Bài 12: Đối ngẫu của bài toán

Chia sẻ: Phạm Minh Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
114
lượt xem
21
download

Bài 12: Đối ngẫu của bài toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 12: đối ngẫu của bài toán', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 12: Đối ngẫu của bài toán

  1. ̀ BAI 12 f(x)=-2x1+6x2+4x3-2x4+3x5→max g(x)=-f(x)=2x1-6x2-4x3+2x4-3x5→min x1+2x2+4x3=52 12400 4x2+2x3+x4=60 A= 04210 3x2+x5=36 03001 xj≥0(j=1,2,3) →Đây là bai toan dang chuân ̀ ́ ̣ ̉ Hệ số ACB Phương (2)X1 (-6)X2 -4)X3 (2)X4 (-3)X5 lamda ́ an 2 X1 52 1 2 [4] 0 0 13 2 X4 60 0 4 2 1 0 30 -3 X5 36 0 3 0 0 1 kxđ F(x) 116 0 9 16 0 0 Bai toan không có PATƯ vì tôn tai >0 ta có biên đưa vao ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ Hệ số ACB Phươn (2)X1 (-6)X2 -4)X3 (2)X4 (-3)X5 lamda ́ g an -4 X3 13 1/4 1/2 1 0 0 26 2 X4 34 -1/2 [3] 0 1 0 34/3 -3 X5 36 0 3 0 0 1 12 F(x) -92 -4 5 0 0 0 Vì tôn tai >0 nên bai toan không có PATƯ ̀ ̣ ̀ ́ Hệ số ACB Phương (2)X1 (-6)X2 -4)X3 (2)X4 (-3)X5 lamda ́ an -4 X3 22/3 1/3 0 1 -1/6 0 -6 X2 34/3 -1/6 1 0 1/3 0 -3 X5 2 1/2 0 0 -1 1 F(x) -310/3 -23/6 0 0 -1/3 0 Như vây PATƯ cua bai toan la(0,34/3,22/3,0,2):g(x)=-310/3 ̣ ̉ ̀ ́ ̀ Giá trị ham muc tiêu đat đươc ,như vây bai toan xuât phat có giá trị là 310/3. ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ĐÔI NGÂU CUA BAI TOAN ̀ ́ f(x)=-2x1+6x2+4x3-2x4+3x5→max f(y)= 52y1+60y2+36y3→ min x1+2x2+4x3=52 y1 ≥ -2 4x2+2x3+x4=60 2y1+4y2+3y3 ≥ 6
  2. 3x2+x5=36 4y1+2y2 ≥4 xj≥0(j=1,5) y2 ≥ -2 y3 ≥3 y1 tuy y; y2 tuy y; y3 tuy ý ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̃ Cac Căp Đôi Ngâu: x1+2x2+4x3=52 y1 tuy ý ̀ 4x2+2x3+x4=60 y2 tuy ý̀ 3x2+x5=36 y3 tuy ý ̀ x1≥0 y1 ≥ -2 x2≥0 2y1+4y2+3y3 ≥ 6 x3≥0 4y1+2y2 ≥4 x4≥0 y2 ≥ -2 x5≥0 y3 ≥3
Đồng bộ tài khoản