Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

2
907
lượt xem
306
download

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG V. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MỤC I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐCCT I.1. NHIỆM VỤ CỦA KHẢO SÁT ĐCCT 1.1. Xác minh các điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng; 1.2. Dự đoán các hiện tượng địa chất phức tạp có thể xảy ra khi thi công và khai thác công trình; 1.3. Đề xuất các biện pháp xử lý các điều kiện địa chất không thuận lợi; 1.4. Thăm dò và xử lý vật liệu xây dựng tự nhiên ở trong và gần khu vực xây dựng công trình. Điều kiện ĐCCT:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Chương 5

 1. CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
 2. CHƯƠNG V. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỘI DUNG I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐCCT II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT
 3. CHƯƠNG V. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MỤC I NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐCCT
 4. MỤC I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐCCT I.1. NHIỆM VỤ CỦA KHẢO SÁT ĐCCT 1.1. X¸c minh c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc x©y dùng; 1.2. Dù ®o¸n c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt phøc t¹p cã thÓ x¶y ra khi thi c«ng vµ khai th¸c c«ng tr×nh; 1.3. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng thuËn lîi; 1.4. Th¨m dß vµ xö lý vËt liÖu x©y dùng tù nhiªn ë trong vµ gÇn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu kiÖn §CCT: lµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ¶nh h­ëng ®Õn viÖc x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: - §Þa h×nh, ®Þa m¹o; - CÊu tróc ®Þa chÊt vµ c¸c tÝnh chÊt x©y dùng cña ®Êt ®¸; - N­íc d­íi ®Êt (§Þa chÊt thuû v¨n); - C¸c t¸c dông ®Þa chÊt (®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh); - VËt liÖu x©y dùng ®Þa ph­¬ng.
 5. MỤC I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐCCT I.2. NỘI DUNG CỦA KHẢO SÁT ĐCCT 2.1. Thu thËp vµ nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· cã, liªn quan ®Õn khu vùc x©y dùng; 2.2. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh mét c¸ch kh¸i qu¸t t¹i thùc ®Þa (®o vÏ §CCT, §CTV, ®Þa m¹o …); 2.3. Th¨m dß t¹i thùc ®Þa (ph­¬ng ph¸p ®Þa - vËt lý, khoan, ®µo); 2.4. ThÝ nghiÖm hiÖn tr­êng vµ thÝ nghiÖm trong phßng; 2.5. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi ®Ó kh¾c phôc c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt bÊt lîi cã thÓ x¶y ra trong khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh; 2.6. Quan tr¾c l©u dµi ®Ó chØnh lý c¸c tµi liÖu ®· sö dông trong thiÕt kÕ, thi c«ng vµ khai th¸c c«ng tr×nh.
 6. CHƯƠNG V. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MỤC II CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT
 7. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG TRONG KHẢO SÁT ĐCCT II.1. Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; II.2. Ph­¬ng ph¸p khoan, ®µo th¨m dß; II.3. Ph­¬ng ph¸p th¨m dß ®Þa - vËt lý (®iÖn, ®Þa chÊn, phãng x¹); II.4. Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng (CPT, SPT, FVT, PMT …); II.5. Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm trong phßng vµ chØnh lý kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng.
 8. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ ĐCCT §o vÏ §CCT lµ d¹ng c¬ b¶n cña c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt l·nh thæ trªn quan ®iÓm §CCT. Nã nghiªn cøu vµ biÓu thÞ ®iÒu kiÖn §CCT cña diÖn tÝch x©y dùng hay l·nh thæ nghiªn cøu trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh.  Mục đích: Nh»m ®¸nh gi¸ s¬ bé ®iÒu kiÖn §CCT khu vùc nghiªn cøu phôc vô cho c«ng t¸c qui ho¹ch vµ khai th¸c kinh tÕ l·nh thæ, thiÕt kÕ kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh, b¶o vÖ m«i tr­êng ®Þa chÊt ...  Cách tiến hành:  Sö dông c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ®¬n gi¶n kÕt hîp n¨ng lùc t­ duy cña con ng­êi ®Ó ghi nhËn vµ ph©n tÝch ®iÒu kiÖn §CCT;  Th­êng tiÕn hµnh theo tuyÕn, qua nhiÒu cÊu t¹o ®Þa chÊt, nhiÒu hiÖn t­îng ®Þa chÊt, nhiÒu vÕt lé.  Phạm vi đo vẽ: Th­êng lín h¬n diÖn tÝch nghiªn cøu mét chót.  Kết quả: Thµnh lËp c¸c b¶n ®å §CCT, b¶n ®å §CCT chuyªn m«n, b¶n ®å ph©n vïng §CCT.  Nhược điểm: Kh«ng thÓ nghiªn cøu, quan s¸t c¸c líp ®Êt ®¸, c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt d­íi s©u.
 9. PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ ĐCCT Đi thực địa thực hiện công tác đo vẽ ĐCCT
 10. Ưu, nhược điểm của phương pháp Ưu điểm:   Phương pháp đơn giản, nhanh, thiết bị không phức tạp;  Kết quả chính xác trên diện rộng. Nhược điểm:   Không nghiên cứu được dưới sâu;  Công tác triển khai thực địa phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu.
 11. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.2. PHƯƠNG PHÁP KHOAN, ĐÀO THĂM DÒ C«ng t¸c khoan, ®µo th¨m dß dïng ®Ó t¹o ra c¸c vÕt lé ®Þa chÊt ë chiÒu s©u nhá (®µo th¨m dß) vµ ë chiÒu s©u lín (khoan th¨m dß).  Mục đích:  X¸c ®Þnh ®Þa tÇng khu vùc kh¶o s¸t;  LÊy mÉu ®Êt, ®¸, n­íc d­íi ®Êt;  X¸c ®Þnh mùc n­íc ngÇm trong lç khoan;  Ph¸t hiÖn ®­îc mét sè hiÖn t­îng ®Þa chÊt nh­: c¸t ch¶y, karst;  Thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng nh­: SPT, FVT, PMT ...;  Ph¸t hiÖn c¸c ®íi ph¸ huû kiÕn t¹o, nghiªn cøu líp phong ho¸, h­íng ph¸t triÓn cña c¸c líp ®Êt ®¸ (khi tiÕn hµnh ®µo th¨m dß).
 12. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.2. PHƯƠNG PHÁP KHOAN, ĐÀO THĂM DÒ  Cách tiến hành: Công tác đào:  Th­êng ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c dông cô kü thuËt thñ c«ng t¹o ra c¸c hè ®µo, hµo, giÕng vµ hÇm th¨m dß.  C¸c hè th¨m dß th­êng lµ h×nh ch÷ nhËt, kÝch th­íc 1,5 x 2,5m, chiÒu s©u vµi mÐt, qua ®ã cã thÓ thÊy ranh giíi gi÷a c¸c líp ®Êt ®¸.  C¸c hµo th¨m dß cã thÓ ch¹y dµi hµng chôc mÐt, nh»m ph¸t hiÖn c¸c ®íi ph¸ huû kiÕn t¹o, x¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c¸c líp ®Êt ®¸.  C¸c giÕng th¨m dß cã thÓ s©u hµng chôc mÐt. Trong vïng kh«ng æn ®Þnh, ph¶i chèng sËp lë thµnh b»ng c¸c v× chèng b»ng gç.  C¸c hÇm th¨m dß chØ dïng ë c¸c s­ên dèc lín, ®­îc ®µo s©u vµo trong khèi ®Êt ®¸ ®Ó nghiªn cøu líp phong ho¸ hay tÝnh chÊt cña c¸c líp ®Êt ®¸.
 13. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.2. PHƯƠNG PHÁP KHOAN, ĐÀO THĂM DÒ Hào Hầm ngang Giếng Hố đào
 14. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.2. PHƯƠNG PHÁP KHOAN, ĐÀO THĂM DÒ
 15. Phương pháp đào thăm dò Ưu điểm:   Thiết bị đơn giản, lao động phổ thông;  Không phụ thuộc địa hình;  Quan sát, mô tả trực tiếp;  Kết hợp tiến hành thí nghiệm hiện trường;  Chi phí thấp, kinh tế.
 16. Phương pháp đào thăm dò Nhược điểm:   Độ sâu khảo sát hạn chế;  Không đào được đá cứng;  Gặp khó khăn khi có nước dưới đất;  Nặng nhọc, Mất nhiều thời gian.
 17. MỤC II. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐCCT II.2. PHƯƠNG PHÁP KHOAN, ĐÀO THĂM DÒ  Cách tiến hành : Công tác khoan:  Dïng c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau, khoan s©u vµo lßng ®Êt.  Tuú theo chiÒu s©u kh¶o s¸t vµ tÝnh chÊt ®Êt ®¸, cã thÓ khoan b»ng khoan tay (chiÒu s©u 20 - 30m, ®Êt mÒm) hoÆc khoan m¸y (chiÒu s©u lín, ®¸ cøng). Khoan tay Khoan m¸y
 18. Khoan xe
 19. LẤY MẪU ĐẤT, ĐÁ
 20. Phương pháp khoan thăm dò Ưu điểm:   Độ sâu thăm dò lớn;  Có thể khoan các loại đất đá nào, trong điều kiện có nước dưới đất;  Đỡ tốn sức người;  Tốc độ nhanh;  Kết hợp thí nghiệm hiện trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản