intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

Chia sẻ: Pham Cong Phuc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
117
lượt xem
8
download

Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động bao gồm những nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người, là một hệ thống lý luận thống nhất được hình thành từ ba bộ phận cơ bản; những nội dung thể hiện bản chất khoa học & Cách mạng và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

 1. Bài  Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí  Minh Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho  hành động “ Học chủ nghĩa Mác,không phải học từng câu từng điều của Mác mà học ở  phương pháp luận của Mác”  ( Lênin )
 2.  1­Chủ nghĩa Mác Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người. a-CN MácLênin ra đời từ những yếu tố khách quan và đòi hỏi của phong trào cách mạng -Yêu cầu về yếu tố kinh tế. - Yêu cầu về yếu tố chính trị-xã hội - Yêu cầu về yếu tố khoa học & lý luận Vai trò của Mác (1818-1883) và Angnghen (1820- 1895) b-Lênin đã bảo vệ,vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện lý luận của Mác-Angghen trong điều kiện lịch sử cụ thể. Lênin (1870-1924) đã bảo vệ và phát triển học thuyết Mác. -Bảo vệ và làm rõ thêm lý luận về CM xã hội. -Phát triển lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội,về phân kỳ xã hội. . . -Đấu tranh với các quan điểm tư sản,xét lại
 3. 2­CN Mác Lênin là một hệ thống lý luận  thống nhất được hình thành từ ba bộ phận  cơ bản -Triết học Mác Lênin có chủ nghĩa duy vật biện chứng & chủ nghĩa duy vật lịch sử. -Kinh tế chính trị học có Kinh tế tư bản chủ nghĩa & kinh tế XHCN. -Chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. 3­Những nội dung thể hiện  bản chất khoa học & Cách mạng. a-Là học thuyết duy nhất nhất nêu lên mục tiêu giải phóng xã hội,giải phóng giai cấp,giải phóng con người với con đường,lực lượng,phương thức đạt mục tiêu đó. b-Tính khoa học & CM thể hiện rõ nét từng từng nội dung nguyên lý. c-Đó là sự thống nhất giữa thế quan khoa học vớiphương pháp luận mác xít trong học thuyết. d-là học thuyết mở,không ngừng tự đổi mới,tự phát triển trong tư duy và trí tuệ con người.
 5. \
 6. II­Tư tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm -Là hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc. -Là kết quả của sự vận dụng và phát triển học thuyết vào thực tiễn Việt Nam. -Là sự soi đường cho cuộc đấu tranh CM của nhân dân ta. -Là tài sản tinh thần to lớn của Đảng.
 7. 2­Nguồn gốc tư tưởng -Từ Chủ nghĩa Mác-Lênin. -Từ các giá trị truyền thống của dân tộc -Từ những tinh hoa văn hoá nhân loại. -Từ nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh
 8. Hình ảnh minh họa
 9. 1­Những nội dung cơ bản về  tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng về “Giải phóng dân tộc,giải - phóng giai cấp,giải phóng con người
 10. -Tư tưởng về “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại”
 11. Tư tưởng về “Sức mạnh của  nhân dân,của khối đại đoàn kết  dân tộc”.
 12. ­ Tư tưởng về “Về quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng  nhà nước thật sự của dân,do dân và vì dân”
 13. Tư tưởng về “Quốc phòng toàn - dân,xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân”
 14. -Tư tưởng về “ Phát triển kinh tế và văn hoá,không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.
 15. Tư tưởng về “Đạo đức CM,Cần-kiệm-liêm chính-Chí công vô tư”.
 16. -Tư tưởng về “ Chăm lo bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2