intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

90
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc thường xuyên sử dụng Công nghệ thông tin trang bị cho người sử dụng kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, sang tạo. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học" đã được thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

 1. “KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC”
 2. Đặt vấn đề • Vài hình ảnh trên cũng cho ta thấy rằng, ngày nay, thật khó có thể hình dung được thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nếu như không có các ứng dụng của Công nghệ thông tin bởi Công nghệ thông tin đã thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực, tất cả các đối tượng với những hiệu quả mà Công nghệ thông tin đã mang lại, đặc biệt là trong giáo dục. Cụ thể là tất cả các đối tượng có thể giao tiếp trao đổi với nhau ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Việc thường xuyên sử dụng Công nghệ thông tin trang bị cho người sử dụng kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, sang tạo.
 3. • Vi ệc truy c ập Internet c ũng t ạo cho CBQL, GV ni ềm  say mê, h ứng thú trong h ọc t ập và gi ảng d ạy, th ực h ành  kh ả năng làm vi ệc và nghiên c ứu đ ộc l ập. • Giáo viên có th ể ch ủ đ ộng, liên k ết nhi ều ngu ồn ki ến  th ức, k ỹ năng trong m ột bài gi ảng có s ử d ụng công  ngh ệ. • Ngoài ra, công ngh ệ giúp chúng ta có th ể th ực hi ện  nhi ều công vi ệc cùng lúc, có kh ả năng chuy ển s ự chú ý  m ột cách nhanh chóng, th ời gian đáp  ứng nhanh, luôn  th ực hi ện k ết n ối, th úc đ ẩy quá trình làm vi ệc nhóm,  nghe nhìn và t ư duy. Theo quan  đi ểm v ề giáo d ục c ủa  Steve Jobs – nhà sáng l ập hãng Apple thì ph ương ti ện  th ời nay là CNTT và truy ền thông và ng ười h ọc sáng  t ạo b ằng ph ương ti ện n ày.
 4. • H ơn n ữa, công ngh ệ liên k ết các ngu ồn tri th ức l ại v ới  nhau, k ết n ối công dân toàn c ầu. Đi ều này làm cho  không gian đ ịa lý b ị xoá nhoà  và công ngh ệ tr ở thành  m ột ph ần trong cu ộc s ống. • Đã t ừ lâu, chúng tôi đã đ ồng hành cùng v ới S ở trong  vi ệc  ứng d ụng CNTT trong qu ản l ý và d ạy h ọc. Cho  nên, trong năm h ọc 2008­ 2009 khi  đ ược BGD&ĐT phát  đ ộng là năm h ọc  ứng d ụng công ngh ệ thông tin. Chúng  tôi không c ảm th ấy b ỡ ng ỡ, xa l ạ b ởi ch úng tôi nh ận ra  nh ững công d ụng và ích l ợi c ủa vi ệc  ứng d ụng c ông  ngh ệ thông tin và b ản thân chúng tôi đã có m ột quá  trình trong vi ệc  ứng d ụng CNTT trong qu ản l ý và trong  d ạy h ọc. 
 5. HO ẠT Đ ỘNG  ỨNG D ỤNG CNTT  TRONG QU ẢN LÝ VÀ D ẠY H ỌC T ẠI Đ ƠN V Ị 1. Ứng d ụng Công ngh ệ thông tin trong qu ản l ý a) Qu ản lý h ồ s ơ c ủa GV – Th ông tin liên l ạc v ới  giáo viên • Để quản lý tốt hồ sơ của GV tôi đã dùng phần mềm  Quản lý cán bộ là một phần mềm lưu trữ tất cả những  thông tin liên quan đến giáo viên như sơ yếu lý lịch, trình  độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, những thành tích, … của giáo viên. Được cập nhật và lưu trữ hàng năm.
 6. Phần mềm Quản lý cán bộ
 7. • Đ ể đ ảm b ảo có s ự thông tin liên l ạc k ịp th ời đ ến giáo viên, tôi s ử  d ụng đ ịa ch ỉ mail, h ệ th ống trang web c ủa tr ường (l à 1 trang web  con c ủa trang web Phòng GD&ĐT Q.Tân Phú) nh ằm thông báo cũng  nh ư ti ếp nh ận nh ững gi áo án, th ống kê, nh ững ý ki ến c ủa giáo  viên liên quan đ ến công tác gi ảng d ạy.
 8. b)  Qu ản lý h ồ s ơ c ủa HS – Th ông tin liên l ạc v ới cha m ẹ  h ọc sinh • Để quản lý hồ sơ của HS cũng như đảm bảo thông tin liên lạc  với cha mẹ học sinh chúng tôi đã dùng một số trang Web như  http://www.wikis.com , http://www.nicenet.com, Google.docs,…  Đây là những trang web cho phép người dùng đăng tải tất cả  những hoạt động liên quan đến học sinh như điểm số, thông báo  của trường, của lớp, hạnh kiểm học tập của từng em. Cho phép  phụ huynh học sinh, giáo viên chia sẻ thông tin, cộng tác một cách  có hiệu quả. Trang web còn cho phép lưu trữ hình ảnh của lớp,  cho phép người xem có thể bình luận góp ý, chia sẻ những tài  liệu, thông tin giữa các thành viên. Và còn nhiều tính năng hữu  ích khác mà thiết nghĩ rất bổ ích nếu bạn chịu tìm tòi, khám phá.
 9. Trang Web để thông tin liên lạc với phụ huynh - học sinh về tình hình lớp
 10. c) Qu ản lý h ồ s ơ Bán trú • Để quản lý tốt hồ sơ bán trú, tính khẩu phần ăn hàng ngày cho  học sinh, chúng tôi dùng phần mềm tính calo trên Microsoft Excel. d) B ồi d ưỡng chuyên môn cho đ ội ngũ GV • Nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV, chúng tôi đã tạo  một lớp học ảo trên mạng dưới sự hỗ trợ của trang Web  http://www.nicenet.com, Peercoaching, http://www.mspil.com .  Tại đây, chúng tôi đưa nhiều chủ đề cho thành viên của lớp học  bình luận, tham gia trao đổi, chia sẻ ý kiến.  • Ngoài ra, các thành viên của lớp học có thể upload giáo án, tài  liệu, sách báo tạo thành một nguồn tài nguyên phong phú phục  vụ cho công tác giảng dạy. Thực hiện gửi và trao đổi thư từ,  thông tin giữa các thành viên trong lớp 
 11. Trang Web Nicenet để trao đổi thông tin với các Giáo viên
 12. • Đối với google.docs có thể tạo, chia sẻ, lưu giữ, xuất bản  các tài liệu, các bảng tính trực tuyến. Có thể tạo hay tải  tập tin mà bạn muốn. Tập tin được lưu trữ trên máy chủ  của Google, bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ và xuất bản  khắp nơi… Ngoài ra, các buổi chuyên đề, báo cáo của đơn  vị cũng vận dụng chương trình Micorosoft PowerPoint  nhằm tăng tính thuyết phục, hiệu quả. • http://www.google.docs 
 13. 2) Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học a) Trong soạn giảng • Trong soạn giảng, giáo viên đã vận dụng chương trình Micorosoft Office vào công tác soạn giảng. Đặc biệt là Micorosoft Word và Micorosoft Office PowerPoint. Ứng dụng Excel vào thống kê, Word vào việc lập kế hoạch, báo cáo. • Nhiều bài giảng có ứng dụng Micorosoft PowerPoint có hiệu quả, thu hút được sự hứng thú, tích cực từ phía người học . Một minh hoạ về sử dụngcác Một đoạn phim về động vật minh hiệu ứng của PowerPoint. họa cho bài giảng
 14. b) Tìm ki ếm thông tin • Vi ệc tìm ki ếm thông tin đ ược v ận d ụng m ột cách tri ệt đ ể b ằng cách  s ử d ụng trình du ỵêt Web và khai thác thông tin t ừ Internet. Bi ết  ứng  d ụng các k ỹ năng nh ư download thông tin, hình  ảnh, ph ần m ềm, bi ết  trao đ ổi th ư t ừ v ới đ ồng nghi ệp, ph ụ huynh qua email, bi ết chia s ẻ  nh ững giáo án hay, nh ững sáng ki ến kinh nghi ệm trong d ạy h ọc.  • Bên c ạnh đó, các ngu ồn thông tin tìm ki ếm đ ược r ất phong phú nên  giáo viên đã  ứng d ụng đ ược các ch ức năng l ưu tr ữ đ ể h ệ th ống các  t ư li ệu tìm đ ược theo t ừng d ạng nh ất  đ ịnh nh ư văn b ản, hình  ảnh,  phim, ph ần m ềm…t ạo n ên c ơ s ở d ữ li ệu ph ục v ụ cho d ạy h ọc phong  phú.  • M ột s ố trang web hay:  • http://www.answers.com • http://www.wikipedia.org • http://youtube.com • http://video.google.com • http://www.edu.net.vn • http://www.home.vnn.vn • http://vietnamnetwebs.com • http://keepvid.com • http://www.vdic.com
 15. c) Tài li ệu ­ ph ần m ềm h ỗ tr ợ • Trong quá trình xử lý dữ liệu để tạo ra những sản phẩm phù hợp với tiêu  chuẩn, mục tiêu cần có một số phần mềm hỗ trợ. Chẳng hạn như: • Một số văn bản, tệp tin được lưu dưới định dạng pdf cần có Adobe Reader  mới đọc được. • Một số đoạn video, hình ảnh cần chuyển định dạng đuôi cho phù hợp việc sử  dụng như phần mềm: xilisoft, auroramedia. • Một số phần mềm cắt, ghép phim: Movie maker, Hero supper Player… Giao diện Movie Maker
 16. • M ột s ố ph ần m ềm h ỗ tr ợ so ạn gi ảng nh ư: Photo story  (t ạo album  ảnh đ ộng), Flash Player (t ạo hi ệu  ứng  ch ữ), Violet (tr ắc nghi ệm), Proshowgold ( đ ồng h ồ),  Micorosoft Encarta ( b ộ s ưu t ập c ác video, hình  ảnh,  thông tin, trò ch ơi v ề đ ộng v ật)… Giao diện phần mềm Violet
 17. Tất cả những phần mềm đó đều được giới thiệu và hướng dẫn giáo viên cách sử dụng thông qua các khoá tập huấn về tin học dưới hình thức Hướng dẫn đồng nghiệp.
 18. d) Tổ chức các hoạt động học tập Với việc ứng dụng Công nghệ thông tin và kết hợp các phương pháp dạy học đổi mới, tích cực, giáo viên đã tổ chức được các hoạt động học tập đa dạng, phong phú bằng phương pháp trình chiếu, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp làm việc nhóm. Các nhóm phương pháp đó đã tạo được những hoạt động học tập hiệu quả cao với việc tích hợp hỗ trợ của Công nghệ thông tin. Một hoạt động sử dụng PP nhóm Một tiết dạy ứng dụng CNTT
 19. BÀI H ỌC KINH NGHI ỆM KHI  ỨNG D ỤNG C ÔNG  NGH Ệ THÔNG TIN VÀO QU ẢN LÝ VÀ D ẠY H ỌC • Có kế hoạch cụ thể, thực hiện theo từng giai đoạn: Bồi dưỡng  nhận thức ­> tập huấn ­> vận dụng, rút kinh nghiệm. • Tập huấn cho CBQL và GV: các lớp tập huấn tiến hành theo từng  giai đoạn, chẳng hạn: – Nắm được tính năng hoạt động, cách sử dụng chương trình tin học đơn  giản  – Biết sử dụng trình duyệt Web và khai thác thông tin từ Internet – Lập được cơ sở dữ liệu – Sử dụng các phần mềm hỗ trợ. • Tạo mọi điều kiện để CBQL và GV vận dụng: Cung cấp đủ máy  tính cho GV, máy projector, hệ thống ADSL, Wireless. • Sử dụng hình thức Hướng dẫn đồng nghiệp làm hiệu ứng lan  truyền. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2