intTypePromotion=1

Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay - Nguyễn Minh Kiều

Chia sẻ: Maivan Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
201
lượt xem
53
download

Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay - Nguyễn Minh Kiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay thế cảm nhận chủ quan về khả năng trả nợ của khách hàng chứng cứ và lý lẽ khoa học, làm cơ sở đưa ra quyết định tín dụng, hạn chế các sai lầm cho vay khách hàng tồi, từ chối cho vay khách hàng tốt. Thông tin từ hô sơ khách hàng vay vốn : thông tin về tư cách pháp nhân của khách hàng vay vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay - Nguyễn Minh Kiều

 1. BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay Nguyễn Minh Kiều 1
 2. Bài 4a Phân tích tín dụng và quyết định cho vay 2
 3. Nội dung trình bày  Mục đích của phân tích tín dụng  Thông tin phục vụ phân tích tín dụng  Nội dung phân tích tín dụng  Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp  Phân tích phương án sản xuất kinh doanh  Phân tích thái độ trả nợ vay của khách hàng  Câu hỏi ôn tập 3
 4. Mục đích của phân tích tín dụng thế cảm nhận chủ quan về khả năng  Thay trả nợ của khách hàng chứng cứ và lý lẽ khoa học.  Làm cơ sở ra quyết định tín dụng  Hạn chế hai loại sai lầm: Cho vay khách hàng tồi  Từ chối cho vay khách hàng tốt  4
 5. Thông tin sử dụng phân tích Thông tin từ hồ sơ khách hàng vay vốn:  Thông tin về tư cách pháp nhân của khách hàng vay vốn  Thông tin về tình hình tài chính của khách hàng thể hiện  qua các báo cáo tài chính của các kỳ gần nhất Thông tin về kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh  của khách hàng Thông tin về hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng hoàn  trả nợ vay thể hiện qua phương án sản xuất kinh doanh. Thông tin lưu trữ tại ngân hàng  Thông tin qua phỏng vấn và điều tra khách hàng  Thông tin từ các nguồn khác  5
 6. Nội dung cần phân tích hình tài chính của khách hàng vay vốn  Tình  Tính khả thi và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh  Thái độ của khách hàng đối với việc hoàn trả nợ vay. 6
 7. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính doanh  nghiệp Tài liệu sử dụng phân tích  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả kinh doanh  Phương pháp phân tích  Phân tích tỷ số  Phân tích xu hướng  Phân tích cơ cấu  Phân tích chỉ số  Phân tích Du Point  Đưa nội dung phân tích và tờ trình tín dụng  7
 8. Phân tích các tỷ số tài chính niệm chung về tỷ số tài chính  Khái  Các loại tỷ số tài chính Tỷ số thanh khoản  Tỷ s ố n ợ  Tỷ số hiệu quả hoạt động  Tỷ số khả năng sinh lợi  Tỷ số tăng trưởng  Tỷ số giá trị thị trường  8
 9. Baûng caân ñoái taøi saûn coâng ty AMC (Baûng 1) Taø saû i n 20X2 20X1 Tieà m t vaø n göû n aë tieå i 178 175 K hoaû phaûthu n i 678 740 Haøg toà kho n n 1,329 1,235 Chi phí traûtröôùc 21 17 Thueá tröôù tích luõ traû c y 35 29 Taø saû löu ñoä g i n n 2,241 2,196 Taø saû coá nh i n ñò 1,596 1,538 Tröø khaá hao tích luõ u y (857) (791) Taøsaû coá nh roøg i n ñò n 739 747 Ñaà tö daøhaï u i n 65 - Taøsaû daøhaï khaù i n i n c 205 205 Toå g taø saû n i n 3,250 3,148 Nôïvaø n chuû höõ voá sôû u Vay ngaé haï ngaâ haøg n n n n 448 356 K hoaû phaûtraû n i ngöôøbaù i n 148 136 K hoaû phaûtraû n i thueá 36 127 Nôïngaé haï khaù n n c 191 164 Nôïngaé haï n n 823 783 Nôïdaø haï i n 631 627 Voá chuû höõ n sôû u Voâ coå ng goù án ñoâ p 421 421 V oá coå ng taêg theâ n ñoâ n m 361 361 L ôï nhuaä giöõ i i n laï 1,014 956 Toå g coä g voá chuû höõ n n n sôû u 1,796 1,738 9 Toå g nôïvaø n chuû hö õ n voá sôû u 3,250 3,148
 10. Nhöõng thoâng tin chính coù ñöôïc töø baûng caân  ñoái taøi saûn  Toång giaù trò taøi saûn Giaù trò taøi saûn löu ñoäng  Giaù trò taøi saûn coá ñònh   Toång giaù trò nôï vaø voán chuû sôû höõu Nôï ngaén haïn phaûi traû  Nôï daøi haïn  Voán chuû sôû höõu  10
 11. Baùo caùo thu nhaäp coâng ty AMC  (Baûng 2) 20X2 20X1 Doanh thu roø g n 3,992 3,721 Giaù n haøg baù voá n n 2,680 2,500 Laõ goä ip 1,312 1,221 Chi phí baù haøg vaø phí quaû lyù nn chi n 912 841 Lôï nhuaä tröôù thueá laõ i n c vaø i 400 380 L aõvay i 85 70 Lôï nhuaä tröôù thueá i n c 315 310 Thueá nhaä thu p 114 112 Thu nhaä sau thueá p 201 198 Coå c töù 143 130 Lôï nhuaä giöõ i taê g theâ i n laï n m 58 68 11
 12. Caùc loaïi phaân tích baùo caùo taøi chính  Phaân tích caùc tyû soá taøi chính Caùc tyû soá lieân quan ñeán baûng caân ñoái taøi saûn  Caùc tyû soá lieân quan ñeán baùo caùo thu nhaäp  Caùc tyû soá lieân quan ñeán caû hai   Phaân tích xu höôùng taøi chính  Phaân tích cô caáu taøi chính  Phaân tích chæ soá taøi chính 12
 13. Moâ hình phaân tích baùo caùo taøi chính  Phaân tích tyû soá: •Tyû soá thanh khoaûn •Tyû soá ñoøn baåy taøi chính •Tyû soá trang traûi laõi vay Ño löôøng vaø ñaùnh giaù: •Tyû soá hieäu quaû hoaït ñoäng •Tình hình taøi chính •Tyû soá khaû naêng sinh lôïi •Keát quaû hoaït ñoäng  •Tyû soá taêng tröôûng  taøi chính Phaân tích so saùnh: •Xu höôùng taøi chính •Phaân tích xu höôùng •Phaân tích cô caáu •Phaân tích chæ soá 13
 14. Phaân tích tyû soá taøi chính Lieân quan ñeán vieäc söû duïng caùc tyû soá taøi chính   ño löôøng vaø ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa coâng  ty. Caùc tyû soá söû duïng bao goàm:  Tyû soá thanh khoaûn (Liquidity ratios) • Tyû soá ñoøn baåy taøi chính (Financial leverage ratios) • Tyû soá trang traûi laõi vay (Coverage ratios) • Tyû soá hoaït ñoäng (Activity ratios) • Tyû soá khaûù naêng sinh lôïi (Profitability ratios) • Tyû soá taêng tröôûng (Growth ratios) • Tyû soá giaù trò thò tröôøng (Market value ratios) • 14
 15. Caùc loaïi tyû soá Tyû soá baûng caân ñoái  Tyû soá töø baùo caùo thu nhaäp vaø  TS töø caû hai: BCÑTS vaø BCTN Tyû soá ñoøn baåy taøi  Tyû soá trang traûi laõi  chính theå hieän möùc  vay ño löôøng khaû  ñoä söû duïng nôï trong  naêng trang traõi laõi  nguoàn voán coâng ty vay cuûa coâng ty Tyû soá thanh khoaûn ño  Tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng  löôøng khaû naêng traû  hieäu quaû söû duïng taøi saûn  nôï ngaén haïn cuûa coâng  cuûa coâng ty  ty Tyû soá khaû naêng sinh lôïi theå hieän quan heä  giöõa lôïi nhuaän vaø doanh thu hoaëc voán ñaàu tö 15
 16. Caùc böôùc tieán haønh phaân tích tyû soá taøi  chính Böôùc  1:  Xaùc  ñònh  ñuùng  coâng  thöùc  ño  löôøng  chæ  tieâu   caàn phaân tích Böôùc  2:  Xaùc  ñònh  ñuùng  soá  lieäu  töø  caùc  baùo  caùo  taøi   chính ñeå laép vaøo coâng thöùc tính Böôùc 3: Giaûi thích yù nghóa cuûa tyû soá vöøa tính toaùn  Böôùc 4: Ñaùnh giaù tyû soá vöøa tính toaùn   Böôùc  5:  Phaân  tích  nguyeân  nhaân  vì  sao  tyû  soá  vöøa  tính   toaùn cao, thaáp hay phuø hôïp Böôùc 6:  Ñöa ra bieän phaùp cuûng coá, caûi thieän hay tieáp   tuïc duy trì tyû soá vöøa tính toaùn Böôùc  7:  Vieát  baùo  caùo  veà  phaân  tích  caùc  baùo  caùo  taøi   chính. 16
 17. Caùc tyû soá töø baûng caân ñoái taøi saûn (1) Tyû soá thanh khoaûn löu ñoäng – theå hieän khaû naêng   söû duïng taøi saûn löu ñoäng(*) ñeå trang traûi caùc khoaûn  nôï vay ngaén haïn Giaùròtaøi aûnöu ñoäng 2,241,000 t sl = = = 2.72 Tyûoá s thanh khoaûnöu ñoäng l Giaùrònôïngaén aïn t h 823,000 Tyû soá thanh khoaûn nhanh – theå hieän khaû naêng söû   duïng taøi saûn thanh khoaûn nhanh nhaát ñeå trang traûi nôï  vay ngaén haïn  GT taøi aûnöu ñoäng GT toàn ho sl - k nhanh = Tyûoás thanh khoaûn GT nôï ngaén aïn h 2,241,000 − 1,329,000 * Khoâng keå taøi saûn khoâng  = = 1.11 söû duïng trong SXKD 823,000 17
 18. Caùc tyû soá töø baûng caân ñoái taøi saûn (2) Tyû soá nôï so vôùi voán (debt­to­equity ratio) – ño löôøng   möùc ñoä söû duïng nôï so vôùi voán chuû sôû höõu. Toångnôï 1,454,000 = = = 0.81 Tyûoá so vôùi s nôï voán V oánchuûsôû höõu 1,796,000 Tyû soá nôï so vôùi toång taøi saûn (debt­to­total­assets   ratio) – ño löôøng möùc ñoä söû duïng nôï so vôùi toång taøi  saûn.  Toång nôï 1,454,000 Tyûoá so vôùi aøi = = = 0.45 s nôï t saûn Toångaøi t saûn 3,250,000 18
 19. Caùc tyû soá töø baûng baùo caùo thu nhaäp Tyû soá trang traûi laõi vay – ño löôøng khaû naêng cuûa   coâng ty trong vieäc traû laõi vay ñeán haïn EBIT 400,000 l vay = = = 4.71 Tyûoárang traûi aõi st Chi phí laõi vay 85,000 Tyû soá hoaït ñoäng – ño löôøng hieäu quaû söû duïng taøi   saûn cuûa coâng ty – bao goàm: Tyû soá hoaït ñoäng khoaûn phaûi thu (Receivables activity)  Tyû soá hoaït ñoäng khoaûn phaûi traû (Payables activity)  Tyû soá hoaït ñoäng toàn kho (Inventory activity)  Tyû soá hoaït ñoäng toång taøi saûn (Total asset turnover)  19
 20. Caùc tyû soá hieäu quaû hoaït ñoäng (1) Voøng quay khoaûn phaûi thu (receivable turnover ­RT)   phaûn aùnh chaát löôïng khoaûn phaûi thu vaø möùc ñoä  thaønh coâng cuûa c.ty trong vieäc thu hoài nôï. Doanh thu baùnchòuroøng aøng h naêm 3,992,000 RT = = = 5.63 (678,000 + 740,000) / 2 Bình quaân iaù khoaûn haûithu g trò p Kyø thu tieàn bình quaân (average collection period ­ ACP)  Soá gaøyrong naêm n t ACP = V oøngquay khoaûn haûithu p GT khoaûn haûithu x Soá gaøyrong naêm 365 p n t = = = 65 ngaøy Doanh thu baùnchòuroøng aøng h naêm 20 .63 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2