Bài 7: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

Chia sẻ: Nguyen Thi Diu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
644
lượt xem
267
download

Bài 7: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 7: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

 1. QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH Caáu truùc thò tröôøng kyø haïn vaø giao sau
 2. Giôùi thieäu • Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay. • Hợp đồng giao sau là một hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và được điều chỉnh theo thị trường hằng ngày trong đó khoản lỗ của một bên được chi trả cho bên còn lại.
 3. Giôùi thieäu • Tiền thuê căn hộ là một chuỗi các hợp đồng kỳ hạn. • Việc đặt mua báo dài hạn cũng là một ví dụ về hợp đồng kỳ hạn vì trong đó không những đã chốt lại mức giá cho ngày hôm nay (giao dịch giao ngay) mà còn cho những ngày sau đó trong tương lai (giao dịch kỳ hạn). • Việc đặt giao bánh pizza của hầu hết các sinh viên tại trường đại học cũng là một hợp đồng kỳ hạn.
 4. Giôùi thieäu • Quyền chọn giao sau là các quyền chọn trên hợp đồng giao sau. • Một quyền chọn giao sau cho phép người nắm giữ quyền mua, nếu là quyền chọn mua, và bán, nếu là quyền chọn bán, một hợp đồng giao sau tài sản cụ thể tại một mức giá cố định vào một ngày đáo hạn trong tương lai.
 5. Giôùi thieäu • Sản phẩm phái sinh này thực hiện trên một sản phẩm phái sinh khác  tài sản cơ sở chính là một sản phẩm phái sinh. • Có hai ngày đáo hạn, ngày đáo hạn của quyền chọn và ngày đáo hạn của hợp đồng giao sau. • Quyền chọn thường có thời gian đáo hạn trước nhưng tương đối gần với ngày đáo hạn của hợp đồng giao sau.
 6. Sự phát triển của TT KH và GS • Các phiên chợ thời Trung cổ • Châu Âu • Nhật Bản • Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT) 1948
 7. Sự phát triển của TT KH và GS Thị trường giao sau Chicago • Chicago là trung tâm phân phối nông sản. • Nông dân Mỹ chịu tác động bởi mùa vụ, thời hạn giao hàng và kho bãi. • Giá cả giảm đáng kể vào thời kỳ thu hoạch khi cung tăng nhưng sau đó giá lại tăng đều đặn. • 1848, một nhóm thương gia đã thực hiện bước đầu làm nhẹ bớt vấn đề này bằng cách thành lập CBOT.
 8. Sự phát triển của TT KH và GS Thị trường giao sau Chicago • CBOT ban đầu được tổ chức vì mục đích chuẩn hóa số lượng và chất lượng ngũ cốc. • Hợp đồng kỳ hạn đầu tiên ra đời cho phép nông dân có thể giao ngũ cốc vào một ngày trong tương lai với một giá xác định trước. Nông dân không phải chở ngũ cốc đến Chicago vào thời kỳ thu hoạch nữa nhưng lại có thể cố định được mức giá. • Nhà đầu cơ thấy rằng họ có thể mua bán hợp đồng hơn là mua bán chính ngũ cốc đó. • 1942 một sàn giao dịch giao sau hoàn chỉnh ra đời
 9. Sự phát triển của TT KH và GS Thị trường giao sau tài chính • 1971, Hiệp ước Bretton Wood sụp đổi, tỷ giá các nước biến động mạnh. • 1972, hợp đồng giao tiền tệ ra đời là hợp đồng giao sau tài chính đầu tiên trên thế giới. • 1975, hợp đồng giao sau lãi suất ra đời. • 1977, hợp đồng giao sau chứng khoán ra đời. • 1980, hợp đồng giao sau chỉ số chứng khoán bắt đầu thành công vang dội.
 10. THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN OTC  Thị trường kỳ hạn là một thị trường lớn và rộng khắp  trên toàn thế giới. Những thành viên của thị trường  là các ngân hàng, các công ty, và các chính phủ.   Thị  trường  OTC  là  thị  trường  không  được  thể  chế  hóa.   Hai  bên  ký  kết  hợp  đồng  kỳ  hạn  phải  đồng  ý  thực  hiện  nghĩa  vụ  với  nhau  tức  là  mỗi  bên  phải  chấp  nhận rủi ro tín dụng của bên kia.
 11. THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN OTC Caùc öu ñieåm Các  điều  khoản  và  điều  kiện  được  thiết  kế  theo nhu cầu cụ thể của hai bên. Tính riêng biệt này đã mang đến sự linh hoạt  cho  các  thành  viên  tham  gia,  tiết  kiệm  tiền  của họ và cho phép thị trường thích ứng một  cách nhanh chóng với các thay đổi trong nhu  cầu và hoàn cảnh của thị trường. 
 12. THÒ TRÖÔØNG KYØ HAÏN OTC Caùc nhöôïc ñieåm Moät nhöôïc ñieåm cuûa hôïp ñoàng kyø haïn laø noù khoâng theå bò huûy boû ñôn phöông maø khoâng coù söï thoûa thuaän cuûa caû hai ñoái taùc. Nghóa vuï cuûa moãi beân khoâng theå ñöôïc chuyeån giao cho beân thöù ba vì vaäy hôïp ñoàng kyø haïn khoâng coù tính thanh khoaûn cao. Khoâng coù gì ñaûm baûo raèng seõ khoâng coù moät beân vôõ nôï vaø huûy
 13. SAØN GIAO DÒCH GIAO SAU COÙ TOÅ CHÖÙC  Sàn  giao  dịch  giao  sau  là  nơi  giao  dịch  các  hợp  đồng giao sau.  Hợp  đồng  giao  sau  có  thể  được  hiểu  là  một  hợp  đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa.  Chi  tiết  cho  mỗi  hợp  đồng  bao  gồm  quy  mô  hợp  đồng,  đơn  vị  tính,  dao  động  giá  tối  thiểu,  cấp  độ,  và giờ giao dịch. Ngoài ra, hợp đồng còn phải nêu  rõ  các  điều  kiện  giao  hàng  và  giới  hạn  giá  hàng  ngày cũng như tiến trình giao nhận hàng.
 14. SAØN GIAO DÒCH GIAO SAU COÙ TOÅ CHÖÙC Một số sàn giao sau trên thế giới  Sàn Giao Dịch Chicago (CME)  Sàn Giao Dịch Tiền Tệ Quốc Tế Singapore (SIMEX)  Sàn giao dịch giao sau bận rộn nhất trên thế giới là EUREX, là sàn giao dịch liên kết giữa Đức và Thụy Sĩ
 15. NHÖÕNG NHAØ GIAO DÒCH TREÂN SAØN Phân loại tổng quát  Người môi giới hoa hồng thực hiện các giao dịch cho người khác, cá nhân hoặc các định chế tài chính hoặc đại diện cho một công ty môi giới. Các công ty môi giới này được gọi là công ty hoa hồng giao sau (FCM).  Thương gia hoa hồng là các cá nhân thực hiện kinh doanh cho chính họ. Những người này cố gắng kiếm lời bằng việc mua các hợp đồng với giá cho sẵn và bán chúng với giá cao hơn.
 16. NHÖÕNG NHAØ GIAO DÒCH TREÂNược giao dịch Phân loại theo chiến l SAØN • Một nhà phòng ngừa rủi ro (hedger) nắm giữ một vị thế trên thị trường giao ngay. • Các nhà đầu cơ (speculators) kiếm lời từ việc cố gắng đoán chiều hướng của thị trường. • Những người tìm chênh lệch giá (Spreaders) sử dụng chênh lệch giá mua bán để đầu cơ với rủi ro thấp. • Các nhà kinh doanh chênh lệch (Arbitrageurs) kiếm lời từ chênh lệch trong giá cả của các vị thế giao ngay và giao sau biến động ngược chiều nhau. Tương tự việc tận dụng lợi thế của giá quyền chọn không tương thích với ngang giá quyền chọn mua – quyền chọn bán.
 17. NHÖÕNG NHAØ GIAO DÒCH TREÂNịch Phân loại kiểu giao d SAØN • Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ (scalpers) cố gắng kiếm lời từ những thay đổi nhỏ trong giá hợp đồng. • Các nhà giao dịch trong ngày (Day traders) nắm giữ các vị thế không lâu hơn vòng đời của ngày giao dịch. Giống như các nhà đầu cơ nhỏ lẻ, họ cố gắng kiếm lời từ các biến động của thị trường ngắn hạn. • Các nhà giao dịch vị thế (position trades) nắm giữ các giao dịch có các kỳ hạn dài hơn so với các nhà đầu cơ nhỏ lẻ và các nhà giao dịch trong ngày.
 18. NHÖÕNG NHAØ GIAO DÒCH NGOAØI SAØN • Nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA) là một cá nhân hoặc công ty phân tích thị trường giao sau và lập các báo cáo, đưa ra lời khuyên, giới thiệu mua và bán hợp đồng. • Quỹ kinh doanh giao sau (Commodity pool operator - CPO) là một cá nhân hoặc công ty nhận tiền từ công chúng và sử dụng các khoản tiền này để giao dịch các hợp đồng giao sau. • Thành viên hiệp hội (Associated person - AP) là một cá nhân có liên kết với bất kỳ các cá nhân hoặc định chế nêu trên hoặc công ty khác có tham gia kinh doanh giao sau.
 19. CÔ CHEÁ CUÛA GIAO DÒCH GIAO SAU • Mở một tài khoản với người môi giới. • Đặt cọc tối thiểu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản