Bài giảng Hở van ba lá

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
587
lượt xem
96
download

Bài giảng Hở van ba lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiện tượng trào ngược bất thường dòng máu từ TP - NP - Hở ba lá cơ năng / thực thể - Tiến bộ của hình ảnh học không xâm nhập trong chẩn đoán và điều trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hở van ba lá

 1. HÔÛ VAN BA LAÙ BS ÑAØO HÖÕU TRUNG
 2. ÑÒNH NGHÓA -PHAÂN LOAÏI Hieän töôïng traøo ngöôïc baát thöôøng doøng maùu töø TP->NP Hôû ba laù cô naêng/ thöïc theå Tieán boä cuûa hình aûnh hoïc khoâng xaâm nhaäp trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò
 3. GIAÛI PHAÃU BEÄNH LYÙ NH Boä maùy van ba laù 6 cô caáu giaûi phaãu hoïc - 3 laù van - Daây chaèng - Cô truï - Voøng van 3 laù - Nhó phaûi - Thaát phaûi Vai troø voøng van (# Skeleton) vaø nhó thu)
 4. GIAÛI PHAÃU BEÄNH LYÙ NH Hôû van ba laù ba cô naêng Daõn voøng van khoâng ñoái xöùng Laù tröôùc > laù vaùch Hôû van 3 laù thöïc theå Tuyø thuoäc nguyeân nhaân Beänh lyù van 3 laù (Maladie tricuspidienne)
 5. Kích thöôùc ñöôøng kính van 3 laù thay ñoåi theo : Toái ña taâm tröông (Max) – Toái thieåu taâm thu (Min) vaø cöïc ñaïi (Critique) A : Bình thöôøng hoaëc toån thöông thaáp tim khoâng gaây hôû B : hôû nheï C : Hôû naëng
 6. NGUYEÂN NHAÂN BEÄNH SINH NH Hôû van 3 laù « sinh lyù » 60% ngöôøi bình thöôøng caùc buoàng tim khoâng daõn. Hôû van 3 laù cô naêng: - Daõn voøng van - Haäu quaû cuûa taêng aùp ÑMP (baát kyø nguyeân nhaân)
 7. NGUYEÂN NHAÂN BEÄNH SINH NH Hôû van 3 laù thöïc theå: - Sa van 3 laù * Ñôn ñoäc ± 2 laù * Loaïn saûn (beänh Barlow, Marfan, Floppy valve syndrome,Erlers Danlos) * Baåm sinh (TLN-KNT-Ebstein) - Thaáp tim (+++) - VNTM nhieãm khuaån - Chaán thöông - Nhoài maùu cô tim phaûi - H/c Carcinoit - U nhaày – Xô hoaù noäi maïc - sau Gheùp tim
 8. - Phaân loaïi hôû van 3 laù A : Hôû cô naêng do daõn thaát P B : Hôû thöïc theå haäu thaáp (theo Brandenburg R.O vaø c/s. Prac. Cardiol 5 : 50, 1979
 9. SINH LYÙ BEÄNH HOÏC NH 2 yeáu toá giaûi phaãu hoïc : - Daõn voøng van-> giaûm tyû leä co ruùt voøng van - Daõn TP -> daây chaèng – ñoùng khoâng khít. Thoâng qua: Aùp löïc Doøng chaûy TMC- NP – TP Doøng traøo ngöôïc haïn cheá: Doøng chaûy töø TM chuû -> NP Löu löôïng tim giaûm – AÙp löïc NP taêng
 10. LAÂM SAØNG NG Thöôøng bò che khuaát bôûi caùc daáu hieäu caên nguyeân keøm theo Tam chöùng: - Aâm thoåi taâm thu vuøng öùc – Daáu hieäu Carvalho - Maïch tónh maïch taâm thu (Pouls veineux systolique) - Daõn nôû gan kyø taâm thu (Expension systolique du foie) Dieãn tieán: Tuyø thuoäc vaøo beänh caên nguyeân Vd: Beänh moâ lieân keát – Thaáp tim. Dieãn tieán tuyø thuoäc beänh lyù tim traùi.
 11. CAÄN LAÂM SAØNG NG Ñieän taâm ñoà: - Tuyø thuoäc vaøo beänh lyù caên nguyeân - Thöôøng coù rung nhó - Neáu coøn nhòp xoang - Daøy nhó phaûi - Taêng gaùnh 2 nhó - qR ôû V1 –V3R - Coù RLDT ôû caùc ca do chaán thöông X quang: Ñieän tim to do daõn nhó phaûi Bieåu hieän taêng aùp NP: Daõn TMC, traøn dòch… Tuaàn hoaøn phoåi taêng ñoäng. Sieâu aâm Tónh maïch coå ñoà Thoâng tim – Ñoàng vò phoùng xaï
 12. SIEÂU AÂM TIM TRONG HÔÛ VAN 3 LAÙ Muïc ñích sieâu aâm * Xaùc ñònh chaån ñoaùn * Xaùc ñònh nguyeân nhaân * Ñaùnh giaù ñoä naëng * ÖÙng duïng huyeát ñoäng hoïc – ALÑMP
 13. SIEÂU AÂM TIM TRONG HÔÛ VAN 3 LAÙ Caùc maët caét höõu ích: Khaûo saùt: - Laù tröôùc treân PSSA - Laù vaùch APX 4C SBC - Laù sau döôùi APX 4C Xoay VLT – sau (Nanda) - Caû 3 laù PSSA phaûi (Nanda) Dieän tích #7cm² Voøng van Φ / BSA M 22.1 ± 2mm Z value (Trò soá khaûo saùt) – (Trò soá trung bình BT) = (Ñoä leäch chuaån caùc trò soá trung bình BT)
 14. ÑAÙNH GIAÙ HÔÛ VAN 3 LAÙ NH Hình daïng phoå Doppler: (xung (PW) vaø lieân tuïc (CW)) Möùc ñoä truyeàn aâm: PW khoâng giaù trò CW chæ coù theå ñaùnh giaù khi keùm. Thôøi gian: Toaøn thì T Thu Neáu tieàn hay giöõa T Thu = hôû nheï PW: Daïng doøng phaúng ôû hôû ba laù naëng (type laminaire)
 15. ÑAÙNH GIAÙ HÔÛ VAN 3 LAÙ NH Ñoä lan vaø dieän tích doøng phuït: (D.PW vaø D. Maøu) Ñoä Khoaûng caùch toái ña Dieän tích doøng doøng phuït (töø voøng van) phuït 1 10cm² Haïn cheá: - Ñoä lan lieân quan cheânh aùp TP/NT hôn laø möùc ñoä hôû. - Doøng phuït leäch taâm (excentrique) trong sa van. - Yeáu toá maùy
 16. ÑAÙNH GIAÙ HÔÛ VAN 3 LAÙ NH Ñöôøng kính doøng phuït: Khoâng chính xaùc (khoâng coù maët caét vuoâng goùc doøng phuït). Doøng tónh maïch treân gan: (Hay TMC döôùi) Φ TMC döôùi ≥ 24mm Φ TM gan > 18 mm Maët caét : SBC-4C Laáy TMC döôùi – TM treân gan Sau kyø thôû ra Söû duïng : PW – chinh Gain vaø toác ñoä Hình BT Ñaùnh giaù ñoä naëng Naëng khi doøng taâm thu taêng Ñoä 1 Hôû nheï Hình aûnh BT Ñoä 2 Vöøa Vmx S < VmD Ñoä 3 Trung bình S=0 Ñoä 4 Naëng S > P/2 (Haïn cheá : Rung nhó – Cuoàng nhó BAV – NTT…)
 17. Calcul de la pression arteùrielle pulmonaire systolique sur un scheùma d’insuffisance tricuspidienne Insuffisance tricuspidienne enregistreùe en Doppler cuntinu chez un sujet normal
 18. Insuffisance tricuspidienne massive en Doppler couleur (coupe 4 caviteùs endapexienne)
 19. Insuffisance tricuspidienne massive enregestreùe au Dopper pulseù : aspect laminaire du flux Insuffisance tricuspidienne massive enregestreùe en Doppler continu. Flux “d’allure eùjectionnelle” du fait d’une grande onde “v” auriculaire droite
Đồng bộ tài khoản