intTypePromotion=1

Bài giảng hệ thống thông tin VIBA - vệ tinh - chương 1

Chia sẻ: Nguyen Duy Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
341
lượt xem
102
download

Bài giảng hệ thống thông tin VIBA - vệ tinh - chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin vi ba số là một trong 3 phương tiện thông tin phổ biến hiện nay (bên cạnh thông tin vệ tinh và thông tin quang). Hệ thống vi ba số sử dụng sóng vô tuyến. Sóng mang vô tuyến được truyền đi có tính định hướng rất cao nhờ các anten định hướng. Hệ thống Vi ba số là hệ thống thông tin vô tuyến số được sử dụng trong các đường truyền dẫn số giữa các phần tử khác nhau của mạng vô tuyến....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hệ thống thông tin VIBA - vệ tinh - chương 1

 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN VIBA - VỆ TINH Khoa CN điện tử - viễn thông Đại học công nghệ Thành Đô Giảng viên Thẩm Đức Phương Tel. 0903 229 117 E- Mail: phuongthamduc@yahoo.com
 2. Chương trình môn học 1. Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin vi ba số 2. Chương 2 - Anten và cơ sở truyền sóng vô tuyến 3. Chương 3 - Thiết kế tuyến vi ba số 4. Chương 4 - Khái niệm chung về hệ thống TTVT 5. Chương 5 - Kỹ thuật trạm mặt đất và trên vệ tinh 6. Chương 6 - Thiết kế tuyến thông tin vệ tinh
 3. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số 1. Đặc điểm 2. Mô hình hệ thống 3. Phân loại 4. Ưu khuyết điểm 5. Các mạng Viba số 6. Đều chế và giải điều chế trong TTVS
 4. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Đặc điểm Thông tin vi ba số là một trong 3 phương tiện thông tin ph ổ biến hiện nay (bên cạnh thông tin vệ tinh và thông tin quang). Hệ th ống vi ba số s ử dụng sóng vô tuyến. Sóng mang vô tuyến được truyền đi có tính định hướng rất cao nhờ các anten định hướng. Hệ thống Vi ba số là hệ thống thông tin vô tuyến số được sử dụng trong các đường truyền dẫn số giữa các phần tử khác nhau của mạng vô tuyến. 1. Các đường trung kế số nối giữa các tổng đài số. 2. Các đường truyền dẫn nối tổng đài chính đến các tổng đài vệ tinh. 3. Các đường truyền dẫn nối các thuê bao với các tổng đài chính hoặc các tổng đài vệ tinh. 4. Các bộ tập trung thuê bao vô tuyến. 5. Các đường truyền dẫn trong các hệ thống thông tin di động để kết nối các máy di động với mạng viễn thông.
 5. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số
 6. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số
 7. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số
 8. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số
 9. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số
 10. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Tín hiệu Analog
 11. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Tín hiệu Analog
 12. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Tín hiệu Analog
 13. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số • Ñeå coù theå truyeàn daãn caùc thoâng tin soá baèng soùng ñieän töø, caàn phaûi tieán haønh ñieàu cheá soá. • Ñieàu cheá soá laø kyõ thuaät gaén thoâng tin soá vaøo dao ñoäng hình sine (soùng mang), laøm cho soùng mang coù theå mang thoâng tin caàn truyeàn ñi. • Ta cuõng coù theå hieåu: ñieàu cheá soá laø söû duïng thoâng tin soá taùc ñoäng leâ caùc thoâng soá cuûa soùng mang, laøm cho caùc thoâng soá cuûa soùng mang bieán thieân theo quy luaät cuûa thoâng tin.
 14. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Soùng mang hình sine coù daïng: • x(t) = A cos(2πf ct + þ) ∀ • Coù ba thoâng soá cuûa soùng m coù theå m tin:laø ang ang bieân ñoä (A), taàn soá (fc) vaø goùc pha (þ). ∀ • Do ñoù, ta coù theå taùc ñoäng leân m trong 3 thoâng soá oät cuûa soùng m ñeå coù caùc phöông phaùp ñieàu cheá töông ang öùng. ∀ • Ngoaøi ra, ta cuõng coù theå taùc ñoäng leân m luùc 2 oät thoâng soá cuûa soùng m ñeå coù phöông phaùp ñieàu cheá ang keát hôïp.
 15. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Điều chế số Khái niệm: tín hiệu băng tần gốc được biến đổi thành một tín hiệu thích ứng với đường truyền để có thể dễ dàng ghép kênh và phát truyền qua vệ tinh. Quá trình xử lý biến đổi tín hiệu bên phát gọi là “điều ch ế”. Tại đầu thu, bộ biến đổi sẽ biến đổi tín hiệu thu thành tín hiệu ban đầu (gi ải điều chế), và sau đó truyền đến nơi nhận. Thông thường, tạp âm gây ra do đường truyền dẫn, máy phát, máy thu và bộ biến đổi làm cho ch ất lượng của tín hiệu thu được thấp hơn tín hiệu đã truyền đi. Các dạng điều chế:
 16. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số • Coù caùc phöông phaùp ñieàu cheá sau: – Amplitude-shift keying (ASK): ñieàu cheá khoaù – dòch bieân ñoä. – Frequency-shift keying (FSK) : ñieàu cheá khoaù – dòch taàn soá. – Phase-shift keying (PSK) : ñieàu cheá khoaù – dòch pha. – Quadrature Amplitude Modulation (QAM): Ñieàu cheá bieân ñoä caàu phöông. Ñaây laø phöông phaùp keát hôïp giöõa ASK vaø PSK.
 17. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Bit rate is the number of bits per second. Baud rate is the number of signal units per second. Baud rate is less than or equal to the bit rate. Tốc độ Bit - số lượng Bit được truyền trong 1 giây Tốc độ Bod - Số lượng tín hiệu được truyền trong 1 giây Ví dụ: Một tín hiệu có 4 bits, người ta truyền 1000 tín hiệu đó trong 1 giây. Hỏi tốc độ Bit và tốc độ Bod bằng bao nhiêu? Giải: Baud rate = 1000 bauds per second (baud/s) Bit rate = 1000 x 4 = 4000 bps = Bod x số Bits Bit Bod Ví dụ: Tốc độ Bit là 3000, mỗi tín hiệu bao gồm 6 bits, hỏi tốc độ Bod là bao nhiêu? Baud rate = 3000 / 6 = 500 baud/s
 18. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Điều chế ASK - Khoá dịch biên độ • Möùc thaáp nhaát laø ASK hai möùc (2 ASK) ∀ • Bit 1 nhò phaân ñöôïc bieåu dieãn baèng moät soùng mang coù bieân ñoä laø haèng soá. ∀ • Bit 0 nhò phaân: khoâng xuaát hieän soùng mang. A cos( 2πf c t )   bit 1 s (t ) =   bit 0 0  • Vôùi tín hieäu soùng mang laø A cos(2πfc t )
 19. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số T ín h ie äu AS K h ai m öù c Ta coù theå taïo ra ñöôïc 4ASK, 16 ASK… Tuy nhieân caùc loaïi ñieàu cheá naøy coù khaù naêng choáng nhieãu keùm.
 20. Tổng quan về hệ thống thông tin Viba số Điều chế ASK - Khoá dịch biên độ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản