Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
1.013
lượt xem
129
download

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển. Ở động vật có tổ chức TK, phản xạ là một dạng điển hình của cảm ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 26: Cảm ứng ở động vật

 1. Bμi 26
 2. I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV: Cho 1 vài VD về cảm ứng ở TV và ở ĐV? Khi trời rét, chim sẻ xù lông để giữ ấm cơ thể.
 3. I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV: - Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển. - Ở động vật có tổ chức Cảm ứng ở ĐV TK, phản xạ là một dạng điển có gì khác với hình Vậy cảm ứng ở của cảm ứng. cảm ứng ở ĐV là gì? TV?
 4. I- Khái niệm cảm ứng ở ĐV: - Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và pứ lại các kích thích từ mt sống đảm bảo cho SV tồn tại & phát triển. - Ở động vật có tổ chức TK, phản xạ là một dạng điển hình của cảm ứng. Phản xạ thực hiện được là nhờ cung phản xạ. - Một cung phảnMột gồm cácản xạ gồm xạ cung ph bộ phận: + Bộ phận tiếp nhậững b(thphthn nào? cơ quan thụ cảm). nh n KT ộ ụ ậ ể hoặc + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng. (HTK). + Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…) Một bạn lỡ chạm tay vào gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên?
 5. Tác nhân kích Bộ phận tiếp thích nhận kích thích (Gai nhọn) Cơ tay SƠ ĐỒ MỘT CUNG PHẢN XẠ Bộ phận thực Bộ phận phân tích và hiện phản ứng tổng hợp thông tin
 6. H·y nghiªn cøu môc II, III vμ quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau råi th¶o luËn ®Ó hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 01. 4 1 2 3 7 8 6 5 C¸c nhãm ®éng vËt kh«ng cã hÖ thÇn kinh (1-2) vμ cã hÖ thÇn kinh (3-8)
 7. H·y nghiªn cøu môc II, III vμ quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau råi th¶o luËn ®Ó hoμn thμnh phiÕu häc tËp sè 01. M¾t N·o N·o N·o H¹ch ngùc H¹ch th©n D©y TK H¹ch D©y bông TK H×nh 26.1: HÖ thÇn kinh l−íi
 8. H×nh thøc Nhãm ®éng ¦u, nh−îc ®iÓm §Æc ®iÓm tæ chøc TK c¶m øng vËt §éng vËt nguyªn sinh Ruét khoang (thñy tøc) Ch©n Khíp
 9. H×nh thøc Nhãm ®éng ¦u, nh−îc ®iÓm §Æc ®iÓm tæ chøc TK c¶m øng vËt §éng vËt Ch−a cã tæ chøc thÇn kinh, ChuyÓn ®éng c¬ Ph¶n øng chËm, thÓ b»ng co rót nhËn biÕt vμ tr¶ lêi kÝch thiÕu chÝnh x¸c, nguyªn sinh chÊt nguyªn sinh thÝch b»ng c¸c vi sîi tèn nhiÒu n¨ng l−îng C¸c tÕ bμo thÇn kinh Ph¶n øng nhanh h¬n, Ruét khoang n»m r¶i r¸c trong c¬ thÓ, Ph¶n øng tiªu tèn n¨ng l−îng, liªn hÖ víi nhau qua toμn th©n (thñy tøc) thiÕu chÝnh x¸c. c¸c sîi thÇn kinh HÖ thèng h¹ch TK n»m Ph¶n øng nhanh h¬n, däc theo chiÒu dμi c¬ theo Ph¶n øng Ch©n Khíp ®ì tiªu tèn n¨ng l−îng, mçi h¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t theo vïng chÝnh x¸c h¬n. ®éng cña mét vïng x¸c ®Þnh
 10. H·y gi¶i thÝch t¹i sao hÖ thÇn kinh chuçi h¹ch l¹i cã −u ®iÓm h¬n hÖ thÇn kinh l−íi? Tõ ®ã hoμn thμnh c©u tr¾c nghiÖm sau ®©y. §¸p ¸n nμo sau ®©y kh«ng ph¶i lμ −u ®iÓm cña hÖ thÇn kinh chuçi h¹ch A.Nhê cã h¹ch thÇn kinh nªn sè l−îng tÕ bμo thÇn kinh cña ®éng vËt t¨ng lªn. B.Do c¸c tÕ bμo thÇn kinh trong h¹ch n»m gÇn nhau vμ h×nh thμnh nhiÒu mèi liªn hÖ víi nhau nªn kh¶ n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a chóng ®−îc t¨ng c−êng. C. Nhê c¸c h¹ch thÇn kinh liªn hÖ víi nhau nªn khi kÝch thÝch nhÑ t¹i mét ®iÓm th× g©y ra ph¶n øng toμn th©n vμ tiªu tèn nhiÒu n¨ng l−îng. D. Do mçi h¹ch thÇn kinh ®iÒu khiÓn mét vïng x¸c ®Þnh trªn c¬ thÓ nªn ®éng vËt ph¶n øng chÝnh x¸c h¬n so víi hÖ thμn kinh d¹ng l−íi.
 11. Quan s¸t h×nh sau ®©y vμ tr×nh bμy sù tiÕn hãa cña tæ chøc thÇn kinh ë c¸c nhãm ®éng vËt kh¸c nhau. 4 1 2 3 7 8 6 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản