Bài giảng 3: chính sách nhân sự

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
332
lượt xem
198
download

Bài giảng 3: chính sách nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của chính sách nhân sự: Tạo hướng nhìn chung cho tập thể nhân viên nhằm hướng tới đạt mục tiêu doanh nghiệp. Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 3: chính sách nhân sự

 1. Chính saùch Ch ch nhaân söï
 2. VAI TROØ CUÛA CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ñònh höôùng vaø ñieàu chænh moïi hoaït ñoäng, moïi quan heä nhaân söï trong hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa doanh nghieäp. Ñaûm baûo tính nhaát quaùn trong toå chöùc, ñieàu haønh doanh nghieäp. Laø cô sôû ñeå ra caùc quyeát ñònh nhaân söï nhö khen thöôûng, kyû luaät lao ñoäng, thuyeân chuyeån coâng taùc, boå nhieäm nhaân söï….
 3. VAI TROØ CUÛA CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Taïo höôùng nhìn chung cho taäp theå nhaân vieân nhaèm höôùng tôùi ñaït muïc tieâu doanh nghieäp. Taïo lôïi theá caïnh tranh treân thò tröôøng lao ñoäng. Taïo söï coâng baèng ñoái vôùi moïi nhaân vieân vaø coù theå giöõ ñöôïc nhöõng ngöôøi laøm vieäc toát cho doanh nghieäp.
 4. THEÁ NAØO LAØ MOÄT CSNS CHUAÅN? Phaûn aùnh ñöôïc taàm nhìn, söù meänh, vaên hoùa vaø chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. Nhaát quaùn, roõ raøng, deã thöïc hieän vaø phaûi vieát ra thaønh vaên baûn. Ñöôïc phoå bieán roäng raõi, coù giaûi thích roõ raøng vaø ñöôïc hieåu ñuùng. Ñaûm baûo tuaân thuû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
 5. THEÁ NAØO LAØ MOÄT CSNS CHUAÅN? Phaûi phuø hôïp vôùi “loøng daân”: Hôïp vôùi “loøng daân” ñöôïc hieåu laø chính saùch nhaân söï phaûi theå hieän ñöôïc söï coâng baèng töông ñoái giöõa caùi “mang-kieám”. Moät chính saùch nhaân söï duø ñöôïc moïi thaønh phaàn beân ngoøai doanh nghieäp ñaùnh giaù laø toát ñeán maáy nhöng khoâng phuø hôïp vôùi ña soá nhaân vieân thì cuõng voâ nghóa.
 6. SOÏAN THAÛO CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Moät chính saùch nhaân söï coù theå ñöôïc chuyeån theå/soïan thaûo thaønh Quy ñònh, thuû tuïc, quy cheá, quy trình, thoâng baùo...ñeå ñöa vaøo aùp duïng. Laø Quy ñònh hoaëc thuû tuïc hoaëc quy cheá, quy trình, thoâng baùo...chæ laø teân goïi tuøy thuoäc vaøo caùch goïi cuûa moãi doanh nghieäp Ví duï chính saùch tuyeån duïng nhaân söï Coâng ty A: Thuû tuïc tuyeån duïng, Coâng ty B: Quy trình tuyeån duïng, Coâng ty C: Höôùng daãn coâng taùc tuyeån duïng.....
 7. SOÏAN THAÛO CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Tuy moät chính saùch nhaân söï coù theå ñöôïc chuyeån thaønh caùc theå loïai khaùc nhau, nhöng thoâng thöôøng seõ coù nhöõng noäi dung sau ñaây: Tieâu ñeà (noäi dung chính), 1. Caên cöù vaøo.... 2. Muïc ñích.... 3. Phaïm vi, ñoái töôïng aùp duïng, 4. Moâ taû chi tieát noäi dung, 5. Thôøi gian aùp duïng, thôøi gian ban haønh, 6. Nôi nhaän, 7. Soá kyù hieäu, 8. Thay theá, boå sung cho vaên baûn naøo,..... 9. 10. Ngöôøi kyù (ngöôøi coù thaåm quyeàn)
 8. CAÙC BÖÔÙC XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN CSNS 1. Xaùc ñònh muïc ñích xaây döïng. 2. Soaïn thaûo chính saùch nhaân söï. 3. Tham khaûo yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi lieân quan. 4. Chænh söûa, boå sung hoaøn chænh. 5. Pheâ duyeät. 6. Hoïp höôùng daãn, trieån khai thöïc hieän. 7. Theo doõi, soùat xeùt ban haønh môùi.
 9. Baïn haõy soïan thaûo thoâng baùo Ba an nghæ leã 2/9 Caên cöù theo noäi dung cuûa Ban Giaùm ñoác ñaõ kyù.
 10. SOAÏN THAÛO CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ “Haøng naêm Coâng ty cho toaøn theå CB.CNV nghæ leã moät ngaøy 2/9. Naêm nay nhaân kyû nieän 60 naêm ngaøy thaønh laäp Nöôùc, Ban Giaùm ñoác Coâng ty quyeát ñònh cho toaøn theå CB.CNV nghæ theâm moät ngaøy 3/9 vaø taëng cho moãi CB.CNV moät soá tieàn töông öùng nhö sau: Caùn boä quaûn lyù 500.000ñ/ng, nhaân vieân vaên phoøng 300.000ñ/ng vaø coâng nhaân 200.000ñ/ng Rieâng boä phaän baùn haøng phaûi cöû nhaân vieân tröïc ñeå nhaän ñôn haøng vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh”. Giaùm ñoác
 11. Nghieân cöùu Nghieâ Baøi taäp tình huoáng ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản