intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 3: Các phép toán và các câu lệnh điều khiển

Chia sẻ: Yêu Quái | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

49
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 3 "Các phép toán và các câu lệnh điều khiển" trình bày những nội dung: Biểu thức, các phép toán, ép kiểu (type casting), boxing and unboxing, cc (Câu lện if, câu lệnh switch), câu lệnh lặp (Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do while). Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 3: Các phép toán và các câu lệnh điều khiển

 1. Bài 3 Các phép toán và các câu lệnh điều khiển
 2.  Ôn tập lại bài cũ • Biến và qui tắc đặt tên biến • Kiểu dữ liệu trong C# • Hằng số • Nhập/Xuất dữ liệu trong C# • Định dạng xuất dữ liệu
 3. Các phép toán và các câu lệnh  Nội dung trình bày • Biểu thức • Các phép toán • Ép kiểu (Type casting) • Boxing and Unboxing • Câu lệnh rẽ nhánh Câu lện if Câu lệnh switch • Câu lệnh lặp Câu lệnh for Câu lệnh while Câu lệnh do while Subject name / Session# / 3 of Totalpage
 4. Các phép toán và các câu lệnh  Nội dung trình bày(tiếp) • Câu lệnh nhảy break continue goto return
 5. Các phép toán và các câu lệnh          Biểu thức: Sự kết hợp giữa toán hạng và toán tử Toán tử Ví du:     2 * y + 5 Toán hạng
 6. Các phép toán và các câu lệnh  Các phép toán • Các phép toán số học • Các phép toán quan hệ • Các phép toán logic • Các phép toán tăng giảm • Phép gán • Phép toán 3 ngôi • Phép toán dịch bit(shift operator)
 7. Các phép toán và các câu lệnh  Các phép toán số học • Gồm có:+, -, *, /, % • Kết quả trả về của các phép toán số học là một con số
 8. Các phép toán và các câu lệnh  Các phép toán quan hệ • == (bằng) • != (khác) • >(lớn hơn) •
 9. Các phép toán và các câu lệnh  Các phép toán logic • &&(Phép toán AND) • || (Phép toán OR) • ! (Phép toán NOT) • Các phép toán logic dùng để thao tác với các giá trị logic. Kết quả trả về là một giá trị logic • Ví dụ: if (a > 10 && a < 100) … if (a 100) …
 10. Các phép toán và các câu lệnh  Các phép toán tăng giảm • ++ : tăng lên 1 đơn vị • -- : giảm đi một đơn vị • Nếu phép toán(tăng/giảm) đặt bên phải một biến thì giá trị của được tăng/giảm trước khi thực hiện phép toán của biểu thức • Nếu phép toán(tăng/giảm) đặt bên trái một biến thì giá trị của biến được tăng/giảm sau khi thực hiện các phép toán của biểu thức • Ví dụ minh họa
 11. Các phép toán và các câu lệnh  Phép toán gán • Ký hiệu: = • Dùng để gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái • Ví dụ: delta = (b*b-4*a*c); • Phép toán gán rút gọn: • Ví dụ a = a + 1 tương đương với a += 1 • Ví dụ: a = a – 1 tương đương a -= 1 • Ví dụ: a = a * b tương đương a *= b • Ví dụ: a = a/b tương đương a /=b
 12. Các phép toán và các câu lệnh  Phép toán 3 ngôi • Cú pháp: Value = ( biểu thức logic) ? Value1 : Value2; • Ví dụ: String z = (x > y)? “Male”: “Female” • Ví dụ: int z = (x>y)?x:y; • Ví dụ min họa phép toán 3 ngôi
 13. Các phép toán và các câu lệnh  Phép toán dịch bit • Dịch 1 số bit sang trái hoặc sang phải • Phép toán dịch trái: > • ví dụ: • int x = 10>>2 (kết quả x bằng 2) • int x = 10
 14. Các phép toán và các câu lệnh  Ép kiểu (type casting): • Dùng để chuyển từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác • Có 2 kiểu ép kiểu: Ép kiểu ngầm định (Implicit casting) Ép kiểu tường mình (Explicit casting)
 15. Các phép toán và các câu lệnh  Ép kiểu ngầm định: • Được thực hiện bởi trình biên dịch, theo nguyên tắc: kiểu dữ liệu có kích thước bé lên kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn
 16. Các phép toán và các câu lệnh  Ép kiểu tường minh (Explicit casting) • Người viết chương trình thực hiện • 2 các khác dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu là: Dùng lớp Convert Dùng phương thức ToString() • Ví dụ minh họa ép kiểu
 17. Các phép toán và các câu lệnh  Boxing and Unboxing • Boxing: là việc chuyển từ kiểu giá trị sang kiểu tham chiếu • Unboxing: chuyển từ kiểu tham chiếu sang kiểu giá trị • Ví dụ minh họa về Boxing và Unboxing
 18. Các phép toán và các câu lệnh  Câu lệnh rẽ nhánh • Câu lênh if • Dạng 1: if (biểu thức logic) câu lệnh Ví dụ câu lệnh if dạng 1 • Dạng 2: if (biểu thức logic) câu lệnh 1 else câu lệnh 2 Ví dụ câu lệnh if dạng 2
 19. Các phép toán và các câu lệnh • Dạng 3: if (biểu thức logic 1) Câu lệnh 1 else if (biểu thức logic 2) Câu lệnh 2 else if (biểu thức logic 3) Câu lênh 3 … else Câu lệnh Ví dụ câu lệnh if dạng 3
 20. Các phép toán và các câu lệnh  Câu lệnh switch  Cú pháp switch(biểu thức) { case hằng số 1: câu lệnh; break; case hằng số 2: câu lệnh; break; … default: câu lệnh; break; } Ví dụ câu lệnh switch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2