intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 1: Hệ thống cung cấp điện

Chia sẻ: Dang Hust | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
194
lượt xem
54
download

Bài giảng Chương 1: Hệ thống cung cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 1 "Hệ thống cung cấp điện" trình bày về nhiệm vụ hệ thống cung cấp điện các nguồn điện trên ô tô, ắc quy khởi động, máy phát điện, bộ điều chỉnh điện áp,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Hệ thống cung cấp điện

 1. CHƯƠNG I HÖ thèng cung cấp c p điiện n Ch−¬ng I. hỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN I. Nhiệm vụ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, c¸c nguồn điện trªn «t« II. ¾c qui khëi ®éng III. M¸y ph¸t ®iÖn IV. Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 1
 2. Nhiệm vụ: - Cung cÊp n¨ng l−îng cho c¸c phô t¶i ®iÖn trªn «t« - Yªu cÇu phô t¶i trªn «t« + C«ng suÊt cña phô t¶i + ChÊt l−îng dßng ®iÖn C«ng suÊt C¸c phô t¶I trªn «t« 2
 3. C¸c nguån ®iÖn trªn «t«: ¾c qui, m¸y ph¸t ®iÖn - ¾c qui vµ m¸y ph¸t ®Êu song song víi nhau cïng cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i -Khi ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc, ¾c qui lµm nhiÖm vô cÊp ®iÖn cho phô t¶i -Khi ®éng c¬ ®/ lµm viÖc, m¸y ph¸t lµm nhiÖm vô cÊp ®iÖn cho phô t¶I vµ n¹p ®iÖn cho ¾c qui S¬ ®å ®Êu nèi ¾c qui-m¸y ph¸t 3
 4. C¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn - Nguån ®iÖn: ¾c qui vµ m¸y ph¸t - Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p m¸y ph¸t - §Ìn b¸o n¹p ®iÖn cho ¾c qui 4
 5. Ch−¬ng I. hỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN I. Nhiệm vụ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, c¸c nguồn điện trªn «t« II. ¾c qui khëi ®éng III. M¸y ph¸t ®iÖn IV. Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p II.1. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU ĐỐI VỚI ẮC QUI - Ắc qui là nguồn điện hoá. - Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc qui có tính thuận nghịch - Yªu cÇu vÒ chÕ ®é cÊp ®iÖn cña ¾c qui + ẮC qui cung cấp điện cho phụ tải khi động cơ chưa làm việc + Kh¶ n¨ng cÊp dßng ®iÖn lín trong thêi gian ng¾n - Phô t¶i ®Æc tr−ng cña ¾c qui lµ m¸y khëi ®éng + C«ng suÊt m¸y khëi ®éng cña xe du lÞch ~ 1,2 kW + C«ng suÊt m¸y khëi ®éng cña xe t¶I ~ 3 kW - §Æc ®iÓm nguån ®iÖn ¾c qui + §iÖn trë trong cña nguån ph¶I rÊt nhá 5
 6. II.2.1. Qu¸ tr×nh ho¸ häc trong ¾c qui ch× - axÝt - Ph−¬ng tr×nh biÕn ®æi ho¸ häc ë c¸c b¶n cùc + BiÕn ®æi ho¸ häc ë c¸c b¶n cùc khi ¾c qui phãng ®iÖn + BiÕn ®æi ho¸ häc ë c¸c b¶n cùc khi ¾c qui ®−îc n¹p ®iÖn - GhÐp nèi song song, nèi tiÕp + GhÐp nèi song song c¸c ¾c qui ®¬n ®Ó t¨ng dung l−îng cña nguån ®iÖn (n¨ng l−îng tÝch luü) + GhÐp nèi nèi tiÕp c¸c ¾c qui ®¬n ®Ó t¨ng søc ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn - Biến đổi ë c¸c b¶n cùc khi ắc qui phóng điện - Biến đổi ë c¸c b¶n cùc khi ắc qui được nạp điện 6
 7. Quá trình tích và phóng của ắc qui GhÐp nèi tiÕp 6 ng¨n ¾c qui ®Ó ®−îc b×nh ¾c qui cã søc ®iÖn ®éng 12 vol. Trong mét ng¨n ¾c qui ®¬n ghÐp song song c¸c b¶n cùc d−¬ng vµ c¸c b¶n cùc ©m nhê ®ã t¨ng dung l−îng cña ¾c qui 7
 8. - Ng¨n ¾c qui ®¬n II.2.2. CÊu t¹o b×nh ¾c qui ch× - axÝt - B×nh ¾c qui B¶n cùc (Battery plates) Ph©n khèi b¶n cùc vµ tÊm ng¨n (Plates & Separator) 8
 9. N¾p & lç th«ng h¬i 9
 10. II.2.3. C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n - Søc ®iÖn ®éng e = 0,85 + γ (vol) - Dung l−îng ¾c qui C = I.t (A.h) + Dung l−îng phãng Cp= Ip.tp + Dung l−îng n¹p Cn = In.tn + Dung l−îng Peukert Cpeu = 1.tpeu = Const. - §Æc tÝnh phãng ®iÖn - §Æc tÝnh n¹p ®iÖn Søc ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña ¾c qui phô thuéc nång ®é dung dÞch ®iÖn ph©n 10
 11. §Æc tÝnh phãng ®iÖn §Æc tÝnh phãng cña ¾c qui 60 A.h 11
 12. §iÖn dung phãng cña ¾c quy phô thuéc vµo dßng ®iÖn phãng §Æc tÝnh n¹p ®iÖn 12
 13. Energy/weight 30-40 Wh/kg Energy/size 60-75 Wh/L Power/weight 180 W/kg Charge/discharge 50%-92% efficiency Self-discharge rate 3%- 20%/month Cycle durability 500-800 cycles Nominal cell voltage 2.105 V 13
 14. II.2.5. Ch¨m sãc kü thuËt KiÓm tra tr¹ng th¸i tÝch ®iÖn + Sö dông von kÕ phô t¶i + §o nång ®é dung dÞch ®iÖn ph©n - Bæ sung møc dung dÞch ®iÖn ph©n - Ng¨n hiÖn t−îng phãng ®iÖn bÒ mÆt - N¹p ®iÖn bæ sung ®Þnh kú trong qu¸ tr×nh sö dông - B¶o qu¶n ¾c qui 14
 15. 2 ph−¬ng ph¸p n¹p ®iÖn cơ bản cho ¾c qui: - N¹p víi dßng n¹p kh«ng ®æi TÝnh to¸n m¹ch n¹p U n ≥ 2,7.6.N aq I n = 0,05 . min( C 20 ,i ) i = 1, 2 .. N aq U n − 1,9.6.N aq Rt max = , Rt min = 0 Pt = I n2 Rt max In - N¹p víi ®iÖn ¸p n¹p kh«ng ®æi TÝnh to¸n m¹ch n¹p Trªn «t« ¾c qui ®−îc n¹p ®iÖn tõ m¸y ph¸t theo ph−¬ng ph¸p n¹p U n = 2,6.N aq ®iÖn víi ®iÖn ¸p kh«ng ®æi Ump = 13,8 ÷14,5 vol. (hoÆc Ump = (2,3 ÷ 2,4).6 vol. 15
 16. - So s¸nh 2 ph−¬ng ph¸p n¹p ®iÖn Đặc điểm Nạp với In const Nạp với Un const Ắc qui được nạp no Ắc qui chưa nạp no Chất lượng nạp Kéo dài >20 h Ngắn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản