Application server

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Truc Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
491
lượt xem
120
download

Application server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu máy chủ là gì? Máy chủ là một máy tính hay một thiết bị trên mạng, nó quản lý tài nguyên của mạng. Ví dụ như, một máy dịch vụ tập tin là một máy tính hoặc là một thiết bị chuyên dụng để lưu trữ các tập tin. Bất kỳ người sử dụng nào trên mạng cũng có thể lưu trữ các tập tin trên máy chủ.Chức năng chủ yếu của Máy chủ là quản lí các tài nguyên mạng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Application server

  1. Application server 1. Application server là gì? Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu máy chủ là gì? Máy chủ là một máy tính hay một thiết bị trên mạng, nó quản lý tài nguyên của mạng. Ví dụ như, một máy dịch vụ tập tin là một máy tính hoặc là một thiết bị chuyên dụng để lưu trữ các tập tin. Bất kỳ người sử dụng nào trên mạng cũng có thể lưu trữ các tập tin trên máy chủ.Chức năng chủ yếu của Máy chủ là quản lí các tài nguyên mạng. Máy chủ thường là những máy chuyên dụng, nghĩa là chúng không thực hiện nhiệm vụ nào khác bên cạnh các nhiệm vụ dịch vụ của chúng. Tuy nhiên, trên các hệ điều hành đa xử lý, một máy tính có thể xử lý vài chương trình cùng một lúc. Một máy chủ trong trường hợp này có thể yêu các chương trình quản lý tài nguyên hơn là một bộ máy tính trọn vẹn. Nếu bạn không biết tới các chức năng của một máy chủ, nhưng bạn đã từng nghe đến trong quá khứ, có thể bạn sẽ nghĩ về máy chủ như là một chiếc PC bí ẩn thực hiện những nhiệm vụ đáng kinh ngạc và nhìn chung là một hệ thống mở. Trước khi chúng ta đào sâu nghiên cứu vào hoạt động bên trong của một máy chủ, chúng ta sẽ bắt đầu từ bằng cách bỏ đi cái gì được cho là bí ẩn ở đây. Từ một phối ghép phần cứng, một máy chủ đơn giản chỉ là một máy vi tính trên mạng của bạn, nó được cấu hình để chia sẻ nguồn tài nguyên của nó hoặc là chạy các ứng dụng cho các máy tính khác trên mạng. Bạn có thể có một máy chủ trong khu vực để điều khiển các tập tin hoặc là cơ sở dữ liệu và chia sẻ nó giữa các người sử dụng trong mạng của bạn, hoặc là có một máy chủ được cấu hình để cho phép tất cả các người sử dụng chia sẻ cùng một máy in, hơn là có sẽ có một máy in cho mỗi máy tính các nhân của bạn trong tổ chức.
  2. Điều mà làm cho thuật ngữ máy chủ khó hiểu là do nó có thể liên quan tới cả phần cứng và phần mềm. Do đó, Máy chủ có thể được sử dụng để mô tả một gói phần mềm đặc biệt chạy trên một máy tính... Loại máy chủ và loại phần mềm mà bạn sẽ sử dụng tuỳ thuộc vào loại mạng của bạn. LANs và WANs là các ví dụ, chúng sẽ sử dụng các dịch vụ tập tin và dịch vụ in trong khi mạng internet sẽ sử dụng dịch vụ web. Máy chủ ứng dụng hay còn gọi là APPSERVER là một chương trình mà điều khiển tất cả các hoạt động ứng dụng giữa những người sử dụng và các ứng dụng tầng cuối của một tổ chức doanh nghiệp hoặc là các cơ sở dữ liệu. Là máy chủ chuyên dung để chứa một loại ứng dụng phần mềm. 2. Các ứng dụng chạy server: + Web: Cung cấp dịch vụ web đa phương tiện phục vụ nhu cầu trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm thông tin của người sủ dụng . Nội dung của một website được truyền tải tới người sử dụng thông qua trình duyệt web sử dụng giao thức HTTP. Bất kỳ máy tính nào cũng có thể vào trong một dịch vụ web bằng cách cài đặt phần mềm dịch vụ và kết nối internet. + Một dịch vụ FTP là một phần mềm ứng dụng chạy giao thức truyền dẫn file, giao thức này trao đổi các tập tin qua mạng internet. FTP làm việc tương tự như cách mà HTTP làm, truyền các trang web từ một máy chủ tới một người sử
  3. dụng trình duyệt, và SMTP dùng cho việc gửi các thư điện tử qua mạng internet. Cũng giống như các công nghệ này, FTP sửu dụng giao thức TCP/IP của internet để có thể truyền dữ liệu. FTP được sử dụng rộng rãi để tải về một tập tin từ một máy chủ sử dụng internet hoặc ngược lại (chẳng hạn tải một trang web lên máy chủ). + Phần mềm kế toán. + Phần mềm tra cứu điểm, thông tin… +………{chưa nghĩ ra được nữa.Thông cảm nha!} 3. Xây dựng Application server: Xây dựng môt server ứng dung (application server) , cac may tinh trong mang có ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ thể truy xuât đên application server và chay cac chương trinh cai đăt trên đo. ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ Server sẽ chỉ phai truyên giao diên cho client, và client chỉ cân truyên tin hiêu ban ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ phim và chuôt đên server. Môi người dung khi đăng nhâp sẽ có môt phiên lam ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ viêc khac nhau và được quan lí môt cach chăt chẽ bởi server. Cac may tinh client ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ có thể chay cac loai phân cứng khac nhau, thâm chí cả những hệ điêu hanh khac ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ nhau. Cach thiêt lâp application server trên Windows 2003 Server sử dung Terminal ́ ́ ̣ ̣ Services: Yêu Câu Hệ Thông ̀ ́ HẦU HẾT NGƯỜI DÙNG MÁY TÍNH có thể được chia thanh 3 loai: ̀ ̣ Người dung nhe: Chủ yêu chỉ chay môt chương trinh tai môt thời điêm – ví dụ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ như là chương trinh xử lí văn ban MS Word. ̀ ̉ Người dung trung binh: Thường chay song song hai hay nhiêu ứng dung nhưng ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ không thường xuyên chuyên qua lai giữa chung. Những chương trinh được ̉ ̣ ́ ̀ chay có yêu câu xử lý dữ liêu không quá cao. ̣ ̀ ̣ Người dung cao câp: Thường chay ba hay nhiêu ứng dung cung luc và thường ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ có nhiêu chương trinh đang kich hoat vao môt thời điêm. Cac chương trinh ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ được chay có nhu câu xử lý dữ liêu rât cao. ̣ ̀ ̣ ́ Khi xac đinh câu hinh hệ thông cân thiêt cho server ban cân phai xem xet xem ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ loai người dung nao sẽ chay cac ứng dung trên đo. May chủ dung lam ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀
  4. Application server nên là Pentium III trở lên và phai có it nhât 128 MB RAM ̉ ́ ́ công thêm lượng RAM danh cho môi người dung. Trung binh môt người dung ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ nhẹ sẽ cân thêm 10MB RAM con người dung cao câp sẽ cân khoang 20MB ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ RAM. Noi chung, yêu câu cho bộ xử lí và bộ nhớ thay đôi môt cach tuyên tinh. Ban có ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ thể tăng gâp đôi số người dung băng cach tăng gâp đôi bộ nhớ và bộ xử li. Vì ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ thế hay mua những hệ thông có hỗ trợ đa bộ xử li, ngay cả khi ban chỉ cân môt ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ bộ xử lí vao thời điêm đo, để ban có thể dễ dang ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ nâng câp sau nay.̀ ̀ ̣ Cai Đăt Terminal Services Trên Server ĐỂ BẬT TERMINAL SERVICES ở chế độ application server: 1. Mở Add/Remove Program trong Control Panel 2. Nhân vao Add/Remove Windows Components để mở Windows Components ́ ̀ Wizard. 3. Trong hôp thoai Windows Components, chon Terminal services và nhân Next. ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ 4. Trong hôp thoai Terminal Services Setup, chon Application server mode. 5. Trong Terminal Services Setup, ban có thể sẽ thây môt danh sach cac chương ̣ ́ ̣ ́ ́ trinh có thể không hoat đông tôt với Terminal Services. Ban được khuyên cao ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ phai cai đăt lai cac chương trinh nay sau khi đã bât Terminal Services. ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ 6. Trong man hinh tiêp theo, hay chỉ đinh quyên truy nhâp sẽ tương thich với ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ Windows 2003 hay Terminal Server 4.0. Ban nên chon chế độ tương thich với ̣ ̣ ́ Windows 2003. Cai Đăt Cac Ứng Dung Trên Server ̀ ̣ ́ ̣ ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG trên server, ban cân sử dung hôp thoai Add/Remove ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ Program. Hay login băng account administrator. Mở Control Panel, chon ̃ ̀ ̣ Add/Remove Program, rôi Add new programs. Vì lí do bao mât, ban chỉ nên cai ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ cac chương trinh trên cac phân vung NTFS. ́ ̀ ́ ̀
  5. Kêt Nôi Với Application Server ́ ́ ĐỂ KẾT NỐI VỚI TERMINAL SERVER, cac may client ́ ́ sẽ cân phai có môt ̀ ̉ ̣ chương ̀ trinh Terminal Services client. Cac ban có thể ́ ̣ sử dung chương ̣ ̀ trinh Remote Desktop Connection (RDC). Chương trinh nay được cai đăt săn trong Windows XP, con với cac ̀ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ phiên ban Windows cũ hơn, cac ban có thể tai chương trinh nay từ đia chi: ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ http://www. microsoft.com/windowsxp/remotedesktop Windows 2003 server cung có kem theo môt phiên ban cua Terminal Services ̃ ̀ ̣ ̉ ̉ client. Ban có thể tao ra cac đia mêm chứa chương trinh nay để cai trên cac ̣ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ client. Hay vao Start -> Programs -> Administrative Tools -> Terminal Services ̣ ̃ ̣ Client Creator. Ban hay chon Terminal Services client muôn tao. ́ ̣ Để kêt nôi với server, hay chay chương trinh Remote Desktop Connection hoăc ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ Terminal Services Client, gõ tên hoăc đia chỉ IP cua server rôi nhân connect. Ban ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ sẽ được yêu câu nhâp username/password để có thể ̀ ̣ ̣ ̀ đăng nhâp vao server. ̣ ̣ ̃ ̣ Ban nên tao cho môi client môt account trên may ́ chu. Để lam viêc nay, trong Control Panel, ban hay ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ mở Computer Management, trong console tree, ̃ ̣ ̀ hay chon Local users and groups, rôi Users. Trong menu Action, chon New users, hay điên đủ cac trường cân thiêt và nhân ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ Create. Kêt Nôi Với Application Server Từ Cac May Không Chay Windows ́ ́ ́ ́ ̣ CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP vao Application ̀ server từ cac may không chay Windows băng cach ́ ́ ̣ ̀ ́ sử dung cac san phâm cua cac hang thứ ba. Ơ đây ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̃ tôi sẽ đề câp đên san phâm HOBLink JWT, môt ̣ ́ ̉ ̉ ̣
  6. chương trinh được viêt hoan toan băng Java. Vì được viêt băng Java nên ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ chương trinh nay có thể chay trên bât cứ môi trường nao có hỗ trợ Java: ̀ ̀ ̣ ́ ̀ Windows, Linux, Unix, MacOS hay thâm chí cả cac thiêt bị nhung. Bai viêt nay ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ hướng dân cac ban cai trên Linux ̃ ́ ̣ ̀ Ban có thể tai về chương trinh tai đia chỉ http://sdsusa.com/jwt/ sau đó chon Free ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ Download. Hay điên vao form đăng kí và tai phiên ban tương ứng cho môi ̃ ̀ ̀ ̉ ̉ trường cua minh. Nêu trên may ban chưa có may ao Java thì ban nên tai phiên ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ban đã có săn may ao Java trong đo. ̉ ̃ ́ ̉ ́ Quá trinh cai đăt diên ra rât dễ dang. Sau khi download file, vao cửa sổ dong ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ lênh, chuyên đên thư muc chứa file và gõ cac lênh sau: ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ • chmod 755 install.bin • ./install.bin Ban sẽ được hoi muôn cai đăt chương trinh ở chế độ nao. Hay chon chế độ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ Local installation. Nêu không có chỉ đinh gì khac, chương trinh sẽ ́ ̣ ́ ̀ được cai đăt vao thư muc ~/HOBLink/hljwt. Để ̀ ̣ ̀ ̣ chay chương trinh, ban gõ lênh sau: ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ~/HOBLink/hljwt/HOBLinkJWT (Linux phân biêt chữ hoa và chữ thường). Ban có thể chỉ đinh kich thước cửa sổ cua chương ̣ ̣ ́ ̉ trinh Terminal Client hoăc chay dưới chế độ toan man hinh cung như môt số ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ́ thiêt lâp khac. Nhâp đia chỉ IP cua server và nhân connect, ban sẽ được chuyên đên môt man ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ hinh như ở dưới đây. ̀
Đồng bộ tài khoản