intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.2 - Trần Minh Thái

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:86

66
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm DataSet, khái niệm DataAdapter, lớp DataAdapter, truy vấn 1 bảng, truy vấn nhiều bảng, truy vấn lược đồ CSDL, ánh xạ - Mapping.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.2 - Trần Minh Thái

 1. Lập trình Windows Chương 5.2. Lấy dữ liệu theo cách Disconnected 1
 2. Nội dung • Khái niệm DataSet • Khái niệm DataAdapter • Lớp DataAdapter • Truy vấn 1 bảng • Truy vấn nhiều bảng • Truy vấn lược đồ CSDL • Ánh xạ - Mapping 2
 3. Khái niệm DataSet • Khái niệm DataSet • Lớp DataSet • Lớp DataTable • Lớp DataColumn • Lớp DataRow • Constraints • Primary key • Lớp DataRelation • DataSet kiểu mạnh 3
 4. Khái niệm DataSet • DataSet là gì • DataSet là một đối tượng cho phép • Nạp 1 phần dữ liệu của data source lên bộ nhớ • Lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ • DataSet thuộc kiến trúc Disconnected • DataSet không phụ thuộc vào loại data source 4
 5. Khái niệm DataSet • Cấu trúc cơ bản của lớp DataSet • Gồm 1 tập các bảng – DataTable • Gồm 1 tập các quan hệ – DataRelation DataSet DataTable DataTable DataRelation 5
 6. Lớp DataSet • Sơ đồ lớp • 3 thuộc tính quan trọng trong DataSet • Tạo đối tượng DataSet • Một số thuộc tính/phương thức trong DataSet 6
 7. Lớp DataSet Sơ đồ lớp 7
 8. Lớp DataSet 3 thuộc tính quan trọng trong DataSet • Lớp DataSet có 3 collection properties quan trọng • Tables • Relations • ExtendedProperties 8
 9. Lớp DataSet 3 thuộc tính quan trọng trong DataSet • Tables property • Là đối tượng của lớp DataTableCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng DataTable • Đối tượng DataTable dùng để lưu trữ 1 tập dữ liệu dạng bảng được trích ra từ Data Source 9
 10. Lớp DataSet 3 thuộc tính quan trọng trong DataSet • Relations property • Là đối tượng của lớp DataRelationCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng DataRelation • Đối tượng DataRelation định nghĩa mối quan hệ cha-con giữa 2 bảng dựa vào khóa ngoại 10
 11. Lớp DataSet 3 thuộc tính quan trọng trong DataSet • ExtendedProperties property • Là đối tượng của lớp PropertyCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng thuộc tính do người dùng tự định nghĩa • Thường được dùng để lưu các dữ liệu kèm theo DataSet (vd thời gian DataSet được tạo, …) 11
 12. Lớp DataSet Tạo đối tượng DataSet • Cách 1: Dùng constructor DataSet ds = new DataSet(); DataSet ds = new DataSet("TenDataSet"); Nếu không chỉ rõ tên của đối tượng DataSet thì tên  này sẽ là “NewDataSet” § Cách 2: Dựa trên 1 đối tượng DataSet có sẵn DataSet ds1; … DataSet ds2 = ds1.Clone(); DataSet ds3 = ds1.Copy(); DataSet ds4 = ds1.GetChanges(); DataSet ds5 = ds1.GetChanges(DataRowState.Added); 12
 13. Lớp DataSet Một số thuộc tính/phương thức trong DataSet • Properties • DataSetName • Method • void Clear() • void AcceptChanges() • bool HasChanges() • bool HasChanges(DataRowState rowStates) • void RejectChanges() 13
 14. Lớp DataTable • Khái niệm DataTable • 3 thuộc tính quan trọng trong DataTable • Tạo đối tượng DataTable • Thêm đối tượng DataTable vào đối tượng DataSet • Một số thuộc tính/phương thức trong DataTable 14
 15. Lớp DataTable Khái niệm DataTable • DataTable dùng để lưu trữ 1 tập dữ liệu dạng bảng được trích ra từ Data Source • Đặc điểm của DataTable • Là trung tâm của kiến trúc ADO.NET • Có thể dùng độc lập với DataSet 15
 16. Lớp DataTable 3 thuộc tính quan trọng trong DataTable • Lớp DataTable có 3 collection properties quan trọng • Columns • Constraints • Rows Cấu trúc của Table 16
 17. Lớp DataTable 3 thuộc tính quan trọng trong DataTable • Columns property • Là đối tượng của lớp DataColumnCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng DataColumn • Đối tượng DataColumn dùng để định nghĩa các thuộc tính của mỗi cột của bảng (tên cột, kiểu dữ liệu lưu trữ, khóa chính, seed, step) • Rows property • Là đối tượng của lớp DataRowCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng DataRow • Đối tượng DataRow chứa dữ liệu thực sự trong DataTable 17
 18. Lớp DataTable 3 thuộc tính quan trọng trong DataTable • Constraints property • Là đối tượng của lớp ConstraintCollection, có thể chứa 0 hay nhiều đối tượng ForeignKeyConstraint và/hay UniqueConstraint 18
 19. Lớp DataTable Tạo đối tượng DataTable • Cách 1: Dùng Constructor DataTable table = new DataTable(); DataTable table = new DataTable("TenBang"); § Cách 2: Vừa tạo bảng vừa thêm vào DataSet DataTable table = tenDS.Tables.Add(); DataTable table = tenDS.Tables.Add("TenBang"); § Cách 3: Dựa trên 1 đối tượng DataTable có sẵn DataTable table = tenTable.Clone(); DataTable table = tenTable.Copy(); 19
 20. Lớp DataTable Thêm đối tượng DataTable vào DataSet tenDS.Tables.Add(tenBang); 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=66

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2