Bài 16: Di truyền ngoài NST

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
469
lượt xem
106
download

Bài 16: Di truyền ngoài NST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự di truyền của các gen trong ti thể và lục lạp. - Gen ngoài nhân ( ngoài NST) - K/N Gen ngoài NST là những gen (AND) tồn tại trong TBC và được chứa trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 16: Di truyền ngoài NST

 1. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ng« ThÕ Anh – THPT §ång §¨ng
 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1. Sù di truyÒn tÝnh tr¹ng chØ do gen trªn NST X quy ®Þnh nh− thÕ nµo? A. chØ di truyÒn ë giíi ®ång giao B. chØ di truyÒn ë giíi ®ùc C. chØ di truyÒn ë giíi c¸i D. chØ di truyÒn ë giíi dÞ giao C©u 2. C¸c bÖnh, tËt nµo sau ®©y DT theo quy luËt DT chÐo? A. TËt dÝnh ngãn tay sè 2 vµ sè 3 B. Nam giíi cã tóm l«ng ë tai C. BÖnh mï mµu vµ m¸u khã ®«ng D. BÖnh m¸u khã ®«ng vµ tËt dÝnh ngãn tay C©u 3. ë ch©u chÊu bé NST 2n = 24, trong giê thùc hµnh, mét häc sinh ®Õm ®−îc trong tÕ bµo x«ma cña 1 con ch©u chÊu chøa 23 NST. 1. Con ch©u chÊu nμy thuéc giíi tÝnh nμo: A. Giíi c¸i B. Giíi ®ùc C. Giíi ®ång giao 2. Con ch©u chÊu trªn khi ph¸t sinh giao tö nã sÏ t¹o ra nh÷ng lo¹i giao tö nμo: A. 11 NST th−êng + 1NST giíi tÝnh X B. 11NST th−êng+1NST gtÝnh O C. 23NST th−êng + 1NST gtÝnh X D. 2 lo¹i giao tö nh− ®¸p ¸n A, B. D. 2 lo¹i giao tö nh− ®¸p ¸n B, C. E. Kh«ng cho giao tö nµo nh− trªn
 3. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ng« ThÕ Anh – THPT §ång §¨ng
 4. I. Di truyÒn theo dßng mÑ 1. ThÝ nghiÖm Khi lai 2 thø §¹i m¹ch xanh lôc b×nh th−êng vµ lôc nh¹t víi nhau th× thu ®−îc kÕt qu¶ nh− sau: Lai thuËn: P. ♀ Xanh lôc x ♂ Lôc nh¹t F1: 100% Xanh lôc. ?? Lai nghÞch:P. ♀ Lôc nh¹t x ♂ Xanh lôc F1: 100% Lôc nh¹t. ? Cho nhËn xÐt, con lai F1 ë c¶ 2 phÐp lai trªn cã KH nh− thÕ nµo so víi P ?
 5. 1. Trong thí nghiệm của Menden Pt/c : H¹t Vµng, vá tr¬n x H¹t Xanh, vá nh¨n F1 : 100% H¹t Vµng, vá tr¬n 2. Thí nghiệm của Moocgan vÒ hiện tượng LKG vμ HVG Pt/c : X Đen, cụt Xám, dài F1 : (100% xám / dài ) •VËt chÊt di truyÒn cña c¸c tÝnh tr¹ng nµy ®· ®−îc chøng minh lµ Gen n»m trªn NST ë trong nh©n quy ®Þnh vµ DT theo quy luËt. ? VËy trë l¹i ThÝ nghiÖm lai ë §¹i m¹ch, vËt chÊt di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng trªn lµ g× ? Vµ n»m ë ®©u trong tÕ bµo?
 6. 1.ThÝ nghiÖm Khi lai 2 thø §¹i m¹ch xanh lôc b×nh th−êng vµ lôc nh¹t víi nhau th× thu ®−îc kÕt qu¶ nh− sau: Lai thuËn: P. ♀ Xanh lôc x ♂ Lôc nh¹t F1: 100% Xanh lôc. Lai nghÞch: P. ♀ Lôc nh¹t x ♂ Xanh lôc F1: 100% Lôc nh¹t. - Ta thÊy c©y lai cïng loµi cã bé NST gièng nhau nh−ng kÕt qu¶ phÐp lai kh¸c nhau. VËy sù DT c¸c tÝnh tr¹ng trªn lµ do ®©u?
 7. ? Quan s¸t H 16.1 cho biÕt nh©n vµ tÕ bµo chÊt ( TBC ) cña 2 hîp tö ®−îc t¹o ra trong 2 phÐp lai gièng vµ kh¸c nhau nh− thÕ nµo? ? V× sao con lai mang tÝnh tr¹ng cña mÑ? – V× con lai nhËn chñ yÕu TBC cña mÑ. 2. NhËn xÐt: Sù kh¸c nhau vÒ tÝnh tr¹ng cña hai lo¹i c©y lai ë §¹i m¹ch chØ cã thÓ lµ do tÕ bµo chÊt cña c©y mÑ chi phèi. 3. KÕt luËn TÝnh di truyÒn cña con lai kh«ng chØ phô thuéc vµo bé NST cña hîp tö mµ cßn chÞu ¶nh h−ëng cña tÕ bµo chÊt, con lai mang tÝnh tr¹ng cña mÑ. Đã lµ di truyÒn theo dßng mÑ hay di truyÒn qua tÕ bµo chÊt, sù di truyÒn nµy kh«ng tu©n theo c¸c quy luËt di truyÒn NST.
 8. VÝ dô sù DT qua TBC:
 9. VÝ dô sù DT qua TBC: X Lõa ♂ Ngùa ♀ La
 10. ? C¸c bµo quan nµo trong TBC cã mang gen, AND ? II. Sù DT cña c¸c gen trong ti thÓ vµ lôc l¹p. • Gen ngoμi nh©n ( ngoμi NST). K/N: Gen ngoµi NST lµ nh÷ng gen (AND) tån t¹i trong TBC vµ ®−îc chøa trong c¸c bµo quan nh−: ty thÓ, l¹p thÓ hay Plasmit ë VK. ADN dạng Nhân vòng (Plasmid) Tế bào vi khuẩn • §Æc ®iÓm gen ngoμi NST - B¶n chÊt lµ ADN d¹ng vßng. - Sè l−îng Ýt h¬n so víi gen trong nh©n - Cã thÓ bÞ ®ét biÕn vµ di truyÒn ®−îc.
 11. 1. Sù DT Ti thÓ: ? Bé gen cña Ti ThÓ cã ?? cÊu tróc nh− thÕ nµo? ? Chøc n¨ng DT bé gen Ti thÓ ? - Bé gen ti thÓ ( mtADN ) cã cÊu t¹o xo¾n kÐp, trÇn, m¹ch vßng - Cã 2 chøc n¨ng chñ yÕu: + M· ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña ti thÓ + M· ho¸ cho 1 sè Pr«tªin tham gia chuçi truyÒn elªctron
 12. 2. Sù DT L¹p thÓ: ? ? Bé gen cña Lôc l¹p cã cÊu tróc nh− thÕ nµo? ? Chøc n¨ng DT bé gen Lôc l¹p? - Bé gen Lôc l¹p (cpADN ) cÊu tróc xo¾n kÐp, trÇn, m¹ch vßng. - Chøc n¨ng m· ho¸ cho rARN vµ nhiÒu tARN lôc l¹p. - M· ho¸ 1 sè Pr cña mµng lôc l¹p cÇn cho viÖc truyÒn elªctron trong qu¸ tr×nh Quang hîp.
 13. III. §Æc ®iÓm di truyÒn ngoµi nhiÔm s¾c thÓ. ? ?? ? H·y ®äc SGK vµ cho biÕt: ? Sù DT qua TÕ bµo chÊt (DT ngoµi nh©n) cã ®Æc ®iÓm g×? Cã 3 ®Æc ®iÓm: SGK trang 67 * Tãm l¹i: Trong di truyÒn, nh©n cã vai trß chÝnh nh−ng TBC còng cã vai trß nhÊt ®Þnh. Trong tÕ bµo cã 2 hÖ thèng DT: DT qua NST vµ DT ngoµi NST.
 14. ? Dùa vµo ®Æc ®iÓn nµo ®Ó ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c sù DT ngoµi NST ? V× sao? ? H·y t×m ®¸p ¸n thÝch hîp vÒ ®Æc ®iÓm cña 2 lo¹i NST trong b¶ng d−íi ®©y. Gen ngoài NST Gen trªn NST Gen tr NST Gen ngo NST (trong TBC) Đặc điểm (trong nh©n) - Bản chất của gen C IV - Số lượng gen A II - Đặc điểm di truyền B I - Khả năng đột biến D III A: Nhiều B: Tuân theo các QLDT C: ADN thẳng D: Có thể I: Theo dòng mẹ II: Ít III: Có thể IV: ADN vòng
 15. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o C¶m ¬n c¸c em häc sinh
 16. Tr¶ lêi - Dựa vào hiện tượng di truyền theo dòng mẹ ở phép lai thuận nghịch. - Vì gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất và TBC của hợp tử ở con lai nhận chủ yếu từ TBC của cây mẹ. - Ví dụ phép lai thuận nghịch ở ®¹i m¹ch: PthuËn: ♀xanh lôc x ♂vµng lôc F1: 100% xanh lôc. PnghÞch: ♀vµng lôc x ♂xanh lôc F1: 100% vµng lôc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản