intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình giao diện - ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

222
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình giao diện gồm 8 chương: Chương I - Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net; chương II - Ngôn ngữ lập trình C#; chương III - Hướng đối tượng trong C#; chương IV - Windows Form và các controls; chương V - Sự kiện bàn phím và chuột; chương VI - Mảng – Chuỗi; chương VII - Làm việc với File và thư mục; chương VIII - Đồ họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình giao diện - ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

 1. Bài giảng Lập trình giao diện BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH GIAO DIỆN Chương I: Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net................................. 7 1. Tổng quan về lập trình giao diện ........................................................................... 7 1.1. Khái niệm về các tầng (tier) trong việc phát triển phần mềm ......................... 7 1.2. Tầng giao diện (Presentation tier) ................................................................... 7 1.3. Các quy tắc cơ bản của giao diện phần mềm .................................................. 7 1.4. Thiết kế chương trình đa tầng (n-tier) ............................................................. 8 2. Giới thiệu công nghệ .NET của Microsoft ............................................................. 8 2.1. Giới thiệu Microsoft Visual Studio.NET 2010 ............................................... 8 2.2. .NET Framework and the Common Language Runtime (CLR) ..................... 9 2.3. Các ngôn ngữ trong VS 2010 ........................................................................ 12 2.4. Các loại project trong VS 2010 ..................................................................... 12 2.5. Tạo project mới trong VS2010...................................................................... 13 2.6. Các thành phần trong một project ................................................................. 14 2.7. Trang Start Page ............................................................................................ 22 2.8. Minh họa xây dựng ứng dụng với Visual C# ................................................ 23 Chương II: Ngôn ngữ lập trình C# ............................................................................... 28 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# ......................................................................... 28 2. Các đặc điểm của ngôn ngữ C# ........................................................................... 29 3. Các bước xây dựng một ứng dụng bằng C# ........................................................ 30 3.1. Tạo project ứng dụng (Xem chương I, mục 2.5) .......................................... 30 3.2. Cấu trúc một chương trình C# ....................................................................... 30 3.3. Thiết kế giao diện .......................................................................................... 30 3.4. Viết code ....................................................................................................... 31 3.5. Thêm các thành phần vào project.................................................................. 32 3.6. Biên dịch, thực thi ......................................................................................... 33 4. Các kiểu dữ liệu trong C# .................................................................................... 33 1.1. Các kiểu dữ liệu xây dựng sẵn: ..................................................................... 34 4.2. Kiểu dữ liệu liệt kê (Enum): .......................................................................... 34 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 1
 2. Bài giảng Lập trình giao diện 4.3. Kiểu dữ liệu cấu trúc ..................................................................................... 34 5. Biến, Hằng ........................................................................................................... 38 5.1. Biến: .............................................................................................................. 38 5.2. Hằng: ............................................................................................................. 39 6. Toán tử ................................................................................................................. 39 7. Cấu trúc lựa chọn ................................................................................................. 39 7.1. Câu lệnh if đơn .............................................................................................. 39 7.2. Câu lệnh if đầy đủ ......................................................................................... 40 7.3. if..else lồng nhau ........................................................................................... 41 7.4. Câu lệnh switch ............................................................................................. 43 8. Cấu trúc lặp .......................................................................................................... 44 8.1. Vòng lặp for .................................................................................................. 44 8.2. Vòng lặp while .............................................................................................. 45 8.3. Vòng lặp do .. while ...................................................................................... 46 8.4. Lệnh foreach .................................................................................................. 47 8.5. Lệnh break, continue, return ......................................................................... 48 9. Xử lý ngoại lệ ....................................................................................................... 48 9.1. Giới thiệu ....................................................................................................... 48 9.2. Lệnh throw .................................................................................................... 50 9.3. Sử dụng checked và unchecked .................................................................... 50 9.4. Phát biểu using .............................................................................................. 52 9.5. Các lớp ngoại lệ thường dùng ....................................................................... 53 Chương III: Hướng đối tượng trong C# ......................................................................... 55 1. Giới thiệu về Lập trình hướng đối tượng ............................................................. 55 2. Lớp (class) ............................................................................................................ 57 3. Phương thức (method) ......................................................................................... 58 4. Các phương thức nạp chồng ................................................................................ 59 5. Phương thức khởi tạo (Constructor) .................................................................... 60 6. Thuộc tính (Properties) ........................................................................................ 61 7. Tham chiếu this .................................................................................................... 63 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 2
 3. Bài giảng Lập trình giao diện 8. Dữ liệu và phương thức tĩnh ................................................................................ 64 9. Các cách truyền tham số ...................................................................................... 64 10. Kế thừa ................................................................................................................. 65 Chương IV: Windows Form và các controls ................................................................. 69 1. Form ..................................................................................................................... 69 1.1. Các thuộc tính và phương thức của Form ..................................................... 69 1.2. Các sự kiện trên Form ................................................................................... 70 1.3. Thêm một form vào project.......................................................................... 71 1.4. Tạo Form kế thừa .......................................................................................... 72 1.5. Tạo form lúc chương trình thực thi ............................................................... 75 2. Controls ................................................................................................................ 76 2.1. Thêm các control vào Form .......................................................................... 76 2.2. Các thuộc tính chung của control .................................................................. 76 2.3. Sự kiện chung của các control....................................................................... 77 2.4. Tổ chức các control trên Form ...................................................................... 77 3. Các controls cơ bản .............................................................................................. 84 3.1. Label .............................................................................................................. 84 3.2. TextBox ......................................................................................................... 85 3.3. Button ............................................................................................................ 85 3.4. CheckBox ...................................................................................................... 86 3.5. RadioButton .................................................................................................. 86 3.6. PictureBox ..................................................................................................... 87 3.7. Tooltip ........................................................................................................... 88 3.8. NumericUpDown .......................................................................................... 89 3.9. Điều khiển VScrollBar, HScrollBar .............................................................. 89 4. Các control chứa (Container) ............................................................................... 90 5. Các control dạng danh sách ................................................................................. 92 5.1. ListBox, CheckedListBox ............................................................................. 92 5.2. ComboBox .................................................................................................... 94 5.3. ImageList ....................................................................................................... 94 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 3
 4. Bài giảng Lập trình giao diện 5.4. ListView ........................................................................................................ 96 5.5. TreeView ....................................................................................................... 99 6. Các control khác................................................................................................. 100 7. UserControl ........................................................................................................ 104 8. Thêm các control lúc chương trình thực thi ....................................................... 104 9. Menu .................................................................................................................. 105 10. Các hộp thoại thông dụng của Windows ........................................................... 107 10.1. Giới thiệu chung .......................................................................................... 107 10.2. OpenFileDialog ........................................................................................... 109 10.3. SaveFileDialog ............................................................................................ 110 10.4. FontDialog ................................................................................................... 111 10.5. ColorDialog ................................................................................................. 113 10.6. FolderBrowserDialog .................................................................................. 114 11. Ứng dụng SDI – MDI ........................................................................................ 115 11.1. Giới thiệu:.................................................................................................... 115 11.2. Ứng dụng SDI ............................................................................................. 115 11.3. Ứng dụng MDI ............................................................................................ 119 Chương V: Sự kiện bàn phím và chuột ...................................................................... 128 1. Sự kiện bàn phím (Keyboard) ............................................................................ 128 1.1. Giới thiệu ..................................................................................................... 128 1.2. KeyPress ...................................................................................................... 129 1.3. Sự kiện KeyUp, KeyDown.......................................................................... 131 1.4. Ví dụ về xử lý sự kiện bàn phím ................................................................. 132 2. Sự kiện chuột (Mouse) ....................................................................................... 134 Chương VI: Mảng – Chuỗi .......................................................................................... 139 1. Mảng .................................................................................................................. 139 1.1. Giới thiệu về mảng ...................................................................................... 139 1.2. Khai báo mảng ............................................................................................ 140 1.3. Làm việc với mảng ...................................................................................... 140 1.4. Truyền mảng cho phương thức ................................................................... 142 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 4
 5. Bài giảng Lập trình giao diện 1.5. Mảng nhiều chiều ........................................................................................ 143 1.6. Các lớp tập hợp thông dụng ........................................................................ 145 2. Chuỗi (String) .................................................................................................... 149 2.1. Giới thiệu ..................................................................................................... 149 2.2. Phương thức khởi tạo của lớp string (string constructor) ........................... 151 2.3. Các phương thức của lớp String .................................................................. 152 2.4. Các thao tác với chuỗi ................................................................................. 153 2.5. Lớp StringBuilder ....................................................................................... 159 Chương VII: Làm việc với File và thư mục ............................................................... 165 1. Lớp File, Directory và Stream ........................................................................... 165 1.1. Giới thiệu:.................................................................................................... 165 1.2. Lớp File: ...................................................................................................... 165 1.3. Lớp Directory: ............................................................................................. 166 2. Làm việc với file và thư mục ............................................................................. 166 2.1. Đọc, ghi tập tin nhị phân: ............................................................................ 166 2.2. Đọc, ghi tập tin văn bản: ............................................................................. 167 2.3. Tạo, xóa, di chuyển file: ............................................................................. 168 2.4. Tạo, xóa, di chuyển thư mục: ...................................................................... 168 2.5. Truy xuất thông tin của file: ........................................................................ 168 2.6. Truy xuất thông tin của thư mục: ................................................................ 169 2.7. Liệt kê file và thư mục con trong thư mục: ................................................. 169 3. Serialization ....................................................................................................... 171 Chương VIII: Đồ họa .................................................................................................. 174 1. Giới thiệu thư viện GDI+ ................................................................................... 174 2. Lớp Graphics ...................................................................................................... 177 3. Làm việc với các đối tượng đồ họa .................................................................... 178 3.1. Brushes ........................................................................................................ 178 4. Pens .................................................................................................................... 186 5. Fonts ................................................................................................................... 187 6. Vẽ, tô màu các đối tượng ................................................................................... 189 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 5
 6. Bài giảng Lập trình giao diện 6.1. Vẽ đường thẳng: .......................................................................................... 189 6.2. Vẽ hình chữ nhật: ........................................................................................ 189 6.3. Vẽ ellipse và hình tròn ................................................................................ 190 6.4. Vẽ đa giác: ................................................................................................... 191 6.5. Vẽ ảnh (Image) ............................................................................................ 191 6.6. Tô màu đối tượng: ....................................................................................... 193 6.7. Vẽ chữ: sử dụng phương thức DrawString ................................................. 194 6.8. Vẽ bằng chuột: ............................................................................................ 196 ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 6
 7. Bài giảng Lập trình giao diện Chương I: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI VISUAL STUDIO.NET MỤC TIÊU  Phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện.  Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với yêu cầu sử dụng của phần mềm.  Sử dụng được công nghệ VisualStudio.Net của Microsoft và Visual C#2010  Bước đầu làm quen và xây dựng được một ứng dụng đơn giản trong môi trường Visual Studio.Net 1. Tổng quan về lập trình giao diện 1.1. Khái niệm về các tầng (tier) trong việc phát triển phần mềm - Trong lập trình xây dựng ứng dụng, một phần mềm có thể được chia thành nhiều lớp ứng dụng gọi là các tầng - Tùy theo mức độ phức tạp, người ta có thể chia phần mềm thành nhiều tầng: 2-tier, 3-tier,…, n-tier. Trong đó, phổ biến nhất là kiến trúc ba tầng (3-tier) - Lợi ích của việc sử dụng mô hình đa tầng trong thiết kế xây dựng phần mềm:  Phát triển phần mềm: Có tính chuyên nghiệp hóa, có thể chia cho nhiều nhóm được đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau, như thiết kế mỹ thuật, lập trình, tổ chức cơ sở dữ liệu  Bảo trì: các thành phần của một hệ thống dễ được thay đổi, không hoặc chỉ ảnh hưởng đến lớp ngay gần kề của nó, không phải viết lại cả chương trình  Mở rộng: thêm các chức năng mới cho từng lớp dễ dàng hơn 1.2. Tầng giao diện (Presentation tier) - Gồm các thực thể phần mềm làm nhiệm vụ hiển thị. - Cung cấp các đối tượng có thể tương tác với người sử dụng - Giao diện đồ họa (GUI- Graphic User Interface) trực quan: sử dụng các hình ảnh, biểu tượng, kí hiệu,… một cách hợp lý mang lại sự tiện lợi, đơn giản và hiệu quả cho người dùng 1.3. Các quy tắc cơ bản của giao diện phần mềm - Tầm quan trọng của giao diện phần mềm:  Giao diện là bộ mặt của phần mềm, do đó cần rõ ràng, sáng sủa, thân thiện ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 7
 8. Bài giảng Lập trình giao diện  Giao diện là nơi cung cấp chức năng cho người sử dụng, do đó cần có đầy đủ các chức năng, dễ sử dụng và sử dụng an toàn  Giao diện là nơi cung cấp các trợ giúp, do đó cần có đầy đủ các hướng dẫn sử dụng, kịp thời và hiệu quả  Phần mềm là công cụ sử dụng hàng ngày, nên giao diện cần có khả năng tùy biến và linh hoạt để tránh nhàm chán - Với vai trò quan trọng như trên, giao diện phần mềm cần phải đạt được các yêu cầu sau:  Thân thiện: người sử dụng sẽ không có cảm giác lúng túng, mất tự tin khi sử dụng chương trình vì mọi công cụ đã được hiển thị rõ ràng và sắp xếp có thứ tự theo quy trình nghiệp vụ.  Dễ sử dụng: mọi danh mục, thanh công cụ, biểu tượng, văn bản minh họa được thiết kế gần gũi với nhận thức của người dùng, giúp họ tiếp cận nhanh mọi chức năng của chương trình.  Tin cậy: một giao diện với màu sắc, đường nét sắc sảo, nội dung rõ ràng, mạch lạc và bố trí hợp lý sẽ tạo cảm giác thoải mái và tin tưởng cho người sử dụng. 1.4. Thiết kế chương trình đa tầng (n-tier) - Bước1: Xác định các yêu cầu, chức năng của ứng dụng - Bước 2: Phân loại và nhóm các chức năng của ứng dụng - Bước 3: Thiết kế cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, đây là bước rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng tổng thể, độ tin cậy và khả năng sử dụng của chương trình - Bước 4: Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu - Bước 5: Thiết kế tầng ứng dụng, xác định các thành phần của tầng này, bao gồm định nghĩa giao diện, đầu vào, đầu ra và cấu trúc dữ liệu. - Bước 6: Xây dựng tầng giao diện tương tác với người sử dụng 2. Giới thiệu công nghệ .NET của Microsoft 2.1. Giới thiệu Microsoft Visual Studio.NET 2010 Công nghệ .NET của Microsoft được công bố vào năm 2000, mở ra một tầm nhìn mới trong lĩnh vực xây dựng, phân phối và sử dụng phần mềm. Công nghệ .NET cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng .Net với nhiều loại ngôn ngữ như C#, Visual Basic, và những ngôn ngữ khác. Trong đó bao gồm công nghệ ASP.NET của Microsoft, cho phép bạn tạo ra các ứng dụng và dịch vụ Web một cách trực quan. Các phiên bản của Visual Studio.NET: ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 8
 9. Bài giảng Lập trình giao diện - Visual Studio 2002 (12/2/2002)  .NET Framework 1.0 - Visual Studio 2003 (24/4/2003)  .NET Framework 1.1  .NET Compact Framework, phiên bản thu gọn của .NET Framework cho các thiết bị di động - Visual Studio 2005 (10/2005)  .NET Framework 2.0  Hỗ trợ hoàn toàn cho tính toán 64-bit  .NET Framework 3.0 = .NET 2.0 + WPF + WCF + WF + WCS - Visual Studio 2008 (11/2007)  .NET Framework 3.5 = .NET 3.0 + LINQ + ASP.NET 3.5 - Visual Studio 2010 (12/4/2010)  .NET Framework 4.0 - Visual Studio 2012 (15/8/2012)  .NET Framework 4.5 - Visual Studio 2013  Hỗ trợ mạnh các công nghệ mới (Windows Phone, Windows Store,...) 2.2. .NET Framework and the Common Language Runtime (CLR) .NET Framework là một thành phần quan trọng trong công nghệ .NET của Microsoft bao gồm hai thành phần chính là lớp thư viện .NET Framework (Framework class library) và CommonLanguageRuntime (CLR) ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 9
 10. Bài giảng Lập trình giao diện 2.2.1. CLR: - CLR là thành phần kết nối giữa các phần khác trong .NET Framework với hệ điều hành.Một chương trình viết bằng ngôn ngữ trong .NET, không được biên dịch ra mã máy mà nó được biên dịch ra một ngôn ngữ trung gian Microsoft Intermediate Language (MSIL). Khi chạy chương trình, CLR sẽ dịch MSIL ra mã máy để thực thi các tính năng, đảm bảo ứng dụng không chiếm dụng và sử dụng tràn lan tài nguyên của hệ thống. Nó cũng không cho phép các lệnh nguy hiểm được thi hành. Các chức năng này được thực thi bởi các thành phần bên trong CLR như Class loader,Just In Time compiler, Garbage collector, Exception handler, COM marshaller, Security engine, … - Một máy tính được cài đặt .NET Framework có thể chạy bất kỳ một chương trình .NET nào. Trong các phiên bản hệ điều hành Windows mới như XP.Net và Windows 2003, CLR được gắn kèm với hệ điều hành. Điều này đảm bảo ứng dụng viết ra trên máy tính của bạn sẽ chạy trên các máy tính khác mà không cần cài đặt. ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 10
 11. Bài giảng Lập trình giao diện - .NET Framework cũng cung cấp một khả năng tương tác giữa các ngôn ngữ. Chương trình có thể được viết bằng ngôn ngữ khác nhau (C#, Visual Basic,…), tất cả được biên dịch thành MSIL - các thành phần khác nhau có thể được kết hợp để tạo ra một chương trình thống nhất. Nhờ có MSIL, .NET Framework trở thành một ngôn ngữ độc lập, bởi vì các chương trình .NET không gắn với một ngôn ngữ lập trình cụ thể. 2.2.2. Framework Class Library: Thư viện nền tảng cho .NET Framework, chứa đựng hầu hết các lớp cho phép xây dựng các loại ứng dụng với các ngôn ngữ khác nhau. - Base class library – thư viện các lớp cơ sở: Đây là thư viện các lớp cơ bản nhất, được dùng trong khi lập trình hay bản thân những người xây dựng .NET Framework cũng phải dùng nó để xây dựng các lớp cao hơn. Ví dụ các lớp trong thư viện này là String, Interger, Exception, … - ADO.NET và XML: Bộ thư viện này gồm các lớp dùng để xử lý dữ liệu. ADO.NET thay thế ADO để trong việc thao tác với các dữ liệu thông thường. Các lớp đối tượng XML được cung cấp để xử lý các dữ liệu theo chuẩn định dạng XML - ASP.NET: Ứng dụng Web xây dựng bằng ASP.NET tận dụng được toàn bộ khả năng của .NET Framework theo phong cách lập trình mới gọi là code behind, tách riêng phần code và giao diện tương tự như cách lập trình trên Windows Form. - Web services: là các dịch vụ được cung cấp qua Web (hay Internet). Dịch vụ được coi là Web service không nhằm vào người dùng mà nhằm vào người xây dựng phần mềm. Web services có thể dùng để cung cấp các dữ liệu hay một chức năng tính toán. - Windows Form: gồm các lớp đối tượng dành cho việc xây dựng các ứng dụng Windows based. Việc xây dựng ứng dụng loại này vẫn được hỗ trợ tốt từ trước đến nay bởi các công cụ và ngôn ngữ lập trình của Microsoft. Một ứng dụng Windows Form có thể làm việc với ứng dụng Web dựa vào Web service. ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 11
 12. Bài giảng Lập trình giao diện Quá trình biên dịch và thực thi một chương trình .Net 2.3. Các ngôn ngữ trong VS 2010 Các ngôn ngữ lập trình .NET của Microsoft bao gồm: - Visual C#: Là một ngôn ngữ mới, sử dụng cú pháp tương tự C++. - Visual Basic: Là ngôn ngữ sử dụng cú pháp của Visual Basic, được thiết kế cho .NET. - Visual C++: ngôn ngữ nền tảng C++ cho phép phát triển các ứng dụng với thư viên MFC và cả .Net - Visual F#: là một ngôn ngữ lập trình hàm dành cho nhà phát triển .NET, đây là một ngôn ngữ mới được tích hợp vào Visual Studio 2010. Các ngôn ngữ này đều được xây dựng trên một kiến trúc thống nhất, do đó các module chương trình có thể xây dựng bằng các ngôn ngữ khác nhau. 2.4. Các loại project trong VS 2010 - Windows Forms Application - Class Library - Windows Control Library - ASP .NET Web Application / Service / Control Library - Console Application ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 12
 13. Bài giảng Lập trình giao diện - Windows Service - Windows Presentation (WPF) - WCF Service Application - Silverlight Application, Silverlight Class LibraryOthers - Excel 2010 WorkBook - Word 2010 Document - … 2.5. Tạo project mới trong VS2010 Có ba cách tạo một project trong VS2010: - 1. Chọn File, NewProject… - 2. Click nút NewProject trên thanh công cụ: - 3. Click vào liên kết New Project trên trang Start Page: ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 13
 14. Bài giảng Lập trình giao diện Cửa sổ New Project xuất hiện. Cửa sổ này liệt kê các mẫu có thể được sử dụng để xây dựng một ứng dụng được tổ chức phân nhóm theo ngôn ngữ lập trình  Trong khung bên trái, bên dưới phần Installed Templates, click Visual C#.  Trong khung giữa, kiểm tra dòng chữ được chọn trong combobox nằm trên cùng bên trái là .NET Framework 4.0, sau đó click vào biều tượng Windows Forms Application  Trong ô Name, đặt tên project, trong phần Location chọn nơi lưu trữ project, click nút OK để hoàn tất 2.6. Các thành phần trong một project ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 14
 15. Bài giảng Lập trình giao diện - Form1: cửa sổ chính của ứng dụng được tạo ra - Cửa sổ Solution Explorer: chứa các thành phần có trong project, bao gồm Project References, Forms, Classes, Modules, Forder với các items - Error List: hiển thị kết quả biên dịch và thông báo lỗi (nếu có) - Cửa sổ Propeties: cho phép thiết lập các thuộc tính cho Form và controls ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 15
 16. Bài giảng Lập trình giao diện - Thanh Toolbox: Chứa các control được tổ chức thành các nhóm chức năng, giúp người sử dụng thao tác một cách trực quan để thiết kế giao diện bằng cách kéo thả các control lên Form ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 16
 17. Bài giảng Lập trình giao diện - - Cửa sổ Server Explorer: Quản lý các kết nối tới cơ sở dữ liệu, hiển thị và quản lý các phần tử của Server trong VS.Net IDE như Event Logs, Message Queues - Lưu ý: Để tùy chọn hiển thị hoặc ẩn các thành phần, trên menu View, chọn các thành phần muốn hiển thị ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 17
 18. Bài giảng Lập trình giao diện - Biên dịch, sửa lỗi, chạy ứng dụng:  Biên dịch: menu Build  Build Solution / Rebuild Solution: biên dịch/biên dịch lại tất cả các project trong ứng dụng  Build Project-name /Rebuild Project-name: biên dịch project có tên Project- name (trong hình trên là project có tên FirstProject) ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 18
 19. Bài giảng Lập trình giao diện  Sau khi biên dịch, nếu không có lỗi, kết quả biên dịch xuất hiện dòng chữ Build Succeeded  Nếu có lỗi xảy ra, thông báo lỗi sẽ xuất hiện trong cửa sổ Error List, double click vào dòng thông báo lỗi để chuyển đến vị trí bị lỗi - Thiết lập các thuộc tính cho Project: Từ menu Project, chọn Project-name Propeties, hoặc click chuột phải trên tên project trong cửa sổ Solution Explorer, chọn Propeties ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 19
 20. Bài giảng Lập trình giao diện - Thiết lập các thuộc tính thông thường  Định nghĩa tên Assembly ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2