÖn cÇn tho¶ m·n lµ: . ThiÖt h¹i do ®äng vèn lµ nhá . ThuËn lîi cho thi c«ng vµ phï hîp víi c«ng nghÖ hiÖn hµnh vèn (3) (4) (1) (2) Khëi c«ng Thi c«ng rÇm r« Hoµn thiÖn Thêi gian Thêi gian thi c«ng Ph©n tÝch c¸ch bá vèn kh¸c nhau nh (1) bá vèn ®Òu, (2) bá vèn kh«ng ®Òu víi cêng ®é t¨ng dÇn, (3) bá vèn kh«ng ®Òu víi c êng ®é gi¶m dÇn, (4) lµ bá Ýt ë thêi gian ®Çu sau ®ã c êng ®é t¨ng cao sau ®ã gi¶m dÇn ë giai ®o¹n hoµn thiÖn tøc lµ bá vèn theo kiÓu ch÷ S lµ hîp lý nhÊt - Trêng hîp ch×a kho¸ trao tay (chñ ®Çu t thanh to¸n mét lÇn khi c«ng tr×nh ®îc bµn giao) H4 = 0 2.3. Lîi Ých cho nhµ thÇu x©y dùng: §èi víi nhµ thÇu chØ cÇn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p lµm gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ hiÖu qu¶ cña nã. 10
 11. a. §Þnh tÝnh: Khi gi¶m thêi gian x©y dùng nhµ thÇu sÏ n©ng cao uy tÝn trªn thÞ trêng x©y dùng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. b. §Þnh lîng: * Khi thêi gian x©y dùng gi¶m sÏ gi¶m ®îc thiÖt h¹i do ø ®äng vèn s¶n xuÊt. H 5 = (VSX * Td − VSX * Tn ) * i d n (5) Trong ®ã: VSX ,VSX : Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n tån ®äng t¹i c«ng tr×nh x©y dùng theo d n ph¬ng ¸n thêi gian x©y dùng dµi ( Td ) vµ thêi gian x©y dùng ng¾n ( Tn ) i: L·I suÊt huy ®éng vèn s¶n xuÊt trung b×nh cña nhµ thÇu * Khi thêi gian x©y dùng gi¶m sÏ gi¶m chi phÝ bÊt biÕn chiÕm trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng ® îc chia thµnh chi phÝ bÊt biÕn vµ chi phÝ kh¶ biÕn. Chi phÝ kh¶ biÕn lµ chi phÝ chØ phô thuéc vµo khèi l - îng s¶n phÈm lµm ra, kh«ng phô théc vµo thêi gian, do ®ã khi rót ng¾n thêi gian x©y dùng kh«ng ¶nh hëng ®Õn thµnh phÇn chi phÝ nµy. Chi phÝ bÊt biÕn lµn chi phÝ chØ phô thuéc vµo thêi gian, kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, do ®ã khi gi¶m thêi gian x©y dùng sÏ gi¶m ®îc chi phÝ nµy. XÐt khèi lîng x©y l¾p ë c«ng tr×nh lµ Q . NÕu hoµn thµnh trong thêi gian T d ta sÏ cã tæng chi phÝ x©y l¾p lµ: Zd =Fd+bQ . NÕu hoµn thµnh trong thêi gian T n ta sÏ cã tæng chi phÝ x©y l¾p lµ: 11
 12. Z2=Fn+bQ Trong ®ã: F1, F2 : t¬ng øng lµ chi phÝ cè ®Þnh khi hoµn thµnh víi thêi gian T1, T2. Theo kinh nghiÖm Bd=1%VL+5%NC+30%M+50%(C+T k) VL, NC, M, Tk, C: lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ trùc tiÕp kh¸c vµ chi phÝ chung cña ph ¬ng ¸n cã thêi gian thùc hiÖn dµi. 1%: TØ lÖ chi phÝ bÊt biÕn trong chi phÝ vËt liÖu nh : kho b·i, b¶o qu¶n... 5%: TØ lÖ chi phÝ bÊt biÕn trong chi phÝ nh©n c«ng nh : l¬ng thêi gian cña c«ng nh©n duy tr× hÖ thèng kü thuËt (®iÖn n íc), c«ng nh©n x©y dùng, l¬ng tr¸ch nhiÖm, phô cÊp l¬ng. 30%: TØ lÖ chi phÝ bÊt biÕn trong chi phÝ m¸y: khÊu hao theo thêi gian, chi phÝ söa ch÷a m¸y thêng xuyªn 50% : hÖ sè chi phÝ bÊt biÕn trong chi phÝ chung, vµ chi phÝ trùc tiÕp kh¸c: l¬ng, phô cÊp l¬ng bé m¸y qu¶n lý, thuª v¨n phßng, giao dÞch, liªn l¹c, phôc vô c«ng nh©n, phôc vô thi c«ng, chi phÝ vÒ an toµn lao ®éng, an toµn thi c«ng... ∆C : chi phÝ t¨ng thªm do nhµ thÇu rót ng¾n thêi gian x©y dùng ph¶i t¨ng thªm chi phÝ ¸p dông biÖn ph¸p c«ng nghÖ míi H6 = F1-F2 Tn H 6 = Bd * (1 − ) Td Tn H 6 = (1%VL + 5% NC + 30% M + 50%(Tk + C ))(1 − ) (6) Td 12
 13. Trong c¸c kho¶n môc trªn th× sè gi¶m chi phÝ chung lµ ®¸ng kÓ nhÊt, v× vËy trong trêng hîp ®¬n gi¶n cã thÓ rót gän c«ng thøc (6) thµnh (6’) Tn H 6 = 50%C * (1 − ) (6’) Td * HiÖu qu¶ mang l¹i cho nhµ thÇu Khi gi¶m thêi gian x©y dùng sÏ mang l¹i c¸c hiÖu qu¶ nh ®· nªu, nhng ®Ó gi¶m thêigian x©y dùng th× nhµ thÇu ph¶i bá thªm mét l îng chi phÝ nµo ®ã so víi møc quy ®Þnh b×nh th êng, v× vËy ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung ®îc x¸c ®Þnh nh sau: H nt = H 5 + H 6 − ∆C ∆C : chi phÝ bá thªm liªn quan ®Õn biÖn ph¸p gi¶m thêi gian x©y dùng (ph¶i t¨ng chi phÝ chuyªn chë m¸y ®Õn c«ng tr×nh lóc ban ®Çu, t¨ng chi phÝ lµm c«ng tr×nh t¹m cho m¸y khi t¨ng sè m¸y, ph¶i t¨ng chi phÝ phôc vô c«ng nh©n khi sè c«ng nh©n t¨ng, t¨ng sè tiÒn thëng hoÆc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng , ph¶i t¨ng thªm chi phÝ vËt liÖu nh t¨ng sè cèp pha...) III. C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng. 1. Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng. Lµ qu¸ tr×nh chuyÓn x¶n xuÊt x©y dùng ®îc hiÖn chñ yÕu b»ng thñ c«ng thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng thùc hiÖn b»ng ph ¬ng ph¸p c«ng nghiÖp víi tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao, tr×nh ®é tæ chøc qu¶ lý tiªn tiÕn. 2. Ph¬ng híng c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng: cã 3 c¸ch ph©n lo¹i. a . XÐt theo møc ®é chÕ t¹o s½n cña kÕt cÊu x©y dùng: * CNH theo híng ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp (c«ng nghiÖp ho¸ kÝn) + Theo híng nµy sÏ h×nh thµnh mét d©y chuúªn khÐp kÝn tõ kh©u s¶n xuÊt cÊu kiÖn t¹i nhµ m¸y ®Õn kh©u vËn chuyÓn, l¾p dùng vµo c«ng tr×nh 13
 14. + ¦u ®iÓm: . §a SXXD vµo thùc hiÖn phÇn lín trong nhµ m¸y ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®îc c¶i thiÖn, æn ®Þnh gÇn nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. . Gi¶m thêi gian thi c«ng t¹i hiÖn trêng... . H¹n chÕ ¶nh hëng cña thêi tiÕt. . Chi phÝ x©y dùng cã thÓ gi¶m + Nhîc ®iÓm: . Ph¶i x©y dùng c¸c nhµ m¸y ®óc s½n cÊu kiÖn . Ph¶i cã ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn thÝch hîp. . ChÊt lîng c¸c mèi nèi khã ®¶m b¶o tèt. . §é linh ho¹t cña gi¶i ph¸p kiÕn tróc thÊp. * C«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng theo h íng x©y ®óc t¹i chç (c«ng nghiÖp ho¸ hë) + X©y dùng t¹i hiÖn trêng víi tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ cao. + ¦u, nhîc ®iÓm ngîc víi u nhîc ®iÓm cña c«ng nghiÖp ho¸ kÝn. *C«ng nghiÖp ho¸ theo híng kÕt hîp gi÷a c«ng nghiÖp ho¸ kÝn víi c«ng nghiÖp ho¸ hë + PhÇn nµo c«ng nghiÖp ho¸ kÝn cã hiÖu qu¶ th× ¸p dông c«ng nghiÖp ho¸ kÝn, cßng phÇn nµo ¸p dông c«ng nghiÖp ho¸ hë tèt h¬n th× ¸p dông c«ng nghiÖp h¸o hë. + ¦u nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy kÕt hîp gi÷a c«ng nghiÖp ho¸ kÝn víi v«ng nghiÖp ho¸ hë. b. XÐt theo tr×nh ®é c¬ giíi ho¸. - Lo¹i c«ng viÖc b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn b»ng m¸y: th× ph¶i ¸p dông c¬ giíi ho¸ 100%. - Lo¹i c«ng viÖc cã thÓ thùc hiÖn b»ng m¸y, cã thÓ thùc hiÖn b»ng thñ c«ng: th× tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng m¸y mãc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi 14
 15. cña viÖc ¸p dông b»ng m¸y so víi thñ c«ng ®Ó cã ph ¬ng ¸n quyÕt ®Þnh. - Lo¹i c«ng viÖc chØ cã thÓ ¸p dông b»ng thñ c«ng: th× ® ¬ng nhiªn kh«ng ¸p dông m¸y. c. XÐt theo chñng lo¹i c«ng viÖc. - Nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, khèi l îng lín, thi c«ng hµng lo¹t th× ph¶i u tiªn ¸p dông c¬ giíi ho¸ ®Õn møc cao nhÊt. - Nh÷ng c«ng viÖc nh x©y, tr¸t, l¸t... th× kÕt hîp gi÷a m¸y mãc vµ thñ c«ng mét c¸ch hîp lý. - C«ng tr×nh lín, träng ®iÓm, c«ng tr×nh nhµ cao tÇng... ®ßi hái kü thuËt cao th× tr×nh ®é c«ng nghiÖp ho¸ ®îc ¸p dông cao h¬n. 3. Ph¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng. 3.1. So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ thÇu x©y dùng. a. Trêng hîp gi¶n ®¬n: Trêng hîp gi¶n ®¬n lµ kh«ng tÝnh ®Õn gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ theo thêi gian, thêng ¸p dông khi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ng¾n vµ gi¶n ®¬n. (thêi gian thi c«ng
 16. Vi: vèn ®Çu t mua s¾m tµi s¶n thi c«ng thø i Ti: Thêi gian tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng cña tµi s¶n thø i C: tæng chi phÝ cho qu¸ tr×nh thi c«ng (kh«ng kÓ chi phÝ tr¶ l·i vay) NÕu vèn lu ®éng cña c¸c ph ¬ng ¸n kh¸c nhau lµ ®¸ng kÓ (chñ yÕu lµ dù tr÷ vËt t) th× ph¶i c«ng thªm vµo vèn ®Çu t mét lîng vèn lu ®éng trung b×nh cÇn thiÕt nhng kh«ng ph¶i chia ®«i vµ l·i suÊt vay vèn lu ®éng ai. Fh: chi phÝ b¶o ®¶m ®îc møc lîi nhuËn dù kiÕn khi ký hîp ®ång. HB: HiÖu qu¶ (hay thiÖt h¹i) mang l¹i cho nhµ thÇu do gi¶m (t¨ng) thêi gian x©y dùng lµm gi¶m (t¨ng) chi phÝ bÊt biÕn. T1 H B = B 0 (1 − ) T0 T0: thêi gian thi c«ng cña ph¬ng ¸n c¬ së T1: thêi gian thi c«ng cña ph¬ng ¸n ®ang xÐt. B0: chi phÝ bÊt biÕn cña ph¬ng ¸n 0 * ChØ tiªu tæng lîi nhuËn lín nhÊt. * ChØ tiªu lîi nhuËn tÝnh cho mét ®ång vèn ®Çu t mua s¾m m¸y thi c«ng lín nhÊt. * ChØ tiªu lîi nhuËn tÝnh cho mét ®ång chi phÝ lín nhÊt. * ChØ tiªu hiÖu qu¶ do rót ng¾n thêi gian x©y dùng * ChØ tiªu thiÖt h¹i vÒ b¶o vÖ m«i trõ¬ng bÐ nhÊt. * ChØ tiªu nép thuÕ cho nhµ níc. b. Trêng hîp phøc t¹p. Trêng hîp phøc t¹p lµ cã tÝnh ®Õn gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ theo thêi gian, thêng ¸p dông khi qu¸ tr×nh thi c«ng kÐo dµi nhiÒu n¨m víi sè vèn ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n thi c«ng lín. Trong trêng hîp phøc t¹p ngêi ta thêng dïng ph¬ng ph¸p so s¸nh ph¬ng ¸n theo kiÓu lËp dù ¸n ®Çu t, gåm c¸c néi dung sau: - NhiÖm vô thi c«ng do bªn chñ ®Çu t giao, 16
 17. - §iÒu kiÖn c«ng trêng thi c«ng. - Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña tæ chøc x©y dùng vµ cña thÞ tr êng cung cÊp c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh thi c«ng - ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng qu¸ tr×nh x©y dùng. - Ph©n tÝch tµi chÝnh (bao gåm hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ an toµn tµi chÝnh). - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh ë ®©y còng bao gåm 2 nhãm chØ tiªu: + Nhãm chØ tiªu tÜnh: nh tr×nh bµy ë môc a. + Nhãm chØ tiªu ®éng: ë ®©y thêng dïng hai chØ tiªu sau: + ChØ tiªu chi phÝ F: a Tc Vt Ct HB Tc F= ∑ +∑ ± = min 2 t =0 (1 + r ) t t =1 (1 + r ) t (1 + r ) Tc a: L·i suÊt huy ®éng vèn trung b×nh ®Ó mua s¾m tµi s¶n thi c«ng. Tc: Thêi gian thi c«ng. Vt: Vèn ®Çu t mua s¾m tµi s¶n thi c«ng ë n¨m thøc t kÓ c¶ cña nh÷ng n¨m tríc chuyÓn sang, nÕu vèn lu ®éng cña c¸c ph ¬ng ¸n kh¸c nhau th× ph¶i tÝnh vµo trÞ sè Vt mét trÞ sè vèn lu ®éng trung b×nh cho c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng (kh«ng ph¶i chia ®«i) vµ l·i suÊt a huy vèn t¬ng øng. r: suÊt thu lîi tèi thiÓu tÝnh to¸n. Ct: chi phÝ cña qu¸ tr×nh thi c«ng ë n¨m t (kh«ng cã chi phÝ tr¶ l·i vay vèn) HB: hiÖu qu¶ (hay thua lç) do gi¶m (t¨ng chi phÝ bÊt biÕn) + ChØ tiªu hiÖn gi¸ cña hiÖu sè thu chi NPW Ph¬ng ¸n ®¸ng gi¸ khi: Tc Tc Tc Tc Bt Ct Vt SVt HB NPW = ∑ −∑ −∑ +∑ ± ≥0 (1 + r ) t =1 (1 + r ) t = o (1 + r ) t =1 (1 + r ) (1 + r )Tc t t t t t =1 17
 18. Ph¬ng ¸n tèt nhÊt lµ ph¬ng ¸n cã trÞ sè NPW=>max Trong ®ã: Bt: danh thu ë n¨m t theo hîp ®ång Ct: Chi phÝ thi c«ng ë n¨m t (kh«ng cã khÊu hao) Vt: Vèn ®Çu t mua s¾m tµi s¶n thi c«ng ë n¨m thø t nÕu cã SVt: Gi¸ trÞ thu håi khi ®µo th¶i tµi s¶n thi c«ng ë n¨m t nÕu cã Cã 2 c¸ch tÝnh Vt vµ SVt. C¸ch 1: Vit − SVit n Vt = ∑ .Tcit t mit i =1 Trong ®ã: Vit: Gi¸ trÞ mua s¾m tµi s¶n thi c«ng thø i cho n¨m t SVit: Gi¸ trÞ thu håi khi ®µo thµi tµi s¶n i (cho n¨m t) ë cuèi tuæi tho cña nã. Tmit: tuæi thä (thêi h¹n khÊu hao) cña tµi s¶n thi c«ng thø i ë n¨m t ®ang xÐt. Tcit: thêi gian tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng cña TSTC thø i ë n¨m t n : sè tµi s¶n thi c«ng ë n¨m t Theo c¸ch nµy SVt = 0 C¸ch 2: n n Vt = ∑ Vimt SVt = ∑ Vibt vµ i =1 i =1 Vimt: Gi¸ trÞ mua tµi s¶n thi c«ng thø i ®Ó ® a vµo qu¸ tr×nh thi c«ng theo ®¸nh gi¸ l¹i víi gi¸ thÞ trêng ë thêi ®iÓm t. Vibt: Gi¸ trÞ b¸n tµi s¶n thi c«ng thø i bÞ ® a ra khái qu¸ tr×nh thi c«ng theo ®¸nh gi¸ l¹i víi gi¸ thÞ trêng ë thêi ®iÓm t. 3.2. So s¸nh theo gãc ®é lîi Ých cña chñ ®Çu t: - ViÖc thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng x©y dùng chñ yÕu do c¸c nhµ thÇu x©y dùng lËp vµ ®îc tr×nh bµy víi chñ ®Çu t khi tham gia tranh thÇu. 18
 19. - Khi so s¸nh lùa chän ph ¬ng ¸n c«ng nghÖ trong c¸c hå s¬ dù thÇu th× ph¬ng ¸n cã thêi gian thi c«ng ng¾n h¬n sÏ ® îc chän nÕu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sau: Cn − H rCDT < Cd Trong ®ã: Cn: chi phÝ x©y dùng cña ph¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng ng¾n Cd: chi phÝ x©y dùng cña ph¬ng ¸n cã thêi gian x©y dùng dµi H CDT : HiÖu qu¶ mang l¹i cho chñ ®Çu t cña ph¬ng ¸n ng¾n so víi ph - r ¬ng ¸n dµi 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản