intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái, Phạm Đức Thành

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:50

0
85
lượt xem
3
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái, Phạm Đức Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về phương pháp lập trình" có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề, giới thiệu kỹ thuật lập trình có cấu trúc, cấu trúc lệnh và cấu trúc dữ liệu, các nguyên lý lập trình, phương pháp phân tích và thiết kế chương trình có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái, Phạm Đức Thành

 1. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRẦN MINH THÁI – minhthai@huflit.edu.vn www.minhthai.edu.vn PHẠM ĐỨC THÀNH – phamducthanh@huflit.edu.vn www.phamthao.com 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 1
 2. Mục tiêu – Kiến thức v PP lập trình có cấu trúc, kỹ thuật phân tích và thiết kế CT có cấu trúc. v Kỹ thuật xử lý, tổ chức cấu trúc dữ liệu theo nhu cầu của từng bài toán, theo vấn đề cần giải quyết. Đồng thời trình bày minh hoạ một số bài toán ứng dụng tiêu biểu của các cấu trúc dữ liệu này. v Kỹ thuật đệ quy và bài toán quy hoạch động cơ bản. v PP tổ chức dữ liệu, kỹ thuật lập trình tối ưu và kiểm thử tính 9/17/16 đúng đắn của CT. 2 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành
 3. Mục tiêu – Kỹ năng v Phân tích giải thuật và thể hiện giải thuật trên ngôn ngữ lập trình C#. v Module hóa CT, áp dụng các kỹ thuật lập trình đệ quy, quy hoạch động để giải quyết một số bài toán cụ thể. v Cài đặt được các CT bằng ngôn ngữ C# để giải quyết các bài toán dựa trên các cấu trúc dữ liệu hướng giải quyết vấn đề. v Thực hiện được việc phân tích và kiểm thử CT. 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 3
 4. Thái độ của sinh viên v Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. v Tích cực tham gia lớp học đầy đủ. v Yêu thích các học phần lập trình. 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 4
 5. Nhiệm vụ sinh viên v Chuẩn bị đọc tài liệu/bài học trước khi lên lớp. v Làm trước các bài tập thực hành quy định, trước khi lên lớp giờ thực hành. v Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. v Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành. v Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm. v Tham dự kiểm tra giữa học kỳ, kết thúc học phần. v Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 5
 6. Đánh giá Điểm thành phần Quy định Trọng số Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập được  10% giao. Điểm bài tập nhóm ­ Báo cáo/thuyết minh/... 5% ­ Được nhóm xác nhận có tham gia. Điểm thực hành  ­ Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực  10% (bài tập) hành/.... ­ Tham gia 100% số giờ  Điểm  kiểm  tra ­ Thi thực hành/vấn đáp (45 phút) 15% giữa kỳ Điểm  thi  kết  thúc ­ Thi viết (90 phút) 50% học phần ­ Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và  9/17/16 100% gi Trần ờ th-ựPhạm Minh Thái c hành Đức Thành 6
 7. Tài liệu tham khảo Giáo trình chính [1] Tập Slide bài giảng môn Kỹ thuật lập trình Tài liệu tham  [2] Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá  khảo thêm Tiến, Trần Minh Triết và Đặng Bình  Phương, Kỹ  thuật  lập  trình  ,    ĐHKHTN  TPHCM,  NXB  KH  và  KT, 2014 (thư viện của trường, thư quán ĐHKHTN  TPHCM). [3]  Thomas  H.  Cormen  et  al,  Introduction  to  Algorithms,  The  MIT  Press,  McGraw­Hill  Book  Company, 2010 (website/google). Các loại tài liệu  [4] Website MSDN: http://msdn.microsoft.com khác [5] Trần Minh Thái, Giáo trình Kỹ  thuật lập trình,  2012 (website tác giả: www.minhthai.edu.vn)  9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 7
 8. Nội dung 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 8
 9. Chương 1 Tổng quan về phương pháp lập  trình có cấu trúc (3 tiết) 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 9
 10. Nội dung v 1.1. Đặt vấn đề v 1.2. Giới thiệu kỹ thuật lập trình có cấu trúc v 1.3. Cấu trúc lệnh và cấu trúc dữ liệu v 1.4. Các nguyên lý lập trình v 1.5. Phương pháp phân tích và thiết kế chương trình có cấu trúc v 1.6. Tóm tắt chương 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 10
 11. [1.1] Đặt vấn đề 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 11
 12. [1.1] Đặt vấn đề 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 12
 13. [1.2] Giới thiệu LT có cấu trúc 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 13
 14. [1.3] Cấu trúc lệnh vs Cấu trúc v DL Thuật toán là tập hữu hạn các lệnh, thao tác cơ bản trên tập các đối tượng đầu vào, thực hiện một chức năng, công việc cụ thể, nhằm thu được kết quả đầu ra mong muốn. 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 14
 15. [1.3] Cấu trúc lệnh vs Cấu trúc DL 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 15
 16. Cấu trúc lệnh – rẽ nhánh Điều kiện Đúng L ệnh static void Main(string[] args) { Console.Write("Nhap n="); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); if (n < 0) n = -n; Console.WriteLine("n={0}",n); } 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 16
 17. Cấu trúc lệnh – rẽ nhánh Sai Điều kiện Đúng L ệnh cho  L ệnh cho trường  trường hợp sai hợp đúng if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("{0} chan",n); else Console.WriteLine("{0} le", n); 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 17
 18. Cấu trúc lệnh – lựa chọn switch (n) { case 1: Console.WriteLine(“One"); break; case 2: Console.WriteLine(“Two"); break; ......... case 9: Console.WriteLine(“Nine"); break; default: 9/17/16 Trần Minh Thái -Console.WriteLine(“Else”); Phạm Đức Thành 18
 19. Cấu trúc lệnh – lặp Khởi gán Đúng Kiểm tra biểu thức điều kiện Thực hiện các câu lệnh Dừng Tăng/giảm chỉ số 9/17/16 Trần Minh Thái - Phạm Đức Thành 19
 20. Cấu trúc lệnh - lặp static void Main(string[] args) { Console.Write("Nhap n="); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); for(int i=1; i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2