Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích nội bộ

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
78
lượt xem
15
download

Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 3: Phân tích nội bộ nhằm trình bày về các yếu tố chủ yếu nội bộ của tổ chức: marketing, sản xuất, tài chính, tổ chức - quản trị - nhân sự, nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích nội bộ

 1. CHƯƠNG BA PHÂN TÍCH NỘI BỘ Các yếu tố chủ yếu nội bộ của tổ chức: - Marketing, - Sản xuất, - Tài chính, - Tổ chức - Quản trị – Nhân sự - Nghiên cứu, phát triển và - Hệ thống thông tin.
 2. 3.1. MARKETING Joel Evans và Barry Berman cho rằng marketing bao gồm các chức năng cơ bản: (1) Phân tích khách hàng; (2) Mua; (3) Bán; (4) Hoạch định sản phẩm và dịch vụ; (5) Định giá; (6) Phân phối; (7) Nghiên cứu thị trường; (8) Phân tích cơ hội và (9) Trách nhiệm đối với xã hội.
 3. Các trả lời về hoạt động marketing của một doanh nghiệp:  Các loại sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp;  Mức đa dạng hoá sản phẩm.  Sự tập trung bán một số loại sản phẩm hoặc bán cho một số khách hàng.  Cơ cấu mặt hàng/dịch vụ và khả năng mở rộng;  Chu kỳ sống của các sản phẩm chính;  Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh số sản phẩm (dịch vụ)  Thị phần.  Khả năng thu thập thông tin cần thiết về thị trường.
 4. Các trả lời về hoạt động marketing của một doanh nghiệp:  Kênh phân phối; số lượng, phạm vi và mức độ kiểm soát.  Mức độ am hiểu về nhu cầu của khách hàng.  Việc quảng cáo và khuyến mãi có hiệu quả và sáng tạo.  Chiến lược giá và tính linh hoạt trong việc định giá.  Phương pháp phân loại ý kiến của khách hàng về phát triển sản phẩm (dịch vụ) hoặc thị trường mới.  Dịch vụ sau bán hàng và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.  Sự tín nhiệm của khách hàng.
 5. 3.2. SẢN XUẤT: Sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao với giá thành hạ là mục tiêu phấn đấu của mỗi doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập của các doanh nghiệp. Bảng 3.1: Các yếu tố sản xuất chủ yếu
 6. STT CAÙ YEÁ TO SAÛ XUAÁ C U Á N T GHI CHUÙ 1 Quy trình sản xuất và công nghệ 2 Giá cả và mức độ cung cấp nguyên vật liệu 3 Quan hệ với nhà cung cấp 4 Quy mô sản xuất 5 Bố trí và sử dụng phương tiện sản xuất 6 Hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm 7 Hệ thống kiểm tra hàng tồn kho 8 Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch …V…V…
 7. 3.3. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN * Theo James Van Home, các chức năng của tài chính, kế toán bao gồm các quyết định sau: - Quyết định đầu tư: Còn được gọi là phân phối vốn, là việc phân phối và phân phối lại vốn và các nguồn lực cho các dự án, sản phẩm, tài sản, và các bộ phận của tổ chức. - Quyết định tài chính: là quyết định về cơ cấu vốn tốt nhất đối với doanh nghiêp.
 8. Bảng 3.2: Các yếu tố cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp STT C C YEÁ TO AÙ U Á G C Ù HI HU 1 Khaû ng huy ñoäg voá (ngaé haï vaø i haï ) naê n n n n daø n 2 Tyû giöõ voá vay vaø n coå leä a n voá phaà n 3 C phí söû ng voá so vôù toaø ngaø vaø c ñoá hi duï n i n nh caù i thuû nh tranh caï 4 C c vaá ñeà thueá aù n veà 5 Tình hình vay coùtheáchaá p 6 Phí hoä nhaä kinh teá i p 7 Söï kieå soaù vaø m t khaû ng giaû giaù nh naê m thaø 8 Hieä quaûcuû heäthoág keátoaù ñoá vôù vieä laä u a n n i i c p keá hoaï h giaùthaøh, keá hoaï h taø chính vaølôï c n c i i nhuaän …V...V…
 9. Bảng 3.2a: Các chỉ tiêu cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp STT CAC YEÁ TO Ù U Á GHI CHUÙ 1 Doanh thu 2 C phí hi 3 Lợi nhuận trước thuế 4 Thuế 5 Lợi nhuận sau thuế (Lãi ròng) 6 Lãi ròng trên doanh thu 7 Lãi ròng trên chi phí 8 ROA (Return On Asset - Suất sinh lợi trên tài sản) 9 ROE (Return On Equity - Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu) 10 ROI (Return On Investement – Suất sinh lợi trên vốn đầu tư) 10 Vốn …V...V…
 10. 3.4. TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ – NHÂN SỰ 3.4.1. Tổ chức:  Cô caáu toå chöùc  Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän
 11. 3.4.2. QUẢN TRỊ Bảng 3.3: Các chức năng cơ bản của quản trị Ch c naêg öù n Moâtaû G iai ñoaï n Ho ch ñò aï nh bao g m: döï ñ n, thieá oà oaù t Hình Ho ch aï laä muï tieâ, ñ ra caù chieá löôï , p c u eà c n c thaøh n Ñò nh phaù trieå caù giải pháp (chính saùh t n c c ), chieán hình th nh caù keá aï h taù ngh p. aø c ho c c ieä löôïc Toå chöù b c ao goà : thieá keá vaø to m t å ch c, chuyeâ moâ hoaù ng vieä, mo öù n n coâ c â Th c öï T chöù oå c taûcoâg vieä, ch tieá hoaù ng vieä, n c i t coâ c hieä n môû ng kieå soaù thoág nhaá meäh roä m t, n t n chieán leäh, phoá hôï saé xeá, thieá keá âg n i p p p t con löôï c vieä, vaø c phaâ p i coâg vieä. n hoá n c Laõh ñaï bao gom: laõh ñaï , thay n o à n o Th c öï ñoå toå chöc, quaû lyùtieà löông vaø i ù n n hieä n Laõh ñaï n o tieà cong, phuù lôï n n vieâ, phong n â c i haâ n û chieán vaá, th n ueâmöôù, ñaø taï , phaù trieå n o o t n löôï c quaû lyù n … K m so t bao g m: kieå tra chaá ieå aù oà m t Ñaùhn lö ng, kieå ôï m soaù taø chính, baù t i n giaù K m so t ieå aù haøg, h ng ton kho, chi phí, phaâ n aø à n chieán tích nhöõg thay ñoå thö ng ph t. n i, ôû aï löôïc
 12. 3.4.3. Nhân sự  Tuyển chọn nhân sự  Bố trí và sử dụng lao động  Đào tạo và đào tạo lại  Thù lao  Khen thưởng  Cơ hội thăng tiến  Quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp  Điều kiện làm việc và  Môi trường làm việc
 13. 3.5. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (Research and Development - R & D ) Bảng 3.4: Các vấn đề cơ bản khi phân tích NC cứu và phát triển
 14. STT Dieã g i n iaû G i c u h h ù 1 DN c ù C c c h aï ñ äg NC & P o N aù o t on T c û n aøh h ua g n ay kh âg on ? 2 DN c ù h øg N o p on C & PT ch a? ö 3 DN c ù u ñ u k n ñ NC & P h o ñ û ieà ieä eå T ay kh âg on ? 4 DN c ù eä on o h th ág th âg tin ñ on eå öc h n th n th ï ieä aøh c âg on h aï ñ äg NC & P h o t on T ay kh âg on ? 5 DN ñ aõ aù ñ n h giaù ieä q aû ua h aï ñ äg N h u u c û o t on C & PT ñ á vôi caù saû p aå ch a? oi ù c n h m ö 6 DN ñ aõ g ieâ c ù sö c n ñ á g a vieä p aù trieå, n h n öu ï aâ oi iöõ c h t n caû tieá s n p aå m ù vaø i n aû h m ôi sö p aù trieå, caû tieá ï h t n i n q i trìn u h s n x aá h aû u t ay ch a? ö 7 DN co p aâ p oi ñ y ñ û g on löï ñ ù h n h á aà u n u à c eåNC & PT kh âg on ? 8 DN co taä d ï g n u à s n ù n un g o n aùg k n s n c ùv ieá aü o eàsaû n p aå m ù h h m ôi ay kh âg on ? 9 DN co saü s n ù n aøg ñ eålieà ló h th ï h n n h n c ù u n öc ieä g ieâ öu tro g k o n n h aûg th ø g ôi ian d i maø k ong caà ph i aø h â n aû kh m p aù aù h ra caù saùg k n c ù iaù c n ieá o g trò th ôn maï ? ö g i 10 DN co caù n u à löc caà th t ñ ù c g on ï n ieá eå k ai th c c c h aù aù p aù m h t inh kh âg on ? 11 DN ñ aõ g ieâ c ù lôi íc n h n öu ï h tieà n n m aêg cua v c sö û ieä û d ï g c c c un aù aù h n h n aâ ay DN b n n o i ñ eâ g aø eå th ï hieä öc n n ön h õg n h n c u cô b n vaø ù g ieâ öù aû ö g d ï g c o d an n un h o h n h p h g ieâ ay ch a? ö
 15. STT Dieã giaû n i Ghi chuù 12 DN ñaõthieá laä caù muï tieâ vaøchính saùh NC & t p c c u c PT roõ ng hay chöa? raø 13 DN coùbieá ñöôï caù chính saùh NC & PT cuû caù t c c c a c ñoá thuû nh tranh chuûyeá cuû noù chöa? i caï u a hay 14 DN coùyùñò lieâ doanh veàhoaï ñoäg NC & PT nh n t n hay khoâg? n 15 DN coùchieá löôï NC & PT toåg quaù hay khoâg? n c n t n 16 DN coùhieå bieá veàgiaá pheù, tieà baû quyeà taù u t y p n n n c giaû baèg saùg cheá nhaõ hieä thöông maï vaøcaù , n n , n u i c qui ñò khaù trong vaøngoaø nöôù lieâ quan ñeá nh c i c n n caù hoaï ñoäg NC & PT trong ngaøh hay khoâg? c t n n n
 16. 3.6. HỆ THỐNG THÔNG TIN Bảng 3.5: Phân tích hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
 17. STT D n giaû ieã i G i chu h ù 1 C c nh qu n trò coù aù aø aû söû ï g h h ng thoâg tin ñ dun eä oá n eå ra quyeá ñò h hay khong t n â ? 2 Trong doanh n gh p co tröôn ieä ù ûg ban thong tin h â ay giaù ñoá heä oág thong tin hay kh ng m c th n â oâ ? 3 C c dö lieä trong heäth ng thong tin co ñöôc caä aù õ u oá â ù ï p nh t ho th aä aù öông xuyeâ hay khong ø n â ? 4 C c n aù haø uaû trò tö taá caû q n ø t caù bo p c ä haä ch c naêg n öù n cua d û oanh n gh p coùñong goù ñaà vaø cho h ieä ù p u o eä thong thong tin h á â ay kh n oâg? 5 C c ch n lö c giaù cua do aù ieá ôï û anh nghieä co q p ù uen thu c vôi h thong thong tin cua caù ñ i thu caï h oä ù eä á â û c oá û n tranh cuû n hay khong a où â ? 6 Heä oág thoâg tin coù th n n deãsöû ï g h dun ay kh n oâg? 7 Taá caû höng ngö i söû uï g heä oág thong tin coù t n õ ôø d n th n â hieå ñ u öôc lôï theácaï h tran maø ï i n h thong tin coù eå â th mang laï cho caù do i c an ng h hieä hay khong p â ? 8 Nh n öõg n gö i sö dung heäthong thong tin co ñö c ôø û ï á â ù ôï tham g ia nh n öõg chöông trình hu n luyeä veàm y aá n aù ñieä toaù h n n ay khon ? âg 9 Heäth n thong tin cua do oág â û an ng h hieä coù p ñö c caû ôï i tieá lieâ tuï veànoi du n n c ä ng vaøtính deãsöû uï g hay d n kh âg? on
 18. 3.7. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG: (Internal Factor Evaluation Matrix – IFE) Có 5 bước trong việc phát triển ma trận đánh giá yếu tố bên trong. 1. Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đối với sự thành công của công ty như đã nhận diện trong quá trình phân tích các yếu tố bên trong. 2. Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 rất quan trọng cho mỗi yếu tố. Tổng số các mức phân loại được ấn định cho các nhân tố này phải bằng 1,0.
 19. 3.7. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG(tt): 3. Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố quyết định sự thành công để cho thấy cách thức mà các chiến lược hiện tại của công ty đối với yếu tố này, trong đó 4 là mạnh nhất, 3 là khá mạnh, 2 là khá yếu và 1 là yếu, các mức này dựa trên hiệu quả của chiến lược ở công ty. 4. Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với điểm phân loại của nó để xác định số điểm quan trọng. 5. Cộng tổng điểm về tầm quan trọng cho mỗi biến số để xác định tổng số điểm quan trọng cho công ty (tổ chức). Tổng số điểm quan trọng cao nhất mà một công ty (tổ chức) có thể có là 4,0 và thấp nhất là 1,0. tổng số điểm quan trọng trung bình 2,5.
 20. 3.7. MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (tt): (Internal Factor Evaluation Matrix – IFE) Bảng 3.6: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản