intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
209
lượt xem
90
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 của TS.GVC. Trần Nguyên Ký có nội dung về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về sản xuất vật chất và phương thức sản xuất; cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội và ý thức xã hội; hình thái KT – XH và sự phát triển hình thái KT – XH; đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội trong lịch sử; quan điểm Mác – Lênin về con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

 1. Chương 3 CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ I. Sản xuất vật chất và Phương thứ c sản xuất II. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượ ng tầng III. Tồn tại xã hội và Ý thứ c xã hội IV. Hình thái KT – XH và sự phát triển hình thái KT – XH V. Đấu tranh giai cấp và Cách mạng xã
 2. I. Sản xuất vật chất và Phương thức sản xuất 1. Sản xuất vật chất? vai trò của sản xuất vật chất? 2. Phương thức sản xuất? vai trò của phương thức sản xuất? 3. Quy luật cơ bản nhất của lịch sử?
 3. 1) Sả1. n xuấSẢ t vậNt XUẤ chất T - vai trò củ VẬT CHẤT a sả n xuấ t vật chất Vì   S XV C   la ̀  h a ̀n h  v i   lịc h  s ư đ â ̀u  t iê n ̉  ,  c ơ  b a ̉n  c u ̉a  lo a ̀i  n g ười ! ! K.Max Khi nghiên cứu xã hội, trước hết Mác nghiên cứu lĩnh vực sản xuất vật chất. Vì sao vậy??
 4. 2) Phương thức sản xuất? vai trò của phương thức sản xuất? PTS X la c ̀ ać h th ưć   Lic̣ h s ử lo ai  ̀ s an xuât (c ̉ ́ ać h s ử  ng ươi la lic ̀ ̀ ̣ h  d ung ̣  PTLĐ, c ać h  s ử c ua  ̉ tô ̉ c h ưć  q uan ly ̉  ́ Ph ương  th ưć   s an xuât, c ̉ ́ ać h  s an xuât !! ̉ ́ p hân p hô ́i s an  ̉ p hâm ̉  lao  ô ô ̣ng  ! `
 5. sức Lực P  Phương tiện lao động mạnh lượng T  Người lao động chinh sản phục tự xuất S nhiên X =  Tổ chức lao động quan hệ sở hữu cách  Quản lý sản xuất quan hệ quản lý sản Quan  Phân phối sản phẩm quan hệ phân phối xuất hệ sản xuất quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX
 6. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX 1. QHSX biểu hiện hình thức xã hội của nền sản xuất. Để sản xuất, phải xây dựng các hình thức QHSX . 2. Việc xây dựng các hình thức QHSX không thể tùy tiện mà phải dựa trên trình độ hiện có của LLSX K.Max 3. QHSX phù hợp sẽ thúc đẩy LLSX phát triển. QHSX không phù hợp sẽ kìm hãm LLSX.
 7. SƠ ĐỒ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LLSX VÀ QHSX QHSX QHSX QHSX QHSX A A B B MÂU THUẪN LLSX LLSX LLSX LLSX A B B C PTSX A PTSX B
 8. SỰ THAY THẾ CÁC PTSX TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI LÀ DO LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PTSX TBCN PTSX PK X QHS PTSX CHNL TBCN X QH S ến ng ki PTSX CSNT Ph o Mâu X Phù QHS L thuẫn CHN Mâu hợp H S X Phù thuẫn Q S N T Mâu hợp C Phù thuẫn Mâu hợp tr i ển Phù thuẫn n p h át hợp X l u ô LLS
 9. Phương pháp luận rút ra: Phải kết hợp biện chứng giữa LLSX với QHSX: 1.Phát triển LLSX phải gắn với xây dựng QHSX (Vì QHSX qui định mục đích của nền sản xuất) 2.Xây dựng QHSX phải xuất phát từ trình độ của LLSX.
 10. II. cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.  Cơ sở hạ tầng? Kiến trúc thượng tầng?  Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng?  Ý nghĩa phương pháp luận
 11. QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG Quy ê t ́ A ̉n h   h ươn ̉ g  đ inh ̣ t rơ ̉ la ị
 12. PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA: Phải kết hợp biện chứng giữa CSHT với KTTT: 1.Phát triển kinh tế (CSHT) cần có sự định hướng, sự thúc đẩy từ KTTT (động lực chính trị). Cần phát huy vai trò của Nhà nước đối với kinh tế. 2.Xây dựng KTTT phải xuất phát từ CSHT. Phải chú trọng giải pháp kinh tế trong giải quyết các bài toán xã hội
 13. III. TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 1) Khái niệm và kết cấu 2) Quan hệ biện chứng 3) Ý nghĩa phương pháp luận
 14. KHÁI NIỆM TỒN TẠI XÃ HỘI TTXH = đời sống vật chất  
 15. KHÁI NIỆM Ý THỨC XÃ HỘI Ý thức xã hội = đời sống tinh thần .
 16. ǹ h tha i ́ Y TXH ́ hi Cac ê ̀ n , đ aọ đ ức tôn quy phap ́ thuâṭ (Chính trị, o ̣ c , n gh ê ̣ , t r iêt́ h oc̣ , khoa h ́ giao …) ở ng tư ệ tư Ý thức H lý luận i ̀V. I.Lên in ã hộ lý x Mác va C. Tâm Ý thức thông thường
 17. BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI Tá c  đông ̣ t rở lai  ̣ QUY ÊT  ́ ĐIN ̣ H
 18. TTXH QUYẾT ĐỊNH YTXH 1/2 TTXH như thế nào thì YTXH như vậy (YTXH là sự phản ánh TTXH)
 19. TTXH QUYẾT ĐỊNH YTXH 2/2 TTXH biến đổi thì YTXH sớm muộn sẽ biển đổi theo.
 20. TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA YTXH 1/5) Sự lạc hậu của YTXH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản