intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS Trần Đắc Tốt

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:158

0
28
lượt xem
6
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS Trần Đắc Tốt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet" trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP; các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket; biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6; xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP; các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS Trần Đắc Tốt

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM MẠNG MÁY TÍNH (Computer Networks) Giảng viên: ThS. Trần Đắc Tốt – Khoa CNTT Email: tottd@cntp.edu.vn Website: www.oktot.net Facebook: https://www.facebook.com/oktotcom/ Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 1
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng Chương 5: Mạng cục bộ LAN Chương 6: Mạng diện rộng WAN Chương 7: ATTT mạng máy tính Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 2
 3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH TCP/IP VÀ MẠNG INTERNET Mô hình TCP/IP Mạng Internet Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 3
 4. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP. Trình bày được các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket Biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6 Xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP Trình bày được các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet Yêu cầu: Học viên tham gia học tập đầy đủ. Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 4
 5. CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH TCP/IP VÀ MẠNG INTERNET Mô hình TCP/IP Mạng Internet Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 5
 6. Mô hình TCP/IP Giới thiệu TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức khác IP Address V.4 IP Address V.6 Các công cụ và tiện ích Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 6
 7. Giới thiệu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP/IP là bộ giao thức chuẩn giúp các hệ thống (platforms) khác nhau truyền thông với nhau, là giao thức chuẩn của truyền thông Internet. Mô hình kiến trúc của TCP/IP TCP/IP là chuẩn Internet Được phát triển bởi US DoD (United States Department of Defense). Làm việc độc lập với phần cứng mạng Mô hình TCP/IP có 4 lớp: Application, Transport, Internet, Network Interface (Network Access) Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 7
 8. Giới thiệu TCP/IP Mô hình kiến trúc của TCP/IP Tương quan mô hình OSI và mô hình TCP/IP Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 8
 9. Bộ giao thức TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP gồm 4 tầng, mỗi tầng trong mô hình TCP/IP có một chức năng riêng biệt. Chức năng các lớp trong mô hình TCP/IP Application Layer (tầng ứng dụng) Hỗ trợ ứng dụng cho các giao thức tầng Host to Host Cung cấp giao diện người sử dụng Các giao thức gồm: http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPProtocols-4.htm Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 9
 10. Bộ giao thức TCP/IP Chức năng các lớp trong mô hình TCP/IP Transport Layer (Host to Host-tầng vận chuyển) Thực hiện kết nối giữa 2 máy trên mạng theo 2 giao thức  Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển trao đổi dữ liệu TCP)  User Datagram Protocol (Giao thức dữ liệu người dùng UDP) Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 10
 11. Bộ giao thức TCP/IP Chức năng các lớp trong mô hình TCP/IP Internet layer (tầng mạng) IP (Internet Protocol): Giao thức vận chưyển RIP (Route Information Protocol): Tìm đường ICMP: Ping (kiểm tra nối mạng) ARP (Address Resolution Protocol): phân giải địa chỉ vật lý … Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 11
 12. Bộ giao thức TCP/IP Chức năng các lớp trong mô hình TCP/IP Network Interface Layer (tầng truy nhập mạng) Tầng này nắm giữ những định dạng dữ liệu và truyền dữ liệu đến cable Cung cấp các phương tiện kết nối vật lý:  Cable  Bộ chuyển đổi (Transceiver)  Card mạng (NIC) Giao thức kết nối, giao thức truy nhập đường truyền (CSMA/CD, Token ring, Token bus, ATM, Ethernet, Frame Relay, FDDI,…) Cung cấp các dịch vụ cho tầng Internet, phân đoạn dữ liệu thành các khung Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 12
 13. Giới thiệu TCP/IP Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 13
 14. Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức chính User Datagram Protocol (Giao thức gói tin người dùng UDP)RFC 768 UDP là giao thức không liên kết (Connectionless) Không có độ tin cậy cao, không có cơ chế xác nhận ACK Phù hợp các ứng dụng yêu cầu xử lý nhanh  Giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol)  Voip ứng dụng UDP … Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 14
 15. Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức chính Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển truyền TCP) TCP là giao thức hướng liên kết (Connection Oriented) Có độ tin cậy cao, an toàn và chính xác khi truyền Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 15
 16. Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức chính IP (Internet Protocol) - Giao thức mạng IP (Internet protocol) là giao thức không liên kết Truyền dữ liệu với phương thức chuyển mạch gói IP datagram Định địa chỉ và chọn đường IP định tuyến các gói tin bằng cách sử dụng các bảng định tuyến động Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 16
 17. Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức chính ICMP (Internet Control Message Protocol)-Giao thức điều khiển gói tin ICMP là giao thức điều khiển ở tầng Mạng, sử dụng để trao đổi các thông tin điều khiển dòng dữ liệu  Điều khiển lưu lượng (Flow control)  Thông báo lỗi  Định dạng lại các tuyến (Ridirect router)  Kiểm tra các trạm ở xa Các loại thông điệp ICMP (Thông điệp ICMP chứa trong giao thức IP)  Thông điệp truy vấn  Thông điệp thông báo lỗi Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 17
 18. Bộ giao thức TCP/IP ICMP luôn hoạt động song trong suốt với người sử dụng NSD có thể sử dụng ICMP thông qua các công cụ debug Ping RTT (round-trip time) Traceroute Ping Sử dụng để kiểm tra kết nối Gửi gói tin “ICMP echo request” Bên nhận trả về “ICMP echo reply” Mỗi gói tin có một số hiệu gói tin Trường dữ liệu chứa thời gian gửi gói tin Tính được thời gian đi và về Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 18
 19. Bộ giao thức TCP/IP Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 19
 20. Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức chính Address Resolution Protocol (Giao thức phân giải địa chỉ ARP) Mỗi nút mạng (host, router,…) có một bảng ARP ARP Table: ánh sạ địa chỉ IP/MAC của một số nút trong mạng < IP address; MAC address; TTL> TTL (time to live) khoảng 20 phút. Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2