intTypePromotion=3

Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương VII - GV. Thân Thị Diệp Nga

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
117
lượt xem
34
download

Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương VII - GV. Thân Thị Diệp Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng - Chương VII: Sức khỏe môi trường trình bày về tình hình gia tăng dân số, dự báo về dân số, ô nhiễm môi trường, mức gây ô nhiễm của nhân loại mỗi năm, ô nhiễm môi trường không khí, ôi nhiễm nước, các biện pháp bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương VII - GV. Thân Thị Diệp Nga

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CHUYÊN ĐỀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG DÀNH CHO LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI GV: THÂN THỊ DIỆP NGA
 2. SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
 3. I- Tình hình gia tăng dân số 1. Toàn cầu • Số người sinh ra cho mỗi đơn vị thời gian – 1 giây 4,3 – 1 phút 261 – 1 giờ 15.634 – 1 ngày 375.439 – 1 tuần 2.635.295 – 1 tháng 11.419.607 – 1 năm 137.035.288 Source: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision (medium scenario), 2005.
 4. 2.Tình hình daân soá ôû Vieät Nam: ôû Vieät Nam trong hôn 50 naêm qua, daân soá ñaõ taêng quaù nhanh, ñaëc bieät trong khoaûng 25 naêm trôû laïi ñaây: 197 197 198 1985 198 1989 Naêm 193 194 196 1990 9 5 0 0 6 0 7 Daân 18 25 30 39 49 54 60 63 65,435 67,207 Soá (Trieäu) Mỗi ngày có 4.000 người ra đời, bằng dân số 1 xã -Mỗi tháng có 120.000 trẻ em, bằng dân 1 một huyện -Mỗi năm có 1.500.000 trẻ em, bằng dân số 1 tỉnh Tỷ lệ gia tăng dân số năm 1990 là 2,29%
 5. • Ngày 11/7/ 2011- Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dân số nước ta hiện đứng hàng thứ 13 trên thế giới, xấp xỉ 87 triệu người. Dân số Việt Nam tiếp tục tăng, với mức tăng hơn 1 triệu người/năm, tương đương với dân số của một tỉnh trung bình.
 6. • Ngày 11/7/ 2011- Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dân số nước ta hiện đứng hàng thứ 13 trên thế giới, xấp xỉ 87 triệu người. Dân số Việt Nam tiếp tục tăng, với mức tăng hơn 1 triệu người/năm, tương đương với dân số của một tỉnh trung bình. •
 7. • Dân số trung bình cả nước năm 2011 ước tính 87,84 triệu người, tăng 1,04% so với năm 2010, bao gồm: Dân số nam 43,47 triệu người, chiếm 49,5% tổng dân số cả nước, tăng 1,1%; dân số nữ 44,37 triệu người, chiếm 50,5%, tăng 0,99%. Dân số khu vực thành thị là 26,88 triệu người, chiếm 30,6% tổng dân số cả nước, tăng 2,5% so với năm 2010; dân số khu vực nông thôn 60,96 triệu người, chiếm 69,4%, tăng 0,41%. Đó là số liệu mà Tổng cục Thống kê vừa công bố. • Dự báo, trong năm 2012, dân số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 88 triệu người.
 8. Daân soá taêng quaù nhanh Kinh teá vaên Thöøa lao ñoäng hoùa keùm khoâng coù phaùt trieån vieäc laøm Teä naïn xaõ hoäi taêng Möùc soáng thaáp ngheøo Naêng suaát lao ñoùi Roái loaïn ñoäng thaáp traät töï an saûn xuaát ninh Söùc khoûe keùm Beänh taät theå löïc nhieàu cuûa söï suy thoaùi do keùmsoá Caùi voøng luaån quaån daân taêng quaù nhanh gaây neân
 9. Caùi voøng luaãn quaãn cuûa söï suy thoaùi do daân soá taêng leân quaù nhanh. Trong moãi gia ñình, soá löôïng con ñoâng coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng cuoäc soáng gia ñình: ñeán söï chaêm soùc con caùi, ñeán vieäc hoïc haønh cuûa caùc con, ñeán thu nhaäp bình quaân, ñeán nhu caàu dinh döôõng, ñeán ñieàu kieän sinh hoaït, ñeán vaät chaát vaø tinh thaàn, ñeán ñieàu kieän veä sinh - phoøng beänh, ñeán caùc quan heä trong gia ñình. Do ñoù, chaát löôïng cuoäc soáng cuûa moãi caùc nhaân vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa gia ñình cuõng khoâng traùnh khoûi bò aûnh höôûng.
 10. Theo các chuyên gia, tốc độ phát triển dân số quá nhanh đã khiến số người trên hành tinh tăng gấp 3 kể từ năm 1940, tăng thêm mối nguy cho những người sống trên trái đất này. Do phải lo ăn, uống, phải cung cấp thêm nhà cửa và dịch vụ y tế cho quá nhiều người, nguồn lực của thế giới đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết.
 11. • Liên Hợp Quốc cho biết, dân số thế giới đã vượt ngưỡng 7 tỷ người ngày 31/10/ 2011. Mới 12 năm trôi qua kể từ khi số dân toàn cầu lên tới 6 tỷ người.
 12. 2. Vấn đề dự báo dân số Các chuyên gia LHQ và Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) nhấn mạnh việc dân số toàn cầu tăng nhanh và được dự báo tăng thêm 2 tỷ người nữa vào năm 2050 thực sự trở thành một thách thức toàn cầu lớn nhất đối với nhân loại và hành tinh.
 13. Dân số Việt Nam 1950 - 2100 Dân số Việt Nam dự báo sẽ đạt đỉnh vào năm 2050 và sẽ giảm dần sau đó. Hiện nay, nước ta có 87.8 triệu người. So với năm 1960 (28.3 triệu), dân số năm 2010 thể hiện một mức độ tăng trưởng hơn 3 lần. Đến năm 2025, dân số Việt Nam sẽ đạt con số 100 triệu, và sẽ đạt số tối đa vào năm 2050 với 104 triệu. Dự báo cho thấy sau 2050, dân số sẽ giảm dần đến năm 2100 là khoảng 83 triệu, tức tương đương với dân số năm 2003
 14. “Dân số ổn định – Xã hội phồn vinh Gia đình hạnh phúc”
 15. II- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG • 1- Ô nhiễm không khí: chỉ sự biến đổi về số lượng, sự tăng thêm về kích thước, khối lượng, chính là sự biến đổi về đặc điểm cấu tạo, giải phẫu của các cơ quan trong cơ thể. • VD: Lớn chỉ sự phát triển về chiều cao, cân nặng, vận động…
 16. MỨC GÂY Ô NHIỄM DO 1 ĐỜI NGƯỜI • Cần : – 50 tấn lương thực – 4,5 tấn phân bón – 21.000 galon xăng dầu – 4,6 tấn giấy • Thải : – 300 tấn phốt pho – 270 tấn mê tan – 30 tấn lưu huỳnh – 8000 tấn CO2
 17. MỨC GÂY Ô NHIỄM MT CỦA NHÂN LOẠI MỖI NĂM • 7 tæ taán nhieân lieäu ñaõ ñöôïc ñoát moãi naêm • 250-300 trieäu taán CO thaûi vaøo moâi tröôøng • 42 trieäu taán NOx • 300 trieäu taán SO2 • 27 tæ taán CO2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản