intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp - TS. Nguyễn Trung Trực

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

257
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hoạch định tài chính doanh nghiệp, dự báo doanh thu báo doanh thu, dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ doanh thu, công thức xác định vốn cần thêm, chiến lược tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 16: Chiến lược và dự báo tài chính doanh nghiệp - TS. Nguyễn Trung Trực

 1. CHƯƠNG 16: CHIẾN LƯỢC VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 16.1 Quá trình hoạch định tài chính doanh nghiệp 16.2 Dự báo doanh thu 16.3 Dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ doanh thu 16.4 Công thức xác định vốn cần thêm 16.5 Chiến lược tài chính doanh nghiệp
 2. 16.1 QUAÙ TRÌNH HOÏACH ÑÒNH TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Kế hoạch tài chính là một trong những kế hoạch cơ bản, chiến lược của công ty., là sự thể hiện cụ thể thực hiện các mục tiêu của công ty. Có 6 bước lieân quan ñeán quá trình hoạch định taøi chính doanh nghiệp: • Böôùc 1: Döï baùo caùc taøi chính vaø söû duïng döï baùo naøy ñeå phaân tích aûnh höôûng cuûa keá hoaïch hoaït ñoäng leân lôïi nhuaän döï baùo vaø caùc tyû soá taøi chính.va coù taùc duïng kieåm soaùt hoaït ñoäng • Böôùc 2: Quyeát dònh nguoàn voán caàn thieát cho keá hoaïch hoaït ñoäng 5 naêm, bao goàm nguoàn voán ñaàu tö vaøo maùy moùc thieát bò, taøi saûn löu ñoäng, caùc chöông trình nghieân cöùu, phaùt tieån vaø caùc chieán dòch quaûng caùo. • Böôùc 3: Döï baùo caùc nguoàn voán coù theå huy ñoäng ñöôïc trong 5 naêm tôùi, bao goàm caùc nguoàn voán noäi boä vaø nguoàn voán huy ñoäng beân ngoaøi. • .
 3. • Böôùc 4: Thieát laäp vaø duy trì moät heä thoáng kieåm soaùt ñeå quaûn trò vieäc phaân boå vaø söû duïng caùc nguoàn voán trong coâng ty. • Böôùc 5: Phaùt trieån caùc quy trình ñieàu chænh keá hoaïch cô baûn neáu tình hình kinh teá thay ñoåi. • Böôùc 6: Thieát laäp heä thoáng löông thöôûng döïa treân thaønh quaû hoaït ñoäng cuûa ban quaûn lyù . Trong phaïm vi chöông naøy chæ ñi saâu xem xeùt töø böôùc 1 ñeán böôùc 3 vaø thôøi gian hoaïch ñònh trong voøng 1 naêm
 4. 16.2 DÖÏ BAÙO DOANH THU: Döï baùo doanh thu thường caên cöù vaøo keát quaû doanh thu cuûa caùc naêm trong quaù khöù (từ năm đến mười năm về trước liền kề). Moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán döï baùo nhö sau: Tình hình neàn kinh teá vaø nhu caàu thò tröôøng ñoái vôùi saûn phaåm Phaïm vi tieâu thuï cuûa saûn phaåm: quoác gia, khu vöïc hay toaøn caàu. Phaûi öôùc löôïng ñöôïc thò phaàn cuûa moãi loïai saûn phaåm Möùc ñoä hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi SP Tyû leä laïm phaùt öôùc tính trong nhöõng naêm döï baùo. Chieán dòch quaûng caùo, khuyeán maõi… vaø caùc chính saùch khaùc nhö chính saùch baùn haøng traû chaäm seõ aûnh höôûng ñeán doanh thu. Döï baùo doanh thu rieâng bieät cho töøng boä phaän vaø cho töøng loaïi saûn phaåm, sau ñoù keát hôïp caùc döï baùo laïi doanh thu chung cuûa caû doanh nghieäp.
 5. 16.3 DÖÏ BAÙO BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP THEO PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ DOANH THU: Böôùc tieáp theo laø döï baùo baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh vaø baûng caân ñoái keá toùan, phöông phaùp döï baùo söû duïng phoå bieán nhaát laø phöông phaùp döï baùo theo tyû leä doanh thu. Döï baùo döï baùo doanh thu cho naêm tôùi, sau ñoù döïa vaøo tyû leä cuûa moät soá khoûan muïc cuûa baùo caùo keát quaû kinh doanh vaø baûng caân ñoái keá toùan so vôùi doanh thu cuûa moät soá naêm trong quaù khöù, cuûa tyû leä bình quaân ngaønh, chuùng ta seõ quyeát ñònh caùc tyû leä seõ aùp duïng trong döï baùo. Kế tiếp döï baùo caùc khoûan muïc cuûa baùo caùo keát quaû kinh doanh vaø baûng caân ñoái keá toùan.
 6. Böôùc 1: Phaân tích tyû troïng cuûa töøng khoaûn muïc so vôùi doanh thu trong quaù khöù. Dựa vào Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp để tính tỷ trọng một số các khoản mục so với doanh thu trong quá khứ. Một số khoản mục thường được doanh nghiệp lựa chọn: + Chi phí/Doanh thu + Khấu hao máy móc thiết bị/Doanh thu + Tiền mặt/Doanh thu + Khoản phải thu/Doanh thu + Tồn kho/Doanh thu + Giá trị máy móc thiết bị/Doanh thu + Phải trả người bán/Doanh thu + Phải trả khác/Doanh thu
 7. Böôùc 2: Döï baùo baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh. Dự báo bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tới. Các khoản mục thường dự báo cho năm tới là: + Doanh thu + Chi phí chưa kể khấu hao + Khấu hao + Tổng chi phí hoạt động + EBIT + Trừ lãi + Lợi nhuận trước thuế (EBT) + Thuế suất + Lợi nhuận ròng trước cổ tức ưu đãi + Cổ tức ưu đãi + Lợi nhuận ròng cho cổ đông thường + Cổ tức cho cổ đông thường + Lợi nhuận giữ lại tăng thêm Cách tính số dự báo: Bằng cách lấy số tiền tuyệt đối của khoản mục thuộc năm trước nhân với tỷ lệ phần trăm dự báo tăng trưởng cho năm sau
 8. B. NGUỒN NGU N VỐN V N + Phải trả người bán A. TÀI SẢN S N + Phải trả khác + Tiền mặt + Vay ngắn hạn + 7ầu tư ngắn hạn + Tổng nợ ngắn hạn + Các khoản phải thu + Nợ dài hạn  Tổng nợ + Tồn kho + Vốn cổ phần ưu đãi + Tổng tài sản lưu động + Vốn cổ phần thường + Tài sản cố định ròng + Lợi nhuận giữ lại  Tổng vốn chủ sở hữu  Tổng tài sản  Tổng nợ và VCSH cần thêm Vốn cần thêm nguồn Vốn
 9. Böôùc 5: Ñieàu chænh aûnh höôûng cuûa taøi trôï. Bước 4 các bảng dự báo báo cáo tài chính đã được hoàn tất nhưng chúng vẫn chưa phản ánh các chi phí trả lãi và cổ tức chi trả cho các nguồn vốn huy động thêm. Các khoản chi phí này được gọi là các khoản điều chỉnh, vì chúng sẽ làm giảm thu nhập ròng và lợi nhuận giữ lại. Bước này sẽ xử lý với các khoản điều chỉnh như sau: + 7iều chỉnh ảnh hưởng lãi vay + 7iều chỉnh ảnh hưởng cổ tức + 7iều chỉnh ảnh hưởng lợi nhuận giữ lại + 7iều chỉnh bảng cân đối kế toán giai đoạn 3 Tổng hợp tất cả các khoản điều chỉnh chúng ta sẽ được dự báo báo cáo tài chính qua các giai đoạn.
 10. Böôùc 4: Huy ñoäng nguoàn voán caàn theâm (AFN: Additional Funds Needed) 7ể có nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp theo kế hoạch trong 1 năm doanh nghiệp phải huy động thêm nguồn vốn. Việc huy động vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cơ cấu vốn, mục tiêu của doanh nghiệp, ảnh hưởng của nợ vay ngắn hạn lên tỷ số thanh khoản của công ty, tình hình thị trường tiền tệ và thị trường vốn ….. Doanh nghiệp thường huy động thêm những loại nguồn vốn như sau: + Vay ngắn hạn + Vay dài hạn + Vốn cổ phần thường.
 11. 16.4 COÂNG THÖÙC XAÙC ÑÒNH VOÁN CAÀN THEÂM: . Voán caàn theâm ñöôïc xaùc ñònh qua coâng thöùc sau: Voán caàn Nhu caàu voán cho Gia taêng nôï phaûi Gia taêng lôïi theâm = gia taêng taøi saûn - traû töông öôùng - nhuaän giöõ laïi Voán caàn theâm: (AFN) AFN = (A*/S0)∆S - (L*/S0)∆S - M(S1)(RR) Trong ñoù: AFN :Voán caàn theâm. A* : Taøi saûn gia taêng khi taêng doanh thu, S0 : Doanh thu naêm tröôùc. A*/S0: Tyû leä taøi saûn so vôùi doanh thu, L* : Nôï phaûi traû gia taêng töông öôùng vôùi taøi saûn gia taêng (bao gồm phải trả người bán, phải trả khác nhưng khoâng keå nôï vay ngaén haïn vaø daøi haïn). L*/S0: Tyû leä nôï phaûi traû gia taêng so vôùi doanh thu, S1 : Doanh thu döï baùo cho naêm tôùi. [S1 = Doanh thu naêm nay x (1 + toác ñoä taêng doanh thu döï baùo)]. ∆S : Möùc thay ñoåi doanh thu. (∆S = S1 - S0) M : Tyû leä laõi goäp hay lôïi nhuaän treân doanh thu. RR : Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi. (RR = 1 – Tyû leä chia coå töùc)
 12. Baøi taäp öùng duïng: Ta sử dụng số liệu trong bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của công ty cổ phần FORMAT của năm 2004 và năm 2005 (được trình bày ở Chương 16: Phân tích báo cáo tài chính) Bảng ng 16.1: BẢNG B NG CÂN 7ỐI 7 I KẾ K TOÁN CỦA C A CÔNG TY CỔ C PHẦN PH N FORMAT 7ơn vị tính: triệu đồng 31-12-04 TÀI SẢN 31-12-05 TÀI SẢN NGẮN HẠN - VỐN BẰNG TIỀN 727 577 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 136 103 - CÁC KHOẢN PHẢI THU 1,007 730 - HÀNG TỒN KHO 578 600 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,448 2,010 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VĂN PHÒNG , NHÀ XƯỞNG 4,144 3,806 - MÁY MÓC, THIẾT BỊ SẢN XUẤT 3,733 3,387 - THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 717 633 - THIẾT BỊ VẬN TẢI 550 628 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 198 192 TỔNG NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 9,342 8,646 KHẤU HAO LŨY KẾ (4,592) (4,112) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUẦN 4,750 4,534 TỔNG TÀI SẢN 7,198 6,544
 13. NGUỒN VỐN 31-12-05 31-12-04 NỢ NGẮN HẠN - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 765 541 - NỢ NGẮN HẠN NGÂN HÀNG 159 199 - NỢ NGẮN HẠN KHÁC 318 228 TỔNG NỢ NGẮN HẠN 1,242 968 NỢ DÀI HẠN 2,046 1,934 TỔNG NỢ 3,288 2,902 VỐN CỔ PHẦN - CỔ PHẦN ƯU ĐÃI (a) 400 400 - CỔ PHẦN THƯỜNG (b) 380 380 - THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN 856 836 - LỢI NHUẬN GIỮ LẠI 2,274 2,026 TỔNG VỐN CỔ PHẦN 3,910 3,642 TỔNG NGUỒN VỐN 7,198 6,544
 14. TÀI SẢN 31-23-05 31-12-05 TÀI SẢN NGẮN HẠN - VỐN BẰNG TIỀN 727 577 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 136 103 - CÁC KHOẢN PHẢI THU 1,007 730 - HÀNG TỒN KHO 578 600 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,448 2,010 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - VĂN PHÒNG , NHÀ XƯỞNG 4,144 3,806 - MÁY MÓC, THIẾT BỊ SẢN XUẤT 3,733 3,387 - THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 717 633 - THIẾT BỊ VẬN TẢI 550 628 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 198 192 TỔNG NGUYÊN TSCĐ 9,342 8,646 KHẤU HAO LŨY KẾ (4,592) (4,112) TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUẦN 4,750 4,534 TỔNG TÀI SẢN 7,198 6,544
 15. NGUỒN VỐN 31-23-05 31-12-05 NỢ NGẮN HẠN - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 765 541 - NỢ NGẮN HẠN NGÂN HÀNG 159 199 - NỢ NGẮN HẠN KHÁC 318 228 TỔNG NỢ NGẮN HẠN 1,242 968 NỢ DÀI HẠN 2,046 1,934 TỔNG NỢ 3,288 2,902 VỐN CỔ PHẦN - CỔ PHẦN ƯU ĐÃI (a) 400 400 - CỔ PHẦN THƯỜNG (b) 380 380 - THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN 856 836 - LỢI NHUẬN GIỮ LẠI 2,274 2,026 TỔNG VỐN CỔ PHẦN 3,910 3,642 TỔNG NGUỒN VỐN 7,198 6,544
 16. Bảng ng 16. 16.2: BÁO CÁO THU NHẬP NH P CỦA A CÔNG TY CỔ PHẦN PH N FORMAT 7ơn vị tính: 1.000 triệu đồng NĂM 2005 NĂM 2004 DOANH THU THUẦN 6,150 5,136 GIÁ VỒN BÁN HÀNG 4,178 3,426 LÃI GỘP 1,972 1,710 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG - CHI PHÍ BÁN HÀNG 280 296 - CHI PHÍ QUẢN LÝ 380 374 - CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 480 448 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐÔNG 1,140 1,118 THU NHẬP TRƯỚC LÃI VAY VÀ THUẾ (EBIT) 832 592 LÃI VAY 180 176 THU NHẬP TRƯỚC THUẾ (EBT) 652 416 THUẾ (30%) 195.6 124.8 LÃI THUẦN SAU THUẾ 456.4 291.2 CỔ TỨC CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI 20 20 THU NHẬP CỔ PHIẾU THƯỜNG 436..4 271.2 THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHIẾU THƯỜNG (EPS) 152.517.482 CP 2.86 1.78 Yêu cầu u: • 1. Dự báo doanh thu năm 2006 tăng lên 15% so với năm 2005 2. Dự báo báo cáo tài chính công ty theo phương pháp tỷ lệ doanh thu.
 17. Bài giải: gi i: • Dự báo doanh thu năm 2006 tăng lên 15% so với năm 2005 Bảng ng 16.3: DỰ D BÁO DOANH THU NĂM 2006 7ơn vị tính: 1.000 triệu đồng Năm Doanh thu 2004 5.136 2005 6.150 2006 (Dự báo) 7.072,5 (Dự báo)
 18. 2. Dự D báo báo cáo tài chính công ty theo phương pháp tỷt lệ doanh thu. Bước 1: Phân tích tỷ trọng của từng khoản mục so với doanh thu Bảng ng 16.4: TỶ T TRỌNG TR NG MỘT M T SỐ S KHOẢN KHO N MỤC M C SO VỚI V I DOANH THU TRONG QUÁ KHỨKH Khoản mục Thực tế Thực tế TB TB TB áp 2004 2005 (%) lịch sử ngành dụng (%) (%) (%) (%) GIÁ VỒN BÁN HÀNG SO VỚI DOANH THU 66.71 67.93 67.32 67.32 CHI PHÍ HOẠT ĐÔNG SO VỚI DOANH THU 21.77 18.54 20.15 VỐN BẰNG TIỀN SO VỚI DOANH THU 11.23 11.82 11.53 CÁC KHOẢN PHẢI THU SO VỚI DOANH THU 14.21 16.37 15.29 HÀNG TỒN KHO SO VỚI DOANH THU 11.68 9.40 10.54 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUẦN SO VỚI DOANH THU 88.28 77.24 82.76 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ SO VỚI DOANH THU 10.53 12.44 11.49 NỢ NGẮN HẠN KHÁC SO VỚI DOANH THU 4.44 5.17 4.80
 19. Bước 2: Dự báo bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Bảng ng 16.5: DỰD BÁO BẢNG B NG BÁO CÁO KẾT K T QUẢ QU KINH DOANH NĂM 2006 - GIAI 7OẠN 7O N 1 7ơn vị tính: 1.000 triệu đồng 2005 Cơ sở dự báo 2006 1. DOANH THU 6,150 Tăng trưởng 115% 7,072.5 2. GIÁ VỒN BÁN HÀNG 4,178 % của doanh thu 67.32% 4,761.2 3. LÃI GỘP 1,972 2,311.3 4. CHI PHÍ HOẠT ĐÔNG 1,140 % của doanh thu 20.15% 1,425.1 5. THU NHẬP TRƯỚC LÃI VAY VÀ THUẾ (EBIT) 832 886,2 6. LÃI VAY 180 Mang sang 180 7. THU NHẬP TRƯỚC THUẾ (EBT) 652 706,2 8. THUẾ (30%) 195.6 211.9 9. LÃI THUẦN SAU THUẾ 456.4 494.3 10 CỔ TỨC CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI 20 20 11. THU NHẬP CỔ PHIẾU THƯỜNG 436.2 474.3 12 THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHIẾU THƯỜNG (EPS)Sn 152.508.038.6 CP) 2.86 3,11 13. LƠI NHUẬN GiỮ LẠI TĂNG THÊM 246 Tăng 8,30% 266.42
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2