intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 6

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
165
lượt xem
90
download

Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Thông tin Thông tin rất cần thiết cho hoạt động của tổ chức giống như máu cần cho một cơ thể sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 6

 1. BAØI 7  THOÂNG TIN 1. Taàm quan troïng cuûa thoâng  tin 2. Truyeàn ñaït thoâng tin 3. Laéng nghe 4. Phaûn hoài
 2. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA  THOÂNG TIN Thoâng tin raát caàn thieát cho  hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc  gioáng nhö maùu caàn cho moät cô  theå soáng Löôïng thôøi gian caàn cho trao  ñoåi thoâng tin laø raát lôùn  Caùc thoâng tin ñöôïc trao ñoåi  döôùi nhieàu daïng: vaên baûn, lôøi  noùi, gaëp gôõ hoaëc qua ñieän  thoaïi…  Quaù trình thoâng tin caàn ñöôïc  phaân tích treân ba caáp ñoä   Thoâng tin giuõa caùc caù nhaân
 3. QUAÙ TRÌNH TRUYEÀN  ÑAÏT Thoân Quaù  Quaù  g  trình  trình  ñieäp  maõ  maõ  vaø  hoaù  hoùa Thoâ keânh Thoâ ng  ng  ñieä ñieä p  p  döï  Quaù  Pha Quaù  nhaä ñònh  trình  ûn  trình  n  giaûi  hoà maõ  ñöôï maõ i hoaù  c  oàn vôùi thoâng tin Ngöôøi nhaän thoâng ñieä ñöôïc giao tieáp  vaø ñöa ra phaûn hoài 
 4. TRUYEÀN ÑAÏT COÙ HIEÄU  QUAÛ Söï hieåu bieát Söï haøi loøng ( thuù vò ) Aûnh höôûng thaùi ñoä Aûnh höôûng haønh vi Hoaøn thieän , phaùt trieån  caùc moái quan heä
 5. TRUYEÀN ÑAÏT TRONG MOÂI TRÖÔØNG  ÑA VAÊN HOAÙ 1. Söï khaùc bieät vaên hoaù  Chuû nghóa caù nhaân vaø  taäp theå  Roõ raøng vaø haøm yù  Nhaän thöùc veà thôøi gian  Nhaän thöùc veà khoâng gian  Taàm quan troïng veà ñaúng  caáp
 6. TRUYEÀN ÑAÏT TRONG MOÂI  TRÖÔØNG  ÑA VAÊN HOAÙ 2. Söï khaùc bieät veà truyeàn  ñaït giöõa caùc neàn vaên hoaù  Chuù troïng vaøo nhieäm vuï hay  phaùt trieån quan heä  Phong caùch tranh luaän vaø lyù  giaûi  Caùc haønh vi truyeàn ñaït phi  ngoân ngöõ  3. Caùc phaåm chaát caàn cho  truyeàn ñaït thaønh coâng trong  moâi tröôøng ña vaên hoaù :
 7. LAÉNG NGHE  Laéng nghe laø hoaït ñoäng  raát quan troïng cho quaù  trình thoâng tin hieäu quaû  Laéng nghe hieäu quaû laø  keát quaû cuûa vieäc phaùt  trieån söï thaáu cam3 vaø söû  duïng nhöõng kyõ naêng laéng  nghe hieäu quaû  Laéng nghe laø moät kyõ naêng 
 8. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NGÖÔØI  BIEÁT LAÉNG NGHE  Deã gaàn  Quan taâm  Chuù yù  Baøy toû söï khuyeán khích  Khoâng caét ngang  Ñaùnh giaù cao nhöõng quan  ñieåm khaùc bieät  Theå hieän söï thaáu caûm  Khoâng noùi quaù nhieàu
 9. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC  LAÉNG NGHE HIEÄU QUAÛ  1. Tìm kieám nhöõng vuøng lôïi ích,  taêng söï hieáu bieát vôùi nhöõng  suy nghó tích cöïc khi nghe 2. Khoâng voäi phaùn quyeát 3. Laéng nghe nhöõng yù töôûng ,  khoâng chuù troïng vaøo loãi cuûa  phaùt bieåu 4. Ghi cheùp 5. Phaûn öùng tích cöïc , thaùch  thöùc nhöõng suy nghó
 10. PHAÛN HOÀI • Phaûn hoài laø hoaït ñoäng raát  quan troïng ñeå ñaûm baûo raèng   Thoâng tin truyeàn ñi ñöôïc ngöôøi  nhaän hieåu ñuùng  Ngöôøi ñöa thoâng tin hieåu ñöôïc  suy nghó, caûm xuùc cuûa ngöôøi  nhaän thoâng tin  Taêng löôïng thoâng tin trao ñoåi…  Khuyeán khích taêng phaûn hoài  thoâng tin  Khi nhaän phaûn hoài thoâng tin 
 11. CHUÙ YÙ KHI PHAÛN HOÀI 1. Ñöa phaûn hoài  Cuï theå , coù choïn loïc ,  bieát chaéc chaén  Moâ taû, khoâng phaùn quyeát  Traùnh suy luaän veà ñoäng  cô hay caûm xuùc  Khoâng neù nhöõng phaûn hoài  tieâu cöïc   Ñöa ra nhöõng ñeà nghò hoaëc 
 12. PHAÛN HOÀI 2. Nhaän phaûn hoài  Côûi môû vôùi nhöõng ñieàu  ñöôïc nghe  Neân ghi cheùp laïi  Ñeà nghò neâu ví duï cuï theå  (neáu caàn)  Ñöøng tìm caùch giaûi thích  ñeå ngöôøi nghe caûm nhaän  söï bieän minh  
 13. MO HÌNH GÔÏI MÔÛ VAØ ÑÖA  RA THOÂNG TIN PHAÛN HOÀI  ( CÖÛA SOÅ JOHARI ) BAÛN  THAÂN Nhöõng ñieàu  Nhöõng ñieàu  toâi khoâng bieát  toâi bieát Nhöõng ñieàu  hoï bieát  VUÕ ÑAØI ÑIEÅM  NHOÙM  MUØ  Nhöõng  VEÅ BEÀ  KHOÂNG  ñieàu hoï  NGOAØI  ÑÖÔÏC  khoâng  (VUØNG  BIEÁT  bieát BÒ AÅN  ÑEÁN  KHOÂNG YÙ THÖÙC  GIAÁU) 
 14. GÔÏI MÔÛ NHAÄN THOÂNG  TIN PHAÛN HOÀI VÑ ÑM VBN KÑBÑ
 15. GÔÏI MÔÛ ÑÖA THOÂNG TIN  PHAÛN HOÀI VÑ ÑM VBN KÑBÑ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản