intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net

Chia sẻ: ViDoraemon2711 ViDoraemon2711 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net trình bày các nội dung khái niệm, đối tượng và các thuộc tính của các lớp sử dụng trong ASP.Net như: Lớp Http Request, lớp Http Response, lớp Http Server. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net

 1. CHƯƠNG II: CÁC LỚP SỬ  DỤNG  TRONG ASP.NET  Lý thuyết : 3 tiết Thực hành : 3 tiết 1
 2. Lớp Http Request  Request là một thể hiện của lớp HttpRequest,  Browser  dùng  Request  object  để  gửi  thông  tin  cần thiết tới Server Data 2
 3. Lớp Http Request  Đối tượng Request nhận tất cả giá trị mà trình  duyệt  của  client  gởi  đến  server  thông  qua  HTTP request.  Request  đại  diện  cho  Client  khi  yêu  cầu  trang  Web,  Server  sẽ  dùng  vừa  Response  vừa  Request để đáp  ứng yêu cầu hay đòi hỏi thông  tin từ Client. 3
 4. Lớp Http Request Các thuộc tính  RequestType:  trả  về  phương  thức  truyền  dữ  liệu  từ  client  đến  server  gồm  2  phương  thức  POST và GET Cú pháp valMethode=Request.RequestType; 4
 5. Lớp Http Request 1. Tập hợp Form (Form collection ) Form  collection  đựơc  sử  dụng  để  tập  hợp  dữ  liệu  được  chứa  trong  các  phần  tử  của  form  chuyển từ client đến server bằng phương thức  POST.  Lấy dữ liệu từ các phần tử của form: Cú pháp VarName= Request.Form[“FieldName”]; 5
 6. Lớp Http Request  Ví dụ: txtUser txtPwd Default.aspx  
 7. Lớp Http Request Ví dụ (tt): Tại trang CheckUser.aspx, lấy giá trị của UserName và  Password trên form UserName: Password 7
 8. Lớp Http Request Các thuộc tính của form Collection:  Count: trả về số phần tử của form chuyển từ  client đến server Cú pháp: Numelement=Request.Form.Count; 8
 9. Lớp Http Request  Keys[i]: trả về tên của phần tử tại vị trí thứ i,  trong đó i có giá trị từ 0 đến n­1  với n=Request.Form.Count  Cú pháp:  Varfield=Request.Form.Keys[i]; 9
 10. Lớp Http Request  Ví dụ:   
 11. Lớp Http Request 2. Tập hợp QueryString (QueryStringCollection) Request.QueryString  dùng  để  lấy  dữ  liệu  được  gửi  từ  client  đến  server  bằng  phương  thức  GET  hoặc  truyền  dữ  liệu  có  chứa  tag  liên kết  Hyperlink.  QueryString  được  định  nghĩa  là  chuỗi  nằm  sau  dấu  ?  trong  chuỗi  URL  (Uniform  Resource  Locator)  trên  phần  Address  của  trình duyệt. 11
 12. Lớp Http Request Có 3 cách truyền tham số và gọi file xử lý   Cách 1 : dùng action , tham số truyền qua ph ần  tử của form Các phần tử của form 12
 13. Lớp Http Request  Cách 2 : dùng action , tham số ghi sau dấu ?  Các ph Các phầần t n tửử c  củủa form a form 13
 14. Lớp Http Request  Cách 3 : dùng chuỗi link , tham số ghi sau dấu ?  Text ho Text hoặặc image c image  Các tham số được khai báo cách nhau bởi dấu &,  giá trị của mỗi tham số đặt sau dấu = 14
 15. Lớp Http Request  Nếu tham số không có giá trị thì giá trị trả về  của tham số khi sử dụng Request.QueryString  là NULL.  Với  3  cách  truyền  dữ  liệu  từ  Client  nêu  trên,  phía Server sẽ dùng tập hợp  QueryString để  nhận dữ liệu  15
 16. Lớp Http Request  Lấy dữ liệu từ các phần tử của form hay  : Cú pháp: Request.QueryString[“varName”]; 16
 17. Lớp Http Request Các thuộc tính của QueryStringCollection:  Count:  trả  về  số  phần  tử  của  form  chuyển  từ  client đến server Cú pháp: Numelement=Request.QueryString.Count; 17
 18. Lớp Http Request  Keys[i]: trả về tên của phần tử tại vị trí thứ i,  trong đó i có giá trị từ 0 đến n­1 với  n=Request.QueryString.Count  Cú pháp:  Varfield=Request.QueryString.Keys[i]; Ví dụ: 18
 19. Lớp Http Request txtUser txtPwd UserName:
 20. Lớp Http Request  Tại Server (file CheckUser.aspx), lấy giá trị của  UserName và Password  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2