intTypePromotion=3

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
57
lượt xem
4
download

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 của bài giảng Chính sách thương mại quốc tế giúp người học nắm bắt được chức năng và nhiệm vụ của ngoại thương, hiểu được mối quan hệ giữa ngoại thương và các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương

 1. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương I. Chức năng và nhiệm vụ của ngoại thương 1. Chức năng của ngoại thương 2.  Nhiệm  vụ  chủ  yếu  của  hoạt  động  ngoại  thương 2.1. Căn cứ xác định nhiệm vụ 2.2 Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động ngoại  thương II. Mối quan hệ giữa ngoại thương và các lĩnh vực  quan trọng của nền kinh tế Sản xuất Tiêu dùng 1 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 2. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương 1.Chức năng của ngoại thương ­ Với tư cách là một khâu của quá trình tái sản xuất  xã hội: (1) Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn đầu tư trong  nước (2) Chuyển hóa giá trị sử dụng, thay đổi cơ cấu vật  chất theo nhu cầu của tiêu dùng  (3) Nâng cao hiệu quả của nền kinh tế 2 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 3. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương Quá trình tái sản xuất xã hội Sản xuất Phân phối Trao đổi Tiêu dùng Nhập Xuất   khẩu khẩu 3 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 4. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương 1.Chức năng của ngoại thương ­Với  tư  cách  là  một  lĩnh  vùc kinh tÕ ®¶m nhËn kh©u l­u th«ng hµng ho¸ gi÷a trong n­íc víi n­íc ngoµi, chøc n¨ng c¬ b¶n cña ngo¹i th­¬ng lµ:  th«ng qua mua b¸n ®Ó nèi liÒn mét c¸ch h÷u c¬ theo kÕ ho¹ch gi÷a thÞ tr­êng trong n­íc víi thÞ tr­ êng n­íc ngoµi, tho¶ m·n nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ cña nh©n d©n vÒ hµng ho¸ theo sè l­îng, chÊt l­ îng, mÆt hµng, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian phï hîp víi chi phÝ Ýt nhÊt. 4 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 5. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương 2. NhiÖm vô  c ña ng o ¹i th­¬ng 2.1. Căn cứ xác định nhiệm vụ của ngoại thương a. Chức năng của ngoại thương b. Đặc điểm kinh tế ­ xã hội cơ bản của nước ta c. Bối cảnh quốc tế d.  Nhiệm  vụ,  mục  tiêu  phát  triển  kinh  tế  trong  thời  kỳ kế hoạch 5 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 6. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương 2.1. Căn cứ xác định nhiệm vụ của ngoại thương b. Đặc điểm kinh tế ­ xã hội cơ bản của nước ta - Thø nhÊt, n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá phæ biÕn ®i lªn CNXH. - Thø hai, nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ mét nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn tham gia 6 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 7. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương c. Bối cảnh quốc tế - Nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n: T¸c ®éng ®ét ngét khi hÖ thèng XHCN ë Liªn X« sôp ®æ; th­¬ng m¹i TG diÔn ra trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt; Sù phô thuéc kinh tÕ gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng lín; Xu h­íng toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña nã,.... - Nh÷ng thêi c¬, thuËn lîi:Quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c n­íc kh¸c trªn TG ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ; ViÖt Nam thùc hiÖn ®­êng lèi më cöa vµ héi nhËp víi bªn ngoµi ®óng vµo thêi kú mµ thÕ giíi chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i; t¸c ®éng tÝch 7 cùc cña xu thÕBộtoµn cÇuế Ngo  môn Kinh t ho¸,... ại thương ­ Đại học Ngoại thương
 8. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương d.  Nhiệm  vụ,  mục  tiêu  phát  triển  kinh  tế  trong  thời  kỳ kế hoạch: - t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; - æn ®Þnh, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ®­a ®Êt n­íc ra khái t×nh tr¹ng mét n­íc nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn; - cñng cè v÷ng ch¾c quèc phßng vµ an ninh; - t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhanh h¬n,.... 8 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 9. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương 2.2  Nhiệm  vụ  chủ  yếu  của  hoạt  động  ngoại  thương a.  Nâng  cao  hiệu  quả  kinh  doanh,  thúc  đẩy  quá  trình công nghiệp hóa đất nước b. Góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế xã  hội quan trọng của đất nước: vốn, việc làm, công  nghệ, sử dụng tài nguyên có hiệu quả. c.  Đảm  bảo  sự  thống  nhất  giữa  tính  kinh  tế  và  tính chính trị trong hoạt động ngoại thương. 9 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 10. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương a. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá trình công  nghiệp hóa đất nước ­ N©ng  c ao  hiÖu q u¶ KD: + t¹o  ra nh÷ng  c ¬ hé i lµm ¨n ®ång  thê i c ò ng  t¹o  ra s ø c   Ðp  c ho   c ¸c   do anh  ng hiÖp  tro ng   n­íc :  c hÊp  nhËn  nh÷ng   ng uyªn  t¾c   c ña  c ¹nh  tranh  trªn  thÞ  tr­ê ng ,  c hÊp nhËn g i¸ què c  tÕ +  c huyÓn  dÞc h  c ¬  c Êu  nÒn  KT  the o   h­íng   ph¸t  huy  LTS S  què c  g ia. +  c ¬  c hÕ  qu¶n  lý  ph¶i  biÕn  ®æ i  phï  hîp  víi  “luËt  c h¬i  c hung ” trªn thÞ tr­ê ng  TG. 10 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 11. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương a. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá trình công  nghiệp hóa đất nước ­ §è i v íi nhiÖm  v ô  thó c  ®Èy  s ù ng hiÖp  CNH ®Êt n­íc :  + NT c ã nhiÖm vô  t×m kiÕm nh÷ng  ®Çu vµo  míi vµ tiªu  thô  nh÷ng  s ¶n phÈm c ña ng µnh CN lµm ra. +   Thó c   ®Èy  qu¸  tr×nh  liªn  kÕt  kinh  tÕ  ë   tro ng   n­íc   vµ  g i÷a  tro ng   n­íc   víi  n­íc   ng o µi  ®Ó  tranh  thñ  nh÷ng   lîi  thÕ  do   ng o ¹i  th­¬ng   vµ  ph©n  c «ng   lao   ®é ng   què c   tÕ  mang  l¹i nh­ c huyÓn g iao  c «ng  ng hÖ, vè n, kno w­ho w,  marke ting ,... g ãp phÇn ®Èy nhanh tè c  ®é  CNH.  11 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 12. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương b. Góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội quan  trọng  của  đất  nước:  vốn,  việc  làm,  công  nghệ,  sử  dụng  tài nguyên có hiệu quả. b1. Vè n: - T¹o  vè n: vè n tro ng  n­íc  vµ vè n §TNN - S ö  dô ng  vè n c ã hiÖu qu¶:  + nhËp khÈu tiÕt kiÖm, c ã c hän läc ;  + ph©n bæ  hîp lý ng uån vè n ®Çu t­ the o  ng µnh,  vïng ,  the o   ®Þnh  h­íng   thay  thÕ  nhËp  khÈu  hay  h­íng   vµo   xuÊt  khÈu,  the o   c ¸c h  s ö   dô ng   lao   ®é ng ,... 12 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 13. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương b2. ViÖc  lµm: - ph¶i  t¹o   ra  nh÷ng   ng µnh  ng hÒ  míi  c ã  lîi  thÕ  c ¹nh  tranh  ®Ó  thu  hó t  ®­îc   nhiÒu  lao   ®é ng :  lµng nghÒ xk, gia c«ng xuÊt khÈu, KCX, c¸c ngµnh dÞch vô xuÊt khÈu,.. -  t¨ng   hµm  l­îng   c hÕ  biÕn  tro ng   s ¶n  phÈm  xuÊt  khÈu  ®Ó thu hó t lao  ®é ng  vµo  c ¸c  ng µnh c «ng  ng hiÖp c hÕ  biÕn - ®­a lao  ®é ng  tham g ia vµo  ph©n c «ng  lao  ®é ng  què c   tÕ 13 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 14. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương b3. C«ng  ng hÖ: Thùc  tr¹ng : ­ Tr×nh ®é  KH­CN thÊp kÐm, tô t hËu xa s o  víi c ¸c  n­íc - TiÒm lùc  kho a häc  c ã nhiÒu h¹n c hÕ, yÕu kÐm ­ C¬ c hÕ qu¶n lý KH­CN c h­a phï hîp víi c ¬ c hÕ thÞ tr­ ê ng   - KH­CN Ýt g ¾n víi s ¶n xuÊt vµ ®ê i s è ng   14 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 15.  NhiÖm vô :  •  CÇn thùc  hiÖn mé t qu¸ tr×nh c huy Ón g iao  c «ng   ng hÖ tõ  ng o µi vµo  qua c o n ®­ê ng  ng o ¹i th­¬ng ;  •  Chó  träng  xuÊt khÈu hay nhËp khÈu hµng  ho ¸ tõ   nh÷ng  “thÞ tr­ê ng  ng uån”.
 16. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương b4. S ö  dô ng  tµi ng uyªn c ã hiÖu qu¶: - X©y dùng  mé t c ¬ c Êu s ¶n phÈm xuÊt khÈu hîp lý - t¨ng  hµm l­îng  c hÕ biÕn tro ng  s ¶n phÈm xuÊt khÈu -  khuyÕn  khÝc h  n©ng   c ao   tû  lÖ  né i  ®Þa  ho ¸  (lo c al  c o nte nt) ®è i víi c ¸c  DN c ã vè n §TNN 16 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 17. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương c. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính kinh tế và tính chính  trị trong hoạt động ngoại thương. ­  ViÖc   tiÕn  hµnh  c ¸c   ho ¹t  ®é ng   NT  ph¶i  dùa  trªn  s ù  tÝnh to ¸n mé t c ¸c h to µn diÖn c ¸c  yÕu tè  ®∙ h×nh thµnh  vµ  xu  h­íng   ph¸t  triÓn  kinh  tÕ  vµ  c hÝnh  trÞ  tro ng   n­íc   vµ què c  tÕ nh­ : +nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng s¶n xuÊt trong n­íc, +an ninh l­¬ng thùc, +sù tiÕn bé KHKT, +t×nh h×nh kinh tÕ vµ thÞ tr­êng hµng ho¸ TG, + c¸c chÝnh s¸ch KT vµ th­¬ng m¹i cña c¸c b¹n hµng,... 17 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương ­ Đại học Ngoại thương
 18. Chương 3: Chức năng, nhiệm vụ của ngoại thương c. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính kinh tế và tính chính  trị trong hoạt động ngoại thương. - Tu©n the o  s ù qu¶n lý thè ng  nhÊt c ña Nhµ n­íc  vÒ c ¸c   ho ¹t ®é ng  nµy: + Nhµ n­íc (ChÝnh phñ Trung ­¬ng) lµ ng­êi duy nhÊt ®­ îc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i thÝch c¸c chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng. + ChÝnh phñ th«ng qua c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña m×nh, kiÓm so¸t ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. + C¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i phèi hîp víi nhau trong viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu chung ®· v¹ch ra. - ChÝnh s ¸c h vµ c ¸c  ho ¹t ®é ng  ng o ¹i th­¬ng  tro ng  thùc   18 tiÔn  ph¶i  vËn  B ®é ng   c ïngế   Ngo ộ môn Kinh t c hiÒu  víi  ại thươ c hÝnh  ng ­ Đ s ¸c ạh i th®è ại học Ngo ươi ng
 19. 1. Ng o ¹i th­¬ng  vµ S ¶n xuÊt: a. S X s Ï q uy Õt ®Þnh ®Õn q uy  m «, tè c  ®é  v µ tÝnh c hÊt  c ña ho ¹t ®é ng  NT. • Tro ng  c hu tr×nh t¸i S X x∙ hé i: S ¶n xuÊt – Ph©n p hè i – Trao  ®æ i – Tiª u d ïng NT g i÷ vai trß kh©u trung  g ian lµ c Çu nè i g i÷a S X vµ TD • S X  ­>  NK:  s ¶n  xuÊt  quy  m«  lín,  lu©n  c huyÓn  hµng   ho ¸  nhanh,  nhu  c Çu  ®Çu  vµo   lín    ho ¹t  ®é ng   NK  ph¸t triển • S X ­> XK: s ¶n xuÊt quyÕt ®Þnh qui m«, c hÊt l­îng  vµ  g i¸  c ¶  c ña  hµng   xuÊt  khÈu  ­>  tÝnh  c ¹nh  tranh  c ña  hµng  XK trªn thÞ tr­ê ng  què c  tÕ TÝnh c hÊt c ña nÒn kinh tÕ (nÒn S X) s Ï quyÕt ®Þnh tíi  tÝnh c hÊt c ña ho ¹t ®é ng  NT.
 20. b . NT t¸c  ®é ng  trë  l¹i S X:  NT thó c  ®Èy S X: +  Thø   nhÊt,  NT  t¹o   ®iÒu  kiÖn  ®¶m  b¶o   c ¸c   y Õu  tè   ®Çu v µo , ®Çu ra  c ña s ¶n xuÊt, g ió p c huy Ón d Þc h  c ¬  c Êu  s ¶n  p hÈm  the o   h­íng   c ã  lîi  c ho   qu¸  tr×nh  s ¶n xuÊt tiÕp the o +  Thø   hai,  NT  t¹o   vè n  c ho   viÖc   m ë   ré ng   v è n  ®Çu  t­  c ho  s ¶n xuÊt + Thø  ba, g ãp phÇn t¹o  ra m «i tr­ê ng  c ¹nh tranh  g ió p  S X  ph¸t  triÓn  v÷ng   m¹nh  ­>  t¨ng   n¨ng   lùc   vµ  hiÖu  qu¶ s ¶n xuÊt +  Thø   t­,  NT  t¹o   ®iÒu  kiÖn  tiÕp   thu  KH­CN,  n¨ng   c ao   n¨ng  lùc  s ¶n xuÊt tro ng  n­íc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản