Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lý Chí Thông

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
14
download

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lý Chí Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Chương 6: Mạch tạo xung, trình bày các nội dung: mạch lọc RC, đáp ứng của mạch lọc thông cao ngõ vào là xung vuông, ngõ vào là chuỗi xung vuông (sóng vuông), đáp ứng của mạch lọc thông thấp, mạch xén ở mức trên, mạch xén ở mức dưới. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 - Lý Chí Thông

  1. 19-Feb-11 Chương 6 CÁC M CH XUNG q I. M CH L C RC v i = v C + v R (1) + + C dv dv dv vi R vo ⇒ i = C+ R i dt dt dt - - dv C dv C i Mà: i = C ⇒ = dt dt C vR dv C v R M c khác: i= ⇒ = R dt RC dv i dv R v R (1) ⇒ = + dt dt RC ây là phương trình vi phân i v i vR, khi RC r t nh s có nghi m g n úng: dv i v R (t ) = τ τ = RC: th i h ng 1 dt Phương trình (1) có th vi t dư i d ng: v i = iR + v C dv C dv Mà: i=C ⇒ v i = RC C + v C dt dt ây là phương trình tích phân i v i vC, khi RC r t l n s có nghi m g n úng: 1 τ∫ v C (t ) = v i dt τ = RC: th i h ng 2 1
  2. 19-Feb-11 * áp ng c a m ch l c thông cao v a. Ngõ vào là i n áp bư c E vi  − 0 khi t < 0 v i =   − E khi t ≥ 0 t i n áp ra s có d ng: t − v o = v R = E .e τ V i: τ = RC Sau kho ng th i gian 3τ ư c g i là th i gian quá ộ: ngõ τ ra t kho ng 95% giá tr cu i cùng. 1 T n s c t th p: f1 = 3 2 π RC t vo − = e τ = e− x E vo = 1 E vo E áp ng i n áp bư c c a m ch RC thông cao 4 2
  3. 19-Feb-11 b. Ngõ vào là xung vuông − 0  khi t < 0, t > t p vi =  − V  khi 0 ≤ t ≤ tp V i tp: r ng xung Có th phân tích vi thành t ng c a 2 i n áp bư c: - M t i n áp là +V t i t = 0. - M t i n áp là –V t i t = tp. 5 Ta có th phân tích áp ng c a ngõ ra theo 2 kho ng th i gian: * 0 ≤ t ≤ tp: Ngõ ra ch có tác ng c a m t i n áp bư c v i biên +V. tp − v o = V .e τ * t > tp: Ngõ ra s là t ng áp ng c a 2 i n áp bư c: +V và -V tp t−tp  − tp  − t −tp = V  e − 1 .e τ − − v o = V .e τ − V .e τ τ     6 3
  4. 19-Feb-11 áp ng xung vuông c a m ch RC thông cao 7 c. Ngõ vào là chu i xung vuông (sóng vuông) Có th xem vi là m t d ng sóng tu n hoàn v i chu kỳ: T = T1 + T2 8 4
  5. 19-Feb-11 D ng sóng ngõ ra có các tính ch t sau: - M c DC c a tín hi u ra luôn b ng 0 và bao g m 2 ph n dương và âm có i n tích b ng nhau. - Khi có m t bi n i i n áp là V ngõ vào thì ngõ ra cũng bi n i m t lư ng V và cùng hư ng v i ngõ vào. - Trong m t kho ng th i gian xác nh b t kỳ, n u ngõ vào là 1 h ng s , ngõ ra s luôn suy gi m v không theo hàm mũ. 9 * Trư ng h p T1>> τ 10 5
  6. 19-Feb-11 * Trư ng h p T1
  7. 19-Feb-11 Th i gian lên tr: kho ng th i gian mà i n áp ra t 90% giá tr cu i cùng. 2 .2 0 .35 t r = 2 .2 τ = 2 .2 RC = = 2 πf 2 f2 1 T n s c t cao: f 2 = 2 π RC 13 b. Ngõ vào là xung vuông: áp ng ngõ ra: - th i i m nh hơn r ng xung thì m ch gi ng v i trư ng h p ngõ vào là i n áp bư c. - Sau khi t giá tr là Vp, ngõ ra s gi m d n v giá tr 0. 14 7
  8. 19-Feb-11 gi m t i thi u s méo d ng ngõ ra: - Ch n th i gian lên ph i nh khi so sánh v i r ng xung. - Ch n f2 = 1 / tp ⇒ tr = 0.35 tp. 15 c. Ngõ vào là chu i xung vuông (sóng vuông): D ng sóng ngõ ra s ph thu c vào giá tr c a τ và r ng xung tp. Sóng ngõ vào τ nh nh t τ bình thư ng τ l n nh t 16 8
  9. 19-Feb-11 II. M CH XÉN - M ch xén còn g i là m ch gi i h n biên tín hi u. - Tín hi u ra vo luôn t l v i tín hi u vào vi khi vi chưa vư t quá m t giá tr ngư ng cho trư c VR. Ngư c l i, n u vư t quá ngư ng vo luôn gi giá tr không i. - Các linh ki n tích c c ư c s d ng trong m ch xén thư ng là diode, transistor, èn i n t … M ch xén dùng diode - Tùy theo cách m c diode n i ti p hay song song v i t i, ngư i ta phân bi t thành m ch xén n i ti p hay xén song song. - Cũng có th phân lo i theo ch c năng: xén m c trên hay xén m c dư i. 17 * M ch xén m c trên vi vo Xét ho t ng c a m ch xén song song trên: - Khi vi < VR: diode t t ⇒ vo = vi. - Ngư c l i, diode d n ⇒ vo = vR. (Xem diode lý tư ng: Vγ = 0) γ i v i m ch xén n i ti p cũng th c hi n ch c năng xén trên nhưng ho t ng khác v i m ch xén song song. 18 9
  10. 19-Feb-11 D ng sóng ngõ ra và c tuy n truy n t c a m ch vo VR vi VR 19 * M ch xén m c dư i Ho t ng c a 2 m ch xén này ư c gi i thích m t cách tương t . vo VR vi VR 20 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản