Bài 31: Tính chất ứng dụng của hidro

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
784
lượt xem
75
download

Bài 31: Tính chất ứng dụng của hidro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ? Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O2 hay trong không khí sẽ không gây tiếng nổ mạnh, vì sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 31: Tính chất ứng dụng của hidro

  1. Kí hieäu cuûa nguyeân toá hiñro : H Nguyeân töû khoái : 1 Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa ñôn chaát hiñro : H2 Phaân töû khoái : 2
  2. Thí nghieäm : Laép duïng cuï nhö hình veõ 5.1a SGK, Hoaù chaát: keõm (Zn) vaø dung dòch axit clohiñric (HCl) Duïng cuï: Bình kíp ñôn giaûn.
  3. Hoûi : 1. Cho dung dòch axit clohiñric vaøo keõm coù khí gì sinh ra ? °Khí hiñro H2. 2. Caùch thöû hiñro tinh khieát ? °Khoâng coøn tieáng noå thì hiñro ñaõ tinh khieát. 3. Quan saùt ngoïn löûa khi khí hiñro chaùy trong khoâng khí ? °Hiñro chaùy coù ngoïn löûa maøu xanh. 4. Quan saùt ngoïn löûa khi khí hiñro chaùy trong khí oxi, cho hình 5.1a/ 106 vaøo ? °Chaùy maïnh hôn trong khoâng khí. 5. Quan saùt thaønh loï thuyû tinh ? °Coù nhöõng gioït nöôùc.
  4. Caùc nhoùm thaûo luaän 2 phuùt 1. Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ? 2. Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O2 hay trong không khí sẽ không gây tiếng nổ mạnh, vì sao? 3. Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh?
  5. Caâu 1: Vò trí oáng nghieäm khi thu hidro baèng caùch ñaåy khoâng khí: • A/ Ngöûa oáng nghieäm. • B/ UÙp oáng nghieäm. B • C/ Khoâng thu ñöôïc khí hidro baèng caùch ñaåy khoâng khí
  6. Caâu 2: Hoãn hôïp khí hidro vaø khí oxi seõ gaây noå maïnh nhaát theo tæ leä: • A/ 1:2 • B/ 2:2 • C/ 1:1 • D 2:1 D/
  7. Caâu 3: Phaûn öùng Hidro chaùy trong khí oxi ñeå taïo thaønh nöôùc laø: • A/ H2(k) + 2O(k) t0 H2O(l) • B/ H2(k) + O2(k) t0 2HO(l) • C/ 2H2(k) + O2(k) t0 2H2O(l) C • D/ 4H(k) + O2(k) t0 2H2O(l)
  8. Câu 4: Điền các thông tin trong bảng sau: Câu 4: HIỆN TƯỢNG SỰ TỎA NHIỆT SẢN PHẨM - Cháy bình H2 cháy Tỏa nhiệt thường với trong Nước không khí ngọn lửa màu xanh. H2 cháy Nước -Ngọn lửa trong oxi Tỏa nhiều màu xanh, nhiệt hơn Cháy sáng và mãnh liệt hơn,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản