intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - Ths. Đinh Tiên Minh

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

83
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 6 Giải quyết khủng hoảng giới thiệu đến sinh viên hai trường hợp điển hình của khủng hoảng trong kinh doanh. Thông qua đó bài giảng đi vào việc đúc kết những việc cần phải làm trước, trong và sau khủng hoảng, một vài biện pháp phòng ngừa và tránh khủng hoảng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - Ths. Đinh Tiên Minh

 1. 9/28/2009 Bài 6 Giải quyết khủng hoảng www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing Mục lục 1 Tình huống 1 2 Tình huống 2 3 Thực trạng về khủng hoảng 4 Những việc cần làm ngay 5 Giải pháp phòng tránh và xử lý Th.S Đinh Tiên Minh 2 1
 2. 9/28/2009 Tình huống 1 Nước tương Chinsu – Vitecfood JVC 3 9/28/2009 Tình huống 2 Bột nêm Knorr - Unilever Bestfood & Elida PS 4 9/28/2009 2
 3. 9/28/2009 3. Thưc trạng về khủng hoảng tại Việt Nam  Naïn nhaân chuû yeáu laø caùc coâng ty danh tieáng laøm aên hieäu quaû.  Doanh nghieäp Vieät Nam khoâng löôøng tröôùc ñöôïc söï vaän ñoäng cuûa caùc moái quan heä, trong khi phaùp luaät Vieät Nam coøn baát caäp. Nhöõng coâng ty bò khuûng hoaûng phaûi chòu thieät haïi naëng do khoâng chuaån bò tröôùc hoaëc quaù chuû quan.  Chính truyeàn thoâng ñoùng vai troø quyeát ñònh ñeán möùc ñoä thieät haïi khi khuûng hoaûng xaûy ra, ñoàng thôøi truyeàn thoâng chính laø keânh thoâng tin höõu hieäu nhaát giuùp doanh nghieäp truyeàn taûi thoâng tin vaø bieän phaùp xöû lyù ñeán khaùch haøng vaø caùc nhoùm coâng chuùng khaùc coù lieân quan ñeán doanh nghieäp. 9/28/2009 Th.S Đinh Tiên Minh 4. Những việc cần làm A. Tröôùc khuûng hoaûng - giai ñoaïn nhaän bieát vaø chuaån bò:  Laäp nhoùm truyeàn thoâng khuûng hoaûng.  Choïn phaùt ngoân vieân cho coâng ty.  Nhöõng chính saùch vaø thuû tuïc veà thoâng tin. 9/28/2009 Th.S Đinh Tiên Minh 3
 4. 9/28/2009 4. Những việc cần làm (tt) Soaïn thaûo keá hoaïch haønh ñoäng vaø quyeát ñònh choïn phaùt ngoân vieân cho coâng ty. Baûn keá hoaïch neân ñính keøm baûn phaân coâng coâng vieäc, traùch nhieäm cuûa töøng thaønh vieân vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc khi coù tröôøng hôïp khaån caáp. Boå sung nhöõng ngöôøi am hieåu coù theå traû lôøi ñieän thoaïi goïi ñeán töø giôùi truyeàn thoâng hoûi veà khuûng hoaûng, noäi dung cuoäc goïi cuõng neân ñöôïc ghi cheùp laïi caån thaän vì noù coù theå giuùp ích trong vieäc phaân tích khuûng hoaûng, bieát ñöôïc nhu caàu tìm hieåu cuûa moïi ngöôøi ñeå ñònh höôùng thoâng tin coâng boá. 9/28/2009 Th.S Đinh Tiên Minh 4. Những việc cần làm (tt)  Xaùc ñònh thoâng ñieäp ñeå giaûi quyeát tröôøng hôïp khaån caáp. Ñaây laø thôøi ñieåm “noùi taát caû, noùi sôùm vaø noùi söï thaät”. Khi maéc loãi laàm naøo ñoù, toát nhaát laø nhaän loãi tröôùc moïi ngöôøi, vaø laøm nhöõng vieäc coù theå ñeå taùi taïo loøng tin cuõng nhö söï töï tin tröôùc giôùi truyeàn thoâng. Ñaây laø kinh nghieäm ñuùc keát ñöôïc töø nhöõng chuyeân gia coù kinh nghieäm veà xöû lyù khuûng hoaûng, hoï khaúng ñònh ñieàu naøy seõ giuùp doanh nghieäp giaûm thieåu chi phí veà laâu veà daøi.  Muïc tieâu ñaàu tieân vaø treân heát cuûa nhoùm laø baûo veä söï oån ñònh vaø danh tieáng cuûa coâng ty. Ñöøng bao giôø coá yù noùi doái, choái boû hoaëc che giaáu söï lieân quan cuûa baïn. Neáu baïn lôø ñi söï vieäc, noù chæ toài teä hôn maø thoâi.  Neáu coâng ty baïn khoâng ñuû nhaân söï coù kinh nghieäm trong vieäc laäp keá hoaïch xöû lyù khuûng hoaûng hoaëc lieân heä caùc cô quan truyeàn thoâng thì baïn coù theå thueâ caùc coâng ty PR coù dòch vuï xöû lyù khuûng hoaûng chuyeân nghieäp hoã trôï. 9/28/2009 Th.S Đinh Tiên Minh 4
 5. 9/28/2009 4. Những việc cần làm (tt) B. Trong khuûng hoaûng – giai ñoaïn ngaên chaën toån thaát:  Laøm vieäc vôùi caùc phöông tieän truyeàn thoâng: cung caáp thoâng tin, traû lôøi phoûng vaán.  Chieán löôïc PR ñoái cho töøng ñoái töôïng cuûa khuûng hoaûng: thoâng ñieäp phaûi phuø hôïp vôùi caùc ñoái töôïng khaùc nhau, phaân khuùc ñoái töôïng ñoäc giaû, choïn phöông tieän truyeàn thoâng phuø hôïp nhaát.  Chuaån bò thoâng caùo baùo chí.  Tuyeân boá chaám döùt khuûng hoaûng. 9/28/2009 Th.S Đinh Tiên Minh 4. Những việc cần làm (tt) Ñoái töôïng Thoâng ñieäp chính Phöông tieän truyeàn Thôøi gian Phaùt ngoân vieân thoâng Nhaân vieân  Tình traïng hieän taïi cuûa  Hoïp toaøn coâng ty  Ngay khi Giaùm ñoác ñieàu coâng ty hoaëc töøng boä phaän khuûng haønh, giaùm  Nguyeân nhaân vaø aûnh  Hoäp mail chung hoaûng xaûy ñoác nhaân söï, höôûng cuûa khuûng hoaûng cuûa coâng ty hay ra tröôûng töøng töøng boä phaän boä phaän Khaùch  Keâu goïi ñoùng goùp yù kieán  Baùo, ñaøi, tivi,  Thöïc hieän Phoù chuû tòch phuï haøng  Giaûi thích roõ nguyeân nhaân internet cuøng vôùi traùch tieáp vaø höôùng giaûi quyeát ñaõ  Chæ ñaïo thoâng qua thoâng caùo thò laøm hoaëc seõ laøm caùc ñaïi dieän baùn baùo chí haøng  Taïp chí thöông maïi huyeän, ngaønh Nhaø cung  Caûm ôn söï quan taâm trong  Gôûi thö ñeán taát caû  Ngay vaø Giaùm ñoác cung caáp thôøi gian qua vaø saép tôùi caùc nhaø cung caáp sau khi öùng toång  Giaûi thích roõ nguyeân nhaân  Gôûi thö rieâng cho khuûng hôïp vaø höôùng giaûi quyeát ñaõ caùc nhaø cung caáp hoaûng xaûy laøm hoaëc seõ laøm laâu naêm ra 10 5
 6. 9/28/2009 4. Những việc cần làm (tt) Nhaø ñaàu tö Giaûi thích roõ nguyeân nhaân vaø Gôûi thö ñeán caùc coå Ngay vaø sau khi Giaùm ñoác ñieàu thoâng baùo keá hoaïch cuûa coâng ty ñoâng khuûng hoaûng xaûy haønh vaø phoù chuû vaø hieäu quaû höôùng giaûi quyeát ñaõ Thoâng baùo treân trang ra tòch phuï traùch laøm hoaëc seõ laøm web quan heä ñaàu tö Khaúng ñònh voán ñaàu tö cuûa hoï vaãn ñöôïc söû duïng hieäu quaû vaø an toaøn Laõnh ñaïo Giaûi thích roõ nguyeân nhaân vaø Gaëp gôõ laõnh ñaïo chính Ngay khi khuûng Giaùm ñoác ñieàu ñòa phöông thoâng baùo keá hoaïch khaéc phuïc quyeàn ñòa phöông hoaûng xaûy ra haønh, toång giaùm Ñaëc bieát chuù yù ñeán moái quan Tröôùc cuoäc hoïp ñoác quaûn lyù nhaø taâm cuûa nhaân vieân vaø coâng ñoàng baùo maùy, giaùm ñoác nhaân söï Nhaø laøm Giaûi thích roõ nguyeân nhaân vaø Thö baûo ñaûm Ngay khi khuûng Giaùm ñoác ñieàu luaät, chính thoâng baùo keá hoaïch khaéc phuïc hoaûng xaûy ra haønh, luaät sö quyeàn Tröôùc cuoäc hoïp baùo Coâng Giaûi thích roõ nguyeân nhaân vaø vaø Ñaêng thoâng caùo baùo chí Trong vaø sau Giaùm ñoác ñieàu chuùng möùc aûnh höôûng ñeán coâng chuùng treân baùo, ñaøi, tivi, khuûng hoaûng haønh, phoù huû tòch noùi chung internet, website cuûa phuï traùch tryeàn coâng ty thoâng 11 4. Những việc cần làm (tt) C. Sau khuûng hoaûng – giai ñoaïn phuïc hoài vaø ruùt kinh nghieäm: Ghi laïi coâng taùc ñoái phoù khuûng hoaûng: Baûng kieåm tra döõ lieäu treân saûn phaåm bò cho laø gaây haïi. Keá hoaïch haønh ñoäng xöû lyù khuûng hoaûng ñaõ ñeà ra. Nhaät kyù haønh ñoäng ñaõ thöïc hieän. Baûn sao caùc thoâng caùo baùo chí. Caùc maãu tin caét ra töø baùo chí. 12 6
 7. 9/28/2009 4. Những việc cần làm (tt)  Danh saùch thaønh vieân trong nhoùm xöû lyù khuûng hoaûng veà maët truyeàn thoâng vaø nhöõng ngöôøi tham gia khaùc.  Bieân baûn ghi nhôù cuoäc hoïp cuûa nhoùm xöû lyù khuûng hoaûng.  Lieät keâ nhöõng chi phí phaûi traû cho thieät haïi phaûi chòu do khuûng hoaûng.  Baûn ñaùnh giaù chính thöùc thieät haïi sau khi coù haønh ñoäng öùng phoù. 13 4. Những việc cần làm (tt) Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm: Neáu thôøi gian quay laïi chuùng ta coù theå traùnh ñöôïc khuûng hoaûng khoâng? Baèng caùch naøo? Nhöõng haønh ñoäng naøo chuùng ta ñaõ laøm ñuùng? Vieäc gì caàn phaûi caûi thieän hôn? Nhöõng daáu hieäu caûnh baùo khuûng hoaûng naøo ñaõ bò boû qua? Caûnh baùo naøo ñöôïc löu taâm? Chuùng ta coù keá hoaïch thoáng nhaát chöa hay chæ tuyø cô öùng bieán? 14 7
 8. 9/28/2009 4. Những việc cần làm (tt)  Caùc thaønh vieân trong nhoùm hoaït ñoäng coù hieäu quaû khoâng? Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc coù toát khoâng.  Ngöôøi phaùt ngoân ñaõ thöïc hieän nhieäm vuï hieäu quaû ôû möùc ñoä naøo? Thoâng caùo baùo chí ñöa ra coù phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng vaø ñuùng luùc chöa?  Nhöõng öùng phoù cuûa chuùng ta kòp thôøi vaø phuø hôïp vôùi tình huoáng khoâng?  Coù taän duïng söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi khoâng? Hoï coù saún saøng giuùp ñôõ toå chöùc?  Nhöõng sai laàm lôùn nhaát cuûa chuùng ta laø gì?  Hoaït ñoäng PR cuûa coâng ty coøn yeáu keùm ôû ñieåm naøo, caàn hoaøn thieän nhö theá naøo ñeå xöû lyù khuûng hoaûng toát hôn. 15 4. Những việc cần làm (tt) Toång keát thieät haïi vaø xaùc ñònh tình hình cuûa doanh nghieäp. Chieán löôïc phuïc hoài loøng tin cho doanh nghieäp : Phuïc hoài loøng tin cho nhaân vieân caáp döôùi. khaùch haøng. Caùc chuû ñaàu tö. Caùc ñoái taùc kinh doanh nhö nhaø cung caáp nguyeân lieäu, coâng ty vaän chuyeån. Caùc nhaø phaân phoái. 16 8
 9. 9/28/2009 5. Giải pháp MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG HIỆU QUẢ CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 17 Nhóm giải pháp hoàn thiện và phát triển kỹ năng chuyên môn Hoàn thiện và phát triển kỹ năng về PR xử lý khủng hoảng cho các nhà quản trị. Nâng cao dịch vụ PR – xử lý khủng hoảng trong các công ty PR chuyên nghiệp. http://101publicrelations.com http://www.online-pr.com http://www.prandmarketing.com 18 9
 10. 9/28/2009 Nhóm giải pháp cho các doanh nghiệp Quản lý quan hệ khách hàng để kiểm soát khủng hoảng đến từ phía khách hàng. Quản lý thông tin để kiểm soát khủng hoảng đến từ phương tiện truyền thông. Mua bảo hiểm để loại trừ hoặc giảm thiểu những thiệt hại về tài chính của một khủng hoảng. 19 Nhóm giải pháp cho truyền thông Naâng cao traùch nhieäm cuûa nhaø baùo trong vieäc ñöa phaùt thoâng tin moät caùch chaëït cheõ hôn. Naâng cao vai troø cuûa baùo maïng trong coâng taùc truyeàn thoâng khuûng hoaûng. 20 10
 11. 9/28/2009 Nhóm giải pháp về qui định Nhà Nước Caùc quy ñònh veà luaät. Veà caùch quaûn lyù. 21 www.dinhtienminh.net 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2