intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ thuật lập trình vi điều khiển - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
57
lượt xem
22
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình vi điều khiển - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình vi điều khiển có kết cấu nội dung gồm 8 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung sau: Ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển, cấu trúc của hệ vi điều khiển, phần cứng hệ vi điều khiển PIC, bộ định thời và bộ đếm, các khối điều khiển chuyên dụng, các giao tiếp cơ bản,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình vi điều khiển - ĐH Phạm Văn Đồng

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> TRƢỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN<br /> <br /> (Bậc đại học 2 tín chỉ)<br /> Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí<br /> <br /> GIẢNG VIÊN: ThS. PHẠM TRƢỜNG TÙNG<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................. 2<br /> LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................ 1<br /> CHƢƠNG 1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C CHO VI ĐIỀU KHIỂN ........ 2<br /> 1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ C .............................................. 2<br /> 1.1.1. Giới thiệu .......................................................................................... 2<br /> 1.1.2. Các thành phần trong ngôn ngữ C .................................................... 2<br /> 1.2. CÁC BIẾN........................................................................................... 5<br /> 1.2.1. Tên biến ............................................................................................ 5<br /> 1.2.2. Khai báo biến.................................................................................... 6<br /> 1.2.3. Khai báo và gán giá trị cho biến ....................................................... 6<br /> 1.2.4. Phạm vi của biến: ............................................................................. 6<br /> 1.3. CÁC HÀM........................................................................................... 6<br /> 1.3.1 Khai báo và định nghĩa hàm .............................................................. 7<br /> 1.3.2 Lời gọi hàm ....................................................................................... 8<br /> 1.3.3 Tham số hình thức, tham số thực và biến cục bộ .............................. 8<br /> 1.3.4. Quy tắc hoạt động của hàm .............................................................. 8<br /> 1.4. CÁC PHÉP TOÁN .............................................................................. 9<br /> 1.4.1. Phép toán số học ............................................................................... 9<br /> 1.4.2. Phép toán quan hệ............................................................................. 9<br /> 1.4.3. Phép toán logic ................................................................................. 9<br /> 1.4.4. Phép toán trên bit (bitwise) ............................................................ 10<br /> 1.4.5. Phép gán hợp .................................................................................. 10<br /> 1.4.6. Phép toán tăng giảm ....................................................................... 10<br /> 1.4.7. Toán tử điều kiện ............................................................................ 11<br /> 1.5. CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƢƠNG TRÌNH ............................... 11<br /> 1.5.1. Khái niệm câu lệnh ......................................................................... 11<br /> 1.5.2. CÁC LỆNH ĐƠN .......................................................................... 12<br /> 1.5.3 Lệnh if ............................................................................................. 12<br /> <br /> 1.5.4 Cấu trúc if …else if ......................................................................... 13<br /> 1.5.5. Lệnh switch ................................................................................... 14<br /> 1.5.6. Lệnh for: ......................................................................................... 14<br /> 1.5.7. Lệnh while ...................................................................................... 15<br /> 1.5.8. Lệnh do-while................................................................................. 16<br /> 1.6. MẢNG VÀ CHUỖI .......................................................................... 17<br /> 1.6.1. Mảng một chiều .............................................................................. 17<br /> 1.6.2.Mảng nhiều chiều ............................................................................ 18<br /> 1.6.3. Chuỗi .............................................................................................. 18<br /> 1.7. CON TRỎ .......................................................................................... 21<br /> 1.7.1. Khai báo biến con trỏ ..................................................................... 21<br /> 1.7.2. Con trỏ với mảng ............................................................................ 21<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 1 ............................................................................. 21<br /> CHƢƠNG 2. CẤU TRÚC CỦA HỆ VI ĐIỀU KHIỂN .......................... 23<br /> 2.1. CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆ VI ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN ................ 23<br /> 2.2. CẤU TRÚC BỘ NHỚ ....................................................................... 25<br /> 2.3. ĐỊA CHỈ ............................................................................................ 25<br /> 2.4. MỘT SỐ GIAO TIẾP NGOẠI VI CƠ BẢN .................................... 26<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 2 ............................................................................. 26<br /> CHƢƠNG 3. PHẦN CỨNG HỆ VI ĐIỀU KHIỂN PIC ........................ 27<br /> 3.1. SƠ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG CHÂN ................................................... 27<br /> 3.1.1. Giới thiệu ........................................................................................ 27<br /> 3.1.2. Các thành phần cơ bản của một mạch ứng dụng vi điều khiển PIC29<br /> 3.2. XUNG NHỊP VÀ CHU KỲ MÁY .................................................... 31<br /> 3.3. RESET ............................................................................................... 31<br /> 3.4. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU ................................................................... 32<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 3 ............................................................................. 33<br /> CHƢƠNG 4 BỘ ĐỊNH THỜI VÀ BỘ ĐẾM .......................................... 34<br /> <br /> 4.1. CẤU TRÚC BỘ ĐỊNH THỜI ........................................................... 35<br /> 4.2. THIẾT LẬP CÁC BỘ ĐỊNH THỜI.................................................. 36<br /> 4.2.1. Timer 0 ........................................................................................... 36<br /> 4.2.2. Timer 1 ........................................................................................... 39<br /> 4.2.3 Các lệnh CCS liên quan đến Timer 1 .............................................. 40<br /> 4.3. CẤU TRÚC BỘ ĐẾM ...................................................................... 40<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 4. ............................................................................ 41<br /> CHƢƠNG 5. NGẮT................................................................................. 42<br /> 5.1. NGẮT BỘ ĐỊNH THỜI/BỘ ĐẾM ................................................... 44<br /> 5.1.1. Ngắt Timer 0 .................................................................................. 44<br /> 5.2. NGẮT NGOÀI .................................................................................. 45<br /> 5.2.1. Ngắt ngoài ...................................................................................... 45<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 5 ............................................................................. 47<br /> CHƢƠNG 6 CÁC KHỐI ĐIỀU KHIỂN CHUYÊN DỤNG ................... 48<br /> 6.1. BỘ CHUYỂN ĐỔI A/D .................................................................... 48<br /> 6.1.1. Giới thiệu ....................................................................................... 48<br /> 6.1.2. ADC của vi điều khiển PIC 18Fxx31 ............................................. 48<br /> 6.2. MÔ ĐUN ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG........................................ 59<br /> 6.2.1. Giới thiệu ........................................................................................ 59<br /> 6.2.2. Chu kỳ xung và độ rộng xung ........................................................ 60<br /> 6.2.3. Độ rộng xung .................................................................................. 61<br /> 6.2.4. chƣơng trình demo......................................................................... 61<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 6 ............................................................................. 61<br /> CHƢƠNG 7 CÁC GIAO TIẾP CƠ BẢN ................................................ 63<br /> 7.1. GIAO TIẾP RS232/RS485 ................................................................ 63<br /> 7.1.1. Phần cứng giao tiếp ........................................................................ 63<br /> .7.1.2. Truyền thông với RS232 với trình biên dịch CCS ....................... 64<br /> 7.2. GIAO TIẾP I2C................................................................................. 66<br /> <br /> 7.3. GIAO TIẾP SPI ................................................................................. 71<br /> 7.3.1. Các cách kết nối cơ bản .................................................................. 72<br /> 7.3.2. Tên và chức năng của các chân ...................................................... 72<br /> 7.3.3. Các kiểu kết nối trong SPI ............................................................. 74<br /> 7.4. CÁC GIAO TIẾP KHÁC .................................................................. 76<br /> 7.4.1. Giao tiếp USB ................................................................................ 76<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 7 ............................................................................. 85<br /> CHƢƠNG 8 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ................................................. 86<br /> 8.1. LẬP TRÌNH HIỂN THỊ VỚI LED 7 ĐOẠN ................................... 86<br /> 8.1.1 Cấu tạo của led 7 đoạn .................................................................... 86<br /> 8.1.2 Hiển thị 1 led 7 đoạn dùng vi điều khiển: ....................................... 87<br /> 8.1.3 Hiển thị nhiều led 7 đoạn dùng vi điều khiển: ................................ 88<br /> 8.2. GIAO TIẾP VỚI MÀN HÌNH LCD ................................................. 90<br /> 8.2.1. Hiển thị dùng LCD ......................................................................... 90<br /> 8.2.2. Các chân cơ bản của LCD 2 dòng 16 kí tự..................................... 90<br /> 8.2.3. Khởi tạo LCD ................................................................................. 91<br /> 8.2.4. Ghi kí tự lên LCD để hiển thị ......................................................... 93<br /> 8.2.5. Giới thiệu một thƣ viện cho LCD 4 bit và bài tập ứng dụng ......... 94<br /> 8.3. ĐIỀU KHIỂN PID CHO ĐỘNG CƠ DC ......................................... 97<br /> BÀI TẬP CHƢƠNG 8 ............................................................................. 99<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 101<br /> PHỤC LỤC: CƠ BẢN VỀ CCS ............................................................ 102<br /> 1. Cơ bản về ngôn ngữ lập trình CCS .................................................... 102<br /> 1.1. Ví dụ về một chƣơng trình viết trên ngôn ngữ CCS ....................... 102<br /> 1.2 Cấu trúc của một chương trình viết bằng CCS: ............................... 103<br /> 2. Các cấu trúc thuật toán của ngôn ngữ CCS ........................................ 106<br /> 3. Các toán tử cơ bản trong CCS: ........................................................... 107<br /> 4. Các hàm số học cơ bản trong CCS ..................................................... 108<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản