intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - Châu Thị Bảo Hà

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
54
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - Châu Thị Bảo Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7 cung cấp cho người học những hiểu biết về cây trong cấu trúc dữ liệu. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Cấu trúc cây, cấu trúc cây nhị phân, cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - Châu Thị Bảo Hà

 1. Chương 7: CÂY (Tree)
 2. NỘI DUNG  Cấu trúc cây (Tree)  Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)  Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)  Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree) 2 Chương 7: Cây (Tree)
 3. TREE – ĐI ̣NH N G H I A ̃  Cây là một tập gồm 1 hay nhiều nút T, trong đó có một nút đặc biệt được gọi là gốc, các nút còn lại được chia thành những tập rời nhau T1, T2 , ... , Tn theo quan hệ phân cấp trong đó Ti cũng là một cây  A tree is a set of one or more nodes T such that:  i. there is a specially designated node called a root  ii. The remaining nodes are partitioned into n disjointed set of nodes T1, T2,…,Tn, each of which is a 3 tree Chương 7: Cây (Tree)
 4. TREE – VÍ DỤ  Sơ đồ tổ chức của một công ty Công ty A R&D Kinh doanh Tài vụ Sản xuất Nội địa Quốc tế TV CD Amplier Châu âu Mỹ Các nước 4 Chương 7: Cây (Tree)
 5. TREE – VÍ DỤ  Cây thư mục 5 Chương 7: Cây (Tree)
 6. TREE – VÍ DỤ Chương 7: Cây (Tree)
 7. TREE – VÍ DỤ  Không phải cây Trong cấu trúc cây không tồn tại chu trình 7 Chương 7: Cây (Tree)
 8. TREE - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Bậc của một nút (Degree of a Node of a Tree):  Là số cây con của nút đó. Nếu bậc của một nút bằng 0 thì nút đó gọi là nút lá (leaf node)  Bậc của một cây (Degree of a Tree):  Là bậc lớn nhất của các nút trong cây. Cây có bậc n thì gọi là cây n-phân  Nút gốc (Root node):  Là nút không có nút cha  Nút lá (Leaf node):  Là nút có bậc bằng 0 8 Chương 7: Cây (Tree)
 9. TREE - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Nút nhánh:  Là nút có bậc khác 0 và không phải là gốc  Mức của một nút (Level of a node):  Mức (T0) = 1, với T0 là gốc của cây  Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0: Mức(T1) = Mức(T2) = ... = Mức(Tn) = Mức(T0) + 1 We define the level of the node by taking the level of the root node as 1, and incrementing it by 1 as we move from the root towards the subtrees.  Chiều cao của cây (độ sâu) (Height – Depth of a tree):  Là mức cao nhất của nút 9 Chương 7: Cây (Tree)
 10. TREE – VÍ DỤ - Leaf node? - Degree of a Node of a Tree? - Degree of a Tree? - Level of a Node? - Height – Depth of a Tree? Chương 7: Cây (Tree)
 11. TRẮC NGHIỆM  The depth of a tree is the _______ of a tree a) number of nodes on the tree b) number of levels of a tree c) number of branches d) level  Give the binary tree with root A. The root has left child B and right child C. B has left child D and right child E. There are no other nodes in the tree. The height of the tree is _______. a) 0 b) 3 c) 1 d) 2 11 Chương 7: Cây (Tree)
 12. NỘI DUNG 12  Cấu trúc cây (Tree)  Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)  Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)  Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree) Chương 7: Cây (Tree)
 13. BINARY TREE – ĐI ̣NH N G H I ̃A  Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con (cây có bậc là 2) 13 Chương 7: Cây (Tree)
 14. BINARY TREE – VI ́ D U ̣ Cây con Cây con trái phải Hình ảnh một cây nhị phân 14 Chương 7: Cây (Tree)
 15. BINARY TREE – VI ́ D U ̣  Cây lệch trái và cây lệch phải Chương 7: Cây (Tree)
 16. BINARY TREE – VI ́ D U ̣  Cây nhị phân đầy đủ (A full binary tree) Chương 7: Cây (Tree)
 17. BINARY TREE – ỨNG DỤNG  Cây biểu thức: được dùng để biểu diễn một biểu thức toán học 17 Chương 7: Cây (Tree)
 18. BINARY TREE – ỨNG DỤNG  Cây quyết định: được dùng để hỗ trợ quá trình ra quyết định 18 Chương 7: Cây (Tree)
 19. BINARY TREE – MỘT SỐ TÍNH CHẤT  Số nút tại mức i ≤ 2i-1  Số nút lá ≤ 2h-1, với h là chiều cao của cây  Số nút trong cây ≤ 2h-1, với h là chiều cao của cây  Chiều cao của cây ≥ log2N, với N là số nút trong cây 19 Chương 7: Cây (Tree)
 20. TRẮC NGHIỆM  A binary tree is a tree in which each node references at most _____ node(s)  1 0 3 2  The maximum number of leaf-nodes in a binary tree of height 4 is:  2 4 6 8  What is the minimum height of a binary tree with 31 nodes?  4 7 5 3 20 Chương 7: Cây (Tree)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản