Bài 29: Truyền xung thần kinh qua xinap

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
547
lượt xem
110
download

Bài 29: Truyền xung thần kinh qua xinap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì chất trung gian hóa học bị enzim có ở màng sau thủy phân thành các thành phần không hoạt động, được đưa trở về màng trước, vào trong........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 29: Truyền xung thần kinh qua xinap

 1. Tieát 30: Tie söï lan truyeàn ñieän theá hoaït ñoäng ng qua xinap qua xinap
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau ñaây: 1/ ÔÛ giai ñoaïn maát phaân cöïc: a) Na+ di chuyeån töø trong ra ngoaøi maøng. b) Na+ di chuyeån töø ngoaøi vaøo trong maøng. c) K+ di chuyeån töø trong ra ngoaøi maøng. d) K+ di chuyeån töø ngoaøi vaøo trong maøng. 2/ ÔÛ giai ñoaïn ñaûo cöïc, ion Na laøm cho: K+ phaûi di chuyeån ra ngoaøi a) b) Beân trong maøng tích ñieän döông. c) Beân ngoaøi maøng khoâng coøn tích ñieän aâm. d) Beân trong maøng trung hoøa ñieän tích.
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 2/ Giaûi thích söï lan truyeàn xung thaàn kinh qua sôïi thaàn kinh khoâng coù maøng mielin? - - - - - - - - - + + + + + + + + + - - - - - - - - - + + + + + + + + + - - - - - - - - - + + + + + + + + + - - - - - - - - - + + + + + + + + +
 4. Baøi 30: Söï lan truyeàn cuûa ñieän theá hoaït ñoäng qua xinap
 5. I/ Khaùi nieäm xinap I/ II/ Caáu taïo cuûa xinap III/ Quaù trình lan truyeàn cuûa ñieän theá hoaït ñoäng qua xinap ng
 6. I/ Khaùi nieäm xinap:
 7. I/ Khaùi nieäm xinap: Kha • Xinap laø dieän tieáp xuùc giöõa: Teá baøo thaàn kinh Teá baøo thaàn kinh Teá baøo thaàn kinh vôùi teá baøo thaàn kinh vôùi teá baøo cô vôùi teá baøo tuyeán.
 8. II/ Caáu taïo cuûa xinap: II/ •Ti theå Chuøy Tuùi chöùa chaát xinap trung gian hoùa hoïc Maøng tröôùc ng xinap Maøng sau ng •Khe xinap xinap Thuï quan tieáp nhaän chaát trung gian hoùa hoïc
 9. III/ Quaù trình lan truyeàn III/ cuûa ñieän theá hoaït ñoäng ng qua xinap:
 10. Ca++
 11. 1. Xung thaàn kinh ñeán laøm Ca++ ñi vaøo Ca++ trong chuøy xinap. 2. Ca++ vaøo laøm tuùi chöùa axetylcolin gaén vaøo maøng tröôùc vaø vôõ ra, giaûi phoùng axeâtylcolin vaøo khe xinap. 3. Axetylcolin gaén vaøo thuï quan treân maøng sau vaø laøm xuaát hieän ñieän theá hoaït ñoäng lan truyeàn ñi tieáp.
 12. Taïi sao chaát trung gian hoùa hoïc khoâng Chaát trung gian hoùa hoïc coù vai troø Chañoïng ôû maøng sau xinap? bò öù ng ng nhö theá naøo trong vieäc lan truyeàn xung thaàn kinh qua xinap? Vì chaát trung gian hoùa hoïc bò enzim coù ôû maøngátsau thuûy phaânùa honhlaøm thay h phaàn Cha trung gian ho thaønh caùc thaønh ïc ng n khoângíhoaït ñámnôû,maôïc ñöa vaø û laømmaøng ñoåi t nh tha oäng ñöøng sau trô veà ng g ng tröôùc,át vaøoäntrongänchuøyhoaït ñoäïng lan å hôïp laïi xua hie ñie theá vaø ñöô c g ùi to n ta truyeàn ñi tieáp. thaønh chaát trung gian hoùa hoïc ban ñaàu. nh
 13. 2 chaát naøy quay laïi maøng 4. Enzim axetylcolin tröôùc, vaøo trong chuøy vaø esteraza ôû maøng sau seõ ñöôïc toång hôïp laïi thaønh phaân huûy axetylcolin axetylcolin chöùa trong tuùi. thaønh axetat vaø colin.
 14. Vì sao ñieän theä á lan truyeàn cuûa truyeàn qua So saùnh toác ño hoaït ñoäng lan ñieän theá ng So n h xinapñoäng treân1sôïi thaànöøkinhøng tröôùc sang hoaït chng æ theo chieàu t ma ng ø qua va maøng .sau?ûi thích. ng xinap Gia Vöïôû maøng sautreânthuïiquan tieáp nhaä n chaát Sì lan truyeàn coù sô ï thaàn kinh dieãn ra ng trung gian hoùa hongmaø lan truyeànöñieäkhoâng nhanh hôn vì gioá ng söï ôû maøng tr ôùc n. ïc ng coù vaø tuùi chöùa chaát trungàm nhieàuùagiaiïcñchæïn ù Lan truyeàn qua xinap go gian ho ho oa co ôû maøngûi tröôùc maøtrìnhnkhueù áchman g sau. vaø pha qua quaù khoâ g co ch taù øng át ncha ôû ng trung gian hoùa hoïc qua khe xinap (coù dòch loûng) ng
 15. CUÛNG COÁ CU NG Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau ñaây: ng 1/ Trong chuøy xinap goàm coù: a) Ti theå vaø chaát trung gian hoùa hoïc b) Tuùi chöùa chaát trung gian hoùa hoïc vaø thuï quan tieáp nhaän. c) Maøng tröôùc xi nap vaø ti theå ng d) Tuùi chöùa chaát trung gian hoùa hoïc vaø ti theå. 2/ Sau khi Ca++ vaøo trong chuøy xinap thì: a) Tuùi chöùa chaát trung gian hoùa hoïc vôõ ra …… b) Tuùi chöùa chaát trung gian hoùa hoïc gaén vaøo maøng tröôùc…… ng Ca++ ñi vaøo trong tuùi chöùa chaát trung gian hoùa hoïc …… c) d) Caùc chaát trung gian hoùa hoïc ñöôïc giaûi phoùng vaøo khe xinap ng
 16. 3/ Chaát trung gian hoùa hoïc khoâng bò öù ñoïng ôû maøng sau do: 3/ ng ng a) Bò enzim ôû maøng sau phaân huûy ng b) Bò enzim phaân giaûi thaønh 2 chaát khaùc quay trôû laïi maøng tröôùc nh ng c) Chaát trung gian hoùa hoïc bieán thaønh xung thaàn kinh lan nh truyeàn ñi tieáp. d) Chaát trung gian hoùa hoïc quay laïi khe xinap vaø ñöôïc bieán thaønh chaát döï tröõ. nh
 17. AXETAT T ITHE EORANN VIE TEBA OCO XI NAP Ñ I EN O N Ca2+ I E N ZIM LI EN T UC 9/ Ñaâ 8/ Moï y theá hoaï n nnxuùlan thamteá ………… kinhmaø i thaànc t kinh 4/ Ñaâ inlaømieâ soátreâquan ophaâ kinhnaê“doïn bao boï baøo hoaïxinap. 3/ Ñieän cô theå n tbògenzimthaàn dieägia thaøthaàsaïch”nc moïn thaà kinh 2/ Maøy glaømoältin tieápñeàbaøcoùcoù n giaûbaøo nlöôïnvôùchosôïngi saunmaø ng 6/ Khi xung thaàn ñoänsôïc bieá…………pñöôïc ñöateá lieâ tuï xinap. 5/ Axetylcolin o h phaàgiöõa ñoån ikhoâ ng c g i vaøo chuøy ñoä dieä loaïkinh ui n ,truyeà in tieá g xuù n treâ thaøi teág baø n 1/ ………… h ………………… vaø 2 7/ ng g coù côtaïo thaønh ……………… soá t quaõnmaøng .mielin. n ñeá khoâ ngaén cuûa g theå colin.
 18. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ NG Traû lôøi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp cuoái baøi. Xem tröôùc baøi môùi: taäp tính cuûa ñoäng vaät ta ng - Nhoùm 1 + 2: chuaån bò moät soá ñoaïn phim giôùi 2: chua thieäu veà taäp tính baåm sinh vaø taäp tính hoïc ñöôïc ôû ñoäng vaät. ng - Nhoùm 3: tìm hieåu veà cô sôû thaàn kinh cuûa caùc 3: taäp tính.
Đồng bộ tài khoản