Bài giảng công nghệ đúc - Chương 4

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
254
lượt xem
134
download

Bài giảng công nghệ đúc - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khả năng của vật liệu ở nhiệt độ cao mà không bị nóng chảy , dính bám bế mặt vật đúc gây khó khăn cho gia công cắt gọt. Những khuôn đúc có kích thước, độ phức tạp tùy ý và thường áp dụng cho sản xuất đơn chiếc hàng loạt nhỏ, vừa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng công nghệ đúc - Chương 4

 1. CHÖÔNG IV CONG COÂNG NGHEÄ LAM KHUOÂN VAØ LOÕI LAØM KHUON VA LOI I/ Vaät lieäu laøm khuoân vaø loõi 1. Yeâu caàu 2. Caùc loaïi vaät lieäu II/ C âng ngheää laøøm khuoâân Coâ h l kh A. A Phöông phap lam khuoân baèng tay phaùp laøm khuon bang B. Laøm khuoân baèng maùy
 2. I/ Vaäät lieääu laøm khuoân vaø loõi 1. Yeâu caàu: Ñoä beàn : Caùt haït nhoû,haøm löôïng chaát seùt coäng chaát dính keát cao.Ñoä beàn phuï thuoäc ñoä ñaàm chaët. + Khuoân töôi :σn = 60÷80 k.p.a + Khuoân kho : σk = 80÷200 k p a Khuon khoâ k.p.a Ñoä deûo : duøng nhieàu haøm löông chaát seùt dính keát tang ham löông taêng haøm löôïng H2O - Khuoân töôi : H2O > 5% - Khuoân khoâ : H2O ≤ 8%
 3. Tính luùn (co boùp) : Phaûi theâm nhieàu chaát phuï gia(nhö muøøn cöa, b ät than, rôm boäät . . .) boä h b ) Tính thoâng khí taêng : Caùt haït to, troøn, ñoä ñaàm chaët giaûm. Tính beàn nhieäät : Khaû naêng cuûa vaäät lieääu ôû nhieäät ñoää cao maø khoâng bò noùng chaûy, dính baùm treân beà maët vaät ñuùc gaây khoù khaên cho gia coâng caét goït.Tính beàn nhieät taêng khi duøng caùt coù haøm löôïng SiO2(thaïch anh ) lôùn. Ñoä aåm: Ñeå laøm khuoân, in hình: ª Khuoân töôi :4÷5% Khuon ª Khuoân khoâ :6÷8% â Tính beàn lau : ben laâu
 4. 2.Caùc loaïi vaät lieäu : Thaønh phaàn chuû yeáu : Cat: Caùt: SiO2 (thach anh) (thaïch Ñoä haït: Kích thöôùc vaät ñuùc caøng lôùn thì ñoä haït caøng lôùn Tính thuø hình thu Ñaát seùt: Cao lanh, Al2O3 2 SiO2. 2H2O, , 3. , Bentorit : Al2O3.4 SiO2. nH2O
 5. Chat Chaát dính keát : ket - Duøng caùc loaïi thöïc vaät, khoaùng vaät - Ræ maät. æ - Nöôùc baõ giaáy(kieàm sunfat). - Nöôùc thuyû tinh: Saáy 200 220 •Na2On SiO2. mH2O + caùt ( K2O n SiO2. mH2O) On. cat O.n O). Hoaëc thoåi CO2 n SiO2. (m-9)H2O
 6. Chaát phuï : * Laøm taêng tính luùn, thoâng khí cho hoãn hôïp. Boä B ät grafit + ñ át seùùt + nöôùùc → chaáát sôn kh ân ñ ùc fi ñaá h khuoâ ñuù gang, hôïp kim ñoàng. * SiO2 + seùt + H2O → chaát sôn khuoân ñuùc theùp set chat khuon ñuc thep Ñuùc khuoân baèng kim loaïi: * Sôn khuoân laøm taêng tuoåi thoï cho khuoân, giaûm toác ñoä d ñ ä daããn nhieäät th ønh kh ân. hi thaø khuoâ * Rôm boät, boät than, muøn cöa . . laøm loõi Quay veà
 7. II/ Coâng ngheä laøm khuoân: A.Phöông phaùp laøm khuoân baèng tay : Nhöõng khuoân ñuùc coù caùc kích thöôùc, ñoää phöùc taïïp p tuyø yù vaø thöôøng aùp duïng cho saûn xuaát ñôn chieác, haøng loaït nhoû,vöøa 1.Phöông phaùp laøm khuoân trong hai hoøm khuoân Caùt aùo: Laø phaàn hoån hôïp tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi chaát loûng Caùt ñeäm: Khoâng tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi kim loaïi loûng neân yeâu caàu chaát loûng khoâng cao, thöôøng laøm vaäät lieääu y cuõ troän theâm vôùi nöôùc .
 8. a) b) d) Laép raùp khuoân loõi tröôùc khi roùt kim loaïi c)
 9. 2. Laøm khuoân treân neàn xöôûng •Ñe ñuc •Ñeå ñuùc vaät ñuùc lôùn neáu thieáu hoøm khuon coù kích thöôùc lôùn thì ñuc lôn neu thieu hom khuoân co thöôc lôn thay theá khuoân döôùi baèng neàn xöôûng. • 1-Soûi hoaëc than coác ñeå thoâng khí; 2-Caùc oáng thoâng khí ñeå thoaùt khí cho khuoân döôùi;3- Hoãn hôïp laøm khuoân ;4- Khuoân tieän ;5 Choát neâm ñeå ñònh vò khuoân treân vaø khuoân döôùi;6 ;5- Chot nem ñe khuon tren va khuon döôi;6- Raõnh daãn.;7- Coác roùt;8- Ñaäu hôi.
 10. 3.Laøm khuoân xeùn: Ñeåå laøm khuoân trong hai hoøm khuoân nhöng maããu nguyeân thaønh moät khoái do ñoù phaûi xeùn bôùt phaàn khuoân caùt ôû döôùi caûn trôû vieääc ruùt maãu ôû khuoân döôùi vaø taïo phuø laïi ôû khuoân treân. Do vaäy, maët phaân khuoân thöôøng laø baäc hoaëc cong.
 11. 4. Laøm khuoân baèng maãu coù mieáng tôøi • Caùc mieng tôi gaén vôùi chính baèng ñinh ghim Cac mieáng tôøi gan vôi bang ghim, sau naøy ruùt ra sau maãu vaø laáy theo phöông ngang ca caù maët phaân khuoân la maët baäc hoaëc cong. phan khuon laø Laøm khuoân coù mieáng tôøi
 12. • B. Laøm khuoân baèng maùy • Saû S ûn xuaáát h øng l t, vaäät ñ ùc ñ haø loaï ñuù ñôn giaûûn, kí h i kích thöôùc nhoû hoaëc trung bình. • Ñaàm chaët hoãn hôïp vaø ruùt maãu. • 1 Lam khuon tren may ep co 1- Laøm khuoân treân maùy eùp : coù hai loai loaïi • Maùy eùp töø treân xuoáng. • Maù M ùy eùùp töø döôùi l ân. leâ • 1.Baøn maùy; 2.Maãu;3.Hoøm khuoân (ñoä cao H); • 4.Hoøm khuoân phuï(ñoä cao H); 5.Xaø ngang; 6.Chaøy eùp; 7.Van khí ; 8.Pittoâng; 9.Xilanh. g
 13. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy eùp laøm khuoân 1.Baøn maùy; 2.Maãu; 3.Hoøm khuoân (ñoä cao H); 4.Hoøm khuoân phuï(ñoä cao H); 5.Xaø ngang; 6.Chaøy eùp; 7.Van khí ; 8.Pittoâng; 9.Xilanh. Maùy eùp töø treân xuoáng Maùy eùp töø döôùi leân
 14. • - Xaø ngang 5 gaén vôùi chaøy eùp 6 ñöôïc quay ñeán vò trí laøm vieäc . Baøn maùy 1 gaén chaët vôùi maãu 2 . Hoøm khuoân 3 Ban may gan vôi mau Hom khuon 3, khuoân phuï 4 taát caû ñöôïc gaén treân pittoâng 8. Khí neùn ñi vaøo van 7, seõ ñaåy toaøn boä pitoâng baøn maùy . Chuyeån ñoäng ñi leân chaøy eùp seõ luùn saâu ñeáán maët treân cuûa khuoân 3 quaù trình eùp döøng laïi, khí neùn thoaùt ra ngoaøi toaøn boä phaàn reân haï xuoáng cuøng vôùi pittoâng. Thôøi gian eùp töø 9÷15 giaây/ 1 khuoân. Ñeå p g g g khaéc phuïc hieän töôïng ñoä ñaàm chaët gaàn maãu nhoû, xa maãu lôùn duøng phöông phaùp eùp töø döôùi leân ôû hình sô ñoà maùy eùp lam khuon. laøm khuoân •- Maãu vöøa taïo ra loàng khuoân, vöøa laøm nhieäm vuï chaøy eùp khoâng coù boä phaän chaøy eùp 6. •2-Laøm khuoân treân maùy daèn (1 cung). •3-Laøm khuoân baèng caùch phun caùt.
 15. C. Caù h C C ùc phöông phaùùp l øm l i h laø loõ Bang Baèng tay : Hoäp loõi nguyeân (loõi ñôn giaûn ). Hoäp loõi hai nöõa (gheùp ñoái xöùng). Hoäp loi lap ghep( loi co mieáng rôi , loi phöc taïp). loõi laép gheùp( loõi coù mieng rôøi loõi phöùc tap)
 16. KEÁT THUÙC CHÖÔNG IV Quay veà chöông IV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản