Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
790
lượt xem
193
download

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo ra nguồn BDTH cho chọn giống và tiến hoá. Các gen quí có cơ hội được tổ hợp lại trong một nhóm liên kết. Thiết lập được khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST ( Bản đồ di truyền ), đơn vị đo khoảng cách được tính bằng 1% hoán vị hay 1 CM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

 1. C¬ chÕ gi¶i thÝch liªn kÕt gen
 2. I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm 1.1 §èi t−îng TN
 3. I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm Pt/c : 1.2 Ph−¬ng ph¸p TN X 1.3 KÕt qu¶ F1 : (100% xám / dài ) PB : X F2 :
 4. II. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng b»ng c¬ së tÕ bμo häc: Xám (B) trội so với đen (b) F1 100 % xám dài => Dài (V) trội so với ngắn (v) bv BV X P: bv BV BV ; bv Giao tử P : BV (xám / dài ) F1 : bv Lai phân tích : BV bv PB : X bv bv Giao tử PB : BV , bv ; bv BV bv FB : 1 :1 bv bv
 5. *. C¬ së tÕ bμo häc cña hiÖn t−îng liªn kÕt gen B B b b P: X v V v V B Giao tử P : b ; V v B b F1 : v V Lai phân tích : B b b b F1 PB : X V v v v B b b Giao tử PB : ; , v v V B b FB : v V B b b b b v v v V v
 6. Liªn kÕt gen III. ý nghÜa cña ®Þnh luËt Sù liªn kÕt x¶y ra trong ®iÒu kiÖn nμo? HiÖn t−îng liªn kÕt gen cã lîi g× cho viÖc chän gièng?
 7. TRƯỜNG THPT TĨĨNH GIA II TRƯỜNG THPT T NH GIA II HỌC NỮA - HỌC MÃI
 8. II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN:
 9. II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN: Pt/c : X Đen, cụt Xám, dài F1 : (100% xám / dài ) pa : X Đen, cụt Xám, dài Fa : Xám, dài Đen, cụt Xám, cụt Đen, dài 965 : 944 : 206 : 185 (0,415) ( 0,415) (0,085) (0,085)
 10. II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: B b V v B b v V b B b B V V v v B b b B v V V v
 11. II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: B b b b Lai phân tích: X v v V v Đen, cụt Xám, dài B b V v b B B b b Ga: v V V v v 0,415 1,0 0,085 0,085 0,415
 12. II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: Fa : B b b B V V v v 0,415 0,085 0,085 0,415 B b B b b b b b b v v v v V v v V v 0,415 0,085 0,085 0,415 1,0 Xám, dài Xám, cụt Đen, dài Đen, cụt
 13. II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: * Sơ đồ lai: bv BV X Pa : F1 bv bv Gtử PB : 0,415 BV Giao tử có 0,415 bv gen liên kết 1,00 bv 0,085 Bv Giao tử có 0,085 bV gen hoán vị FB : 0,415 BV : 0,415 bv : 0,085 Bv : 0,085 bV bv bv bv bv Tần số ố hoán vị = en được+tính như th100 = 17 % 206 185 ần s hoán vị gen g x ế nào? T 965 + 944 + 206 + 185 Tần số hoán vị gen dao động từ 0 % - 50 %
 14. III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN: 1 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN: - Liêntrì ết genđcó ý ủa loài.gìạn chế BDTH. lí luận Duy k sự ổn ịnh c nghĩa H trong trong - Nhiều gen tốt được tậpực p ễn? u trữ trên 1 NST. và th hợ tivà lư - Đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm gen quí, có ý nghĩa to lớn trong chọn giống. 2 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: Trình bày ý nghĩa của hoán vị gen?
 15. III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN: 1 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN: 2 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: - Tạo ra nguồn BDTH cho chọn giống và tiến hoá. - Các gen quí có cơ hội được tổ hợp lại trong một nhóm liên kết. - Thiết lập được khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST ( Bản đồ di truyền ), đơn vị đo khoảng cách được tính bằng 1% hoán vị hay 1 CM. - Biết được bản đồ di truyền có thể dự đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, có ý nghĩa trong chọn giống và nghiên cứu khoa học. Số gen của các loài: Ruồi giấm: 13 000; Nấm men: 18 000; Thực vật: 26 000; Giun: 18000; Con người: 30 000 gene.
 16. III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN:
Đồng bộ tài khoản