intTypePromotion=1

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 6

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện thế hoạt động từ TB cơ trơn này lan sang các sợi cơ lân cận nhanh, làm cho chúng co đồng thời một lúc. - Các tơ myosin có ít, nằm giữa các tơ actin, tỷ lệ tơ actin/myosin là 12/1 đến 14/1. Tơ actin từ hai thể đặc ở hai phía gối vào tơ myosin ở giữa tạo nên đơn vị co cơ trơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chức năng vận động của hệ thần kinh trung ương part 6

  1. - §iÖn thÕ ho¹t ®éng tõ TB c¬ tr¬n nµy lan sang c¸c sîi c¬ l©n cËn nhanh, lµm cho chóng co ®ång thêi mét lóc. - C¸c t¬ myosin cã Ýt, n»m gi÷a c¸c t¬ actin, tû lÖ t¬ actin/myosin lµ 12/1 ®Õn 14/1. T¬ actin tõ hai thÓ ®Æc ë hai phÝa gèi vµo t¬ myosin ë gi÷a t¹o nªn ®¬n vÞ co c¬ tr¬n
  2. 2. §Æc ®iÓm chøc n¨ng cña c¬ tr¬n. 2.1. §Æc ®iÓm co bãp. C¬ tr¬n co bãp cã tÝnh tù ®éng, chËm ch¹p vµ bÒn bØ. - Thêi gian tiÒm tµng lín, ®¹t 50-100 mgy (cña c¬ v©n lµ 10 mgy).
  3. - N¨ng l­îng cÇn cho duy tr× co c¬ tr¬n còng Ýt  duy tr× sù co bãp nhÞp nhµng trong suèt c¶ ngµy. - C¬ tr¬n (c¬ tr¬n t¹ng rçng) cã kh¶ n¨ng duy tr× lùc co ban ®Çu khi bÞ kÐo c¨ng hoÆc co ng¾n.
  4. 2.2-§Æc ®iÓm chi phèi TK lªn c¬ tr¬n. Do hÖ TK thùc vËt, gåm nh÷ng sîi hoÆc riªng rÎ, hoÆc t¹o thµnh ®¸m rèi ...  c¬ tr¬n co bãp cã tÝnh tù ®éng. TKTV t/® th«ng qua chÊt TGHH: acetylcholin hoÆc catecholamin. 2.3-§Æc ®iÓm t/®éng cña c¸c yÕu tè TD. TB c¬ tr¬n rÊt nh¹y c¶m víi c¸c yÕu tè ho¸ häc, nh­ c¸c chÊt hormon: acetylcholin, adrenalin, serotonin, histamin, vasopressin v.v...
  5. Khi hormon + receptor kÝch thÝch  më kªnh Na+ hoÆc kªnh Ca++  khö cùc mµng,  ®iÖn thÕ ho¹t ®éng  co c¬. Khi hormon + receptor øc chÕ  më kªnh K+ , ®ãng kªnh Na+ vµ kªnh Ca++,  ­u ph©n cùc, øc chÕ sù co c¬. Mét sè yÕu tè ho¸ häc t¹i chç: thiÕu oxy, t¨ng cacbonic, t¨ng nång ®é H+, t¨ng nång ®é acid lactic...  gi·n c¬ tr¬n thµnh m¹ch t¹i chç, lµm t¨ng l­u th«ng m¸u
  6. HÕt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản