intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 1

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

93
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ thể có ba loại cơ: - Cơ vân (cơ vân xương): hô hấp và cử động cơ thể. - Cơ trơn: vận động các cơ quan nội tạng. - Cơ tim: là loại cơ đặc biệt ... sinh lý cơ vân 1.Cấu trúc cơ vân. - Chiếm # 50% k/lượng cơ thể. - 1 bắp cơ: nhiều bó sợi cơ - 1 sợi cơ (fiber) là một TB cơ, dài # 50-60mm, 10-100m. - Trong tế bào: nhiều nhân nằm sát màng sợi cơ (sarcolemma), nhiều tơ cơ (myofibril) và các b/quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 1

  1. Chøc n¨ng vËn ®éng cña hÖ tk trung ­¬ng
  2. Bµi 1 C¬ chÕ vËn ®éng ngo¹i vi (sinh lý c¬)
  3. C¬ thÓ cã ba lo¹i c¬: - C¬ v©n (c¬ v©n x­¬ng): h« hÊp vµ cö ®éng c¬ thÓ. - C¬ tr¬n: vËn ®éng c¸c c¬ quan néi t¹ng. - C¬ tim: lµ lo¹i c¬ ®Æc biÖt ...
  4. sinh lý c¬ v©n 1.CÊu tróc c¬ v©n. - ChiÕm # 50% k/l­îng c¬ thÓ. - 1 b¾p c¬: nhiÒu bã sîi c¬ - 1 sîi c¬ (fiber) lµ mét TB c¬, dµi # 50-60mm, 10-100m. - Trong tÕ bµo: nhiÒu nh©n n»m s¸t mµng sîi c¬ (sarcolemma), nhiÒu t¬ c¬ (myofibril) vµ c¸c b/quan.
  5. 1.1-§¬n vÞ co c¬ (Sarcomer). D¶i Z B¨ng I D¶i H B¨ng A Myosin Actin
  6. •T¬ c¬ (myofibril). • Mçi t¬ c¬ gåm: t¬ mËp (myosin) vµ t¬ m¶nh (actin), - 1 T¬ mËp myosin: cã # 300-500 ph©n tö myosin. Pt myosin cã hai phÇn: phÇn ®u«i (hay tiÓu phÇn nÆng) gåm 2 chuçi polypeptid.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2