intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

238
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội trình bày sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội; khái niệm, đặc trưng, tính chất của bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thương mại, chức năng, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội, hình thức và nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương 2: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội

 1. CHÖÔNG II: MOÄT SOÁ LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ BHXH
 2. I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA BHXH 1. TREÂN THEÁ GIÔÙI THÔØI COÅ ÑAÏI  TÖÏ GAÙNH CHÒU  CÖU MANG TRONG COÄNG ÑOÀNG NHOÛ
 3. I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA BHXH 1. TREÂN THEÁ GIÔÙI GIAI ÑOAÏN COÙ PHAÂN COÂNG LAO ÑOÄNG  COÄNG ÑOÀNG PHAÙT TRIEÅN HÔN  TOÂN GIAÙO XUAÁT HIEÄN GIÔÙI CAÀM QUYEÀN LAØM TÖØ THIEÄN
 4. I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA BHXH 1. TREÂN THEÁ GIÔÙI NEÀN COÂNG NGHIEÄP HÌNH THAØNH  NOÂNG DAÂN DI CÖ RA THAØNH THÒ KIEÁM SOÁNG  XUAÁT HIEÄN NGHIEÄP ÑOAØN
 5. I. SÔ LÖÔÏC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA BHXH 1. TREÂN THEÁ GIÔÙI NEÀN COÂNG NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN
 6. 2.2. ÔÛ VIEÄT NAM GIAI ÑOAÏN 1 (1945-1961) GIAI ÑOAÏN 2 (1961-1985) GIAI ÑOAÏN 3 (1985-1993) GIAI ÑOAÏN 4 (1993- 2006) GIAI ÑOAÏN 5 (2007 trôû ñi)
 7. II. KHAÙI NIEÄM, ÑAËC TRÖNG, TÍNH CHAÁT CUÛA BHXH 1. KHAÙI NIEÄM SOÁ ÑOÂNG SOÁ ÍT
 8. 1. KHAÙI NIEÄM BHXH (THEO LUAÄT BHXH) BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.
 9. 2. CAÙC TÍNH CHAÁT 2.1. TÍNH TAÁT YEÁU KHAÙCH QUAN - TAÁT YEÁU? KHAÙCH QUAN? LYÙ THUYEÁT A. MASLOW?
 10. 2.2. TÍNH KINH TEÁ, DÒCH VUÏ, XAÕ HOÄI  TÍNH KINH TEÁ  TÍNH XAÕ HOÄI  TÍNH DÒCH VUÏ
 11. III. BAÛO HIEÅM THÖÔNG MAÏI 1. NOÄI DUNG  ÑÖÔÏC THÖÏC HIEÄN BÔÛI CAÙC TOÅ CHÖÙC  CAÙC MOÁI QUAN HEÄ (CHUÛ YEÁU THOÛA THUAÄN)  NGUYEÂN TAÉC SOÁ ÑOÂNG BUØ SOÁ ÍT  NGUYEÂN TAÉC TRUNG THÖÏC TOÁI ÑA SOÁ SOÁ ÑOÂNG ÍT
 12. 2. PHAÂN LOAÏI 2.1. THEO ÑOÁI TÖÔÏNG
 13. 2. PHAÂN LOAÏI 2.2. THEO KYÕ THUAÄT BAÛO HIEÅM -KYÕ THUAÄT PHAÂN BOÅ -KYÕ THUAÄT TOÀN TÍCH 2.3. THEO PHÖÔNG THÖÙC BAÛO HIEÅM -TÖÏ NGUYEÄN -BAÉT BUOÄC 2.4. THEO QUY ÑÒNH HIEÄN HAØNH
 14. 2. PHAÂN BIEÄT BHXH VAØ BHTM ÑOÁI TÖÔÏNG NGUOÀN HÌNH THAØNH QUYÕ TÍNH CHAÁT VAØ MUÏC ÑÍCH HOAÏT ÑOÄNG SÖÛ DUÏNG QUYÕ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY
 15. IV. CAÙC CHÖÙC NAÊNG, NGUYEÂN TAÉC CUÛA BHXH 1. CAÙC CHÖÙC NAÊNG •OÅN ÑÒNH THU NHAÄP  CUOÄC SOÁNG •PHAÂN PHOÁI VAØ PHAÂN PHOÁI LAÏI •SAN SEÛ RUÛI RO •KÍCH THÍCH, KHUYEÁN KHÍCH •TAÙI SAÛN XUAÁT
 16. 2. CAÙC NGUYEÂN TAÉC MÖÙC ÑOÙNG MÖÙC THÔØI GIAN ÑOÙNG HÖÔÛNG CHIA SEÛ BHXH TÖÏ NGUYEÄN MÖÙC BHXH BAÉT BUOÄC ÑOÙNG THAÁT NGHIEÄP
 17. THÔØI GIAN THAM GIA BHXH BAÉT BUOÄC THÔØI GIAN HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ HÖU VAØ TÖÛ TUAÁT
 18. QUYÕ BHXH ÑÖÔÏC QUAÛN LYÙ THOÁNG NHAÁT THÖÏC HIEÄN BHXH PHAÛI ÑÔN GIAÛN, DEÃ DAØNG, THUAÄN TIEÄN, KÒP THÔØI VAØ ÑAÀY ÑUÛ
 19. HÌNH THÖÙC BAÉT BUOÄC HÌNH THÖÙC TÖÏ NGUYEÄN
 20. 2. CAÙC NOÄI DUNG CÔ BAÛN THEO COÂNG THEO LUAÄT ÖÔÙC 102 (1952) BHXH ÔÛ VN •CHAÊM SOÙC Y TEÁ CHAÊ •OÁM ÑAU •OÁM ÑAU •THAI SAÛN •THAÁT NGHIEÄP •TNLÑ, BNN •THAI SAÛN •HÖU TRÍ •TNLÑ, BNN •TÖÛ TUAÁT •TUOÅI GIAØ •TRÔÏ CAÁP GIA ÑÌNH •TAØN TAÄT •CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP CHEÁT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2