intTypePromotion=1

Bài giảng lý thuyết qủan trị thương hiệu

Chia sẻ: Cafe Sua | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

0
591
lượt xem
294
download

Bài giảng lý thuyết qủan trị thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị thương hiệu là gì? Quản trị thương hiệu có giống với quản trị sản phẩm? Trong bài Thương hiệu là gì? chúng ta có phân tích để thấy sự khác nhau giữa sản phẩm (một khái niệm vật thể) và thương hiệu (một khái niệm cảm xúc).Như vậy quản trị sản phẩm là quản trị quá trình đáp ứng nhu cầu (mang tính vật chất, thông qua chức năng, ứng dụng của sản phẩm) của người tiêu dùng và khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lý thuyết qủan trị thương hiệu

 1. Quản trị  thương hiệu Bộ  ôn  uản r  ương  ệu m Q tị Th hi 04.7644092 E­ ai:tt m l thuonghi eu@ vcu.edu. vn 07/ 10 28/ 1
 2. C h­¬ng    ng  1:Tæ quan   h­¬ng  Ö u  vÒ t hi – c i cËn h­¬ng  Ö u  C ¸ tÕ p  t hi – c hµnh è h­¬ng  Ö u  C¸ t t t hi – C ¸ l it ­¬ng  Ö u  c o¹ h hi –  r cña h­¬ng  Ö u  Vaitß  t hi C h­¬ng    u¶n r chi n ­ c h­¬ng  Ö u 2:Q t Þ  Õ lî t hi – iqu¸  qu¶n r t ­¬ng  Ö u  Kh¸  tvÒ   tÞ h hi – Phong  ch  h×nh  c¸ vµ  ¶nh h­¬ng  Ö u  t hi –  ­ M èit¬ng  quan  ÷a   ­ ng  gi chÊtlî s¶n  ¶nh h­¬ng  Ö u  phÈm   h×nh  vµ  t hi – M « h×nh qu¶n r chi n ­ c h­¬ng  Ö u  tÞ  Õ lî t hi C h­¬ng    ¶o   h­¬ng  Ö u  3:B vÖ t hi – Kh¸  tvÒ  uËtsë  iqu¸  l   h÷u r t tÝ uÖ – X¸ l quyÒ n  ­î b¶o  c¸ t c Ëp  ® c  hé  c hµnh è h­¬ng  Ö u  t t hi – C ¸ bi n  p ù  c  Ö ph¸ t b¶o   h­¬ng  Ö u  vÖ t hi C h­¬ng    4:Xóc i n  tÕ qu¶ng    ¶nh h­¬ng  Ö u  b¸h×nh  t hi – C hi n ­ c  Þnh  t ­¬ng  Ö u  Õ lî ® vÞ h hi – C ¸ d¹ vµ  Õ n ­ c in  tt ­¬ng  Ö u  c  ng  chi lî lª kÕ  h hi – H Ö  hèng  t nhËn  Ö n  h×nh hµnh  c  i m   èit it ­¬ng  Ö u  di vµ  t c¸ ® Ó ®  ho¹ h hi – C hi n ­ c  Õ lî qu¶ng    ¶nh h­¬ng  Ö u  b¸h×nh  t hi C h­¬ng    nh  ¸qu¸t ×nh  5:§¸ gi   r qu¶n r t ­¬ng  Ö u  t Þ h hi – X¸ ® Þnh  ¸tÞ µis¶n h­¬ng  Ö u  c  gi r t   t hi – M ë éng h­¬ng  Ö u  l   í  r t hi vµ µm m ih×nh  ¶nh h­¬ng  Ö u  t hi – §o ­ lêng  Ö u  hi qu¶  qu¶n r t ­¬ng  Ö u  tÞ h hi – C huyÓ n  ­î t ­¬ng  Ö u  nh ng h hi 07/ 10 28/ 2
 3. C hương  1: Tổng quan                            về hương  ệu     t hi C ác i p  ận hương  ệu tế c t hi C ác hành ố hương  ệu t t t hi C ác oạit ương  ệu l  h hi Vaitò  ủa hương  ệu  r c t hi 07/ 10 28/ 3
 4. C ác i p  ận           t ương  tế c            h ệ hi u 07/ 10 28/ 4
 5. Thương  ệu à  ? hi l gì • Thương  ệu à  hi l nhãn  ệu  hi hàng  hoá? • N hãn  ệu  hi hàng  hoá à  ững  ấu  ệu  l nh d hi dùng  phân  ệthàng để  bi   hoá, dịch   cùng oạicủa     vụ  l   các  sở  ản   ất ki doanh  cơ  s xu   nh  khác nhau.  • N hãn  ệu  hi hàng  hoá  t ể à ừ  ữ,hì ảnh  ặc  ự  ếthợp  có h l t ng   nh  ho s k   của các yếu t  đó được t ể hi n bằng m àu sắc. ( ều   ố h ệ   Đi 785 bộ Luậtdân      sự). Brand                     adem ar                   Tr k 07/ 10 28/ 5
 6. Thương  ệu à  ? hi l gì • Thương  ệu à  hi l nhãn  ệu  ã  c  ng  hi đ đượ đă ký  bảo  ộ  đã  ổitếng? h và  n  i • Biis  t’ chưa  đăng  bảo  t iH oa  ký  hộ ạ   Kỳ? • Bánh  ốm   guyên  i chưa  c N N nh  đăng  bảo  ký  hộ? • m Đan  ổitếng,còn  ow i Ki   n  i   Eur ndow s? 07/ 10 28/ 6
 7. Thương  ệu à  ? hi l gì • Thương  ệu à  hi l dành cho  doanh  ệ   nghi p, nhãn  ệu à  còn  hi l cho  hàng hoá? • l TH   ur l nhãn  ệu. H onda à  ,Fut e à  hi • Biis?  ung  guyên,Đi n  uang? t’ Tr N   ệ Q 07/ 10 28/ 7
 8. Thương  ệu à  ? hi l gì • Thương hi u l ộp chung của nhãn  ệ à g ệ hàng  hi u  hoá,t t ương  ại  ỉ  ẫn   ên h m ,ch d địa ý  t gọixuấtxứ? l và ên      • M ộtnhãn  ệu  ũng  t ể    hi c có h bao  ồm   yếu ố r g các  t tên. • Không  ảikhinào  ũng ồn ại4  ếu ố  ó. ph     c t t   y t đ • Thường  sự  ầm  ẫn  ữa hương  ệu  t t ương  ại có  nh l gi t hi và ên h m . 07/ 10 28/ 8
 9. • Brand  Tr vµ  adem ar còng ån ¹  k  t tisong  song. • Th­êng gÆ p c¸ c côm  t Buidi õ " l ng Br and"  , ' and  Stat Br r egy"   Br ; and  I age"   " and  m ; Br Vi on"  Br si ;" and  anagem ent…   M " • Kh«ng  p  c  gÆ c¸ côm  õ  Buidi tadem ar ; t " l ng r k"  " adem ar Tr k  M anagem ent ; " adem ar "   Tr k  Vi on"    si ., • Tradem ar –  ng r k  dï tong  p ý  TR I   ph¸ l ( PS,BTA,   C «ng í Pars,l   TT  c  ­í ) ­ c  i  uËtSH c¸ n c… . • Brand  –  dïng  tong  m ar i   qu¶n  tÞ  r ketng, r doanh nghi p  Ö … 07/ 10 28/ 9
 10. Thương  ệu à ập  ợp  hi l t h các  dấu  ệu    ận  ếtvà  hi để nh bi   phân  2004 bi tsản  ẩm ,doanh  ệ  ph   ệ   nghi p, l hì t ng  ề  ản  ẩm   à  nh ượ v s ph t ong âm  r   r t t ícông  chúng   ác  ấu  ệu r c  ác. C d hi tự gi   ác  ấu  ệu r  ác. C d hi tigi 2005 07/ 10 28/ 10
 11. C ác  ấu  ệu r c  ác d hi tự gi • C ác  ấu  ệu r c  ác  c i p  ận hông  d hi tự gi đượ tế nh t qua  các  ác  gi quan.   – Tên  ệu, hi – Logos  sym bol và  s, – Khẩu  ệu Sl hi ( ogan) , – N hạc  ệu, hi – ể dáng  ủa  Ki u  c hàng  hoá  bao  , và  bì  – C ác  ấu  ệu  d hi khác m ùi  àu  ắc… ) ( ,m s . S ự  ện  ữu  ủa  hi h c các  ấu  ệu r c  ác.Tác  ng r c i p  d hi tự gi   độ tự tế ên  gi quan,khả  ăng i p  ận  l các  ác    n tế nh nhanh chóng 07/ 10 28/ 11
 12. C ác  ấu  ệu” r  ác “d hi tigi • C ảm   ận  ề  ự  t àn,tn  ậy. nh v s an o  i c • G i tị cá  á r  nhân   i dùng  ản  ẩm . khitêu  s ph • H ình  nh  ề  ự  ượttội  ác  ệt ả v s v  r ,kh bi . Tí vô  nh  ủa  ấu  ệu r  ác. nh  hì c d hi tigi H ì ảnh  ề  ản  ẩm  r nh  v s ph tong âm  r  ườitêu  t tíng  i dùng. Tr  ác  c  ẫn  ắtbởicác  ấu  ệu r c  ác igi đượ d d     d hi tự gi 07/ 10 28/ 12
 13. C ác hành ố             t t              t ương  ệu h hi 07/ 10 28/ 13
 14. Biểu tượng  (Symbol) Sự cá biệt  Dáng cá biệt của bao bì của hàng hoá Tên  C¸ t c hµnh è t Biểu trưng  thương hiệu t ương  ệu h hi (Logo) Các yếu tố  Nhạc hiệu khác Khẩu hiệu (Slogan) 07/ 10 28/ 14
 15. • Thông  i p  ụ hể đệ c t D i tnấm  ận  ốc ệ  t g D i tsạch  ọil ạicôn r ệ  m  o   tùng Ở  âu  đi n,ở  ó  Đi n  uang đ có  ệ   đ có  ệ Q C àng ắc  l càng ngon Thậtnhư  ộc  ống   cu s 07/ 10 28/ Bi của  àn  a  đ ông 15
 16. • Thông  i p r u ượng đ ệ từ t C hỉ  t ể à  ei có h l H neken N âng  u  ni bàn chân  ệt Vi Khơinguồn    sáng ạo t Vi naaust  eelcho ộc r l tong hép t C ho  ắtaim ãitm   m      ì C àng  ắm   ng càng say 07/ 10 28/ 16
 17. C ác oạit ương  ệu l  h hi 07/ 10 28/ 17
 18. Thương  ệu  a  ì hi gi đ nh • Là    TH gán  cho ấtcả  H ,D V  chung  t   H   của  N . D 07/ 10 28/ 18
 19. Thương  ệu  bi t hi cá  ệ • Là   i cho ừng  ủng oạiH H ,D V TH rêng  t ch l     07/ 10 28/ 19
 20. Thương  ệu ập hể hi t t • Là    TH chung cho  H   ủa  ều  N  r H c nhi D tong  cùng  lên  ếtnào  y còn  ọil TH   1 i k   đấ ( g  à  Viglacera Vinacafe nhóm ). Bordaux Phú Quốc  07/ 10 28/ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2