intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 5 - ThS. Phạm Thế Hùng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
65
lượt xem
10
download

Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 5 - ThS. Phạm Thế Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật bản đồ địa chính - Chương 5: Bản đồ địa chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát bản đồ địa chính, mục đích thành lập bản đồ địa chính, cơ sở toán học bản đồ địa chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật bản đồ địa chính: Chương 5 - ThS. Phạm Thế Hùng

 1. Chöông 5 BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Theo Luaät Ñaát ñai 2013:  Baûn ñoà ñòa chính laø baûn ñoà theå hieän caùc thöûa ñaát vaø caùc yeáu toá ñòa lyù coù lieân quan, laäp theo ñôn vò haønh chính xaõ, phöôøng, thò traán ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xaùc nhaän.  Thöûa ñaát laø phaàn dieän tích ñaát ñöôïc giôùi haïn bôûi ranh giôùi xaùc ñònh treân thöïc ñòa hoaëc ñöôïc moâ taû treân hoà sô. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 1
 2. KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Theo Quy phaïm thaønh laäp baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 vaø 1:10.000 ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 08/2008/QÑ-BTNMT cuûa Boä Taøi nguyeân – Moâi tröôøng:  Baûn ñoà ñòa chính laø baûn ñoà:  Theå hieän troïn caùc thöûa ñaát vaø caùc ñoái töôïng chieám ñaát nhöng khoâng taïo thaønh thöûa ñaát;  Caùc yeáu toá quy hoaïch ñaõ ñöôïc duyeät;  Caùc yeáu toá ñòa lyù coù lieân quan;  Ñöôïc laäp theo ñôn vò haønh chính xaõ, phöôøng, thò traán vaø ñöôïc xaùc nhaän bôûi cô quan thöïc hieän, UBND caáp xaõ vaø cô quan QLÑÑ caáp tænh. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 2
 3. KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Baûn ñoà ñòa chính goác laø baûn ñoà  Theå hieän hieän traïng söû duïng ñaát;  Theå hieän troïn vaø khoâng troïn caùc thöûa ñaát;  Caùc ñoái töôïng chieám ñaát nhöng khoâng taïo thaønh thöûa ñaát;  Caùc yeáu toá quy hoaïch ñaõ ñöôïc duyeät;  Caùc yeáu toá ñòa lyù coù lieân quan; Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Baûn ñoà ñòa chính goác laø baûn ñoà  Ñöôïc laäp theo khu vöïc trong phaïm vi moät hoaëc moät soá ñôn vò haønh chính caáp xaõ, trong moät phaàn hay caû ñôn vò haønh chính caáp huyeän hoaëc moät soá huyeän trong phaïm vi moät tænh hoaëc moät TP tröïc thuoäc TW;  Ñöôïc cô quan thöïc hieän vaø cô quan quaûn lyù ñaát ñai caáp tænh xaùc nhaän.  Laø cô sôû ñeå thaønh laäp baûn ñoà ñòa chính theo ñôn vò haønh chính caáp xaõ.  Caùc noäi dung ñaõ ñöôïc caäp nhaät treân baûn ñoà ñòa chính caáp xaõ phaûi ñöôïc chuyeån leân baûn ñoà ñòa chính goác. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 3
 4. KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Trích ño ñòa chính laø ño veõ laäp baûn ñoà ñòa chính cuûa moät khu ñaát hoaëc thöûa ñaát taïi caùc khu vöïc chöa coù baûn ñoà ñòa chính hoaëc ñaõ coù baûn ñoà ñòa chính nhöng chöa ñaùp öùng moät soá yeâu caàu trong vieäc giao ñaát, cho thueâ ñaát, thu hoài ñaát, ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng, ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát, caáp GCNQSDÑ. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng KHAÙI QUAÙT BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Hoà sô ñòa chính: laø hoà sô phuïc vuï quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi vieäc söû duïng ñaát. Hoà sô ñòa chính ñöôïc laäp chi tieát ñeán töøng thöûa ñaát cuûa moãi ngöôøi söû duïng ñaát theo töøng ñôn vò haønh chính caáp xaõ, goàm: baûn ñoà ñòa chính (hoaëc baûn trích ño ñòa chính), soå ñòa chính, soå muïc keâ ñaát ñai, soå theo doõi bieán ñoäng ñaát ñai vaø baûn löu giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 4
 5. MUÏC ÑÍCH THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Laøm cô sôû ñeå thöïc hieän ñaêng kyù quyeàn söû duïng ñaát (hay goïi taét laø ñaêng kyù ñaát ñai), giao ñaát, cho thueâ ñaát, thu hoài ñaát, ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng, caáp môùi, caáp ñoåi giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát vaø quyeàn sôû höõu taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng MUÏC ÑÍCH THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Xaùc nhaän hieän traïng veà ñòa giôùi haønh chính caùc caáp: xaõ, phöôøng, thò traán; quaän, huyeän, thaønh phoá thuoäc tænh; tænh vaø thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông.  Xaùc nhaän hieän traïng, theå hieän bieán ñoäng vaø phuïc vuï cho chænh lí bieán ñoäng cuûa töøng thöûa ñaát theo ñôn vò haønh chính caáp xaõ. 5
 6. MUÏC ÑÍCH THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Laøm cô sôû ñeå laäp quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát, quy hoaïch xaây döïng caùc khu daân cö, ñöôøng giao thoâng, caáp thoaùt nöôùc, thieát keá caùc coâng trình daân duïng vaø laøm cô sôû ñeå ño veõ caùc coâng trình ngaàm.  Laøm cô sôû ñeå thanh tra tình hình söû duïng ñaát vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo, tranh chaáp ñaát ñai.  Laøm cô sôû ñeå thoáng keâ, kieåm keâ ñaát ñai.  Laøm cô sôû ñeå xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñaát ñai caùc caáp. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  Cô sôû ñeå choïn tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  Yeâu caàu, nhieäm vuï cuûa coâng taùc quaûn lyù ñaát ñai;  Giaù trò kinh teá söû duïng ñaát;  Möùc ñoä khoù khaên veà giao thoâng, kinh teá, möùc ñoä chia caét cuûa ñòa hình, ñoä che khuaát, quan heä xaõ hoäi,….cuûa töøng khu vöïc;  Maät ñoä thöûa trung bình treân moät hecta;  Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá vaø quy hoaïch söû duïng ñaát cuûa töøng khu vöïc trong ñôn vò haønh chính. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 6
 7. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  Khu vöïc ñaát noâng nghieäp, nuoâi troàng thuûy saûn, ñaát laøm muoái, ñaát noâng nghieäp khaùc: tyû leä ño veõ cô baûn laø 1:2000 vaø 1:5000.  Trong tröôøng hôïp khu vöïc ñaát saûn xuaát noâng nghieäp laø caùc thöûa ñaát nhoû, heïp hoaëc xen keõ trong caùc khu vöïc ñaát ñoâ thò, ñaát ôû thì tyû leä ño veõ laø 1:1000 hoaëc 1:500 vaø phaûi ñöôïc quy ñònh roõ trong thieát keá kyõ thuaät, döï toaùn coâng trình. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  Khu vöïc phi noâng nghieäp maø chuû yeáu laø ñaát ôû vaø ñaát chuyeân duøng:  Caùc thaønh phoá lôùn, caùc khu vöïc coù caùc thöûa ñaát nhoû heïp, xaây döïng chöa theo quy hoaïch, khu vöïc coù giaù trò kinh teá söû duïng ñaát cao: 1:200 vaø 1:500  Caùc thaønh phoá, thò xaõ, thò traán, caùc khu daân cö coù yù nghóa kinh teá, vaên hoùa quan troïng: 1:500 vaø 1:1000  Caùc khu daân cöï noâng thoân: 1:1000 hoaëc 1:2000 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 7
 8. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  Khu vöïc ñaát laâm nghieäp, ñaát troàng caây coâng nghieäp: 1:5000 hoaëc 1:10000  Khu vöïc ñaát chöa söû duïng naèm xen keõ vôùi caùc loaïi ñaát treân thì ñöôïc ño veõ cuøng tyû leä. Khu vöïc ñoài nuùi, duyeân haûi coù dieän tích ñaát chöa söû duïng lôùn: 1:10.000  Khu vöïc ñaát chuyeân duøng, toân giaùo, tín ngöôõng:, nghóa trang, nghóa ñòa, soâng, suoái,… naèm xen keõ vôùi caùc loaïi treân thì ño veõ cuøng tyû leä. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Tyû leä baûn ñoà ñòa chính:  So saùnh vôùi tyû leä cuûa baûn ñoà ñòa hình:  Daõy tyû leä?  Tyû leä lôùn nhaát, nhoû nhaát?  Cô sôû ñeå choïn tyû leä ño veõ?  Giaûi thích söï khaùc bieät? Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 8
 9. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Heä quy chieáu vaø heä toïa ñoä baûn ñoà ñòa chính: Theo Thoâng tö soá 25/2014/TT-BTNMT thì:  Baûn ñoà ñòa chính ñöôïc thaønh laäp treân pheùp chieáu baûn ñoà UTM, muùi chieáu 30, trong heä toïa ñoä VN-2000 vaø heä ñoä cao nhaø nöôùc hieän haønh, ñieåm goác ôû Hoøn Daáu.  Kinh tuyeán truïc ñöôïc quy ñònh theo töøng tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông.  Chia maûnh vaø ñaùnh soá hieäu ñoäc laäp vôùi baûn ñoà ñòa hình, döïa treân heä toïa ñoä vuoâng goùc. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH TT Tỉnh, TP Kinh độ TT Tỉnh, TP Kinh độ TT Tỉnh, TP Kinh độ 1 Lai Châu 103000' 22 Hà Nam 105000' 43 Bình Thuận 108030' 2 Điện Biên 103000' 23 Nam Định 105030' 44 Lâm Đồng 107045' 3 Sơn La 104000' 24 Thái Bình 105030' 45 Bình Dương 105045' 4 Lào Cai 104045' 25 Ninh Bình 105000' 46 Bình Phước 106015' 5 Yên Bái 104045' 26 Thanh Hoá 105000' 47 Đồng Nai 107045' 6 Hà Giang 105030' 27 Nghệ An 104045' 48 Bà Rịa - Vũng Tàu 107045' 7 Tuyên Quang 106000' 28 Hà Tĩnh 105030' 49 Tây Ninh 105030' 8 Phú Thọ 104045' 29 Quảng Bình 106000' 50 Long An 105045' 9 Vĩnh Phúc 105000' 30 Quảng Trị 106015' 51 Tiền Giang 105045' 10 Cao Bằng 105045' 31 Thừa Thiên - Huế 107000' 52 Bến Tre 105045' 11 Lạng Sơn 107015' 32 TP. Đà Nẵng 107045' 53 Đồng Tháp 105000' 12 Bắc Cạn 106030' 33 Quảng Nam 107045' 54 Vĩnh Long 105030' 13 Thái Nguyên 106030' 34 Quảng Ngãi 108000' 55 Trà Vinh 105030' 14 Bắc Giang 107000' 35 Bình Định 108015' 56 An Giang 104045' 15 Bắc Ninh 105030' 36 Kon Tum 107030' 57 Kiên Giang 104030' 16 Quảng Ninh 107045' 37 Gia Lai 108030' 58 TP. Cần Thơ 105000' 17 TP. Hải Phòng 105045' 38 Đắk Lắk 108030' 59 Hậu Giang 105000' 18 Hải Dương 105030' 39 Đắc Nông 108030' 60 Sóc Trăng 105030' 19 Hưng Yên 105030' 40 Phú Yên 108030' 61 Bạc Liêu 105000' 20 TP. Hà Nội 105000' 41 Khánh Hoà 108015' 62 Cà Mau 104030' 21 Hoà Bình 106000' 42 Ninh Thuận 108015' 63 TP. Hồ Chí Minh 105045' Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 9
 10. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Heä quy chieáu vaø heä toïa ñoä:  So saùnh baûn ñoà ñòa hình:  Pheùp chieáu baûn ñoà?  Muùi chieáu?  Giaûi thích söï khaùc bieät? Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:10.000: döïa vaøo heä toïa ñoä vuoâng goùc theo kinh tuyeán truïc töøng tænh, chia thaønh caùc oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù kích thöôùc thöïc teá 6x6km öùng vôùi maûnh baûn ñoà 60x60cm.  Soá hieäu cuûa maûnh 1:10.000 goàm 8 chöõ soá: 2 chöõ soá ñaàu laø 10, tieáp sau laø daáu gaïch noái, keá ñeán laø 3 chöõ soá chaün km toïa ñoä X vaø 3 chöõ soá chaün km toïa ñoä Y. Truïc X tính töø xích ñaïo coù giaù trò X=0km, truïc Y = 500km truøng vôùi kinh tuyeán truïc cuûa töøng tænh.  VD: 10-728 494 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 10
 11. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  VD: 10-728 494 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:5.000: chia maûnh 1:10000 thaønh 4 oâ vuoâng, moãi oâ coù kích thöôùc thöïc teá 3x3km, öùng vôùi kích thöôùc khung laø 60x60cm.  Soá hieäu cuûa maûnh 1:5.000 ñaùnh töông töï maûnh 1:10.000 nhöng khoâng ghi soá 10.  VD: 725 497 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 11
 12. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:2.000: chia maûnh 1:5.000 thaønh 9 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù kích thöôùc thöïc teá 1x1km öùng vôùi maûnh baûn ñoà 50x50cm.  Caùc oâ vuoâng ñöôïc ñaùnh theo chöõ soá aû raäp töø 1 ñeán 9 töø traùi sang phaûi, treân xuoáng döôùi. Soá hieäu cuûa maûnh 1:2.000 bao goàm soá hieäu cuûa maûnh 1:5.000 chöùa noù, gaïch noái vaø soá thöù töï oâ vuoâng.  VD: 725 500-6 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:1.000: chia maûnh 1:2.000 thaønh 4 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù kích thöôùc thöïc teá 0,5x0,5km öùng vôùi maûnh baûn ñoà 50x50cm.  Caùc oâ vuoâng ñöôïc ñaùnh theo chöõ caùi a, b, c, d töø traùi sang phaûi, treân xuoáng döôùi. Soá hieäu cuûa maûnh 1:1.000 bao goàm soá hieäu cuûa maûnh 1:2.000 chöùa noù, gaïch noái vaø soá thöù töï oâ vuoâng.  VD: 725 500-6-d Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 12
 13. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:500: chia maûnh 1:2.000 thaønh 16 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù kích thöôùc thöïc teá 0,25x0,25km öùng vôùi maûnh baûn ñoà 50x50cm.  Caùc oâ vuoâng ñöôïc ñaùnh thöù töï töø 1 ñeán 16, töø traùi sang phaûi, treân xuoáng döôùi. Soá hieäu cuûa maûnh 1:500 bao goàm soá hieäu cuûa maûnh 1:2.000 chöùa noù, gaïch noái vaø soá thöù töï oâ vuoâng trong ngoaëc ñôn.  VD: 725 500-6-(11) Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Maûnh 1:200: chia maûnh 1:2.000 thaønh 100 oâ vuoâng, moãi oâ vuoâng coù kích thöôùc thöïc teá 0,10x0,10km öùng vôùi maûnh baûn ñoà 50x50cm.  Caùc oâ vuoâng ñöôïc ñaùnh thöù töï töø 1 ñeán 100, töø traùi sang phaûi, treân xuoáng döôùi. Soá hieäu cuûa maûnh 1:200 bao goàm soá hieäu cuûa maûnh 1:2.000 chöùa noù, gaïch noái vaø soá thöù töï oâ vuoâng. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 13
 14. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  VD: 725 500-6-25 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Baøi taäp 1:  Cho taâm thöûa ñaát daïng hình troøn baùn kính 120m coù toïa ñoä phaúng X = 1288000m; Y=563500m  Haõy xaùc ñònh dieän tích cuûa thöûa ñaát vaø soá hieäu cuûa caùc maûnh baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1:500 chöùa thöûa ñaát treân? Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 14
 15. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phaân maûnh vaø ñaùnh soá hieäu baûn ñoà ñòa chính:  Baøi taäp 2:  Cho maûnh baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1:2000 coù soá hieäu 187526-9. Bieát ñieåm A laø taâm cuûa ao nöôùc hình troøn baùn kính 50m, naèm taïi ñænh ñoâng nam cuûa maûnh 1:2000 treân.  Haõy xaùc ñònh dieän tích cuûa thöûa ñaát vaø soá hieäu cuûa caùc maûnh baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1:500 chöùa ao nöôùc treân? Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Teân goïi baûn ñoà ñòa chính:  Bao goàm teân cuûa ñôn vò haønh chính caáp tænh, huyeän, xaõ ño veõ baûn ñoà; soá hieäu maûnh baûn ñoà ñòa chính vaø soá thöù töï cuûa maûnh trong phaïm vi ñôn vò haønh chính caáp xaõ (soá tôø).  Soá thöù töï tôø baûn ñoà ñöôïc ñaùnh soá töø 01 ñeán heát trong phaïm vi xaõ, phöôøng, thò traán töø traùi sang phaûi, treân xuoáng döôùi, baûn ñoà tyû leä nhoû ñaùnh tröôùc, baûn ñoà tyû leä lôùn ñaùnh sau tieáp theo.  VD: Xaõ Gia An 728 497-5-d tôø soá 22 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 15
 16. CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Sô ñoà ñaùnh soá thöù töï tôø baûn ñoà: Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Cô sôû toaùn hoïc baûn ñoà.  Ñieåm khoáng cheá toïa ñoä, ñoä cao Nhaø nöôùc caùc caáp haïng, ñieåm ñòa chính, ñieåm ñoä cao kyõ thuaät; ñieåm khoáng cheá aûnh ngoaïi nghieäp, ñieåm khoáng cheá ño veõ coù choân moác coá ñònh.  Ñòa giôùi haønh chính caùc caáp, moác ñòa giôùi haønh chính, ñöôøng meùp nöôùc thuûy trieàu trung bình thaáp nhaát (möùc trieàu kieät).  Moác quy hoaïch, chæ giôùi quy hoaïch, ranh giôùi haønh lang an toaøn giao thoâng, thuûy lôïi vaø caùc coâng trình khaùc, ranh giôùi quy hoaïch söû duïng ñaát. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 16
 17. NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH  Ranh giôùi thöûa ñaát, loaïi ñaát, thöù töï thöûa, dieän tích thöûa vaø caùc yeáu toá nhaân taïo töï nhieân chieám ñaát nhöng khoâng taïo thaønh thöûa.  Daùng ñaát vaø caùc ñieåm ñoä cao (neáu coù).  Caùc ghi chuù, thuyeát minh tính phaùp lyù cuûa thöûa ñaát (neáu coù).  Khi theå hieän caùc yeáu toá noäi dung baûn ñoà ñòa chính phaûi tuaân thuû theo quy ñònh trong “Kyù hieäu baûn ñoà ñòa chính tyû leä 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000” cuûa Boä Taøi nguyeân Moâi tröôøng. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng NGUYEÂN TAÉC THEÅ HIEÄN NOÄI DUNG  Khoâng ñöôïc veõ goäp caùc thöûa ñaát. Taát caû caùc thöûa nhoû khoù theå hieän ñeàu phaûi coù baûn trích ño, hoaëc veõ cuï theå, chi tieát beân ngoaøi khung baûn ñoà.  Khoâng ñöôïc xeâ dòch ranh giôùi söû duïng ñaát, chæ giôùi quy hoaïch, moác quy hoaïch, ñòa giôùi haønh chính caùc caáp khi bieân veõ baûn ñoà. Neáu ranh giôùi söû duïng ñaát truøng vôùi ranh giôùi haønh chính thì öu tieân theå hieän ranh giôùi söû duïng ñaát.  Caùc yeáu toá noäi dung khaùc ñöôïc pheùp toång hôïp, laáy, boû phuø hôïp vôùi quy ñònh noäi dung cuûa baûn ñoà. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 17
 18. PHÖÔNG PHAÙP THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phöông phaùp thaønh laäp baûn ñoà ñòa chính goác:  Thaønh laäp baèng caùc phöông phaùp ño veõ tröïc tieáp ngoaøi thöïc ñòa.  Thaønh laäp baèng caùc phöông phaùp ño veõ töø khoâng aûnh, aûnh veä tinh ñoä phaân giaûi cao.  Keát hôïp boå sung giöõa ño veõ tröïc tieáp ngoaøi thöïc ñòa vaø ñieàu veõ töø khoâng aûnh. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng PHÖÔNG PHAÙP THAØNH LAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA CHÍNH Phöông phaùp thaønh laäp baûn ñoà ñòa chính caáp xaõ:  Ñöôïc bieân taäp töø baûn ñoà ñòa chính goác theo coâng ngheä soá.  Bieân taäp töø baûn ñoà ñòa chính goác keát hôïp söû duïng caùc thieát bò ñònh vò GPS caàm tay. Phöông phaùp thaønh laäp trích ño ñòa chính:  Chuû yeáu laø ño veõ tröïc tieáp ngoaøi thöïc ñòa. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản