Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính (GV. Nguyễn Nhật Nam)

Chia sẻ: HaoAsakura HaoAsakura | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

24
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về các hệ đếm; các khái niệm cơ bản; lịch sử phát triển của máy tính; các thành phần cơ bản của máy tính; phần mềm; các cấp chuyển đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính (GV. Nguyễn Nhật Nam)

 1. HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH VAØ NGOÂN NGÖÕ C Bài giảng HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH VAØ NGOÂN NGÖÕ C
 2. HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH VAØ NGOÂN NGÖÕ C GIÁO TRÌNH *********************** 1. HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ NGÔN NGỮ C – PSG.TS. ĐẶNG THÀNH TÍN 2. INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS – YALE N. PATT AND SANJAY J. PATEL
 3. HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH VAØ NGOÂN NGÖÕ C CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH
 4. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH CÁC HỆ ĐẾM CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH PHẦN MỀM CÁC CẤP CHUYỂN ĐỔI
 5. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.1 Heä thaäp phaân Ví duï 1.1: Caùc haèng soá trong heä 10: 102, 3098.34D, 198d
 6. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.1 Heä thaäp phaân Ví dụ: Các số sau đây được viết ở dạng phân tích trong hệ thập phân 1986 D = 1.10 3+ 9.10 2 + 8.10 1 + 6.10 0 2460 d = 2.10 3+ 4.10 2 + 6.10 1 + 0.10 0 0.932 d = 9.10 -1+ 3.10 -2 + 2.10 -3
 7. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.2 Heä nhò phaân •Heä ñeám chính thöùc duøng cho maùy tính. •Söû duïng hai möùc ñieän aùp thaáp vaø cao ñeå quy ñònh cho 2 traïng thaùi soá laøm vieäc laø 0 vaø 1. •Traïng thaùi soá nhò phaân ñöôïc goïi laø bit, vieát taét töø binary digit. •Vieäc gheùp caùc kyù soá 0 vaø 1 laïi ñeå maõ hoùa moïi döõ lieäu ñeå maùy tính xöû lyù laø ñieàu caàn thieát.
 8. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.2 Heä nhò phaân Ví duï 1.3: Caùc haèng soá trong heä 2: 1011B, 101010b, 1010101.101B Ví duï 1.4: 10101B = 1.24 + 0.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 = 21D 11.01B = 1.21 + 1.20 + 0.2-1 + 1.2-2 = 3.25D
 9. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.2 Heä nhò phaân Traïng thaùi Thaäp phaân 0 0 … 0 0 1 1 … 1 2n-1 n bit
 10. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.3 Heä baùt phaân Ví duï1.5: Caùc haèng trong heä baùt phaân: 734O, 123.56o, -34.23O Ví duï1.6: 705 O = 7.82 + 0.81 + 5.80 = 453 D 123.56 O = 1.82 + 2.81 + 380 + 5.8-1 + 6.8-2
 11. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM Ký số Tương ứng Tương ứng 1.1.3 Heä baùt phaân bát phân nhị phân thập phân 0 000 0 1 001 1 2 010 2 3 011 3 4 100 4 5 101 5 6 110 6 7 111 7
 12. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.3 Heä baùt phaân Ví duï1.5: Caùc haèng trong heä baùt phaân: 734O, 123.56o, -34.23O Ví duï1.6: 705 O = 7.82 + 0.81 + 5.80 = 453 D 123.56 O = 1.82 + 2.81 + 380 + 5.8-1 + 6.8-2
 13. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.3 Heä baùt phaân Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ bát phân 1 101 011 011 B = 1533 O 1 5 3 3 Chuyển từ hệ bát phân sang hệ nhị phân 245 O = 010 100 101 B = 10100101 B 2 4 5
 14. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.4 Heä thaäp luïc phaân •Coù 16 kyù soá khaùc nhau trong heä thoáng soá ñeám naøy: 0, 1, … , 9, A, B, C, D, E, F. •Thöôøng ñöôïc vieát theâm kyù töï H hay h phía sau soá ñaõ coù.
 15. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.4 Heä thaäp luïc phaân Ví duï 1.8: Moät soá haèng trong heä hex: 12A H, 234.907 H, B800 h
 16. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.4 Heä thaäp luïc phaân Ví duï 1.9: F0 H = 15.161 + 0.160 = 240 D FF H = 15.161 + 15.160 = 255 D FFFF H= 15.163 + 15.162 + 15.161 + 15.160 = 65535
 17. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH Ký số hệ hex Tương ứng nhị Tương ứng thập phân 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM phân 0 0000 0 1 0001 1 1.1.4 Heä thaäp luïc phaân 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 A 1010 10 B 1011 11 C 1100 12 D 1101 13 E 1110 14 F 1111 15
 18. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.4 Heä thaäp luïc phaân Ví duï1.10: Chuyeån soá töø heä 16 qua heä 2 vaø ngöôïc laïi 11 0101 1011 B = 35B H 3 5 B 3B H = 0011 1011 B = 111011 B 3 B
 19. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.5 Söï chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc heä thoáng soá Hai nhoùm chuyeån ñoåi chính giöõa caùc heä thoáng soá : (1) Chuyeån töø soá heä 10 sang caùc heä coøn laïi. (2) Ngöôïc laïi chuyeån töø caùc heä coøn laïi sang heä 10.
 20. CHÖÔNG 1 OÂN LAÏI CAÙC KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ MAÙY TÍNH 1.1 CAÙC HEÄ ÑEÁM 1.1.5 Söï chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc heä thoáng soá Ví duï 1.11: Chuyeån soá 27 trong heä thaäp phaân sang nhò phaân ? Ví duï 1.12: Chuyeån soá 367 trong heä thaäp phaân sang heä baùt phaân ? Ví duï 1.13: Chuyeån soá 367 trong heä thaäp phaân sang heä thaäp luïc phaân ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2