intTypePromotion=3

Bài giảng Bài 7: Kỹ thuật hàn hồ quang tay

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
365
lượt xem
118
download

Bài giảng Bài 7: Kỹ thuật hàn hồ quang tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 7: Kỹ thuật hàn hồ quang tay nhằm giúp cho sinh viên có được một số kiến thức về hàn hồ quang tay. Các nội dung được trình bày trong bài bao gồm: Phương pháp mồi hồ quang, Kỹ thuật hàn đính, Chuyển động của que hàn, kỹ thuật sự nối, bắt đầu và kết thúc mối hàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 7: Kỹ thuật hàn hồ quang tay

 1. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Muïc ñích – Yeâu caàu: 1. Muïc ñích: Giuùp cho hoïc sinh coù ñöôïc moät soá kieán thöùc veà kyõ thuaät haøn hoà quang tay. 2. Yeâu caàu: - Naém vöõng caùc kyõ thuaät haøn hoà quang tay. - Vaän duïng ñöôïc vaøo thöïc haønh haøn hoà quang tay.
 2. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY I. Phöông Phaùp Moài Hoà Quang II. Chuyeån Ñoäng Cuûa Que Haøn III. Kyõ Thuaät Haøn Ñính IV. Kyõ Thuaät Baét Ñaàu, Söï Noái Vaø Keát Thuùc Moái Haøn
 3. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY I. PHÖÔNG PHAÙP MOÀI HOÀ QUANG 1 Moài hoà quang theo phöông phaùp ma saùt 2 2÷4 Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng Moài hoà quang theo phöông phaùp ma saùt
 4. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Moà hoà quang theo phöông phaùp ma saùt 2÷4
 5. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Chuù yù: Khi gaây hoà quang theo phöông phaùp ma saùt Nguy cô dính vaø ngaén maïch 2÷4 2÷4
 6. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Moà hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng 1 2 Vò trí moài hoà quang 2÷4 Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng
 7. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Moài hoà quang theo phöông phaùp moå thaúng 2÷4
 8. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Chuù yù
 9. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY II. CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA QUE HAØN Que haøn 1 Phoâi haøn haøn Moái haøn 2 3 1 – Chuyeån ñoäng theo höôùng truïc que haøn. 2 – Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn. 3 – Chuyeån ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn (dao ñoäng).
 10. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY 1. Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc que haøn.
 11. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY 2. Chuyeån ñoäng theo höôùng doïc truïc moái haøn.
 12. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Goùc ñoä que haøn  = 650 ÷ 850 = 900 2÷4
 13. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY 3. Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn. 2÷4
 14. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Dao ñoäng ngang cuûa ñaàu que haøn. Keùo thaúng 6-8 2-3 Hình raêng cöa 6-8 2-3 Hình baùn nguyeät
 15. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Hình ñöôøng troøn Hình ñöôøng troøn leäch
 16. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Moái haøn söû duïng dao ñoäng hình raêng cöa.
 17. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Dao ñoäng hình raêng cöa Bieân dao ñoäng 6-8 2-3
 18. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Dao ñoäng hình baùn nguyeät 6-8 2-3
 19. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY Moái Vuøn g khuyeátsoánnh haø n bò nhoïn caï g
 20. Baøi 7: KYÕ THUAÄT HAØN HOÀ QUANG TAY IV. KYÕ THUAÄT HAØN ÑÍNH (40 ÷ 50). S S’= (0,5÷0,7).S 1,5÷2 (3÷4).S S – laø chieàu daøy vaät haøn S S’ – chieàu daøy moái haøn ñính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản