intTypePromotion=3

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
190
lượt xem
101
download

BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Vừa qua Công ty Giá xây dựng đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng lập dự toán xây dựng công trình tại Hà Nội Và Tp Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG ----- ----- MOÂN HOÏC KYÕ THUAÄT AN TOAØN XAÂY DÖÏNG GIAÙO VIEÂN: KS. LEÂ ÑÌNH KHAÛI
 2. KỸ THUẬT AN TOÀN XÂY DỰNG Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động KS. LÊ ĐÌNH KHẢI Phone: 0918217857 Email: ldkhaiosh@yahoo.com
 3. 1. Tình hình tai naïn lao ñoäng 2004 2005 2006 6 tháng 2008 Soá vuï TNLÑ 6026 4.050 5.881 2497 Soá ngöôøi bò 6186 4.164 6.088 2574 naïn Soá vuï TNLÑ 561 443 505 250 cheát ngöôøi Soá ngöôøi cheát 575 473 536 266
 4. Thieät haïi vaät chaát do tai naïn lao ñoäng 2003 2004 2005 Toång soá (ñoàng) 20.740.540.000 19.864.590.000 47.107.000.000 Thuoác men,mai 18.732.100.000 15.325.090.000 32.869.000.000 taùng,boài thöôøng Taøi saûn (ñoàng) 4.539.500.000 14.238.000.000 2.008.440.000 Soá ngaøy nghæ 59.796 64.961 49.571 (ngaøy)
 5. TNLÑ cheát ngöôøi treân ñòa baøn TpHCM 2003 2004 2005 2006 61 60 65 98 Toång soá vuï: 22 12 20 22 - DN nhaø nöôùc 36 35 37 57 - DN daân doanh - 11 4 12 - Tö nhaân 3 2 4 7 - DN voán nöôùc ngoaøi
 6. TNLÑ cheát ngöôøi theo lónh vöïc hoaït ñoäng 2003 2004 2005 2006 61 60 65 98 Toång soá vuï 25 24 31 52 - Xaây döïng 23 19 20 32 -Saûn xuaát CN 8 4 6 4 -GTVT 4 8 8 10 -Dòch vuï 1 - - - - Cung öùng ñieän
 7. Theo yeáu toá gaây tai naïn lao ñoäng 2003 2004 2005 2006 Ñieän 18 23 20 41 Ngaõ cao,teù haàm 12 7 20 23 Maùy cuoán keïp 4 6 4 4 Vaät ñoå,ñeø,vaêng 10 5 6 9 Phöông tieän vaän taûi 3 4 4 8 Thieát bò naâng 3 5 1 4 Thieát bò aùp löïc - 2 2 - Saäp ñoå coâng trình XD 1 1 4 1 Cheát ngaït(hôi khí 1 3 2 8 ñoäc,ngaït nöôùc…)
 8. Theo nguyeân nhaân gaây TNLÑ 2003 2004 2005 2006 23 20 17 38 ÑKLV,thieát bò khoâng an toaøn 19 23 17 25 Vi phaïm qui trình an toaøn 8 8 17 22 Ko coù qui trình, bieän phaùp lv an toaøn 1 2 2 7 Ko ñöôïc huaán luyeän ATLÑ 2 1 4 2 Ko coù PTBVCN 6 6 8 4 Nguyeân nhaân khaùc,chöa xaùc ñònh
 9. Caùc loaïi TNLÑ trong xaây döïng töø 2003-2006 Loaïi hình TNLÑ Toång soá vuï ( 134) Ngaõ cao 50 Ñieän giaät, ñieän cao theá 47 Saäp ñoå coâng trình, ñoå giaøn giaùo 9 Maùy moùc eùp, keïp, va ñaäp 7 Vaät rôi, vaêng baén 5 Söï coá thieát bò naâng 6 Bò xe maùy thi coâng caùn 2 Loïai khaùc(ngaït nöôùc,hôi khí ñoäc, 8 chaùy noå, seùt ñaùnh…)
 10. TNLÑ trong xaây döïng theo ngheà nghieäp Loaïi hình TNLÑ Toång soá vuï( 134) Lao ñoäng phoå thoâng,ko ngheà,hoïc vieäc… 60 Thôï hoà, coffa 34 Thôï haøn, thôï saét 10 Vaän haønh thieát bò naâng, moùc taûi 5 Vaän haønh maùy eùp coïc 3 CN xaây laép ñieän 2 Thôï ñieän 2 Caùn boä quaûn lyù 4 Ngheà khaùc 14
 11. 2. Điều kiện lao động ngành xây dựng Yếu tố Ngành xây dựng Ngành khác đặc trưng Thời gian -Theo mùa -Ít biến động do ổn làm việc định về kế hoạch sx -Theo chu trình -Công nghệ sx Nguồn -Biến động theo qui mô và -Ổn định theo kế nhân lực chất lượng công trình họach sx -Theo tiến độ,địa điểm thi -Lao động có tay công nghề -Nhiều lao động phổ -Quản lý tương đối thông,thời vụ tốt -Chưa đào tạo nghề, ATLĐ -Quản lý nhân lực lỏng lẻo
 12. Tư thế lao -Tư thế gò bó động -Quỳ gối, khom lưng, ngồi xổm, nằm ngửa…(hàn) -Leo trèo, chênh vênh, té ngã…(giàn giáo,sơn) -Nhiều nguy cơ tai nạn -Nhiều công việc nặng nhọc (đổ bêtông, vận chuyển vật liệu) Điều kiện -Đk làm việc kém,thiếu an toàn -Chỗ lv tương đối sinh hoạt -Nơi lv thường xuyên thay đổi cố định -Lv trên các thiết bị -Tạm bợ, có khi sống tại nơi cố định làm việc -Đk sinh họat tương đối, ổn định
 13. Không -Chủ yếu ngoài trời,ảnh hưởng -Trong nhà xưởng,ít ảnh gian làm thời tiết hưởng bởi thời tiết việc -Mặt bằng rộng, bừa bãi, di -Mặt bằng ổn định,ít di chuyển nhiều chuyển -Trên cao,dưới nước,hầm hố -Bố trí,thiết kế khá ổn định(nơi lv,lối đi lại) -Thay đổi theo công trình,tiến trình xây dựng Công -Công nghệ đứt đoạn,cơ giới -Liên tục,cơ giới,tự động nghệ hóa thấp hóa cao sản xuất -Thiết bị lắp tạm,thuê mướn,di -Thiết bị đặt cố định,lâu chuyển theo yêu cầu sx dài,quản lý chặt -Sử dụng nhiều nguyên vật -Điện,nước,chiếu sáng liệu,kích thước,trọng lượng lớn tương đối hoàn chỉnh,an toàn -Điện,nước,chiếu sáng lắp đặt tạm,thiếu hoàn chỉnh -Tổ chức sx tập trung -Tổ chức sx phân tán
 14. Bài 2: Các yếu tố nguy hiểm và vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường xây dựng
 15. I. Khái niệm: Vùng nguy hiểm thường xuyên: Là vùng nguy hiểm tồn tại lâu trong suốt thời gian thi công một công việc, hoặc tồn tại cho đến khi kết thúc xây dựng công trình Vùng nguy hiểm nhất thời: là vùng nguy hiểm hình thành trong thời gian một ca làm việc
 16. II. Các nguy cơ và rủi ro trên công trường • Va đụng giữa các thiết bị vận chuyển • Va đụng giữa các thiết bị vận chuyển với NLĐ • Các vật liệu, phụ kiện rơi đổ • Rơi đổ giàn giáo • Ngã cao, rơi xuống các lỗ… • Sập đổ khi phá dỡ công trình, tháo lắp máy, tháo lắp kết cấu • Bị máy cuốn, kẹp, văng trúng • Điện giật
 17. III. Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường Loại vùng nguy hiểm Nguy cơ Vùng bao quanh hố vôi Bị bỏng vôi do sụp hố Dọc theo mép hào,hố móng: Trượt ngã, té ngã do sụp vùng đất yếu dễ sụp lỡ cho lỡ đất, bị vùi lấp bởi chấn động của xe, máy,vật đất,vật liệu liệu chất bên trên quá tải Dọc hai bên và bên dưới Bị phóng điện,bị phỏng đường điện cao thế do vi phạm hành lang AT Vùng có cần trục họat động Chấn thương do tải trọng nâng chuyển vật liệu rơi hoặc va đụng khi cẩu,người lái cẩu bị thương (kẹt tay,té ngã…)
 18. Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường (tt) Loại vùng nguy hiểm Nguy cơ Vùng họat động của xe máy Chấn thương do va đụng thi công xe,lật xe, người bị kẹt… KV bao quanh gần công Chấn thương do vật rơi trình thi công Rìa mép các vị trí làm việc Trơn trượt, té ngã trên cao KV có các lỗ chừa sẵn trên Sụp lỗ, lọt lỗ gây chấn sàn, tường chờ thi công thương Bên dưới các vị trí đang lắp Chấn thương do vật rơi, đặt,tháo dỡ copfa,giàn sập đổ các kết cấu giáo,cấu kiện…
 19. Một số vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường (tt) Loại vùng nguy hiểm Nguy cơ KV căng nắn dây thép,kéo Chấn thương do văng cốt thép bắn, đứt cốt thép KV có cơ cấu truyền động, Chấn thương do vật rơi chuyển động của máy móc KV gần công trình tháo dỡ, Chấn thương do sụp đổ đập bỏ công trình, vật văng bắn KV ẩm ướt, ngập nước… có Bị té ngã, điện giật sử dụng điện cho sản xuất KV có thiết bị áp lực hoạt Chấn thương do vật động văng bắn có tốc độ cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản