Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Bui Van Chien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

631
lượt xem
166
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN Giảng viên: Th.S Lê Thị Lan
 2. THẢO LUẬN TH QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ QUAN PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhóm 2_ 43737
 3. NỘI DUNG CHÍNH KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY KHÁI I QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN II NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG III 3 Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 4. I. KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Khái niệm văn hóa 1 Vai trò của việc xây dựng và 2 Phát triển nền văn hóa hiện nay 4 Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 5. 1. KHÁI NIỆM VĂN HÓA 1. Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân NGHĨA RỘNG tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước - “Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội”; - “Văn hóa là giá trị truyền thống, lối NGHĨA sống”; HẸP - “Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác” 5 Nhóm 2_ 43737
 6. 2. Vai trò của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa ở nước ta hiện nay Với sự phát triển Với sự phát triển chung Của các nước khác của xã hội Việt Nam - Tạo sự hòa hợp về văn - Xây dựng XH phát hóa với các nước 2. triển bền vững, góp  Thúc đẩy các mối phần ổn định an quan hệ hợp tác kinh Vai ninh chính trị… tế- chính trị trò - Góp phần xây dựng - Góp phần giải khối văn hóa “tiên tiến” quyết các vấn đề của nền văn hóa thế kinh tế- xã hội của giới nước ta Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 7. II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và 1 phát triển nền văn hóa của ĐCSVN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2 NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY Đánh giá việc thực hiện đường lối 3 7 Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 8. 1. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN Khẳng định vai trò quan trọng của khoa học kỹ Đại hội VI thuật trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta 1986 hiện nay Đưa ra quan niệm về nền văn hóa Việt Đại hội VII Nam 1991 : “Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” Đặt sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ là quốc Đại hội VIII sách hàng đầu phát huy nhân tố con người và phát triển 1996 xã hội Xác định văn hóa phải được phát Hội nghị TW khóa IX triển đồng bộ với kinh tế 2004 Nhận định sự biến đổi của văn hóa trong thời kỳ đổi mới Hội nghị TW khóa X  Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và 2004 8 www.themegallery.com không ngừng nâng cao văn hóa
 9. 2. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG Là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế xã hội 1 Văn hóa là mặt trận, phải kiên 2 6 trì, thận trọng Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc VĂN HÓA 3 5 Giáo dục, KHCN là quốc Nền VHVN thống sách hàng đầu nhất mà đa dạng XD&PT VH là sự nghiệp chung của toàn Đả9ng, toàn dân Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 10. 2.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của XH, là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển KTXH - Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn lịch sử dân tộc, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn để Là nền tảng tồn tại, phát triển  Đẩy mạnh toàn dân đoàn tinh thần của XH kết XD đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, nêu gương người tốt việc tốt. - “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” là mục tiêu xây dựng XHVN Là mục tiêu của cũng là mục tiêu văn hóa  Phải có chính sách phát triển KT trong văn hóa để gắn văn hóa với KT, khai thác tiềm năng tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hóa. - Hàm lượng văn hóa trong cuộc sống càng cao thì khả năng phát triển KTXH càng được hiện thực Là động lực và bền vững phát triển KTXH - Văn hóa góp phần bồi dưỡng con người và XD XH mới  Cần xây dựng và phát triển văn hóa để tạo động 10ực phát triển KTXH www.themegallery.com l
 11. 2.2. Xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Đậm đà bản sắc Tiên tiến Dân tộc - Là những giá trị - Là yêu nước và truyền thống tiến bộ bền vững được - Phải tiên tiến cả vun đắp qua lịch sử. về nội dung, - Nền văn hóa bản hình thức và sắc dân tộc phải phương tiện đẩy lùi cái lạc chuyển tải hậu, lỗi thời. 11 Nhóm 2_ 43737 Nhóm
 12. 2.3. Nền văn hóa thống nhất mà đa dạng Nền VH thống nhất mà đa dạng THỐNG NHẤT ĐA DẠNG - Các giá trị và sắc - Mỗi dân tộc có 1 thái văn hóa của hơn bản sắc văn hóa riêng 50 dân tộc bổ sung -Các dân tộc đều có cho nhau, là phong phú nền văn hóa Việt quyền gìn giữ nền Nam và củng cố sự văn hóa của mình thống nhất dân tộc 12
 13. 2.4. XD&PT văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng Đảng Toàn dân Trí thức lãnh đạo Đều tham gia - Phải đi đầu trong -Đảng đưa ra sự nghiệp chủ trương, đường lối việc thực hiện, - Nhà nước quản lý Gắn bó với nhân dân XD&PT nền VH Nhóm 2_ 43737 Nhóm 13
 14. 2.5. Coi giáo dục đào tạo và KHCN là quốc sách hàng đầu 1 Nâng cao chất lượng GD toàn diện Chuyển dần sang mô hình GD mở 2 3Đổi mới GD mầm non và GD phổ thông Thực hiện xã hội hóa Giáo dục 4 5 Phát triển KHTN, KHXH, công nghệ Đổi mới cơ chế quản lý KH và CN. 6 14
 15. 2.6. Cần kiên trì, thận trọng trên mặt trận văn hóa Bảo tồn, phát huy VH dân tộc a) a) Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại MẶT TRẬN VĂN HÓA Bài trừ cổ hủ, phong b) kiến Chống “diễn biến hòa bình” Nhóm 2_ 43737 Nhóm 15
 16. 3. Đánh giá việc thực hiện đường lối 3. Những thành tựu đạt được ĐÁNH ĐÁNH Một số hạn chế còn tồn tại GIÁ GIÁ Nguyên nhân của hạn chế
 17. Những thành tựu đạt được Nh Nếp sống văn minh có tiến bộ Trong cả nước VĂN HÓA Phục vụ thiết thực hơn cho KTXH KHCN Dân trí được nâng cao Giáo dục Đào tạo Không ngừng được Vật chất, tạo dựng và phát triển kỹ thuật
 18. Hạn chế tồn tại 1 2 3 4 Việc xây Những thành -Tình trạng VH phát dựng thể tự u đ ạ t nghèo nàn, triển chưa chế văn hóa được về văn lạc hậu đồng bộ và còn chậm, hóa chưa vẫn phổ biến không chưa mới, tương xứng - Chênh lệch tương xứng chưa phát và chưa đủ khoảng cách với phát huy hiệu vững chắc phát triển lớn triển Kinh quả tế
 19. Nguyên nhân của hạn chế Quan điểm chỉ đạo về phát triển văn hóa chưa được thực hiện nghiêm túc Nhiều người chạy Chưa có giải pháp theo chủ nghĩa cá phù hợp trong cơ nhân, thực dụng chế thị trường 19
 20. III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG III. 20 Nhóm 2_ 43737
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2