intTypePromotion=3

Bài giảng Luật Kinh tế (cao học)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
19
download

Bài giảng Luật Kinh tế (cao học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Kinh tế trình bày các khái niệm cơ bản về luật kinh tế, quy phạm pháp luật kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, cơ sở pháp luật hợp đồng Việt Nam và một số nội dung liên quan khác. Đây là tài liệu dành cho học viên cao học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Kinh tế (cao học)

 1. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t L ch h c cho 11 bu i gi ng: N i dung Giáo trình c n ñ c, VBPL 1 Gi i thi u môn h c Giáo trình tr. 13-88 Lu t kinh t 2 3 T ng quan v Lu t kinh t L a ch n mô hình DN Giáo trình tr. 89-144 Giáo trình tr. 183-214; Nð 43/2010/Nð-CP 4 H kinh doanh, h p danh Nð 102/2010/Nð-CP, TT 14/2010/TT-BKH 5 Cty TNHH LDN 2005, Nð 102/2010/Nð-CP CH 20 ðêm 3: 26/08-21/09/2011 6 CTCP LDN 2005, Nð 102/2010/Nð-CP CH 20 ðêm 9: 27/08-20/09/2011 7 DNNN Giáo trình tr. 215-255 CH 20 ðêm 5: 23/09-17/10/2011 8 DN có v n ðTNN LðT 2005 9 T ng quan v lu t Hð Giáo trình tr. 303-343 BLDS 2005, LTM 2005 10 Mua bán và trung gian TM LTM 2005 11 Tr ng tài thương m i Giáo trình tr. 347-383, LTTTM 2010, BLTTDS 2004 PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tài li u, các yêu c u ñ i v i môn h c ð thi: Không s d ng tài li u ð i v i h c viên: Bài t p tình hu ng ho c câu h i lý thuy t, t lu n ð c trư c tài li u (theo hư ng d n) Tham gia nghe gi ng Th i gian thi: 60-75 phút Ki m tra h c ph n (20 + 30%) + Thi h t môn (50%) D ki n: ð cho không s d ng tài li u Văn b n pháp lu t b t bu c: LDN 2005 (Nð 43/2010, Nð 102/2010, TT 14/2010/TT-BKH) LðT 2005 BLDS 2005 LTM 2005 LTTTM 2010 Giáo trình: Ph m Duy Nghĩa, Lu t kinh t , NXB CAND 2010 Web: www.vibonline.com.vn PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t C i cách pháp lu t VN: M t câu chuy n Nh ng khái ni m cơ b n thành công Làm lu t: S lư ng Công báo tăng v t Pháp lu t • Năm 2001: 49 s Công báo • Năm 2002: 66 s Công báo Nhân tr , pháp tr , pháp quy n • Năm 2003: 234 s Công báo Lu t, quy ph m, ch tài • Năm 2004: 359 s Công báo • Năm 2005: 405 s Công báo Pháp lu t và các ñ nh ch xã h i khác • Riêng tháng 12/2009: 12 s Công báo (www.chinhphu.vn) • 2010: 20.000 trang văn b n/m t năm Lu t và l Phát tri n c a các thi t ch Lu t và ñ o ñ c Lu t sư: 2001: 1000 lu t sư => 2006: 3000 lu t sư; 2008: 4500 lu t sư, 2010: 6000 Lu t và hành vi kinh t lu t sư, 4600 Th m phán => công ch ng, thi hành án, th a phát l i Trư ng d y lu t: 2001: 03 trư ng => 2009: 30 trư ng, g n 20.000 sinh viên h c Lu t và m nh l nh hành chính lu t/năm: (chính quy, m r ng, t i ch c, t h c có hư ng d n), H c vi n tư pháp => 500 th c sĩ, 30 ti n sĩ lu t h c Ngu n pháp lu t Cam k t chính tr : 03 Ngh quy t c a B Chính tr v chi n lư c c i cách tư pháp, Lu t thành văn chi n lư c xây d ng h th ng pháp lu t 2020 Án l Phong t c, t p quán, h c thuy t pháp lý, l công b ng PDN PDN
 2. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Ngu n pháp lu t Vi t Nam Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i Có m t ngu n quy ph m khác.. Pháp l nh, ngh quy t c a UBTV Qu c h i L nh, quy t ñ nh c a CT nư c (2) Ngh ñ nh, ngh quy t CP Ngh quy t c a HðTP (1) Quy t ñ nh, ch th , thông tư c a VKSND TC (3) Văn ki n ñ i h i ð ng - Ngh quy t, Báo cáo chính tr - Quy t ñ nh, ch th TTg Ngh quy t c a Quy t ñ nh, ch th , thông tư c a Văn b n liên t ch gi a các b , VKS, TAND Văn ki n h i ngh trung ương HðND t nh (1) các b -công văn TC, t ch c xã h i (1) - Ngh quy t, thông báo, k t lu n- Quy t ñ nh, ch th c a UBND t nh (2) Ngh quy t c a Văn ki n B chính tr và Ban bí thư HðND huy n (1) Ngh quy t c a HðND xã (1) - Ch th , Ngh quy t, Quy t ñ nh, Quy ñ nh, Thông báo, Thông tri, K t lu n- Quy t ñ nh, ch th c a UBND huy n (2) Quy t ñ nh, ch th c a UBND xã (2) Văn ki n các ban ð ng trung ương - Hư ng d n, Thông báo, Quy t ñ nh- Ngu n: § 2 Lu t ban hành quy ph m pháp lu t 2008; © Ph m Duy Nghĩa Văn ki n các ñ ng b tr c thu c trung ương - Quy ñ nh - PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Minh b ch: Làm sao cho 20.000 trang công báo ti n Làm lu t: Tương tác gi a các th l c nh m chung l i cho ngư i kinh doanh? s ng hòa bình Pháp ñi n hóa Công báo hay pháp ñi n hóa ki u US Code? B t n trong in lu t hi n nay H n ch quy n l p quy c a hành pháp như th nào? TH TRƯ NG NHÀ NƯ C L p pháp y quy n Ai giám sát văn b n vi hi n hi u qu nh t? Quy n sáng t o án l c a tòa án TRUY N THÔNG H c thuy t pháp lý, Ví d : Ví d : nghĩa v c n tr ng và ñ o ñ c hành ngh XÃ H I DÂN S PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t PGS TS Ph m Duy Nghĩa, Khoa Lu t, ðHKT TP HCM Chuyên ñ pháp lu t kinh doanh Thành L p Doanh Nghi p - Th t c & Chi phí Thà phí Môi Trư ng Kinh Doanh - X p h ng PDN PLKD 01/2010
 3. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t C p Gi y Phép - Th i gian & Chi phí Phé phí Tuy n d ng & Sa th i Lao ñ ng PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t ðăng Ký Tài S n - Th i gian & Chi phí phí Vay V n Tín D ng - Quy n l i & Thông tin T h i g i a n ðăng k ý T à i s n ( s n g ày ) 16 0 14 4 14 0 12 0 10 0 80 67 56 60 42 29 33 40 20 9 2 0 PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t B o V Nhà ð u Tư - Công khai Thông tin & Trách nhi m Giám ñ c Nhà Trá Giá B o V Nhà ð u Tư - M c ñ B o v Nhà ð u tư Nhà Nhà PDN PDN
 4. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Thương m i Qu c t - Th i gian & Chi phí Xu t kh u phí ðóng Thu - S l n & Th i gian Th i g i an ðón g t h u (s gi t r o n g 1 năm ) 120 0 1 50 ,0 100 0 8 72 80 0 60 0 40 0 2 64 26 6 16 6 1 5 9 20 0 137 49 12 0 PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Thương m i Qu c t - Th i gian & Chi phí Nh p kh u phí Th c Thi H p ð ng- Th i gian & Chi phí ng- phí PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Gi i Th Doanh Nghi p - Th i gian & T l Thu h i M t s khái ni m Cá nhân, pháp nhân Lu t tài s n => ð t, DNNN Lu t nghĩa v : NH T toàn c u H p ñ ng Ngoài h p ñ ng PDN PDN
 5. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t L a ch n mô hình kinh doanh: Các tiêu chí Các lo i hình DN: T cá th t i công ty ñ i chúng PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Các bi n th T ng quan v các lo i hình doanh nghi p (1) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t T ng quan v các lo i hình doanh nghi p (2) H kinh doanh Cơ s pháp lý: Cá nhân kinh doanh theo Nð 39/2007/ND-CP (16/03/2007) H kinh doanh §§ 49-56 Nð 102/2010/Nð-CP DNTN §§ 141-145 LDN Nh ng ñ c ñi m chính: M t cá nhân làm ch T ch u trách nhi m vô h n Là nguyên ñơn, b ñơn trong các v ki n Quy mô thư ng nh (h n ch b i cơ s kinh doanh, s th ) PDN PDN
 6. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t G i ý m t s ñi m khác nhau ðăng ký kinh doanh Lo i hình ðăng ký Tên thương Con d u, s n Thu ðăng ký kinh doanh có ý nghĩa gì? m i nghi p Khai sinh ra pháp nhân DNTN Phòng ðKKD Tên riêng Như pháp Thu TNDN Qu n lý S KH-ðT nhân Thu TNCN? Công khai hóa H kinh Phòng KT Tên cơ s kd - Thu TNDN? doanh huy n “Thương nhân th c t Cá nhân kinh - - - - S n nghi p thương m i doanh Lưu ý: DNTN ñư c xem như doanh nghi p => s sách, k toán Thu Lưu ý: DNTN ñư c xem như doanh nghi p => hoàn thu Lưu ý: H kinh doanh => khoán thu PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t ðăng ký kinh doanh Phòng ðKKD, S KH- ðT: Phân tích th t c Ti p nh n (Văn phòng §§ 13 – 37 quy ñ nh chung cho các lo i hình công ty => t ng lo i S ) doanh nghi p => quy ñ nh chuyên ngành Ki m tra h p l (Phòng ði u ki n v ngư i thành l p doanh nghi p ðKKD) ði u ki n v v n, gi y phép, ñi u ki n kinh doanh khác Th t c ñăng ký, thành l p doanh nghi p Yêu c u b sung, tr l i ð i v i cá nhân kinh doanh => chi phí nh n di n và thương lư ng Nh n Gi y ch ng nh n th p ðKKD ð i v i các liên k t => c n t i m t quá trình thương lư ng dài hơn M t c a liên thông Xem thêm: (công ty là ph c h p kh ư c gi a các thành viên) http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn ðăng ký kh c d u (03) Công b PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Bình lu n Tin thêm: 2010 n a tri u doanh nghi p/90 tri u dân Nhu c u xây d ng h th ng ñăng ký kinh doanh liên thông (xã, Stephen M Brainbridge (2002) Hoa Kỳ: huy n, t nh, qu c gia) => chia s thông tin, ít nh t v thành viên, 23 tri u cơ s kinh doanh các lo i, trong ñó 1/5 là công ty, kho ng 4,6 v n góp, tên công ty, lĩnh v c kinh doanh, ngư i ñ i di n tri u công ty, t o ra 90% t ng doanh thu c a các lo i hình doanh nghi p Hai ý nghĩa c a ñăng ký kinh doanh: CIEM (2010) Quy n t do kinh doanh => nghĩa v c a thương nhân, k c 1.500 công ty NN (12 T p ñoàn, 80 TCT), 350.000 DN theo LDN, 3000 DN ðTNN, 15.000 HTX, 2,4-2,9 tri u h kinh doanh, 13.000 h kinh t thương nhân th c t (de facto merchant) trang tr i, 10 tri u h nông dân Cơ s d li u => công khai hóa So sánh tương ñ i: Chia s thông tin gi a ðKKD và cơ quan thu => m t mã s 50 dân M có 1 công ty, C i cách nh : ph n ñ u 180 dân có 1 công ty => ñang có xu hư ng công ty hóa khu v c các ch tiêu qu n lý quá rư m trên m t con d u (UBND qu n.. => “phi chính th c”, xem § 11.2, 170.4 thay ñ a ch ) Ngành kinh doanh: mã ngành, cơ quan thu và h i quan PDN PDN
 7. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Du nh p h p danh t i công ty H p danh trên th c t Kh i nguyên: (th c - h c ngh ) => commanda => t h p danh Liên danh ñ u th u ñ n công ty c ph n BCC Pháp ñi n hóa: công ty ñ i nhân và công ty ñ i v n (Pháp-ð c); Liên k t kinh doanh partnership và công ty (Anh-M ) H p ñ ng chia s s n ph m PSA Phương ðông (VN) ð c ñi m chung: H , h i, biêu, phư ng => Nð 144/2006/Nð-CP 27/11/2006 Kh ư c (h p ñ ng vi t, ñăng ký, hư c u) Bang => cái bang => h i quán (Tàu) Cùng qu n tr , nguyên t c ñ ng thu n Cu c => cu c l n do nhà nư c t ch c (Vi t) Trách nhi m riêng r , không ch u thu thu nh p doanh nghi p Công ty ðông n Hà Lan Bán l i “ph n v n góp” khó – tính thanh kho n th p Du nh p pháp lu t công ty qua ngư i Pháp Chi phí rút kh i th trư ng th p • 1883, 1931, 1942, 1972 Lu t công ch ng 2006: DNTN và h p danh, Ki m toán ñ c l p PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t M t vài so sánh: H p danh, Cty TNHH, CTCP N i dung bu i làm vi c H p danh Cty TNHH CTCP M t s kênh ñ u tư vào Vi t y quy n § 134.1.b; 133.2; § 46 Ch t ch ho c § 97.2, 108.2, Nam 137.1 Giám ñ c, § 49, 55 111.2, 116.2, 123 Nhà ñ u tư l n ñ u: L a ch n Tính thanh kho n § 131.4; 138.2; § 43, 44 § 77.1.d, 87.5 ñ a ñi m và hình th c ñ u tư c a ph n v n góp 138.5; 139 Nhà ñ u tư hi n h u: Mua l i, chuy n ñ i d án Thu thu nh p § 3.1 Lu t Thu § 3.1 Lu t Thu § 3.1 Lu t Thu TNDN và thu thu TNDN và thu thu TNDN và thu thu Thuê ñ t cho ho t ñ ng ñ u tư nh p cá nhân nh p cá nhân nh p cá nhân Khu công nghi p, khu ch xu t Kh năng huy § 134.2. ñ => m t § 60.1, 52.2.a § 108.2.c Nh ng v n ñ c n lưu ý: Th o ñ ng v n d ng b o lãnh lu t (HðTV) § 87 HðQT lu n ñ nh, k c 2 năm § 93.2 c t c sau khi rút ra kh i h p danh PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t M t s kênh ñ u tư vào Vi t Nam ð u tư (t góc nhìn qu n lý d án): ñ u tư tr c ti p, ñ u tư gián ti p => ti p t c chia theo các hình th c c th Văn phòng ñ i di n => Lu t thương Liên doanh, DN 100% NN, Hð HTKD m i (BCC) ð u tư tr c ti p Chuy n ñ i, ñăng ký l i, ñ u tư m i Chu n b d án, thành l p DN, ð u tư gián ti p: mua bán ph n v n góp, c th c hi n d án phi u Nhà ñ u tư l n ñ u Thuê ñ t trong KCN, ngoài KCN ð u tư vào VN, ñ u tư ra nư c ngoài ð u tư gián ti p ð u tư (t góc nhìn tài chính d án, h t ng): Th o lu n: mua c ph n, ch ng BOT, BT, BTO => KCN, KCX khoán c a các công ty Vi t Nam T góc nhìn qu n lý nhà nư c: ñăng ký d án, th m tra d án => xúc ti n, c p phép, giám sát, gi i quy t tranh ch p, gi i th . PDN PDN
 8. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Nhà ñ u tư l n ñ u: L a ch n và chu n b Nhà ñ u tư l n ñ u: UBND T nh ho c BQL KCN Tìm hi u v môi trư ng ñ u tư, ñ Phân quy n r t m nh => C c ðTNN xu t d án => trung tâm xúc ti n => 64 t nh và kho ng 40 ban qu n lý ñ u tư KCN/KCX Năng l c th m tra: M t b ng và thuê ñ t Nhà ñ u tư ph i xu t trình gi y t Gi i thi u ñ a ñi m gì? Văn b n ñ ng ý v nguyên t c • B n sao công ch ng => d ch & • D ng văn b n: Quy t ñ nh hay công ch ng công văn ch p thu n • H p th c hóa lãnh s • Quy trình: S KH&ðT, S Năng l c tài chính (nhà ñ u tư có QH&KT=> qu n? nghĩa v ch ng minh và t ch u Xác nh n quy ho ch t ng th trách nhi m) Nguy cơ: giành l y ñ t và bán l i d án Nguy cơ: c nh tranh xu ng ñáy PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Gi y ch ng nh n ñ u tư Nhà ñ u tư hi n h u M t c a => phòng chuyên môn Chuy n ñ i, ñăng ký l i => lãnh ñ o Phân quy n (DN trong nư c do Ti p t c theo lu t cũ Phòng ðKKD, ñ u tư nư c Chuy n ñ i ngoài do Ch t ch t nh) V nñ : Thay ñ i Gi y ch ng ð u tư có ñi u ki n (trư ng nh n ñ u tư tư, vi n tư…) ð u tư m i Th m tra v n t khai và v n th c t góp V n ñ : ða s v n NN, ð nh giá v n góp c a bên thi u s v n NN nư c ngoài Giám sát sau c p phép PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Mu n bi t thêm… Thuê ñ t th c hi n d án Gi i thi u ñ a ñi m, t ñ C ng thông tin: Investway Vietnam (UNCTAD) xu t ñ a ñi m http://vietnam.e-regulations.org Quy ho ch t ng th C ng thông tin B KH& ð T http://mpi.gov.vn ð ng ý v nguyên t c C ng thông tin các t nh (Phòng DDTNN, S KH& ðT) Quy t ñ nh cho thuê ñ t http://hapi.gov.vn H p ñ ng thuê ñ t ð n bù, gi i phóng m t b ng Ch ng nh n QSD ñ t Tri n khai d án PDN PDN
 9. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Ví d 1: Dàn x p ngu n v n 5 t USD cho D án N i dung bu i làm vi c Khu ñô th ñ i h c HL Khi nào m t h p ñ ng ñư c xác l p? Bên A: => 1.000 ha ñ t HL và 04 khu trư ng cũ trong n i thành Cơ s pháp lu t h p ñ ng hi n hành => huy ñ ng v n cho D án Khu ñô th ñ i h c HL và khai thác 04 khuôn viên cũ n i thành M t s lưu ý khi giao k t h p ñ ng H p ñ ng vô hi u Bên B: P… và A… => giúp tìm ki m ngu n v n, ch y u là các kho n vay v i lãi su t 2% năm, th i h n vay kho ng 30 năm Th c hi n h p ñ ng Văn b n chu n b ký k t ñã là h p ñ ng chưa? Nên ñ t tên như X lý vi ph m h p ñ ng th nào? PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Khái ni m h p ñ ng Phân lo i h p ñ ng H p ñ ng dân s theo BLDS H p ñ ng thương m i theo LTM và lu t khác VNU ATV/ Các ngân hàng H p ñ ng lao ñ ng theo BLLð PBA Các h p ñ ng chuyên bi t B o hi m H p ñ ng: là s tho thu n gi a hai ho c nhi u bên ñ ð t ñai xác l p, thay ñ i, ch m d t nghĩa v dân s Các h p ñ ng gia nh p (công ty, ch ng khoán) Các bên: cá nhân, t ch c có tư cách pháp nhân T do ý chí: ð ngh - Ch p nh n ñ ngh Các lo i h p ñ ng khác N i dung: Làm m i vi c không trái pháp lu t Hình th c: Hành vi th c t , mi ng, văn b n (I, II, III, IV) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cơ s pháp lu t h p ñ ng Vi t Nam Bình lu n ví d 1: D án ñô th ð i h c HL BLDS 2005 ðã có nghĩa v c th chưa, hay m i h a? LTM 2005 ð i ng trách nhi m? H p ñ ng chuyên bi t => Các văn b n lu t chuyên ngành: Lu t N u không là h p ñ ng, thì là gì? các t ch c tín d ng, Lu t hàng h i, Lu t hàng không, Lu t kinh Thư bày b ý ñ nh (letter of intent) doanh b o hi m, Lu t ñ t ñai, Lu t nhà , Lu t kinh doanh b t Biên b n ghi nh (memorandum of understanding) ñ ng s n H qu : => n u VNU ch n ngu n tài tr khác thì sao => culpa in H p ñ ng mang tính t ch c: Lu t doanh nghi p 2005, Lu t ðT contrahendo 2005 PDN PDN
 10. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Khi nào h p ñ ng ñư c giao k t? Tìm cách so n l i: D án ñô th ñ i h c HL (1) Tên văn b n => Biên b n ghi nh Qu c hi u trong văn b n h p ñ ng Căn c ? Có c n không Recitals: Gi i thi u v các bên ñ i tác Gi i thi u v m c ñích c a tho thu n, d án (ví d toàn b thông tin trong tr. 2-3, ñi u 1) Gi i thi u quá trình thương th o, tư li u kèm ð nh nghĩa các khái ni m ñư c dùng (PBA/ATV, D án VNU, SPC 3.1) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tìm cách so n l i: D án ñô th ñ i h c HL (2) Lưu ý khi so n các biên b n ghi nh (MOU) Ngày, nơi ký h p ñ ng => ñôi khi r t quan tr ng cho lu t áp d ng, Thói quen: ch n m t , càng ít nghĩ v c th càng t t ‘tìm ki m, ngày có hi u l c tham gia, ñ ng b , tiên ti n, CNH-HðH, dàn x p” => xem m c 2.1 Các thông tin v ñ i tác ð nh hư ng nghĩa v : h p ñ ng khung => t ng v n ñ u tư, quy V i cá nhân mô kho n vay, ñi u ki n vay => xem các m c 2.3 => c n ph i ch t V i pháp nhân l i “các h p ñ ng c th hoá ph i tuân theo các cam k t khung này” • Lưu ý pháp nhân nư c ngoài Nên tránh c t quá ch t các nghĩa v , xem ñi u 1.1, 3 (ch n là ñ i • Lưu ý ñ i di n cho pháp nhân tác duy nh t, cung c p b t kỳ tài li u nào..) • Lưu ý khi bên ñ i tác g m nhi u ñơn v (PBA/ATV) Nên ghi rõ ñây ch là biên b n ghi nh , c n c th b i các h p ñ ng chi ti t sau => ch có hi u l c ñ nh hư ng Không nên quá ng i khi bàn v chi phí ñi l i, tư v n, ñi u tra th trư ng, không ng i nh c t i các nguyên t c thi n chí, trung th c, b o m t. PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tình hu ng 2: Gimexco mua hàng c a Transmetal GmbH Mua bán hàng hoá Cty XNK t ng h p Gimexco HCM 66 cu n thép (210 t n) c a T do ý chí Transmetal GmbH, xu t trình h p ñ ng nh anh ch m L/C. Anh Chào hàng/ch p nh n, ñi u ki n có hi u l c, vô hi u .. ch hãy xem qua n i dung b n h p ñ ng này. Quy ñ nh v n i dung ch y u Hð v i m t bên thương nhân, ñi u kho n t ch n LTM ñ áp d ng (ð 1 (3)) T do ch n hình th c giao k t h p ñ ng Lưu ý: mua bán qu c t : văn b n ho c hình th c tương ñương ði u ti t c a Nhà nư c m u h p ñ ng T v kh n c p Transmetal Gimexco C m, h n ch mua bán, mua bán có ñi u ki n GmbH, G VN ð ng ý và ký C/o (ð 33) => tiêu chu n ngày càng là rào c n PDN PDN
 11. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Nghĩa v giao hàng Nghĩa v nh n hàng và thanh toán B t cân x ng v thông tin Quy n ng ng thanh toán c a bên mua theo ði u 51 LTM Minh ñ nh nghĩa v giao hàng: Có b ng ch ng v vi c bên bán l a d i Hàng, cách th c ñóng gói, b o qu n, ch ng t Có b ng ch ng hàng hóa ñang b tranh ch p ð a ñi m: nơi v t g n v i ñ t, ngư i v n chuy n ñ u tiên, nơi kho Có b ng ch ng hàng không phù h p (ñi u 39) bãi, nơi kinh doanh (ð 35) Nh n ñ nh: quy n t x ñư c cho phép r t h n ch , nguy cơ l m d ng Th i ñi m giao hàng: th i h n, th i ñi m => th i gian h p lý, cao => h p ñ ng là lu t, bu c ph i tuân th . thông báo trư c ð nh rõ: hàng th nào là không phù h p v i h p ñ ng (ð 39): không phù h p m c ñích s d ng thông thư ng, m c ñích bên mua ñã thông báo, quy cách ñóng gói, so v i m u.. ð m b o s h u, SHTT (ð 46: không ñư c bán hàng vi ph m SHTT) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tìm cách s a l i h p ñ ng Gimexco-Transmetal (1) Tìm cách s a h p ñ ng (2) Ngày và nơi ký h p ñ ng Mô t hàng hoá S h p ñ ng Tên (g o gãy, qu thanh), ñ ng quá tin ñ i tác (giày tr em, tôm Lưu ý bên ñ i tác Vi t Nam cá, v ô B u Huy) Lưu ý bên ñ i tác nư c ngoài (Transmetal GmbH => ñư c ñ i M c ñích s d ng (aspirin, thép cu n, gi y) di n b i -nh ng-ai?) Xu t x Tên, s ñăng ký kinh doanh, mã s thu , tài kho n ðóng gói (v chu i c a TCT Rau qu VN) Chi nhánh, ngư i ñ i di n PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Gi i thi u v h p ñ ng trung gian thương m i Tìm cách s a h p ñ ng (3) trong phát tri n kinh doanh Ch t lư ng (h ng hai) ð i di n cho thương nhân Thương nhân ho t ñ ng dư i danh nghĩa và theo s ch d n c a m t Tiêu chu n thương nhân khác N u ch ñ nh ngư i c a mình => BLDS M u (xu t nh p kh u hàng may m c) V n ñ : Thù lao sau khi Hð ch m d t? Mô t chi ti t Môi gi i TM S lư ng (+/- 10% allowed) y thác TM Thương nh n nh n y thác c a thương nhân ho c ngư i khác, nhân danh Quy n giám sát, ki m tra hàng mình th c hi n hành vi theo ñi u ki n ñã th a thu n Giám ñ nh ch t lư ng => c n ph i s a như th nào? ð i lý TM Quan h gi a thương nhân giao và nh n ñ i lý C n lưu ý gì liên quan ñ n ñi u 8: Tr ng tài Bên giao ñ i lí là ch s h u ñ i v i hàng hóa ñã giao (ñ 170)?: chưa x lí th c ti n thương m i => nh m l n gi a bán buôn và ñ i lí Thi u ñi u 9, có th là ñi u gì? PDN PDN
 12. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Như ng quy n thương m i Th c hi n h p ñ ng và “ch tài” LTM 2005: b sung d ch v giám ñ nh, cho thuê và như ng quy n Nguyên t c: h p ñ ng là lu t. Tòa án giúp cư ng ch thương m i thi hành h p ñ ng. N u vi ph m => trách nhi m c a Gi y ch ng nh n ñăng kí kdoanh d ch v giám ñ nh, ð 256 ngư i vi ph m các quy ñ nh v cho thuê tương t BLDS Các lo i trách nhi m, ð 292: Như ng quy n Bu c th c hi n Hð ðăng kí v i BTM, ð 291 Ph t CP quy ñ nh chi ti t ñi u ki n như ng quy n B i thư ng T m ng ng ðình ch H yb Các bi n pháp khác theo th a thu n PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Vi ph m không cơ b n Th i h n khi u n i c a thương nhân ð 293: ð i v i vi ph m không cơ b n, không ñư c áp d ng: Thương nhân làm lu t: quy ñ nh th i h n tiêu di t quy n: m t Ng ng, ñình ch , h y => n u không th a thu n khác. quy n khi u n i => m t t quy n => ñ c trưng c a thương lu t. Th nào là vi ph m cơ b n: thi t h i ñ n m c không ñ t ñư c m c ð 318 không quy ñ nh rõ ý nghĩa c a th i h n khi u n i: 3 tháng, ñích h p ñ ng, ð 3, (13). 6 tháng, 9 tháng ð 307 (2), n u th a thu n ph t, thì có th áp d ng c ph t và b i Th i hi u kh i ki n: 2 năm “k t th i ñi m quy n và l i ích h p thư ng => n u không th a thu n thì ch áp d ng b i thư ng pháp b xâm ph m” B l i suy ñoán c a bên vi ph m, ð 303 PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t N i dung bu i làm vi c: Tranh ch p kinh doanh, thương m i Tranh ch p kinh doanh: Nh n di n và phân lo i Cách gi i quy t và s l a ch n c a doanh nhân Nh ng ñi u c n bi t v GQTC t i Toà án Ngư i tiêu dùng ð i lý Nhà s n xu t Nh ng ñi u c n bi t v GQTC t i tr ng tài Ki n bán phá giá, ki n ch ng tr c p Trao ñ i, Th o lu n Tranh ch p trong quan h h p ñ ng (giao k t, th c thi thanh lý h p ñ ng) Tranh ch p ngoài h p ñ ng (trách nhi m nhà s n xu t, qu ng cáo, c nh tranh không lành m nh, ñưa tin không trung th c, các s c pháp lý khác) PDN PDN
 13. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tranh ch p t quan h h p ñ ng Cơ s pháp lu t h p ñ ng Vi t Nam Tranh ch p dân s (tiêu dùng) BLDS 2005 Tranh ch p thương m i (kinh t , kinh doanh) LTM 2005 Tranh ch p lao ñ ng (ch -th ) H p ñ ng chuyên bi t => Các văn b n lu t chuyên ngành: Lu t Tranh ch p t các h p ñ ng chuyên bi t hàng h i, Lu t hàng không, Lu t kinh doanh b o hi m, Lu t ñ t B o hi m ñai, Lu t nhà , Lu t kinh doanh b t ñ ng s n ð t ñai H p ñ ng mang tính t ch c: Lu t doanh nghi p 2005, Lu t ðT 2005 Các h p ñ ng gia nh p (công ty, ch ng khoán) Các lo i h p ñ ng khác PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Th c hi n h p ñ ng và “ch tài” Vi ph m không cơ b n Nguyên t c: h p ñ ng là lu t. Tòa án &TT giúp cư ng ð 293: ð i v i vi ph m không cơ b n, không ñư c áp d ng: ch thi hành h p ñ ng. N u vi ph m => trách nhi m Ng ng, ñình ch , h y => n u không th a thu n khác. c a ngư i vi ph m Th nào là vi ph m cơ b n: thi t h i ñ n m c không ñ t ñư c m c Các lo i trách nhi m, ð 292: ñích h p ñ ng, ð 3, (13). Bu c th c hi n Hð (specific performance) ð 307 (2), n u th a thu n ph t, thì có th áp d ng c ph t và b i thư ng => n u không th a thu n thì ch áp d ng b i thư ng Ph t (8%, m t s nư c c m dùng ch tài ph t Hð) B l i suy ñoán c a bên vi ph m, ð 303 B i thư ng (thi t h i th c t , l i suy ñoán) T m ng ng ðình ch H yb Các bi n pháp khác theo th a thu n PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cơ ch “ba bên”: Công ty dao búa Toà kinh t Lu t: Cơ ch pháp lu t Các nguyên t c chung: Thương lư ng T ñ nh ño t Hoà gi i Nghĩa v ch ng minh Tr ng tài Trách nhi m hoà gi i c a toà án Xét x công khai Toà án Rút ng n th i h n, th i hi u so v i án dân s L : Cơ ch ñ o ñ c Cơ c u toà án và th m quy n Th di n C lu t Dòng h , uy tín Th i thu c Pháp ð i: Cơ ch lu t r ng Th i nay và hư ng thay ñ i PDN PDN
 14. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Th i h n khi u n i c a thương nhân Chung k t Thương nhân làm lu t: quy ñ nh th i h n tiêu di t quy n: m t L y l i khai => Hoà gi i => Xét h i => Sơ th m => quy n khi u n i => m t t quy n => ñ c trưng c a thương lu t. Phúc th m => Giám ñ c th m => Quay l i sơ th m: 27 ð 318 th i h n khi u n i: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng bư c, 295 ngày, chi phí 31% (www.doingbusiness.org) Th i hi u kh i ki n: 2 năm “k t th i ñi m quy n và l i ích h p B n án “ñ p” và thi hành án ??? pháp b xâm ph m” >< (trư c ñây: hành vi vi ph m) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Tr ng tài thương m i Ưu th c a tr ng tài Không nh m l n v i Tr ng tài kinh t (1994)! T ch n tr ng tài viên Tr ng tài phi chính ph T ch n ñ a ñi m, ngôn ng (VIAC:Vi t, Anh) gi i quy t tranh ch p Tr ng tài thư ng tr c Gi bí m t: Phiên x kín • Có quy ch Thân thi n và “tôn tr ng doanh nhân” • Có danh sách tr ng tài viên Xét x m t l n: chung th m Tr ng tài v vi c (ad hoc) Thi hành ngay, ði u 57 PL TTTM 2003, ñư c thi hành k c nư c ngoài (NY Convention 1958) PDN PDN Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t ði m y u c a tr ng tài Tho thu n tr ng tài Quan h v i công an và phư ng: Toà có l i th hơn (loa ði u 9 PL 2003: b ng văn b n, email, fax, telex, ñi n báo phư ng…) => s c ép dư lu n (h ñôi khi cũng là l i Ch n “Trung tâm tr ng tài thương m i” ph i th t c th Cho “vi c thương m i”: th ) Th i ñi m tho thu n: trư c, trong, sau khi kí h p ñ ng (thư ng Bi n pháp kh n c p t m th i (kê biên, phong to tài là m t ñi u kho n trong h p ñ ng) kho n) và thu th p ch ng c : Toà có l i th hơn ðôi khi m t s nư c: th t c công nh n và cho thi hành ph i qua toà (xem l i th t c, không x l i án) => VN: khi u n i trong th i h n 15 ngày => Toà có th hu ho c cho thi hành; n u không khi u n i => thi hành ngay. PDN PDN
 15. Cao h c 20 –ðêm 3/5/9, 2011 Lu t kinh t Th t c t i VIAC (www.viac.org.vn) N p ñơn kh i ki n VIAC xem xét tho thu n TT, th lý, n p d phí G i h sơ cho b ñơn, yêu c u ch n TTV Thành l p HðTD Các bi n pháp kh n c p t m th i (n u có) G ib nt b ov Phiên hoà gi i và xét x Phán quy t tr ng tài PDN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản