intTypePromotion=3

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 6

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
156
lượt xem
71
download

Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tồn tại của đá chứa (đặc biệt là các loại các kết và đá vôi nứt nẻ) được xác định bởi sự kết hợp của các nghiên cứu khu vực (như phân tích các giếng khác trong khu vực), địa tầng học và trầm tích học (để định lượng kiểu mẫu, thế nằm và độ kéo dài của đá trầm tích) và các minh giải địa chấn. Khi đã xác định được bể có khả năng chứa hydrocacbon, các đặc điểm vật lý quan trọng của bể sẽ được chú ý nghiên cứu như độ rỗng và độ thấm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng khoan dầu khí tập 1 part 6

 1.  2.g.F + 4. g2. G2+4 2. g. q . 2. EI l= - (11) 2 . q . 2 NÕu chóng ta thay c¸c gi¸ trÞ: 2  10 ; G = q . z ; g = 1000cm/S2 vµ E = 2.106KG/cm2 ta sÏ cã biÓu thøc tÝnh chiÒu dµi nöa n­íc sãng nh­ sau: 02 I . 2 10 025z2 + 05z + l= . - (12) q  Cét cÇn khoan cã thÓ xem nh­ mét thanh dÇm cã ®­êng kÝnh kh«ng thay ®æi theo suèt chiÒu dµi cña chóng. §Çu nèi cã ¶nh h­ëng tíi d¹ng uèn cña dÇm trong thêi gian quay. Do khèi l­îng cua nã lín, c¸c ®Çu nèi ®Æc biÖt sÏ chiÕm c¸c ®iÓm cã ®é vâng cùc ®¹i. Do vËy chiÒu dµi cña nöa b­íc sãng l tÝnh b»ng biÓu thøc (12) lín h¬n hoÆc b»ng chiÒu dµi cña mét ®o¹n cÇn khoan th× lÊy chiÒu dµi cña mét ®o¹n cÇn. NÕu l < lc th× lÊy gi¸ trÞ l theo tÝnh to¸n. 3.4. KiÓm to¸n cét cÇn khoan Khi khoan vµ khi kÐo th¶ cét cÇn khoan chÞu t¶i träng tÜnh lÉn t¶i träng ®éng. §Ó kiÓm to¸n bÒn cét cÇn ph¶i tÝnh to¸n øng suÊt tæng hîp t¹i c¸c tiÕt diÖn nguy hiÓm cña cét cÇn. øng suÊt tæng hîp nµy kh«ng ®­îc phÐp v­ît qu¸ øng suÊt cho phÐp cña cét cÇn. Khi kiÓm to¸n cÇn khoan kiÓu míi ng­êi ta kiÓm to¸n bé bÒn tÜnh, nghiªn cøu hiÖn t­îng mái. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n ®é bÒn trong khoan r«to vµ khoan tuabin còng kh¸c nhau. 3.4.1. KiÓm to¸n bÒn cét cÇn khoan trong khoan roto: 1 1 1 1 Trong khoan roto chóng ta sÏ tiÕn hµnh kiÓm to¸n cét cÇn t¹i 2 tiÕt diÖn nguy hiÓm trong tr­êng häp cã cÇn nÆng. Khi kh«ng cã cÇn nÆng 2 2 2 2 t¹i 3 tiÕt diÖn ( h×nh vÏ a,b): CÇn nÆng C¸c b­íc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 3 3 a) b) -71-
 2. a, X¸c ®Þnh chiÒu dµi cÇn nÆng: c. Gc lcn = , m d qcn (1 - )  (c = 1,25 ) - Lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù t¨ng chiÒu dµi cÇn nÆng trªn t¶i Trong ®ã: träng ®¸y. Gc - T¶i träng ®¸y ( KG) qcn - Träng l­îng 1m cÇn nÆng (kg/m) b. KiÓm tra ®é bÒn tÜnh phÇn trªn cét cÇn khoan (t¹i tiÕt diÖn 1 - 1). HÖ sè an toµn ë tiÕt diÖn trªn cïng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: c  1,4 k=  c - giíi h¹n ch¶y cña thÐp cÇn khoan KG/cm2  - øng suÊt tæng céng t¹i tiÕt diÖn trªn cïng. k2 + 4 2  = d [ (L - lcn) q + lcn . qcn + G] ( 1 - )  , KG/cm2 K = F M  = Wx x Mx - m«men xo¾n. Wx - Modul chèng xo¾n. N M«men xo¾n lín nhÊt Mx = 71620 n .k ® ë ®©y: k®- hÖ sè ®éng N- C«ng suÊt quay cét cÇn phôc vô choßng ph¸ ®¸ -72-
 3. N = Nkt + Nc Nkt= C. d. D2.L . n 1.7,kw ( C«ng suÊt quay cét cÇn kh«n t¶i) Nc= 46,4 .10 -4.k .Gc.Dcn, kw( C«ng suÊt tiªu thô cho choßng ph¸ ®¸) ë ®©y: C . hÖ sè phô thuéc vµo ®é cong cña giÕng( xem b¶ng 1 d­íi ®©y) B¶ng hÖ sè phô thuéc vµo ®é c«ng cña giÕng khoan B¶ng 5 Gãc nghiªng cña giÕng khoan HÖ sè C 18,8.10-5 3 (22,6 28,8).10-5 3 5 (30,8 34,3).10-5 6 9 (35,2 40,3).10-5 1016 (41,5 46,6).10-5 1825 (47,5 52,2).10-5 2635 D - §­êng kÝnh ngoµi cÇn khoan, m L - ChiÒu dµi cÇn khoan, m K - HÖ sè phô thuéc vµo ®é mßn cña choßng. NÕu choßng míi K = 0,1 NÕu choßng ®· mßn K = 0,2  0,3 Gc - T¶i träng ®¸y (T) Dc - §­êng kÝnh choßng.  (D4 - d4) Wx - Modul chèng xo¾n, Wx = 16.D Chóng ta cã thÓ tÝnh  theo c«ng thøc sau: -73-
 4. Nkt + Nc  = 71620 . Wx . n k® Th«ng th­êng phÇn d­íi cña cét cÇn khoan chÞu nh÷ng øng suÊt tÜnh nhá dÇn, do ®ã chóng ta cã thÓ l¾p ë phÇn d­íi mét kho¶ng chiÒu dµi nµo ®ã lo¹i cÇn cã chÊt l­îng thÊp h¬n. HÖ sè dù tr÷ bÒn phÇn d­íi ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau ®©y: c1 k=  1,4 d 2  [(l1 - lcn) q1 + lcn. qcn] ( 1 - )   + 4 2   F Trong ®ã: q1, l1 - lµ träng l­îng mét mÐt cÇn vµ chiÒu dµi cña ®o¹n cÇn phÝa d­íi. §é dµi l1 chóng ta ph¶i ­íc chõng, nÕu nh­ ®o¹n l1 ®­îc chän mµ tÝnh to¸n cã k>1,4 th× l¹i t¨ng chiÒu dµi lªn. NÕu cét cÇn ®­îc l¾p r¸p b»ng 2 ®o¹n cÇn cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau th× phÇn d­íi chóng ta còng kiÓm tra ®é bÒn nh­ c«ng thøc trªn. §Ó tÝnh to¸n hÖ sè bÒn (an toµn) cho tiÕt diÖn trªn cïng, chóng ta dïng c«ng thøc sau ®©y: c2 k= 4  [(l1 - lcn) q1 + lcn. qcn+l2q2] ( 1 - d ) 2   2  + 4  F c. KiÓm tra ®é bÒn phÇn d­íi cña cét cÇn khoan: HÖ sè dù tr÷ phÇn d­íi cña cét cÇn khoan ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: c  1,4 k=   - øng suÊt tæng céng xuÊt hiÖn ë phÇn d­íi cïng cña cét cÇn khoan.  = (n + u)2 .42 -74-
 5. Trong tr­êng hîp l¾p cÇn nÆng (tiÕt diÖn 2 - 2), n = 0.  n 2 + 4 2 øng suÊt tæng sÏ lµ:  = f. I øng suÊt uèn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: u = 2000. l2. W , u 11 Dc - Dg Trong ®ã: f= 2  ( D42 - d4) I= 64  ( D4 - d4) Wu = 32D l - ChiÒu dµi nöa b­íc sãng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc cña Sarkisov: 02 I . 2 10 05z + 025z + . ,m l= q*  z - kho¶ng c¸ch tõ tiÕt diÖn trung hoµ ®Õn tiÕt diÖn kiÓm tra, m q* - träng l­îng 1 cm cÇn khoan. NÕu phÇn d­íi cét cÇn cã l¾p cÇn nÆng th× z = 0, nªn l sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau: 10 4 02 . I . 2 l= ,m q  n  - vËn tèc gãc rad/300   = 30 Gi¸ trÞ øng suÊt tiÕp  ë tiÕt diÖn d­íi (3-3) kh«ng cã cÇn nÆng ®­îc tÝnh nh­ sau: Nc  = 71620 n . W k® x Tr­êng hîp cã cÇn nÆng ®­îc tÝnh lµ: -75-
 6. Nc + N  = 71620 . n . W cn k® x Ncn - c«ng suÊt quay cÇn nÆng kh«ng t¶i. 3.4.2. KiÓm to¸n cét cÇn trong khoan tuabin: TÝnh to¸n cét cÇn trong khoan tuabin xuÊt ph¸t tõ viÖc x¸c ®Þnh chiÒu dµi cho phÐp cña cét cÇn khoan cã tÝnh ®Õn träng l­îng cña tuabin, cÇn nÆng vµ ¸p lùc cña n­íc röa. C. Gc lcn = ,m d qcn (1 - )  XuÊt ph¸t tõ c«ng thøc: d Qcf = [ (l - lcn) q + lcn. qcn + QT] (1 - ) + P0. F0 , ta cã:  - ChiÒu dµi cho phÐp cña ®o¹n cÇn khoan d­íi cïng (l1 ) nh­ sau: d Qcf1 - (lcn.qcn + QT) ( 1 - ) - P0.F0  l1 = + lcn , m  q1 . ( 1 - d )  Qcf1 - T¶i träng kÐo cho phÐp cña ®o¹n cÇn khoan t­¬ng øng, ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: c. F1 Qcf1 = n Trong ®ã: P0 - Tæn thÊt ¸p suÊt bªn trong cét cÇn, tuabin vµ choßng d2 F0 - DiÖn tÝch tiÕt diÖn lç tho¸t n­íc cña cÇn ( F0 = 4 ) F1 - DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cÇn khoan (chç c¾t ren) n - HÖ sè an toµn cña cÇn khoan. ë ®iÒu kiÖn khoan b×nh th­êng lÊy n  1,3 ë ®iÒu kiÖn khoan phøc t¹p lÊy n  1,4 QT - Träng l­îng cña tuabin -76-
 7. - NÕu cét cÇn khoan gåm nhiÒu ®o¹n cã bÒ dµy hoÆc m¸c thÐp kh¸c nhau, th× chiÒu dµi ®o¹n liÒn kÒ phÝa trªn (l2) ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Qcf2 - Qcf1 - P0. Fk' l2 = ,m d q2 ( 1 - )  Qcf3 - Qcf2- Qcf_ p0.Fk" l3 = ,m d q3 ( 1 - )  Nh­ vËy: F’k ,Fk” – hiÖu gi÷a hai tiÕt diÖn trªn vµ d­íi cña c¸c ®o¹n cÇn ChiÒu dµi tæng céng: L = l1 + l2 + l3 , m 3.5. Sö dông cÇn khoan 3.5.1. §Ò phßng sù mµi mßn cÇn khoan Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, cét cÇn khoan bÞ mµi mßn do chóng tiÕp xóc víi thµnh lç khoan hay cét èng chèng. C¸c vïng sinh ra ma s¸t nhiÒu nhÊt lµ: - CÇn nÆng, do ®é hë gi÷a cÇn nÆng vµ thµnh lç khoan nhá. - CÇn khoan n»m trong phÇn cña lç khoan cong. - C¸c ®o¹n cÇn khoan cã ®é vâng cùc ®¹i. - Vïng ®Çu nèi da mèc, nhÊt lµ da mèc c¸i. §Ó tr¸nh sù mµi mßn nhanh chãng ë ®Çu nèi da mèc, ng­êi ta cã thÓ hµn bªn ngoµi ®Çu nèi da mèc b»ng líp hîp kim cøng d­íi d¹ng vµnh nhÉn víi nhiÒu kiÓu kh¸c nhau (xem h×nh d­íi). 1 3 2 2 a) b) c) = Phñ hîp kim cøng bªn ngoµi ®Çu nèi theo c¸c d¹ng khac nhau = Chó thÝch: a - Phñ 1 líp 1 - ®Çu nèi b - Phñ 2 líp 2 - Líp vËt liÖu cøng (hîp kim cøng) c - C¸c vßng nhÉn 3 - Líp thÐp cøng 4 - Vßng nhÉn hîp kim cøng. -77-
 8. + Trong khoan roto ®Ó gi¶m sù mµi mßn cho cÇn khoan, cÇn thiÕt ph¶i l¾p c¸c vßng b¶o vÖ ®­îc chÕ t¹o b»ng cao su chèng mßn. C¸c vßng nµy ®­îc l¾p vµo cÇn khoan bªn c¹nh da mèc b»ng mét thiÕt bÞ chuyªn dông. V× cã ®­êng kÝnh lín h¬n ®­êng kÝnh da mèc, vßng b¶o vÖ cao su nµy cã t¸c dông nh­ gèi ®Öm ng¨n kh«ng cho da mèc cä x¸t vµo thµnh lç khoan hoÆc èng chèng. 3.5.2. §Ò phßng ®øt cÇn khoan. §øt cÇn lµ mét sù cè kh¸ phæ biÕn g©y nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Lo¹i cÇn khoan ®­îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay lµ lo¹i ®­îc chån dµy bªn trong vµ l¾p víi da mèc cã lç më b×nh th­êng hay më réng (3H; 3) HiÖn t­îng ®øt cÇn khoan x¶y ra nhiÒu nhÊt kho¶ng (6070%) t¹i vßng ren ®Çu tiªn kh«ng ¨n khíp ë ®Çu cÇn. Bëi v× t¹i ®©y cã sù tËp trung øng suÊt, ®Æc biÖt lµ øng suÊt ®éng dÉn ®Õn gÉy cÇn. HiÖn t­îng ®øt cÇn th­êng x¶y ra ë nöa ®o¹n d­íi cña cét cÇn. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thµnh phÇn øng suÊt thay ®æi do lùc ly t©m g©y ra. V× vËy ®Ó tr¸nh cho hiÖn t­îng gÉy cÇn ta ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng sau ®©y: - T¨ng ®é bÒn mái cña thÐp cÇn khoan. - Gia c«ng nhiÖt luyÖn 2 ®Çu ren ®Ó t¨ng c¬ tÝnh ®Çu nèi. - Sö dông c¸c lo¹i cÇn hµn võa bÒn l¹i võa kÝn. - Dïng cÇn cã ®Çu nèi kh«ng th¸o l¾p theo ph­¬ng ph¸p hµn hoÆc Ðp. + Ph­¬ng ph¸p hµn: 2 1 1- Mèi hµn 2- CÇn khoan 3- Da mèc -78-
 9. Sau khi l¾p ®Çu nèi vµo cÇn khoan, ng­êi ta hµn liÒn mÐp ®Çu nèi víi cÇn nhiÒu líp liªn tôc ®Ó t¨ng ®é bÒn cho ®Çu nèi (§©y lµ kü thuËt khã v× thÐp cÇn kh¸c tÝnh chÊt cña thÐp hµn). + Ph­¬ng ph¸p Ðp. T¹o nªn mÆt tiÕp xóc c¨ng, cã ®é d«i ë gi÷a ®Çu nèi vµ phÇn h×nh trô ë th©n cÇn. Cã thÓ Ðp trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét vßng phô. - Ph­¬ng ph¸p Ðp trùc tiÕp. Trong ph­¬ng ph¸p Ðp trùc tiÕp, ng­êi ta chÕ t¹o ®Çu nèi cã ®­êng kÝnh trong ë phÇn kh«ng c¾t ren nhá h¬n ®­êng kÝnh ngoµi cña cÇn. Khi l¾p lµ l¾p nãng, khi nguéi mÆt tiÕp xóc sÏ cã ®é c¨ng nhÊt ®Þnh. (h×nh vÏ d­íi). - Ph­¬ng ph¸p Ðp th«ng qua mét vßng phô: Tr­íc khi l¾p ®Çu nèi ng­êi ta l¾p vµo th©n cÇn mét vßng Ðp tõ vËt liÖu ®Çu nèi ë vÞ trÝ sao cho khi l¾p vµo kho¶ng c¸ch gi÷a vßng phô lµ 1  2 mm. Ng­êi ta sÏ cuèn sîi axebet vµo kho¶ng nµy ®Ó ng¨n c¸ch mèi hµn víi th©n cÇn khoan. Sau ®ã hµn nèi gi÷a vßng Ðp (3) vµ ®Çu nèi (2) qua mèi hµn (5) (h×nh vÏ b). - C¸c ph­¬ng ph¸p Ðp ®Çu nèi vµo cÇn khoan a - Ph­¬ng ph¸p Ðp trùc tiÕp. b - Ph­¬ng ph¸p Ðp th«ng qua mét vßng phô. PhÇn kh«ng tiÖn ren ë ®Çu nèi 1 2 1 - CÇn khoan 2 - §Çu nèi da mèc 3 - Vßng Ðp phô. 5 - Líp hµn 5 4 - Líp axbet 4 1 2 -79-
 10. 3.5.3. ChuÈn bÞ cÇn khoan: Tr­íc khi vËn chuyÓn ®Õn khoan tr­êng cÇn khoan ph¶i ®­îc kiÓm tra s¬ bé ë kho cÇn èng, ®Æc biÖt l­u ý ë ®Çu ren nèi ®Çu tiªn b»ng m¾t th­êng sau ®ã b»ng Calip. Ren kh«ng nøt ®¶m b¶o liÒn vµ kÝn. Da mèc ®­îc l¾p vµo ®Çu cÇn t¹i x­ëng. Tr­íc khi l¾p ph¶i ch¶i thËt s¹ch ®Çu ren, b«i tr¬n vµ xÕp thµnh tõng bé. L¾p da mèc ë tr¹ng th¸i nguéi hoÆc nãng  cã 3 ph­¬ng ph¸p l¾p: - L¾p b»ng têi khoan. - L¾p b»ng m¸y chuyªn dông. - L¾p b»ng tay (da mèc ®­îc ®èt nãng). Hai ph­¬ng ph¸p ®Çu l¾p ë tr¹ng th¸i nguéi, l¾p b»ng têi cã nhiÒu nh­îc ®iÓm lµ qu¸ tr×nh vÆn kh«ng ®­îc liªn tôc, m« men vÆn tuú tiÖn. NÕu da mèc kh«ng ®­îc vÆn chÆt th× trong qu¸ tr×nh khoan da mèc l¹i bÞ vÆn thªm vµo. HiÖn t­îng vÆn thªm d­íi t¸c dông cña t¶i träng chiÒu trôc vµ m«men uèn lµm cho ren dÔ bÞ háng. V× vËy viÖc l¾p da mèc vµo cÇn ë lç khoan cÇn hÕt søc h¹n chÕ. L¾p da mèc ë tr¹ng th¸i nãng lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt. Qu¸ tr×nh l¾p nh­ sau: C¸c da mèc vµ cÇn ë tr¹ng th¸i nguéi kh«ng b«i tr¬n vµ vÆn chÕt b»ng tay. Sau ®ã ®¸nh dÊu mÆt ®Çu cña da mèc lªn cÇn khoan. Dùa vµo v¹ch dÊu nµy mµ vÆn da mèc ë tr¹ng th¸i nãng. Th¸o da mèc cho vµo lß nung nãng ë nhiÖt ®é kho¶ng 4000C. Tr­íc khi vÆn da mèc ph¶i b«i tr¬n ren cÇn khoan. VÆn da mèc cho ®Õn khi mÆt ®Çu cña nã trïng víi v¹ch ®· ®¸nh dÊu trªn cÇn. L­u ý kh«ng ®­îc vÆn qu¸ ®Ó tr¸nh r¹n nøt. ViÖc l¾p da mèc ë tr¹ng th¸i nãng b¶o ®¶m mèi nèi ch¾c ch¾n vµ kÝn. -80-
 11. 3.5.4. Sö dông cÇn khoan CÇn khoan míi l¾p ®­îc xÕp thµnh tõng bé. Cho ®Õn khi hÕt gi¸ trÞ sö dông chóng v·n n»m trong bé Êy. Trong mçi bé ®Òu gièng nhau vÒ ®­êng kÝnh , chiÒu dµi, bÒ dµy vµ m¸c thÐp ®Ó nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vµ ®Ó lo¹i bá ®ång ®Òu. ChiÒu dµi cña mét bé th­êng lµ : 250m. Tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cÇn khoan lµ: + §é mßn cña cÇn khoan (tøc lµ møc ®é gi¶m ®­êng kÝnh vµ träng l­îng). + Thêi gian lµm viÖc cña cÇn (sè giê khoan). Tuú theo ®é mßn cña cÇn ng­êi ta chia ra lµm 3 lo¹i: - CÇn lo¹i I - ®Ó khoan nh÷ng giÕng khoan s©u hay phøc t¹p. - CÇn lo¹i II- ®Ó khoan nh÷ng giÕng cã ®é s©u trung b×nh. - CÇn lo¹i III - ®Ó khoan nh÷ng giÕng cã ®é s©u nhá. Khi l¾p cÇn dùng chó ý cho chiÒu dµi ph¶i b»ng nhau, kh«ng ®Ó ®Çu ren va ®Ëp vµo bµn roto hay c¸c vËt kim lo¹i kh¸c trªn sµn lµm viÖc. Khi khoan tua bin ph¶i vÆn chÆt c¸c ®Çu ren ®Ó tr¸nh tù th¸o do m« men ph¶n cña tuabin. §Ó phßng sù cong cña cÇn chñ ®¹o khi di chuyÓn tõ ngoµi th¸p vµo ph¶i gi÷ phÇn gi÷a th©n b»ng c¸p. Khi th¶ cÇn kh«ng phanh h·m ®ét ngét hoÆc ®Ó elªvat¬ ®Ëp vµo bµn roto nh»m tr¸nh g©y ra sù cè ®¸ng tiÕc. 3.5.5. Söa ch÷a cét cÇn khoan Sau khi thi c«ng xong mét giÕng khoan, c¸c bé cÇn khoan vµ cÇn chñ ®¹o ®­îc ®­a vÒ x­ëng ®Ó kiÓm tra. Sau ®ã ph¶i thö rß ®Ó ph¸t hiÖn c¸c háng hãc kh¸c. Trong x­ëng söa ch÷a tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: + N¾n th¼ng c¸c cÇn khoan vµ cÇn chñ ®¹o. + Uèn cong c¸c cÇn ®Þnh h­íng ®Æc biÖt. -81-
 12. + Phôc håi c¸c bÒ mÆt mµi mßn cña c¸c chi tiÕt. + Hµn vµo da mèc c¸c vßng nhÉn b»ng hîp kim cøng. + Hµn da mèc vµo cÇn. + Söa ch÷a l¹i ren bÞ h­ háng. + Phôc håi gê m¾c ªlªvat¬ cña c¸c da mèc... -82-
 13. Ch­¬ng IV Chèng èng vµ tr¸m xi m¨ng Khi khoan c¸c giÕng khoan dÇu khÝ cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c chèng èng vµ tr¸m xi m¨ng. Víi môc ®Ých: - Gi÷ cho thµnh lç khoan kh«ng bÞ sËp lë. - C¸ch ly gi÷a c¸c vØa dÇu vµ khÝ víi nhau còng nh­ c¸ch ly c¸c tÇng chøa n­íc v.v... §iÒu ®ã ®¶m b¶o cho dÇu khÝ ch¶y tõ vØa vµo giÕng n©ng lªn miÖng kh«ng bÞ hao hôt. Ng­êi ta c¸ch ly c¸c vØa b»ng mét lo¹i èng ®Æc biÖt gäi lµ èng chèng (lµ lo¹i èng thÐp cã chÊt l­îng cao). NÕu chØ sö dông èng chèng th× ch­a c¸ch ly ®­îc vØa nªn ng­êi ta ph¶i lÊp ®Çy kho¶ng kh«ng gian ngoµi èng chèng b»ng dung dÞch xi m¨ng nhê cã nh÷ng thiÕt bÞ b¬m tr¸m ®Æc biÖt. Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh b¬m tr¸m xi m¨ng giÕng khoan. 4.1. Chèng èng giÕng khoan. Chèng èng lµ c«ng t¸c gia cè giÕng khoan b»ng c¸ch ®­a vµo giÕng nh÷ng cét èng chèng ®­îc t¹o thµnh b»ng nh÷ng èng kim lo¹i nèi víi nhau b»ng ren hoÆc hµn. ë mçi giÕng khoan cã thÓ chèng tõ 1 ®Õn 2 cét èng, còng cã thÓ ph¶i chèng nhiÒu h¬n, ®Õn 4 hoÆc 5 cét èng, tuú thuéc vµo môc ®Ých, chiÒu s©u vµ ®iÒu kiÖn ®Þa tÇng cña mçi giÕng. 4.1.1 CÊu tróc giÕng khoan GiÕng khoan dÇu khÝ ®­îc coi nh­ mét c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, thi c«ng theo mét ®Ò ¸n ®­îc duyÖt. YÕu tè xuÊt ph¸t c¬ b¶n ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt lµ chän lùa vµ x©y dùng cÊu tróc cña giÕng khoan. CÊu tróc giÕng khoan ®­îc t¹o thµnh bëi mét sè cét èng chèng cã ®­êng kÝnh vµ chiÒu dµi kh¸c nhau th¶ lång vµo nhau trong lç khoan, kÕt hîp víi nh÷ng cì choßng khoan t­¬ng øng dïng ®Ó khoan. -83-
 14. VËy cÊu tróc cña giÕng khoan bao gåm: - CÊu tróc cña c¸c cét èng chèng (sè l­îng lo¹i, chiÒu s©u th¶, ®­êng kÝnh) - Choßng khoan sö dông (lo¹i choßng, ®­êng kÝnh) - Kho¶ng tr¸m xi m¨ng (chiÒu cao tr¸m kÓ tõ ®Õ èng chèng HC 4.1.1.1. S¬ ®å chèng èng tæng qu¸t. Trong qu¸ tr×nh khoan hiÖn ®¹i, chèng èng mang mét ®Æc tÝnh kh«ng liªn tôc. Khi khoan ®Õn hÕt chiÒu s©u nµo ®ã ph¶i ngõng khoan, tiÕn hµnh th¶ èng chèng vµ tr¸m xi m¨ng. Sau ®ã tiÕp tôc khoan víi choßng cã ®­êng kÝnh bÐ h¬n ®­êng kÝnh trong cña èng chèng th¶ tr­íc ®ã vµ qu¸ tr×nh l¹i ®­îc lÆp l¹i. S¬ ®å chèng èng mét lç khoan bao gåm: 2 2 3 4 4 = S¬ ®å èng chèng ®¬n gi¶n= 1. èng ®Þnh h­íng ; 2. èng dÉn h­íng ; 3. èng trung gian (hay gäi lµ èng kü thuËt) ; 4. èng chèng khai th¸c 1. èng ®Þnh h­íng: Cã t¸c dông ®Þnh h­íng ban ®Çu cho lç khoan, ng¨n c¶n sù sËp lë cña ®Êt ®¸ vµ sù « nhiÔm cña dung dÞch khoan ®èi víi tÇng n­íc trªn mÆt. T¹o kªnh dÉn cho dung dÞch ch¶y vµo m¸ng. B¶o vÖ kh«ng cho dung dÞch xíi sËp nÒn khoan vµ mãng thiÕt bÞ. §­êng kÝnh th«ng th­êng tõ 500 600 mm, nh« cao h¬n mÆt ®Êt kho¶ng 1,52m. Ph­¬ng ph¸p thi c«ng: §­îc ®­a vµo giÕng khoan qua mét c¸i hè h×nh ch÷ nhËt sau ®ã ®æ bª t«ng kho¶ng kh«ng ngoµi èng vµ thµnh hè ®· ®µo. §­îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng èng cã chiÒu s©u nhá (46m). §èi víi nh÷ng èng cã chiÒu s©u th¶ lín h¬n ®Õn 30m th× cã thÓ dïng -84-
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản