intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Nguyễn Khánh Vân

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
226
lượt xem
82
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Nguyễn Khánh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo những kiến thức về xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN; xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa; giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và tôn giáo thông qua bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 của Nguyễn Khánh Vân sau đây.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Nguyễn Khánh Vân

 1. NỘI DUNG CƠ BẢN           Xây d 1 ựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN  2 Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 3      Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và tôn giáo
 2. - Theo tiếng Hy Lạp cổ đại, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân   (BẮT NGUỒN TỪ DEMOKRATOS )=> TK VIII TCN : DC ch ủ nô, PK, TS,  VS. Từ sự ra đời và phát triển DC, CNMLN nêu ra những quan niệm về DC : - DC là  nhu cầu khách quan của con người. DC là quyền lực thuộc về nhân  dân - DC là một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và mang bản chất của giai cấp thống trị xã hội, bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị. - Dân chủ còn được hiểu là một nguyên tắc sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. - Dân chủ còn là một phạm trù lịch sử khi gắn với chế độ nhà nước, là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động chống áp bức, bóc lột đòi quyền tự do, quyền làm chủ của mình.
 3. Phạm trù  quyền  Tất cả mọi quyền lực thuộc về nhân dân lực Phạm trù  Đặc  Mang bản chất của giai cấp thống trị chính trị trưng  Dân chủ xã hội chủ nghĩa thực hiện thông  nền  Phạm trù  qua  nhà  nước  pháp  quyền  xã  hội  chủ   dân chủ  nhà nước  nghĩa  XHCN Nền  dân  chủ  xã  hội  chủ  nghĩa  do  Đảng  Phương  cộng  sản  lãnh  đạo  ­  yếu  tố  quan  trọng  thức  bảo  đảm  quyền  lực  thực  sự  thuộc  về   thực hiện   nhân dân  Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện  Cơ sở trên cơ sở kinh tế là công hữu hóa các tư   thực hiện   liệu sản xuất chủ yếu 
 4. Trên lĩnh vực chính trị: Sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản đối với toàn xã hội, qua đó nhân dân ngày càng tham gia tích cực, có hiệu quả vào các công việc chính trị, xã hội
 5. Trên lĩnh vực chính trị: Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, người dân tham gia tích cực các công việc Nhà nước
 6. Trên lĩnh vực kinh tế :
 7. Trên lĩnh vực tư tưởng văn  hóa : Chủ Chủnghĩa nghĩa Mác Mác––Lênin, Lênin, hệ hệtư tưtưởng tưởng của củagiai giaicấp cấp công côngnhânnhân làm làmchủchủđạo. đạo. Kế Kếthừa thừavà và phát pháthuy huy truyền truyềnthống thống văn vănhoáhoá các cácdân dântộc,tộc, kết kếthợp hợpvới với những nhữngtinh tinhhoa hoa văn vănhoáhoá của củathời thờiđạiđại
 8. * Quan niệm về nhà nước: Bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác Nhà Là cơ quan quyền lực của một giai cấp đối với toàn xã hội nước Là công cụ chuyên chính (quyền lực) của một giai cấp Là công cụ bảo vệ cho lợi ích của giai cấp thống trị * Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa: Nhà nước XHCN là một tổ chức chính trị bao gồm: ĐCS, tổ chức nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội khác , là nền chuyên chính của GCVS.Thông qua đó đảng của GCCN thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội, là nhà nước kiểu mới cao hơn nhà nước tư sản, là kết quả của cuộc cách mạng XHCN. Là tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.
 9. Đặc trưng của nhà nước XHCN: - Nhà nước XHCN là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS. - Là công cụ chuyên chính giai cấp, nhưng vì lợi ích của đại đa số nhân dân , thực hiện trấn áp với những lực lượng chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH. - Sự cần thiết của bạo lực trấn áp trong nhà nước , nhưng mặt tổ chức xây dựng là cơ bản . - Nhà nước XHCN là yếu tố cơ bản của nền dân chủ XHCN , thu hút và lôi cuốn nhân dân tham gia quản lý nhà nước , quản lý xã hội. - Nhà nước XHCN là một kiểu nhà nước đặc biệt , là” nửa nhà nước”.
 10. * Chức năng của nhà nước  XHCN +Xét theo tính chất của quyền lực chính trị, nhà nước có hai chức năng : trấn áp ( CN gc : bảo vệ lợi ích của GCCN, của NDLĐ và của toàn dân tộc) và chức năng tổ chức – xây dựng (CN XH: quản lý công dân và các quá trình: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...)
 11. * Chức năng của nhà nước  XHCN +Xét theo phạm vi tác động của quyền lực, nhà nước có hai chức năng: Đối nội ( thực thi dân chủ đối với nhân dân, tổ chức và xây dựng đất nước, chuyên chính với các thế lực thù địch, chống phá...) và đối ngoại ( bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ hợp tác...)
 12. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước XHCN Chức năng đối nội www.nhandan.com.vn
 13. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước XHCN Chức năng đối nội www.nhandan.com.vn
 14. Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước XHCN Chức năng đối ngoại
 15.   Một  là,  trong  XHCN  vẫn  tồn  tại  các  giai  cấp  khác  nhau  và  mâu  thuẫn  giai  cấp.  Những  mâu  thuẫn  này  mặc  dù  không  có  tính  đối  kháng,  nhưng  luôn có những xung đột nhau về lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế.    Hai  là,  trong  XHCN  ,  đặc  biệt  là  trong  giai  đoạn  quá  độ,  vẫn  tồn  tại  những  thế  lực  phản  động  trong  nước  và  ngoài  nước.  Vì  vậy,  cấn  thiết  phải có một cơ quan quyền lực cách mạng của nhân dân để trấn áp và cải  tạo những thế lực này   Ba là, quá trình xây dựng CN XH trên mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực kinh  tế, là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Để hoàn thành  nhiệm vụ ấy  cần một sức mạnh tổng hợp toàn dân, mọi nguồn lực. Về vĩ  mô,  cần  thiết  phải  có  một  trung  tâm  đầu  não  xây  dựng  chiến  lược  tổng  thể, thống nhất, nhất trí các lợi ích của xã hội, xác định hệ thống các giải  pháp… để đưa xã hội tiến lên và phát triển theo con đường XHCN.
 16. a. Khái niệm văn hóa và nền văn hóa + Văn hóa : là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. VH  vật chất VH Nghĩa rộng  vật thể VH  VĂN HÓA tinh thần VH Nghĩa hẹp Phi vật thể
 17. + Khái niệm nền văn hóa: Nền  văn  hóa  là  một  khái  niệm  dùng  để  chỉ  toàn  bộ  hoạt động  văn hóa tinh thần  của  một  xã  hội  nhất  định    trong  lịch  sử  ,  chịu  sự  chi  phối  của  hệ  tư  tưởng  của  giai cấp thống trị xã hội đó.  ­ Trong lịch sử đã có các nền  văn hóa khác nhau : nền văn  hóa  CHNL,  nền  văn  hóa  PK,  nền  văn  hóa  TBCN,  nền  văn  hóa XHCN.
 18. b. Khái niệm nền văn hóa XHCN: Nền  văn  hóa  xã  hội  chủ  nghĩa là nền văn hóa kết hợp  được  truyền  thống  với  hiện  đại,  vừa  giữ  gìn  và  phát  huy  được  bản  sắc,  tinh  hoa  của  dân  tộc  vừa  kế  thừa  được  những thành quả tốt đẹp,  ưu  tú  nhất  của  văn  hóa  nhân  loại qua các thời kỳ lịch sử. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản