intTypePromotion=1

Bài 26: Sinh sản của VSV các yếu tố ảnh hưởng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
315
lượt xem
83
download

Bài 26: Sinh sản của VSV các yếu tố ảnh hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh sản vô tính bằng bào tử trần ở nấm mốc t­rắng. Sinh sản vô tính bằng bào tử kín ở nấm mốc trắng. Hiện tượng nảy chồi của nấm men

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 26: Sinh sản của VSV các yếu tố ảnh hưởng

 1. HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI 5 GIÔÙI GIÔÙI NAÁM GIÔÙI THÖÏC VAÄT GIÔÙI ÑOÄNG VAÄT (Naám men, naám sôïi, naám ñaûm) GIÔÙI NGUYEÂN SINH TEÁ BAØO NHAÂN THÖÏC (Taûo, naám, ÑV nguyeân sinh) GIÔÙI KHÔÛI SINH TEÁ BAØO NHAÂN SÔ (Vi khuaån) 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 2. Vi sinh vËt Vi sinh vËt Vi sinh vËt nh©n s¬ nh©n chuÈn Đéng vËt Vi NÊm T¶o khuÈn nguyªn sinh 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 3. Baøi 26 : 26 SINH SAÛN CUÛA VI SINH VAÄT, SINH 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 4. SÖÏ PHAÂN ÑOÂI CUÛA VI KHUAÅN 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 5. Tế bào chất Thành tế bào Sinh trưởng Tăng kích thước Mêzôxôm Màng sinh chất ADN Làm điểm tựa cho ADNgì? Mêzôxôm có vai trò bám vào để nhân đôi 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 6. 2. N¶y chåi vaø taïo thaønh baøo töû : nh * Naûy choài : Quan s¸t diÔn biÕn sau ®©y ë VK quang d−ìng 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 7. * Söï taïo thaønh baøo töû : nh Baøo töû ñoát ôû vi khuaån Ngoaïi baøo töû ôû xaï khuaån Nội baøo tử ở vi khuẩn 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 8. SINH SAÛN ÔÛ VSV NHAÂN THÖÏC Söï phaân ñoâi coù theå thöïc hieän theo : * Chieàu doïc Caùc böôùc sinh saûn phaân ñoâi ôû truøng roi ng * Chieàu ngang Truøng ñeá giaøy * Baát cöù chieàu naøo Truøng bieán hình 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 9. MOÄT SOÁ LOAÏI BAØO TÖÛ HÖÕU TÍNH QUAÛ MUÕ CUÛA NAÁM COÙ ÑAÛM CHÖÙA BAØO TÖÛ ÑAÛM BAØO TÖÛ 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 10. c. Sinh sản hữu tính b. Sinh sản hữu tính bằng bào tử tiếp hợp bằng bào tử túi - BT lớn được hình - Bào tử nằm bên thành trong lớp thành trong các túi gọi rất dày là BT túi. Rhizopus Mucor 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 11. Sinh s¶n cña vi sinh vËt Sinh s¶n cña vi sinh vËt Sinh s¶n cña vi sinh vËt nh©n thùc nh©n s¬ Sinh s¶n voâ Bμo tö Ngo¹i Sinh s¶n N¶y Ph©n tính höõu tính ®èt chåi ®«i bμo tö Baøo töû Baøo töû N¶y Ph©n voâ tính höõu tính chåi ®«i 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 12. * Một vài ứng dụng : Sử dụng enzim - amylaza và proteaza của A.oryae để SX nước tương, nước giải khát (murin- Nhật) Sản xuất KS - Xephalosporin từ nấm mốc Cephalosporium 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 13. Bón phân để VSV phát triển tại khu vực ô nhieãm daàu 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 14. Kiểm tra bài cũ: 1) Hãy trình bày các hình thức sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ? 2) Hãy phân biệt hai hình thức sinh sản bằng bào tử và bằng cách phân đôi, nảy chồi ở vi sinh vật nhân thực? 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 15. BAØI 27 : CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SINH TRÖÔÛMG CUÛA VI SINH VAÄT 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 16. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng cña vi sinh vËt: ChÊt dinh d−ìng ChÊt ho¸ häc ChÊt øc chÕ sinh tr−ëng NhiÖt ®é Ðé Èm YÕu tè lÝ häc pH AÙnh saùng Aùp suaát thaåm thaáu 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 17. 1. chÊt ho¸ häc : 1. chÊt a. ChÊt dinh d−ìng : a. ChÊt CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN : protein, lipit, Zn, Mn, Bo... - ChÊt dinh d−ìng: Cacbonhidrat, 1)- Nh©nttè sinh döôõng L−îng? Cho vídduï ? cÇn cho sinh Chaá dinh tr−ëng : laø gì nhá dinh −ìng tr−ëng nh−ng VSV kh«ng tù tæng hîp ®−îc. 2) Theá naøo laø nhaân toá sinh tröôûng ? Vi sinh vaät ñöôïc chia maáy nhoùm ? - Ph©n chia 2 nhãm : + VSV nguyªn d−ìng : Tù tæng hîp ®−îc caùc nhaân tè sinh tr−ëng. + VSV khuyÕt d−ìng : Kh«ng tù tæng hîp ®−îc caùc nhaân tè sinh tr−ëng. 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 18. 1. chÊt ho¸ häc : a. ChÊt dinh d−ìng : Chaát hoùa hoïc Vai troø ñoái vôùi VSV ÖÙng duïng ng ng Cacboidrat, - Laø chaát dinh - Caàn cung caáp ñaày proâteâin, lipit döôõng ñuû cho moâi tröôøng proâ lipit nuoâi caáy. - Caân baèng aùp suaát - Caàn cung caáp ñaày Caùc n.toá vi vi thaåm thaáu. ñuû cho moâi tröôøng löôïng: Zn, ng Zn, - Hoaït hoùa enzim nuoâi caáy. Mn, Mo ... Mn Axit amin, - Laø nhaân toá sinh - Kieåm tra thaønh phaàn vitamin tröôûng caùc chaát, xaùc ñònh vitamin VSV khuyeát döôõng hay nguyeân döôõng. 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 19. Vì sao có thể dùng VSV khuyết dưỡng (Ecoli tritophan âm) để kiểm tra thực phẩm có tritophan hay không ? Ñöa vi khuaån E.coli vaøo trong thöïc phaåm, neáu vi khuaån moïc ñöôïc chöùng toû thöïc phaåm chöùa triptophan. 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
 20. b. ChÊt øc chÕ : ChÊt ho¸ häc C¬ chÕ t¸c ®éng øng dông C¸c hîp chÊt Phenol BiÕn tÝnh protein, mμng Khö trïng Cån Thay ®æi t/chÊt mμng Thanh trïng I«t, r−îu i«t ¤xi ho¸ TB DiÖt khuÈn Clo, cloramin Sinh «xi nguyªn tö cã tÝnh Thanh trïng «xh m¹nh Kim lo¹i nÆng BÊt ho¹t pr«tein DiÖt bμo tö, thÓ sinh d−ìng C¸c an®ªhit BÊt ho¹t pr«tein Thanh trïng KhÝ ªtilen «xit ¤xi ho¸ TB Khö trïng Chữa bÖnh ChÊt kh¸ng sinh DiÖt khuÈn chän läc 10/30/2009 10:37:40 AM 10/30/2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản