intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 3: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều (slide)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

30
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 3: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Ứng dụng bộ biến đổi điện áp xoay chiều, phân loại bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ biến đổi áp xoay chiều một pha, các phương pháp điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử công suất – Chương 3: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều (slide)

 1. CHƯƠNG 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU
 2. CHƯƠNG 3 Chöùc naêng : Duøng ñeå ñieàu khieån trò hieäu duïng ñieän aùp xoay chieàu ngoõ ra boä bieán ñoåi coù nguoàn ngoõ vaøo coù daïng ñieän aùp xoay chieàu khoâng ñoåi. ~ AC ~ AC BBĐ
 3. CHƯƠNG 3 ÖÙng duïng: -Caùc thieát bò nhieät ñieän (loø ñieän, thieát bò tieâu thuï nhieät ñieän trong gia ñình) -Ñoùng ngaét ñeøn vaø ñieàu khieån ñoä saùng (treân saân khaáu, ñeøn quaûng caùo…) -Caùc ñoäng cô khoâng ñoàng boä coâng suaát nhoû vaø trung bình (truyeàn ñoäng cuûa caùc maùy quaït, maùy bôm, maùy xay) -Caùc truyeàn ñoäng nhoû vôùi caùc ñoäng cô vaïn naêng coâng suaát nhoû (duïng cuï ñieän caàm tay, maùy saáy, maùy troän) -Heä thoáng buø nhuyeãn coâng suaát phaûn khaùng
 4. CHƯƠNG 3 Phaân loaïi: 1. Theo soá pha: 1 pha 3 pha m pha 2. Theo daïng maïch: Cô baûn (ñoái xöùng) Tieát kieäm (khoâng ñoái xöùng) 3. Nguyeân taéc ñieàu khieån boä bieán ñoåi: Ñieàu khieån pha Ñieàu khieån theo thôøi gian
 5. CHƯƠNG 3 Caùc loaïi khoaù xoay chieàu baùn daãn:
 6. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R,L,RL 2. Phaân tích : - Xaùc ñònh caùc khoaûng daãn linh kieän - Thieát laäp phöông trình aùp vaø doøng - Veõ caùc giaûn ñoà - Caùc heä quaû
 7. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R 1. Sô ñoà :
 8. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R 1. Traïng thaùi 0: [0 … α] u z = 0; i z = 0; uV 1 = u = U m sin ωt > 0; iV 1 = 0; uV 2 = −uV 1 = −U m sin ωt < 0; iV 2 = 0;
 9. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R 2. Traïng thaùi V1: [α - π] uV 1 = 0; u z = u = U m sin ωt ; iV 1 = i z ; i z = u z ; R uV 2 = 0; iV 2 = 0;
 10. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R 3. Traïng thaùi 0: [π …π+α ] u z = 0; iz = 0; uV 1 = u = U m sin ωt < 0; iV 1 = 0; uV 2 = −uV 1 = −U m sin ωt > 0; iV 2 = 0;
 11. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R 4. Traïng thaùi V2: [π+α …2π ] uV 2 = 0; u z = u = U m sin ωt ; uz iV 2 = −i z ; i z = ; R uV 1 = 0; iV 1 = 0;
 12. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R
 13. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R Trò hieäu duïng ñieän aùp treân taûi : π 1 α sin 2α Uz = ∫ U 2 (sin ωt )2 d (ωt ) = U . 1− + πα π 2π m
 14. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R Trò hieäu duïng doøng taûi : α sin 2α U ⋅ 1− + Iz = Uz = π 2π R R
 15. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R Heä soá coâng suaát nguoàn : U z2 Pz R Uz α sin 2α λ= = = = 1− + S U .I z U π 2π
 16. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi R Ñaëc tuyeán ñieàu khieån trò hieäu duïng ñieän aùp taûi vaø heä soá coâng suaát 250 Dien ap tai uz, [V] 200 150 100 50 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Goc dieu khien alpha, [rad] 1 He so cong suat lamda 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Goc dieu khien alpha, [rad]
 17. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu moät pha : Taûi L
 18. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu ba pha : Taûi R,L,RL 1. Caùc sô ñoà
 19. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu ba pha : Taûi R,L,RL 1. Caùc sô ñoà
 20. CHƯƠNG 3 Boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu ba pha : Taûi R,L,RL
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2