intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Quản lý tồn kho

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
15
download

Bài giảng Chương 4: Quản lý tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Quản lý tồn kho giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về đặc điểm tồn kho trong ngành thủy sản, tổ chức bố trí kho, phân loại tồn kho, hệ thống quản lý kho, những khái niệm và kỹ thuật phân tích trong quản trị tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Quản lý tồn kho

N i dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chương 4<br /> Qu n Lý T n Kho<br /> <br /> ð c ñi m t n kho trong ngành th y s n<br /> T ch c b trí kho<br /> Phân lo i t n kho, h th ng qu n lý kho<br /> Nh ng khái ni m và k thu t phân tích<br /> trong qu n tr t n kho<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hàng Hóa<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hàng Hóa<br /> <br /> • Ph thu c vào t ng xí nghi p c th<br /> • Hàng hóa có th chia thành các lo i như:<br /> Nguyên v t li u thô<br /> Nguyên v t li u ñang s n xu t<br /> Thành ph m<br /> Hàng hóa ñang v n chuy n<br /> …<br /> <br /> • Nhìn chung, hàng hóa chi m t l r t cao<br /> trong toàn b tài s n c a công ty<br /> • S th t thoát hàng hóa có th d n ñ n s<br /> tăng ñ u tư.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Th o lu n<br /> <br /> 4<br /> <br /> M c ñích c a qu n lý hàng t n kho<br /> • Giúp n ñ nhtrong quá trình s n xu t. Ví<br /> d : theo mùa v .<br /> • Giúp tránh thi u hàng: nhu c u tiêu th<br /> tăng trong th i gian ng n, ñi u ki n th i<br /> ti t, giao thông, ch t lư ng nguyên li u<br /> thô kém, c p nguyên li u thô không ñ …<br /> • Kh c ph c: s d ng hàng trong kho<br /> • Giúp n ñ nh giá: mua nguyên li u v i s<br /> lư ng l n. Như c ñi m: chi phí, không<br /> gian, th t thoát<br /> <br /> M c ñích c a qu n lý hàng t n kho<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu c a qu n lý hàng trong kho<br /> • Nhìn chung, ñáp ng nhu c u khách hàng<br /> trong khi v n ñ m b o chi phí nh t ñ nh<br /> • S lư ng hàng hóa trong kho ph thu c<br /> vào th i gian ñáp ng và s lư ng c a<br /> nguyên li u.<br /> • Qu n lý d a vào nhu c u khách hàng, s<br /> quay vòng c a hàng hóa, th i gian bán<br /> s n ph m.<br /> <br /> • Qu n lý hàng hóa trong kho hi u qu khi<br /> ñ t các yêu c u như sau:<br /> ð t cân b ng gi a ñ u vào và ñ u ra<br /> D ñoán nhu c u th trư ng chính xác<br /> (bao g m c trư ng h p d ñoán sai)<br /> Xác ñ nh các chi phí c n thi t<br /> Tuân theo các h th ng qu n lý: theo giai<br /> ño n ho c liên t c<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> K thu t ki m soát hàng hóa<br /> • Ki m soát hàng hóa c n ph i xác ñ nh<br /> ñư c thu mua cái gì?, khi nào mua?, mua<br /> v i s lư ng bao nhiêu?, mua bao nhiêu?.<br /> • C n cân b ng gi a mua và tr hàng<br /> <br /> • Hàng hóa trong kho có th ki m soát b ng:<br /> K thu t ñ nh lư ng<br /> K thu t ñ nh tính<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> • D a trên nguyên t c Pareto 80-20 (ñáng k ít, ít<br /> quan tr ng nhi u). Chia thành:<br /> • Phân lo i ABC (Always Better Control): phân<br /> lo i thành A, B, C d a vào:<br /> (giá tr / ñơn v )/t l s d ng hàng năm<br /> • Lo i A: giá tr cao, ñơn v th p<br /> • Lo i B: giá tr trung bình, ñơn v trung bình<br /> • Lo i C: giá tr th p, ñơn v cao<br /> Lo i A (r t quan tr ng); lo i B (quan tr ng), lo i<br /> C (ít quan tr ng)<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> K thu t ñ nh tính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ví d<br /> <br /> 13<br /> <br /> • Phân lo i HML: d a vào giá c :<br /> <br /> 14<br /> <br /> • Phân lo i FSN (Fast, Slow, Non-moving types)<br /> <br /> H: giá cao<br /> M: giá trung bình<br /> L: giá th p<br /> <br /> • Các hàng hóa chia theo t l tiêu th :<br /> Lo i F: tiêu th nhi u<br /> Lo i S: tiêu th v a<br /> Lo i N: tiêu th ít<br /> <br /> 15<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 16<br /> <br /> Phân lo i VED (Vital, Essential, Desirable)<br /> V: hàng hóa quan tr ng<br /> E: hàng hóa c n thi t<br /> D: hàng hóa ít quan tr ng<br /> <br /> In ñ m là th t s c n thi t<br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> K thu t ñ nh lư ng (Mô hình)<br /> • ð ñ t hi u qu cao trong quá trình ki m<br /> soát hàng t n kho, c n k t h p:<br /> ABC và VED<br /> ho c ABC và HML<br /> ho c VED và HML<br /> <br /> • K thu t ñ nh lư ng chia thành:<br /> Mô hình xác ñ nh (Deterministic model): nhu<br /> c u c a hàng hóa có th xác ñ nh ñư c<br /> Mô hình xác xu t (Probabilistic or nondeterministic model): nhu c u c a hàng hóa<br /> không th xác ñ nh c th<br /> 19<br /> <br /> Mô hình EOQ<br /> <br /> 20<br /> <br /> Mô hình EOQ<br /> <br /> • EOQ: Economic Order Quantity<br /> • D a vào hai quy t ñ nh: 1) s lư ng (thu mua<br /> ho c bán) và 2) th i gian sao cho t ng chi phí là<br /> th p nh t.<br /> • ð xác ñ nh s lư ng (mua ho c bán) c n xem<br /> xét: chi phí kho b o qu n và chi phí bán ho c<br /> mua.<br /> • Khi s lư ng bán ho c mua tăng, chi phí kho<br /> tăng, trong khi chi phí mua ho c bán gi m<br /> <br /> • Mô hình EOQ ñư c tính toán d a vào s<br /> cân b ng c a hai chi phí này (chi phí kho<br /> và chi phí mua ho c bán).<br /> • T ng chi phí th p nh t khi chi phí kho =<br /> chi phí mua (bán)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> Mô hình EOQ<br /> • Công th c tính EOQ:<br /> <br /> A: t ng giá tr / năm<br /> K: chi phí kho<br /> R: chi phí phát sinh<br /> P: giá s n ph m<br /> K t lu n: 1000 ñơn v c n mua là t i ưu<br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> B trí kho<br /> D a vào công th c có th xác ñ nh ñư c:<br /> • S lư ng mua và bán t i ưu<br /> • Th i gian<br /> • T ng chi phí<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 27<br /> <br /> 28<br /> <br /> B trí kho<br /> <br /> Các y u t nh hư ng ñ n ch t<br /> lư ng s n ph m trong quá trình<br /> b o qu n<br /> • S thay ñ i ch t lư ng s n ph m th c ph m<br /> trong quá trình b o qu n có th ñư c d ñoán<br /> thông qua ñ ng l c h c<br /> • S thay ñ i v hóa h c, v t lý và c m quan<br /> ñư c ñ nh lư ng<br /> xác ñ nh m c ñ hư h ng<br /> c a s n ph m<br /> • S gi m ch t lư ng do các y u t bên trong và<br /> bên ngoài, d ñoán thông qua: –dC/dt = f(Ii,Ej)<br /> Ii: y u t bên trong<br /> Ej: y u t bên ngoài<br /> 29<br /> <br /> • Trên th c t , r t khó xác ñ nh chính xác cơ ch<br /> c a các ph n ng trung gian. Vì v y vi c gi m<br /> ch t lư ng ñư c xác ñ nh d a vào t l hàm<br /> lư ng c a các ch t<br /> –dA/dt = kAn<br /> ho c dB/dt = kBn<br /> A và B: hàm lư ng c a các ch t dinh dư ng<br /> ñư c ño lư ng<br /> t: th i gian<br /> k: h ng s (ph thu c vào y u t bên ngoài<br /> như: nhi t ñ , ho t tính nư c, ánh sáng…)<br /> n: b c ph n ng<br /> dA/dt và dB/dt: s thay ñ i n ng ñ c a ch t<br /> A ho c ch t B theo th i gian.<br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản